Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu"— Transkript prezentace:

1 Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu
MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu

2 MANAGEMENT I Zápočet: musí předcházet zkoušce.
Zkouška má 2 části – písemnou a ústní.

3 ZÁPOČET Musí předcházet zkoušce
Bude udělen na podkladě splnění podmínek ve cvičení příslušným vyučujícím

4 ZKOUŠKA – PÍSEMNÁ ČÁST 1 Vypracovat Time Management 1 pracovního dne:
Zaznamenávat činnosti v průběhu libovolného pracovního dne Převést zaznamenané činnosti do manažerských rolí (podle libovolného modelu – Mintzberg, Fayol, Stewardová, Eisenhower…) Vyhodnotit role v rámci 24 hodin V závěru rozebrat dosažené výsledky, event. navrhnout změny Forma: protokol se všemi náležitostmi, rozsah dle potřeby

5 ZKOUŠKA – PÍSEMNÁ ČÁST 2 Zpracovat reflexi z četby knihy dle vlastního výběru z oblasti managementu (příp. beletrie s vyhodnocením manažerského poučení z četby) v rozsahu cca normostrany.

6 ZKOUŠKA – PÍSEMNÁ ČÁST 3 Zpracovat práci na téma „Najdi si svůj problém“: Vytipovat problém Zasadit do rámce, kde vznikl (pracoviště…) Rozebrat podmínky Nastínit možné směry řešení Forma: protokol, rozsah dle potřeby, min. 1 normostrana se všemi náležitostmi

7 ZKOUŠKA – PÍSEMNÁ ČÁST 4 a 5
Zpracovat 2 eseje na zvolené téma z programu přednášek Management I: Téma musí být specifikováno (podle „Úvod do studia“, část 15: „Eseje“ - INTRANET) Rozsah 10 normostran textu Dodržení „Směrnice rektora k seminárním a jiným studentským pracím na Moravské vysoké škole Olomouc“ (INTRANET) ve všech ohledech Základní příručka (nutno dodržet, zejména citace!): Juríčková, Vaněčková – „Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc“

8 DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ!!! Veškeré písemné práce budou podrobeny testování na plagiát – SW má škola k dispozici. V případě zjištění opisování (nejenom tímto nástrojem) bude zahájeno se studentem řízení, které může skončit velmi nepříjemným závěrem.

9 SEZNAM TÉMAT PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/12
Úvod do managementu. Plánování. Organizování. Rozhodování. Vedení. Kontrolování. Operativní řízení. Komunikování. Řízení lidských zdrojů. Time Management. Strategické řízení. Podnikání. Konkurence.

10 ÚSTNÍ ZKOUŠKA K ústní zkoušce se lze přihlásit až po úspěšném udělení zápočtu Ke zkoušce je zapotřebí mít zhodnoceny všechny zadané práce (2 protokoly, reflexi četby a 2 eseje) minimálně známkou „dobře“ (jinak se nelze pokoušet o zápis na zkouškový termín!) Ke zkoušce si každý student přinese svou osobní písemnou, ručně psanou přípravu v plném rozsahu zadaných otázek ke zkoušce (bez ní nebude připuštěn ke zkoušce a neúplné zpracování bude považováno za nesplnění podmínek účasti na zkoušce)

11 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

12 1. ÚVOD DO MANAGEMENTU 1. Základní pojmy managementu – manažer, management, funkce managementu, manažerské funkce, účinnost a efektivita manažerské práce 2. Základní zaměření činnosti manažera, dovednosti manažera 3. Teorie vědeckého řízení – základní principy managementu podle Taylora 4. Baťova soustava řízení

13 2. PLÁNOVÁNÍ 1. Proces plánování, logika plánovacího procesu
2. Typy plánů 3. Postup plánování 4. Management podle cílů (MBO), pravidlo SMART

14 3. ORGANIZOVÁNÍ 1. Organizování, organizační struktura, formální a neformální organizace, účel organizování, rozpětí managementu 2. Základní organizační struktury – funkcionální, divizní, maticová a moderní organizační struktury 3. Centralizace – decentralizace 4. Teorie evoluce a revoluce ve vývoji organizace (podle Greinera)

15 4. ROZHODOVÁNÍ 1. Rozhodovací proces
2. Typy problémů a rozhodování, podmínky pro rozhodování 3. Styly rozhodování 4. Situační analýza

16 5. VEDENÍ 1. Podstata a charakteristika vůdcovství 2. Teorie chování
3. Manažerská mřížka 4. Situační model vůdcovství (Hersey - Blanchardův)

17 6. KONTROLOVÁNÍ 1. Kontrola, přístupy ke kontrole 2. Kontrolní proces
3. Typy kontroly 4. Současné problémy ovlivňující kontrolu

18 7. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ 1. Operační management – definice, úkoly
2. Kořeny operačního managementu, typy organizací, klasifikace operací 3. Systémy analýzy operací 4. Operační management jako transformační proces

