Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE Metoda hodnocení Skupiny kritérií a jejich váha Výběrová kritéria Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE Metoda hodnocení Skupiny kritérií a jejich váha Výběrová kritéria Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu."— Transkript prezentace:

1 KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE Metoda hodnocení Skupiny kritérií a jejich váha Výběrová kritéria Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, leos.krecek@kraj-lbc.cz

2 2 Metoda hodnocení Každá akce je hodnocena dvěma hodnotiteli na základě výběrových kritérií podle hodnotící tabulky. Každá akce je hodnocena dvěma hodnotiteli na základě výběrových kritérií podle hodnotící tabulky. Hodnotící tabulka je uvedena v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele. Hodnotící tabulka je uvedena v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele. Výsledný počet bodů určuje počet bodů dosažených za jednotlivá kritéria a vahou celé skupiny kritérií (tj. provede se přepočet na škálu 0 – 100%). Výsledný počet bodů určuje počet bodů dosažených za jednotlivá kritéria a vahou celé skupiny kritérií (tj. provede se přepočet na škálu 0 – 100%). Nesplnění prahové úrovně bodového hodnocení – 65% všech kritérií jako celku - bude důvodem k nedoporučení akce k financování (tj. i kdyby byl dostatek finančních prostředků, nebudou projekty s nižším bodovým hodnocením doporučeny k financování). Nesplnění prahové úrovně bodového hodnocení – 65% všech kritérií jako celku - bude důvodem k nedoporučení akce k financování (tj. i kdyby byl dostatek finančních prostředků, nebudou projekty s nižším bodovým hodnocením doporučeny k financování).

3 3 Metoda hodnocení Hodnotitel hodnotí sice celou akci, ale přesto jsou mu dány instrukce, kde má daná výběrová kritéria hledat. Hodnotitel hodnotí sice celou akci, ale přesto jsou mu dány instrukce, kde má daná výběrová kritéria hledat. Z tohoto důvodu obsahují hodnotící tabulky odkaz na příslušné pasáže žádosti, kam žadatel vyplňuje příslušné údaje a kde hodnotitel hledá odpověď (jedná se o „hlavní“ místo a při hodnocení bude využito i dalších informací). Z tohoto důvodu obsahují hodnotící tabulky odkaz na příslušné pasáže žádosti, kam žadatel vyplňuje příslušné údaje a kde hodnotitel hledá odpověď (jedná se o „hlavní“ místo a při hodnocení bude využito i dalších informací). Jsou tři základní lokalizace odpovědí: Jsou tři základní lokalizace odpovědí: kapitola žádosti (záložka) povinná příloha [PP] nepovinná příloha [NP]

4 4 Skupiny kritérií Představují základní kvalitativní charakteristiky akce – jsou čtyři: Představují základní kvalitativní charakteristiky akce – jsou čtyři: Schopnosti a zkušenosti žadatele10% Potřeba a relevance akce30% Kvalita akce40% Horizontální témata20% v jejich rámci jsou dílčí charakteristiky hodnoceny 19 výběrovými kritérii na škále 0 až 5 bodů, v jejich rámci jsou dílčí charakteristiky hodnoceny 19 výběrovými kritérii na škále 0 až 5 bodů, celkově tak lze získat 95 bodů, po jejich přepočtu vahou kritérií 100 bodů (alias 100%). celkově tak lze získat 95 bodů, po jejich přepočtu vahou kritérií 100 bodů (alias 100%).

