Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP Seminář KONEKO, Praha 20.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP Seminář KONEKO, Praha 20.10.2009."— Transkript prezentace:

1

2

3 Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP Seminář KONEKO, Praha 20.10.2009

4 Přehled platné legislativy  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů  Vyhláška č. 205/2009 Sb.  Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

5 Nová palivová vyhláška I  Stručnější (zúžení počtu definic, vypuštění výčtu druhů paliv – nadbytečnost)  Jednoznačnější (odpad není palivo)  Funkčnější (soustředění na problematické kategorie zdrojů, omezení administrativní náročnosti)  Ambicióznější (nové požadavky na paliva a zpřísnění některých stávajících)

6 Nová palivová vyhláška II  Zrušení pojmu alternativní palivo (problémy – odpad x palivo – obcházení odpadové legislativy – nejprve vždy nutné vyloučit, že je daný materiál odpadem podle zákona o odpadech a až teprve následně je možné posuzovat, zda splňuje požadavky na palivo podle předpisů v ochraně ovzduší)  Nové požadavky na pevná a kapalná paliva, zpřísnění stávajících požadavků (postupné zpřísňování měrné sirnatosti uhelných paliv, zpřísnění maximálního povoleného obsahu PCB v kapalných palivech, nově minimální výhřevnost pro paliva pro malé a střední zdroje)  Snížení administrativní zátěže výrobců a dovozců paliv (první distributor paliva vystaví osvědčení o jeho kvalitě při každé první dodávce každému odběrateli, následně na vyžádání nebo při změně kvality, frekvence analýz na jeho zodpovědnost)

7 Nová palivová vyhláška III  Odpady podle zákona o odpadech není možné spalovat v režimu paliv (s výjimkou přesně definované odpadní biomasy vyloučené z působnosti NV 354/2002 Sb., která nemusí být spalována v režimu odpadů)  Certifikace předupravených odpadů podle jiného zákona není relevantní pro jejich překvalifikování na paliva definovaná v právních předpisech k ochraně ovzduší  Zákon o odpadech a zákon o technických požadavcích na výrobky nejsou ani jeden druhému nadřazený  Evropské (před)normy k palivům z odpadů předurčují jejich spalování pouze ve spalovnách a zařízeních ke spoluspalování odpadů stejně jako evropská legislativa

8 Nová palivová vyhláška IV  Odbor ochrany ovzduší zpracovává ve spolupráci s odborem odpadů MŽP metodický pokyn k postupu při povolování spalování paliv a odpadů podle platné legislativy  bude zahrnovat zejména postup při povolování „paliv“ vyrobených z odpadů

9 Metodické pokyny – spalovací zdroje  Metodický pokyn MŽP – OOO ke sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  Metodický pokyn MŽP – OOO k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

10 Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.  Účinnost od 1.1.2008  Stanovuje emisní limity a další podmínky provozování stacionárních spalovacích zdrojů  Stanovuje mj. podmínky spalování tzv. alternativního paliva

11 Novela NV č. 146/2007 Sb. I  12 bodů  Zejména legislativně-technické změny a opravy  Nové emisí limity pro spalování dřevotřísky  Nové emisní limity pro motory

12 Novela NV č. 146/2007 Sb. II  Meziresortní připomínkové řízení ukončeno  Notifikace - EK vyjádřila obavy k části návrhu, týkajícího se tzv. „tuhých paliv s obsahem syntetických pojiv“, (mohl by zahrnovat i odpady - v rozporu se směrnicí 2000/76/ES o spalování odpadu).  Změna problematického pojmu tak, aby zahrnoval pouze dřevotřísku a podobné materiály

13 Novela NV č. 146/2007 Sb. III  Následně bude předpis předložen legislativní radě vlády  Předložení vládě ke schválení  Předpokládaná publikace ve sbírce zákonů koncem roku 2009.

