Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE"— Transkript prezentace:

1 KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE
Metoda hodnocení Skupiny kritérií a jejich váha Výběrová kritéria Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje,

2 Metoda hodnocení Každá akce je hodnocena dvěma hodnotiteli na základě výběrových kritérií podle hodnotící tabulky. Hodnotící tabulka je uvedena v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele. Výsledný počet bodů určuje počet bodů dosažených za jednotlivá kritéria a vahou celé skupiny kritérií (tj. provede se přepočet na škálu 0 – 100%). Nesplnění prahové úrovně bodového hodnocení – 65% všech kritérií jako celku - bude důvodem k nedoporučení akce k financování (tj. i kdyby byl dostatek finančních prostředků, nebudou projekty s nižším bodovým hodnocením doporučeny k financování).

3 Metoda hodnocení Hodnotitel hodnotí sice celou akci, ale přesto jsou mu dány instrukce, kde má daná výběrová kritéria hledat. Z tohoto důvodu obsahují hodnotící tabulky odkaz na příslušné pasáže žádosti, kam žadatel vyplňuje příslušné údaje a kde hodnotitel hledá odpověď (jedná se o „hlavní“ místo a při hodnocení bude využito i dalších informací). Jsou tři základní lokalizace odpovědí: kapitola žádosti (záložka) povinná příloha [PP] nepovinná příloha [NP]

4 Skupiny kritérií Představují základní kvalitativní charakteristiky akce – jsou čtyři: Schopnosti a zkušenosti žadatele 10% Potřeba a relevance akce 30% Kvalita akce % Horizontální témata 20% v jejich rámci jsou dílčí charakteristiky hodnoceny 19 výběrovými kritérii na škále 0 až 5 bodů, celkově tak lze získat 95 bodů, po jejich přepočtu vahou kritérií 100 bodů (alias 100%).

5 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele
Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací obdobného typu akce?  záložka Žadatel II  reference realizovaných projektů [NP] lze předložit maximálně 3 reference, které musí obsahovat: název projektu, stručné zaměření, finanční zdroje, výši rozpočtu, výsledky a kontakt na poskytovatele

6 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele
Jakým způsobem je žadatel pro akci organizačně a projektově připraven?  záložka Popis akce  Studie proveditelnosti [PP] potřebné je definovat především organizační tým projektu, jejich kompetence a odpovědnost včetně kontroly

7 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele
Prokázal žadatel, že má zajištěno finanční krytí akce?  Doklad o zajištění finančního krytí akce [PP] žadatel prokáže, že má či že zajistí dostatečné krytí akce (závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, čestným prohlášením o zajištění finančního krytí akce, výpisem z běžného účtu (ne starším 30 dnů ke dni předložení žádosti), usnesením zastupitelstva obce či kraje

8 2. Potřeba a relevance akce
Jaká je potřeba a perspektiva akce zejména z hlediska potřeb cílových skupin?  záložka Udržitelnost  Analýza potřeb cílových skupin [NP] prokazuje se poptávka po nabízené službě odpovídající potřebám cílových skupin, důraz je kladen na inovativní řešení a přidanou hodnotu do činnosti žadatele

9 2. Potřeba a relevance akce
Je akce v souladu s rozvojovými strategiemi (regionální či místní)?  záložka Popis akce  Soulad s rozvojovou strategií [PP] žadatel dokládá soulad s určitou strategií (Program rozvoje Libereckého kraje …) potvrzenou příslušným úřadem (nejedná se o doporučení)

10 2. Potřeba a relevance akce
Jaká je vazba na jiné aktivity?  záložka Popis akce  Výroční zpráva [NP] žadatel popisuje aktivity, které realizoval, realizuje a kterými naváže na akci; pokud navazuje na aktivity jiných subjektů (např. partnerů), doloží návaznost podrobným popisem nebo odpovídajícím věrohodným dokladem

11 2. Potřeba a relevance akce
Jakým způsobem je při přípravě a realizaci respektován princip partnerství? Jaké subjekty akci podporují?  záložka Partneři  Doklad o partnerství [NP] žadatel popisuje spolupráci s partnery (je potřeba je odlišit od subdodavatelů) a jejich podíl na realizaci, formálně prokazuje spolupráci dokladem o partnerství

12 2. Potřeba a relevance akce
Do jaké míry řeší akce problematiku v oblasti sociální integrace, návratu na trh práce a celoživotního vzdělávání?  záložka Popis akce / Specifické cíle dopad do tří základních oblastí + specifikace cílových skupin + počet skupin sociálně ohrožených osob

13 3. Kvalita akce Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a do jaké míry jsou navrhované výdaje včetně relativní výše nutné k realizaci?  záložka Harmonogram  Rozpočet akce [PP] jasnost, podrobnost rozpočtu; oddělení uznatelných a neuznatelných výdajů; přiměřenost jednotlivých výdajů

14 3. Kvalita akce Obsahuje akce konkrétní a reálné cíle? Je doložen reálný harmonogram aktivit?  záložky Popis akce a Harmonogram  přílohy (především Studie proveditelnosti) veškerá dokumentace musí být navzájem v souladu; důraz je kladen na definování rizik a jejich případného řešení

15 3. Kvalita akce Do jaké míry akce vytváří podmínky pro realizaci navazujících aktivit a jak je tento záměr doložen?  záložka Popis akce  Střednědobá koncepce [NP] popis předpokládaných navazujících aktivit v dané oblasti ve střednědobém výhledu

16 3. Kvalita akce V jaké míře naplňuje akce kvantitativní cíle grantového schématu?  záložky Ukazatele a Popis akce Sledované monitorovací ukazatele: počet podpořených osob vytvoření hrubých pracovních míst úspěšnost absolventů

17 3. Kvalita akce Jakým způsobem je prokázáno, že všechny výsledky akce jsou udržitelné a upotřebitelné i po skončení realizace akce?  záložka Udržitelnost  Studie proveditelnosti [PP] rozbor udržitelnosti a upotřebitelnosti výsledků ve finančních, personálních a společenských aspektech

18 4. Horizontální témata Jaký má akce vliv na udržitelný rozvoj?
Jaký vliv má akce na rovné příležitosti? Jaký je vliv akce na rozvoj informační společnosti? Jaký je příspěvek akce k vyváženému rozvoji regionů?  záložka Horizontální témata I. + II.  záložka Informace o akci – Místo realizace je potřebné kvantifikovat procento časových kapacit akce věnovaných danému tématu


Stáhnout ppt "KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google