Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak na to? Projektová dokumentace Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k vyhlášení 4. kola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak na to? Projektová dokumentace Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k vyhlášení 4. kola."— Transkript prezentace:

1 Jak na to? Projektová dokumentace Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k vyhlášení 4. kola výzvy“ 26. února 2007

2  JAK USPĚT ? Pečlivě vypracovat Projektovou dokumentaci (je povinnou přílohou žádosti č. 10): 1) dodržet její POVINNOU OSNOVU (povinná osnova je součástí přílohy PPŽ č. 5) – provede Vás krok po kroku popisem projektu a nedovolí Vám zapomenout na důležité informace pro hodnotitele 2) prostudovat HODNOTÍCÍ TABULKU (je součástí PPŽ str. 26 až str. 40) – zjistíte jaké otázky si při hodnocení Vaší žádosti bude klást hodnotitel POZOR !!! Povinná osnova spolu s Hodnotící tabulkou jsou odlišné pro akce v oblasti SOCIÁLNÍ INTEGRACE (tato prezentace) a v oblasti KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ. 3) při tvorbě PD dbát na to, aby hodnotitel nacházel ve zpracované PD odpovědi na otázky kladené v Hodnotící tabulce

3  ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI ŽADATELE 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací obdobného typu projektů?  Doložit reference dle vzorového formuláře (viz příloha č. 7 Pokynů pro žadatele)  Reference by měly: Zaměřením (sociální integrace) odpovídat předkládané žádosti Finančním objemem odpovídat předkládané žádosti Pro zisk maximálního počtu bodů jsou nutné minimálně 2 reference

4  ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI ŽADATELE 1.2 Jakým způsobem je žadatel pro akci organizačně a projektově připraven?  Popsat organizační strukturu realizačního týmu (nadřízené a podřízené pozice týmu)  Popsat jednotlivé pozice realizačního týmu: Náplň práce pracovníka na dané pozici Kvalifikační předpoklady na danou pozici  V případě, že bude v rámci akce vykonávána činnost uvedená v § 109 zákona 108/2006 Sb., o soc. službách, měly by kvalifikační požadavky na danou pozici odpovídat požadavkům odborné způsobilosti na sociálního pracovníka, které jsou uvedeny v odstavci 4, § 110 zákona 108/2006 Sb., o soc. službách !!!  Náplně práce jednotlivých pracovních pozic musí odpovídat navrženým aktivitám, které budou realizovány v průběhu akce a musí být jasné kdo z členů týmu bude vykonávat konkrétní aktivity !!!

5  ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI ŽADATELE 1.3 Jaké je finanční zdraví žadatele?  Doložit dle právní subjektivity: Obce - doklad o dluhové službě Ostatní - daňová přiznání za poslední 3 roky  Bodový zisk je dán historií finančního zdraví (v případě NNO také délkou existence), nelze jej ovlivnit  Doklad o dluhové službě i daňové přiznání musí být originály nebo úředně ověřené kopie

6  POTŘEBA A RELEVANCE AKCE 2.1 Jaká je potřeba a perspektiva akce zejména z hlediska definovaných potřeb cílových skupin?  Definovat cílovou skupinu akce – kdo je cílovou skupinou  Popsat potřeby cílové skupiny: nejlépe pomocí metod sociologického výzkumu (dotazníková šetření, řízený rozhovor) možno také na základě odborné literatury  Prokázat existenci poptávky po aktivitách akce – na základě konkrétních dat (na základě výše zmíněných šetření nebo např. údaji o stoupajících počtech klientů)  Prokázat, že nabídka aktivit, které jsou předmětem akce je v dané oblasti nedostatečná – např. údaje o organizacích poskytujících podobné služby)

7  POTŘEBA A RELEVANCE AKCE 2.2 Je akce v souladu s rozvojovými strategiemi (národní, regionální, místní)?  Doložit Soulad s rozvojovou strategií (povinná příloha žádosti) dle formuláře, který je součástí přílohy č. 7 Pokynů pro žadatele  Stručný popis toho, jak akce svým zaměřením a zaměřením svých aktivit přispívá k naplňování některé z priorit strategických dokumentů

8  POTŘEBA A RELEVANCE AKCE 2.3 Jaká je vazba akce na jiné aktivity?  Je posuzována délka existence organizace s důrazem na délku trvání činnosti v dané oblasti (sociální integrace). Doložit dokumenty dokládající předešlou činnost Pro zisk maximálního počtu bodů je nutná délka fungování organizace v dané oblasti minimálně 3 roky  Je hodnoceno také to, zda žadatel bude v rámci realizace akce svou činností navazovat na činnost jiných subjektů (spolupráce s jinými organizacemi v dané oblasti, partnerství) Popsat zapojení jiných subjektů v rámci akce

9  POTŘEBA A RELEVANCE AKCE 2.4 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci akce respektován princi partnerství?  Realizovat akci ve spolupráci s partnerskou organizací (zapojení partnera odbornou spolupráci atp.) Role partnera v projektu musí být zásadní = tj. tehdy, kdy by realizace akce bez přispění partnera přinesla nižší efekt pro cílovou skupinu.  Doložit Dohodu/Smlouvu o partnerství (vzor ke stažení na www stránkách PK):  Popsat partnera a způsob jeho zapojení v Projektové dokumentaci POZOR!!! Náklady partnera na realizaci akce jsou neuznatelné !!!

