Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávací řízení krok za krokem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávací řízení krok za krokem"— Transkript prezentace:

1 Zadávací řízení krok za krokem
Téma : Veřejné zakázky Zadávací řízení krok za krokem Ing. Renata Aulová a Ing. Ondřej Miffek Jihlava,

2 Obsah prezentace definování právního prostředí
definování základních pojmů Přípravná, realizační a vyhodnocovací fáze výběrového řízení Nejčastější chyby a nedostatky včetně příkladů rizika spojená s nedodržením správných postupů

3 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Další národní prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) – dosud chybí prováděcí vyhláška k novele ZVZ

4 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES Nařízení Komise k finančním limitům Další Rozhodnutí Komise a Nařízení komise Finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

5 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013

6 Používání jednotlivých norem a předpisů
Povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách Závazné právní předpisy České republiky Povinnost vyplývající ze závazných právních dokumentů EU Nástroj ochrany trhu a soutěže Norma napomáhající plnit povinnost vynakládat veřejné prostředky hospodárně, účelně a efektivně

7 Používání jednotlivých norem a předpisů
Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, centrálními pravidly NOK a pravidly příslušného operačního programu Relevance síly jednotlivých norem a předpisů se mění podle typu veřejné zakázky U zakázek malého rozsahu se příjemce drží dikce zákona a postupuje podle stanovených pravidel U ostatních veřejných zakázek příjemce použije jak zákon, tak stanovená pravidla (většinou nejsou v rozporu)

8 Definování základních pojmů
Zadavatel veřejné zakázky Veřejný zadavatel Dotovaný zadavatel Sektorový zadavatel Centrální zadavatel Ostatní zadavatelé nemusí postupovat dle ZVZ

9 Definování základních pojmů
Veřejný zadavatel stát (tedy i organizační složky státu – např. ministerstva) státní příspěvková organizace územní samosprávný celek (obce, městské části a obvody, kraje) a příspěvkové organizace, kde funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek

10 Definování základních pojmů
Veřejný zadavatel veřejnoprávní subjekt právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu veřejný zadavatel takovouto osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu

11 Definování základních pojmů
Dotovaný zadavatel osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků veřejného zadavatele nově bez ohledu na předmět výběrového řízení a nebo v případě že prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů v rámci VŘ přesahují 200 mil. Kč dotovaný zadavatel postupuje vždy podle pravidel platných pro veřejného zadavatele

12 Definování základních pojmů
Sektorový zadavatel osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 a ZVZ relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva nebo zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti – § 19 odst. 1

13 Definování základních pojmů
Sektorový zadavatel veřejný zadavatel může na ní uplatňovat přímo či nepřímo dominantní vliv: veřejný zadavatel disponuje většinou hlasovacích práv sám nebo na základě dohody s jinou osobou nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti

14 Definování základních pojmů
Centrální zadavatel pro jiné zadavatele pořizuje dodávky a služby, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu bez navýšení nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce na účet jiných zadavatelů

15 Definování základních pojmů
Veřejná zakázka zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací musí být realizována na základě písemné smlouvy (s výjimkou zakázek malého rozsahu)

16 Definování základních pojmů
Veřejná zakázka dle vymezení ÚOHS vzniká smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem, předmětem veřejné zakázky jsou dodávky, služby nebo stavební práce (plnění veřejné zakázky), zadavatel požaduje získání plnění veřejné zakázky, dodavatel poskytuje plnění veřejné zakázky, dodavatel za poskytnutí plnění veřejné zakázky požaduje úplatu (úplata je znakem tohoto „obchodu“), zadavatel za poskytnutí plnění veřejné zakázky poskytuje dodavateli úplatu.

17 Definování základních pojmů
Předmět veřejné zakázky Veřejné zakázky na stavební práce Veřejné zakázky na dodávky Veřejné zakázky na služby

18 Definování základní pojmů
Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog (jen veř. zadavatel) Zjednodušené podlimitní řízení

19 Definování základních pojmů
Veřejné zakázky malého rozsahu výjimka z působnosti zákona nutno dodržet zásady § 6 (transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení) Dodržování podmínek poskytovatele dotace platnost obecných ustanovení zákona: předpokládaná hodnota VZ pravidla pro dělení zakázek

20 Definování základních pojmů
Veřejné zakázky malého rozsahu např. výzva min. 3 dodavatelů např. výzva neomezenému počtu dodavatelů (zveřejnění na webových stránkách) např. elektronická aukce výzva jednomu dodavateli (výjimečně, v odůvodněných případech, malé finanční rozsahy) Pravidla poskytovatele dotace !