5 5 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací obdobného typu akce? Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací obdobného typu akce?  záložka Žadatel II  reference realizovaných projektů [NP] lze předložit maximálně 3 reference, které musí obsahovat: název projektu, stručné zaměření, finanční zdroje, výši rozpočtu, výsledky a kontakt na poskytovatele lze předložit maximálně 3 reference, které musí obsahovat: název projektu, stručné zaměření, finanční zdroje, výši rozpočtu, výsledky a kontakt na poskytovatele

6 6 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele Jakým způsobem je žadatel pro akci organizačně a projektově připraven? Jakým způsobem je žadatel pro akci organizačně a projektově připraven?  záložka Popis akce  Studie proveditelnosti [PP] potřebné je definovat především organizační tým projektu, jejich kompetence a odpovědnost včetně kontroly potřebné je definovat především organizační tým projektu, jejich kompetence a odpovědnost včetně kontroly

7 7 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele Prokázal žadatel, že má zajištěno finanční krytí akce? Prokázal žadatel, že má zajištěno finanční krytí akce?  Doklad o zajištění finančního krytí akce [PP] žadatel prokáže, že má či že zajistí dostatečné krytí akce (závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, čestným prohlášením o zajištění finančního krytí akce, výpisem z běžného účtu (ne starším 30 dnů ke dni předložení žádosti), usnesením zastupitelstva obce či kraje žadatel prokáže, že má či že zajistí dostatečné krytí akce (závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, čestným prohlášením o zajištění finančního krytí akce, výpisem z běžného účtu (ne starším 30 dnů ke dni předložení žádosti), usnesením zastupitelstva obce či kraje

8 8 2. Potřeba a relevance akce Jaká je potřeba a perspektiva akce zejména z hlediska potřeb cílových skupin? Jaká je potřeba a perspektiva akce zejména z hlediska potřeb cílových skupin?  záložka Udržitelnost  Analýza potřeb cílových skupin [NP] prokazuje se poptávka po nabízené službě odpovídající potřebám cílových skupin, důraz je kladen na inovativní řešení a přidanou hodnotu do činnosti žadatele prokazuje se poptávka po nabízené službě odpovídající potřebám cílových skupin, důraz je kladen na inovativní řešení a přidanou hodnotu do činnosti žadatele

9 9 2. Potřeba a relevance akce Je akce v souladu s rozvojovými strategiemi (regionální či místní)? Je akce v souladu s rozvojovými strategiemi (regionální či místní)?  záložka Popis akce  Soulad s rozvojovou strategií [PP] žadatel dokládá soulad s určitou strategií (Program rozvoje Libereckého kraje …) potvrzenou příslušným úřadem (nejedná se o doporučení) žadatel dokládá soulad s určitou strategií (Program rozvoje Libereckého kraje …) potvrzenou příslušným úřadem (nejedná se o doporučení)

10 10 2. Potřeba a relevance akce Jaká je vazba na jiné aktivity? Jaká je vazba na jiné aktivity?  záložka Popis akce  Výroční zpráva [NP] žadatel popisuje aktivity, které realizoval, realizuje a kterými naváže na akci; pokud navazuje na aktivity jiných subjektů (např. partnerů), doloží návaznost podrobným popisem nebo odpovídajícím věrohodným dokladem žadatel popisuje aktivity, které realizoval, realizuje a kterými naváže na akci; pokud navazuje na aktivity jiných subjektů (např. partnerů), doloží návaznost podrobným popisem nebo odpovídajícím věrohodným dokladem

11 11 2. Potřeba a relevance akce Jakým způsobem je při přípravě a realizaci respektován princip partnerství? Jaké subjekty akci podporují? Jakým způsobem je při přípravě a realizaci respektován princip partnerství? Jaké subjekty akci podporují?  záložka Partneři  Doklad o partnerství [NP] žadatel popisuje spolupráci s partnery (je potřeba je odlišit od subdodavatelů) a jejich podíl na realizaci, formálně prokazuje spolupráci dokladem o partnerství žadatel popisuje spolupráci s partnery (je potřeba je odlišit od subdodavatelů) a jejich podíl na realizaci, formálně prokazuje spolupráci dokladem o partnerství