10  POTŘEBA A RELEVANCE AKCE 2.5 Do jaké míry řeší akce problematiku v oblasti sociální integrace?  Popsat způsob jak je řešena problematika cílové skupiny: nejlépe je hodnoceno přímé zaměstnávání klienta dobře je hodnoceno také odstraňování bariér u cílové skupiny nejhůře je hodnoceno preventivní působení na cílovou skupinu  Bodový zisk je tedy dán již dopředu - zaměřením projektu  Popsat efektivní mechanismy, jak bude cílová skupina zapojena do realizace akce

11  KVALITA AKCE 3.1 Do jaké míry je rozpočet akce jasný, podrobný a navrhované výdaje včetně relativní výše jsou nutné k realizaci?  Vyplnit rozpočet do excel formuláře (viz příloha č. 2 PPŽ)  Všechny položky nákladů zdůvodnit v Projektové dokumentaci - proč je jich vzhledem k zaměření projektu potřeba?  Rozpočet musí být v souladu s ostatními částmi žádosti – časově i objemově  Vyvarovat se častých chyb (viz dopolední prezentace)

12  KVALITA AKCE 3.2 Jak jasný, proveditelný a provázaný se jeví návrh akce?  Projektovou dokumentaci zpracovat v souladu s povinnou osnovou  Dbát na provázanost popisu: popis akce v Projektové dokumentaci musí být provázaný se všemi přílohami a s žádostí ELZA nesmí se v něm vyskytovat žádné rozpory (např. jiné údaje v žádosti a jiné v přílohách) z popisu musí jasně vyplývat kteří konkrétní pracovníci budou realizovat jednotlivé aktivity (všechny aktivity musí mít svého realizátora)

13  KVALITA AKCE 3.3 V jaké míře naplňuje akce monitorovací ukazatele – počet podpořených osob?  Uvést konkrétní údaj o počtu klientů, kteří budou v rámci realizace akce sociálně integrováni  Uvést jasná kritéria na základě, kterých bude sledován počet klientů např.: klient = absolvent kurzu klient = zaměstnanec chráněné dílny klient = návštěvník terapeutické komunity  Uvést jasná kritéria monitorování počtu klientů např.: absolvent kurzu = dokončení kurzu zaměstnanec chráněné dílny = uzavřená pracovní smlouva návštěvník terapeutické komunity = vytvořený individuální plán klienta a dlouhodobá účast v komunitě alespoň xxx měsíců

14  KVALITA AKCE 3.4 V jaké míře naplňuje akce monitorovací ukazatele – počet vytvořených nových pracovních míst?  Uvést konkrétní údaj o počtu nově zřízených pracovních míst pracovníků (klientů), kteří se budou podílet na realizaci akce: nelze do tohoto počtu zahrnout zaměstnance, kteří již jsou zaměstnanci žadatele nelze do tohoto počtu zahrnout zaměstnance na DPP,DPČ povinnost udržitelnosti takto vykázaných nových prac. míst 3 roky od podpisu smlouvy o financování akce

15  KVALITA AKCE 3.5 V jaké míře naplňuje akce monitorovací ukazatele – úspěšnost klientů akce?  Uvést konkrétní údaj o procentu úspěšných klientů, kteří budou v rámci akce sociálně integrováni.  Uvést jasná kritéria na základě, kterých bude sledována úspěšnost klientů např.: absolvent kurzu = úspěšné složení závěrečného testu min. na 50 % (polovina otázek zodpovězena správně) zaměstnanec chráněné dílny = úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky, která zahrnuje ……… návštěvník terapeutické komunity = úspěšné naplnění individuálního plánu klienta

16  KVALITA AKCE 3.6 Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované akce udržitelné/upotřebitelné?  Vysvětlit souvislost mezi popsanými potřebami cílové skupiny a zvolenou metodou práce s cílovou skupinou Z popisu musí vyplývat, že za použití těchto konkrétních metod práce (využívaných při práci s klientem v rámci akce) dojde k uspokojení konkrétních potřeb klienta (popsaných v úvodní kapitole projektové dokumentace) !!!

17  HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 4.1 Jaký vliv má akce na rovné příležitosti pro muže a ženy?  Popsat zda a jak akce přispívá k rovnému přístupu k příležitostem pro muže a ženy  Bodový zisk je dán předem - zaměřením projektu

18  HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 4.2 Jaký je celkový vliv akce na rozvoj informační společnosti?  Popsat zda a jakým způsobem se akce věnuje výchovně vzdělávacím aktivitám, které přispějí k rozvoji informační společnosti.  Bodový zisk je dán předem - zaměřením projektu

19  HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 4.3 Jaký je příspěvek akce k vyváženému rozvoji regionů?  Uvést v ELZE i Projektové dokumentaci místo realizace akce – podle něj bude posuzováno, zda je akce realizována v některém z vymezených problémových regionů  Bodový zisk je dán předem - umístěním projektu POZOR !!! Minimální přípustné hodnocení, aby byla akce přijatelná z hlediska kvality je 50 %

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat


Stáhnout ppt "Jak na to? Projektová dokumentace Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ „Informační seminář k vyhlášení 4. kola."

Podobné prezentace


Reklamy Google