19 8. KOMUNIKOVÁNÍ 1. Interpersonální komunikace, komunikační model
2. Verbální a neverbální komunikace 3. Bariéry efektivní interpersonální komunikace 4. Typy komunikací, komunikační sítě v organizacích

20 9. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
1. Proces řízení lidských zdrojů 2. Přijímání pracovníků do organizace – plánování, nábor, výběr, uvedení, školení, adaptace) 3. Péče o pracovníky v rámci pracovního poměru - řízení výkonu, hodnocení, odměňování, rozvoj kariéry a vzdělávání 4. Propuštění pracovníků z organizace (v kontextu společenské odpovědnosti - CSR)

21 10. ŘÍZENÍ ČASU 1. Time Management I až IV generace
2. Eliminace časových ztrát 3. Manažerské techniky řízení času 4. Znaky špatného řízení času, analýza využití času, hledání největších časových ztrát, nástroje plánování času

22 11. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 1. Proces strategického managementu
2. SWOT analýza a analýza SLEPTE 3. Generování strategií 4. Balanced Scorecard (BSC)

23 12. PODNIKÁNÍ 1. Teorie podnikání, základní přístupy
2. Typy podnikání, cíle podnikání 3. Podnikatel – definice, podnikatel a zákony, podnikatel versus zaměstnanecký poměr, faktory ovlivňující rozhodnutí začít podnikat 4. Společensky odpovědné podnikání, koncept CSR

24 13. KONKURENCE 1. Porterův model konkurenčních sil 2. Benchmarking
3. Klastry 4. Aliance

25 TERMÍNOVNÍK Termín odevzdání prací (všech 5 najednou, vytištěné oboustranným tiskem, 2 s. na jedné straně, každá práce v samostatném euroobalu, svázáno v deskách - ukázka) – do Po tomto termínu nebudou práce vůbec přijaty ani hodnoceny! Na základě zhodnocení (bude oznámeno každému studentovi písemně em, dle přání i ručně psané poznámky z mého hodnocení – ze scanneru) se lze přihlásit na ústní zkoušku (tahají se 2 otázky z celého portfólia 13 témat pro letní semestr z karet): Předtermíny: budou vypsány v zápočtovém týdnu Řádné termíny: – (budou vypsány ve STAGu)

26 HODNOCENÍ Zkouška – písemná část 1, 2, 3, 4 a 5: – 2 – 3 – N (body: 10 – 8 – 6 - <4, za každou část) Zkouška – ústní část 1 a 2: 1 – 2 – 3 – N (body: 25 – 20 – 16 – <11, za každou otázku) Celkové hodnocení: 1 – 2 – 3 – N (body: 100 – 80 – 65 – <45) Za účast na tutoriálu (min. 10 účastí ze 13 přednášek dle prezenční listiny): bodů

27 KONZULTAČNÍ HODINY Pondělí: 08.30 – 11.00 Středa: 08.30 – 11.00
Kancelář ve II. patře na rektorátě Pro zkouškové období od budou upraveny podle vypsaných termínů ústní zkoušky

28 PROTOKOL O HODNOCENÍ STUDENTA

29 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (1)
Nedodržení rozsahu Překročení rozsahu Chybí citace (odkazy) v textu „Seznam použitých zdrojů“ není podle normy (skripta) Jsou uváděny i nepoužité zdroje Nejsou uváděny všechny zdroje (včetně těch, které byly citovány v textu) U www serverů chybí datování Není specifikováno téma (cíl)

30 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (2)
Esej je hodně volný útvar – výpisky z učebnic (zdrojů), případně poznámky pro přípravu ke zkoušce to však nesplňují (viz prezentaci „Úvod do studia“ - INTRANET Jednopísmenkové spojky a předložky na konci řádku Text není zarovnán do bloků U obr., tab., grafů… chybí legenda (popis) a odkazy na zdroj, odkud převzato Nadpisy kapitol a odstavců se vyskytují na předchozí stránce

31 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (3)
Student se domnívá, že text nebudu číst (varuji!) Odkazy (citace) v textu nejsou jednotné (nelze kombinovat!) Podvody studentů – předložení cizích prací (muži v ženském rodu, nápadně shodné texty, obr., literatura…) Použití nevhodných (zapovězených) zdrojů – WIKIPEDIA (otevřené encyklopedie obecně, blogy, facebook…), www servery SEMINARKY, DIPLOMKY, MATURITA…

32 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (4)
Předložení zcela opsaných (stažených) prací (jsem dosti detailně obeznámen s obsahy a poznám!) – některé jsme již řešili i disciplinárně Množství gramatických chyb a překlepů Používání nespisovných a hovorových výrazů v akademickém textu

33 KONTAKTY


Stáhnout ppt "Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu"

Podobné prezentace


Reklamy Google