12 12 2. Potřeba a relevance akce Do jaké míry řeší akce problematiku v oblasti sociální integrace, návratu na trh práce a celoživotního vzdělávání? Do jaké míry řeší akce problematiku v oblasti sociální integrace, návratu na trh práce a celoživotního vzdělávání?  záložka Popis akce / Specifické cíle dopad do tří základních oblastí + specifikace cílových skupin + počet skupin sociálně ohrožených osob dopad do tří základních oblastí + specifikace cílových skupin + počet skupin sociálně ohrožených osob

13 13 3. Kvalita akce Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a do jaké míry jsou navrhované výdaje včetně relativní výše nutné k realizaci? Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a do jaké míry jsou navrhované výdaje včetně relativní výše nutné k realizaci?  záložka Harmonogram  Rozpočet akce [PP] jasnost, podrobnost rozpočtu; jasnost, podrobnost rozpočtu; oddělení uznatelných a neuznatelných výdajů; oddělení uznatelných a neuznatelných výdajů; přiměřenost jednotlivých výdajů přiměřenost jednotlivých výdajů

14 14 3. Kvalita akce Obsahuje akce konkrétní a reálné cíle? Je doložen reálný harmonogram aktivit? Obsahuje akce konkrétní a reálné cíle? Je doložen reálný harmonogram aktivit?  záložky Popis akce a Harmonogram  přílohy (především Studie proveditelnosti) veškerá dokumentace musí být navzájem v souladu; důraz je kladen na definování rizik a jejich případného řešení veškerá dokumentace musí být navzájem v souladu; důraz je kladen na definování rizik a jejich případného řešení

15 15 3. Kvalita akce Do jaké míry akce vytváří podmínky pro realizaci navazujících aktivit a jak je tento záměr doložen? Do jaké míry akce vytváří podmínky pro realizaci navazujících aktivit a jak je tento záměr doložen?  záložka Popis akce  záložka Popis akce  Střednědobá koncepce [NP]  Střednědobá koncepce [NP] popis předpokládaných navazujících aktivit v dané oblasti ve střednědobém výhledu popis předpokládaných navazujících aktivit v dané oblasti ve střednědobém výhledu

16 16 3. Kvalita akce V jaké míře naplňuje akce kvantitativní cíle grantového schématu? V jaké míře naplňuje akce kvantitativní cíle grantového schématu?  záložky Ukazatele a Popis akce  záložky Ukazatele a Popis akce Sledované monitorovací ukazatele: Sledované monitorovací ukazatele: počet podpořených osob vytvoření hrubých pracovních míst úspěšnost absolventů

17 17 3. Kvalita akce Jakým způsobem je prokázáno, že všechny výsledky akce jsou udržitelné a upotřebitelné i po skončení realizace akce? Jakým způsobem je prokázáno, že všechny výsledky akce jsou udržitelné a upotřebitelné i po skončení realizace akce?  záložka Udržitelnost  záložka Udržitelnost  Studie proveditelnosti [PP]  Studie proveditelnosti [PP] rozbor udržitelnosti a upotřebitelnosti výsledků ve finančních, personálních a společenských aspektech rozbor udržitelnosti a upotřebitelnosti výsledků ve finančních, personálních a společenských aspektech

18 18 4. Horizontální témata Jaký má akce vliv na udržitelný rozvoj? Jaký má akce vliv na udržitelný rozvoj? Jaký vliv má akce na rovné příležitosti? Jaký vliv má akce na rovné příležitosti? Jaký je vliv akce na rozvoj informační společnosti? Jaký je vliv akce na rozvoj informační společnosti? Jaký je příspěvek akce k vyváženému rozvoji regionů? Jaký je příspěvek akce k vyváženému rozvoji regionů?  záložka Horizontální témata I. + II.  záložka Informace o akci – Místo realizace je potřebné kvantifikovat procento časových kapacit akce věnovaných danému tématu je potřebné kvantifikovat procento časových kapacit akce věnovaných danému tématu


Stáhnout ppt "KRITÉRIA HODNOCENÍ AKCE Metoda hodnocení Skupiny kritérií a jejich váha Výběrová kritéria Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google