14 Novela NV č. 146/2007 Sb. IV 1.Definice biomasy – rozšíření na všechny kategorie zdrojů (§ 2 písm. b) 2.Upřesnění stanovení emisních limitů pro spalovací motory (§ 3 odst. 6) 3.Zrušení vazby na neexistující alternativní paliva (§ 3 odst. 7, § 4) 4.Stanovení podmínek pro spalování dřevotřísky (§ 4)

15 Novela NV č. 146/2007 Sb. V  § 4 odst. 1 se nahrazuje následujícím textem:  „Dřevotřísku, která nesmí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami a povrchových úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím zdroji. “

16 Novela NV č. 146/2007 Sb. VI  Dále v § 4 odst. 1…  „V místě, kde toto palivo vzniká ve formě vedlejšího produktu výroby, jej lze spalovat také ve středním spalovacím zdroji, vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu.“

17 Novela NV č. 146/2007 Sb. VII 7.Odstranění tiskové chyby v příloze č. 1 část A (první sloupec tabulky < 50 MW) 8.Upřesnění stanovení emisních limitů v příloze č. 1 číst C (vztaženo k celkovému příkonu po sečtení) 9.Doplnění referenčního obsahu kyslíku pro plynové turbíny (15 %)

18 Novela NV č. 146/2007 Sb. VIII 10. Změna v příloze č. 2 – emisní limit CO pro jednotlivé zvláště velké spalovací zdroje (kotle) o jmenovitém tepelném příkonu < 50 MW 400 mg/m 3 11. Zrušení odkazu na neexistující definici biomasy v palivové vyhlášce 12. Stanoven emisních limitů pro spalování dřevotřísky ve středních a velkých zdrojích (TZL 150 mg/m 3 ) 13. Stanovení emisních limitů pro motory na všechny druhy paliv (biopaliva) 14. Zrušení výjimky pro motory provozované méně než 500 hodin (vazby na novou vyhlášku č. 205/2009)

19 Novela NV č. 146/2007 Sb. IX 15. stanovení podmínky nahrazující emisní limit pro SO 2 pro motory 16. stanovení emisních limitů pro všechna plynná paliva pro dieslové motory v tabulce A (bioplyn) 17. stanovení emisních limitů pro všechna plynná paliva pro dieslové motory v tabulce B (bioplyn)

20 Novela NV č. 146/2007 Sb. X  Obsah síry v palivu nesmí překročit v bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu 2200 mg.m -3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ -1 tepla přivedeného v palivu.

21 Novela NV č. 146/2007 Sb. XI 18. formulační úprava požadavků na přímotopy (příloha č. 4) 19. oprava chybného odkazu na přílohu s emisními limity pro plynové turbíny (příloha č. 4 → příloha č. 5) 20. zmírnění emisního limitu pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin/rok (příloha č. 5) – 650 mg/m 3

22 Novela NV č. 146/2007 Sb. XII 21. upřesnění v příloze č. 7 – limitní hodnoty účinnosti se vztahují pouze na kotle

23 Revize 96/61/ES (IPPC) I  http://ec.europa.eu/environment/ippc/index. htm  Stávající legislativa ES – nedostatečné snížení emisí (Tematická strategie o znečištění ovzduší)  Zahrnuje mj. směrnici 2001/80/ES, 2000/76/ES, 1999/13/ES, IPPC, …  Posílení role BREF (významu BAT)  Zpřísnění emisních limitů pro LCP

24 Revize 96/61/ES (IPPC) II Nové dělení zdrojů stávající zdroje před rokem 2012 nová zdroje po roce 2012

25 Revize 96/61/ES (IPPC) III stávající zdroje před 1987 1987 - 2002 2002 - 2012

26 Revize 96/61/ES (IPPC) IV Kompromisní balíček CZ PRES:  Přechodné období pro „stávající“ zdroje (přechodný národní plán, ukončení provozu, malé izolované systémy, CZT, rafinerie)  Trvalé výjimky (1500 hodin, 500 hodin, stupně odsíření)  Jednoznačná agregační pravidla

27 Revize 96/61/ES (IPPC) V

28 Další chystané legislativní změny  Revize směrnice o národních emisních stropech (2001/81/ES)  Revize protokolů CLRTAP  Směrnice o obchodování s SO 2, NO x (2010?)  Nový zákon o ochraně ovzduší

29 Děkuji za pozornost kurt.dedic@mzp.cz


Stáhnout ppt "Spalovací zdroje a paliva - změny v legislativě Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP Seminář KONEKO, Praha 20.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google