Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné principy hodnocení žádostí Suzana Jovaševićová, Ministerstvo financí ČR 30. července 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné principy hodnocení žádostí Suzana Jovaševićová, Ministerstvo financí ČR 30. července 2014."— Transkript prezentace:

1 Obecné principy hodnocení žádostí Suzana Jovaševićová, Ministerstvo financí ČR 30. července 2014

2 Hodnocení kvality- hodnotitel Střet zájmů V případě střetu zájmů → další hodnotitel Hodnocení kvality 2 hodnotitelé (v případě, že rozdíl > 30% vyššího hodnocení) → 3. hodnotitel Výsledek výsledek – aritmetický průměr dvou bližších hodnocení

3 Střet zájmů  Hodnotitel identifikuje střet zájmů (vč. zdůvodnění) do 5 pracovních dní od přidělení v systému CEDR  V případě, že žadatel zjistí střet zájmů při hodnocení kvality, odmítne žádost v IS CEDR Střet zájmů = situace kdy hodnotitel má přímé nebo nepřímé zájmy, které jsou, anebo se zdají být neslučitelné s nestranným nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnotícím procesem. Střet zájmů

4 Střet zájmů II  Takové zájmy se mohou týkat: – ekonomických důvodů – politické nebo národní spřízněnosti – rodinných nebo citových vazeb k žadateli či jeho partnerovi či jiné zájmy, které mohou ovlivnit nestranné a objektivní hodnocení  Obecně: hodnotitel nesmí být v pracovně právním vztahu s žadatelem, nesmí se podílet na přípravě hodnocené žádosti, nebude se podílet na realizaci hodnoceného projektu, neplyne mu z realizace projektu žádný přínos

5 Detailní hodnocení žádosti  Každá žádost 2-3 hodnotiteli prostřednictvím IS CEDR  Ke každému sub-kritériu přidělí hodnotitel počet bodů dle vah 0-5: Hodnocení kvality

6 Provážení hodnocení 5výborný/vynikající Projekt výborným způsobem popisuje/splňuje dané sub-kritérium ve všech jeho aspektech 4velmi dobrý Projekt velmi dobře splňuje dané sub-kritérium, nicméně existuje určitý prostor pro zlepšení 3dobrý Přestože z širšího pohledu projekt dobře popisuje dané sub-kritérium, jsou zde nedostatky, které by vyžadovaly úpravu 2dostatečný Informace jsou relevantní, nicméně vykazují podstatné nedostatky 1nekvalitní Sub-kritérium bylo popsáno pouze povrchně, neuspokojivým a nekvalitním způsobem 0nevyhovující/ned ostatečné Projekt nesplňuje sub-kritérium nebo sub- kritérium nemůže být hodnoceno z důvodu chybějících informací

7 Provážení hodnocení II  Známka se prováží dle počtu bodů konkrétního sub-kritéria takto: Získané body = hodnota přidělená expertem /5 x maximální počet bodů daného sub-kritéria  Udělený počet bodů/známka je nutné zdůvodnit – uvést proč není možné dát známku výborný – důležité pro řešení sporů (odvolání, dopracování žádosti dle rozhodnutí hodnotící komise)

8 Výsledek hodnocení a jeho principy  Hlavním výstupem hodnocení je shrnutí silných a slabých stránek žádosti  základní materiál pro práci Hodnotící komise a následné řešení sporů  Jasné a stručné podklady (pro případné dopracování žádosti žadatelem)  V této části hodnotitel může navrhnout krácení způsobilých výdajů (v případě nedodržení účelnosti, hospodárnosti a efektivity výdajů)  Objektivita

9 Principy hodnocení II  Hodnocení probíhá výhradně na základě informací uvedených v žádosti o grant a jejích přílohách  pokud si je externí hodnotitel vědom skutečností ohledně žadatele či předkládaného projektu, které je potřeba ověřit/vzít v potaz při hodnocení žádosti, informuje písemně MK a MF prostřednictvím IS CEDR  Externí hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit důvěryhodnost a transparentnost celého procesu hodnocení

10 Děkuji za pozornost Suzana Jovaševićová Oddělení přípravy a koordinace Ministerstvo financí Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz Tel: +420 257 044 594


Stáhnout ppt "Obecné principy hodnocení žádostí Suzana Jovaševićová, Ministerstvo financí ČR 30. července 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google