21 Definování základních pojmů
Zásady postupu zadavatele (§ 6 ZVZ) zásada transparentnosti zásada rovného zacházení zásada zákazu diskriminace zákaz omezení účasti dodavatelů z členských států EU nebo států, které mají s ČR nebo EU uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup k VZ

22 Definování základních pojmů
Významná veřejná zakázka hranice různá podle typu zadavatele stát mil. Kč kraje, Praha mil. Kč obec mil. Kč schválení vládou/zastupitelstvem = podmínka zahájení zadávacího řízení předkládání odůvodnění zastupitelstvu, státní VZ vládě vč. oponentního posudku zajištění silnější kontrolní činnosti

23 Definování základních pojmů
Seznam hodnotitelů seznam hodnotitelů = fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky, odborná praxe min. 5 let seznam vede MMR, součást informačního systému – veřejně dostupný významná VZ státních zadavatelů = povinná účast hodnotitele losování hodnotitelů do hodnotících komisí může podat podnět na ÚHOS

24 Definování základních pojmů
Předběžné oznámení povinné předběžné oznámení pro podlimitní i nadlimitní veřejné zakázky zadávací řízení lze zahájit nejdříve 1 měsíc po uveřejnění předběžného oznámení (§ 86) součást předběžného oznámení - odůvodnění účelnosti VZ, podrobnosti řešeny prováděcím předpisem výjimky: ZPŘ, některá JŘBU, některá JŘSU, předchozí VZ zrušena, pokud podána 1 nabídka

25 Definování základních pojmů
Odůvodnění veřejné zakázky účelnosti veřejné zakázky přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele rozsah odůvodnění v prováděcím právním předpise na profilu do 3 dnů od zveřejnění oznámení či výzvy a u předběžného oznámení součásti inzerátu v ISVZUS (pouze účelnosti zakázky)

26 Přípravná fáze výběrového řízení

27 Postup v přípravné fázi
Posouzení povinnosti a vhodnosti uskutečnit výběrové řízení Výběr druhu výběrového řízení Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky Určení VZ podle předmětu a hodnoty Příprava zadávací dokumentace Stanovení kvalifikačních a hodnoticích kritérií a ostatních náležitostí nabídky

28 Postup v přípravné fázi
Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog (jen veř. zadavatel) Zjednodušené podlimitní řízení

29 Postup v přípravné fázi
Otevřené řízení výzva neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace. zveřejnění ve věstníku VZ, nadlimitní veřejné zakázky i ve Věstníku EU

30 Postup v přípravné fázi
Užší řízení výzva neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti účast a k prokázání splnění kvalifikace a zveřejnění ve Věstníku VZ, nadlimitní i ve Věstníku EU doručení žádostí o účast posouzení kvalifikace, vyloučení zájemců nesplňujících kvalifikaci výzva všem zájemcům kteří splnili kvalifikaci - počet zájemců nelze žádným způsobem omezovat (dříve výběr losem nebo dle kvalifikace)

31 Postup v přípravné fázi
Jednací řízení s uveřejněním výzva neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast a k prokázání splnění kvalifikace výzva všem zájemcům, kteří splnili kvalifikaci – počet zájemců nelze žádným způsobem omezovat ! hodnocení nabídek, oznámení předběžného výsledku hodnocení výzva k jednání o nabídkách jednání o nabídkách – protokol z jednání

32 Postup v přípravné fázi
Jednací řízení bez uveřejnění technické a umělecké důvody krajně naléhavý případ dodatečné stavební práce nebo služby nové stavební práce nebo služby (opční právo) návaznost na soutěž o návrh výzva - zadavatel oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců úmysl zadat VZ v tomto zadávacím řízení

33 Postup v přípravné fázi
Soutěžní dialog pouze veřejný zadavatel zvlášť složitý předmět plnění nelze přesně vymezit technické podmínky a právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky poskytnutí know how dodavatele

34 Postup v přípravné fázi
Zjednodušené podlimitní řízení podlimitní VZ na služby a dodávky VZ na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH výzva min. 5 zájemců k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, okruh zájemců nutno měnit výzvu nutno zveřejnit na profilu zadavatele povinnost přijmout nabídky od nevyzvaných zájemců zveřejnění výsledku ve Věstníku veřejných zakázek

35 Postup v přípravné fázi
Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 zákona provedení stavebních prací viz výše a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci stavební práce dle předchozího včetně poskytnutí dodávek nebo služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky stavební práce pořízené přes 3. osobu (zprostředkovatele).

36 Postup v přípravné fázi
Veřejná zakázka na dodávky předmětem veřejné zakázky je pořízení věci (dále jen „zboží“), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing) součástí může být montáž nebo uvedení do provozu, pokud tyto služby jsou pouze vedlejší činností

37 Postup v přípravné fázi
Veřejná zakázka na služby veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce (negativní vymezení) zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služby rovněž poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota dodávky zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služby rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby

38 Postup v přípravné fázi
Předpokládaná hodnota zakázky předpokládaná výše peněžitého závazku bez DPH vyplývající z plnění VZ zákaz dělení předmětu veřejné zakázky kterým by došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonné limity povinnost sečíst hodnoty obdobných dodávek či služeb v průběhu účetního období smlouva na dobu neurčitou - sčítání závazků za 48 měsíců

39 Postup v přípravné fázi
Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH koncese na stavební práce Kč bez DPH veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi Kč bez DPH územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli Kč bez DPH sektorovými zadavateli Kč bez DPH

40 Postup v přípravné fázi
Finanční limity pro podlimitní veřejné zakázky předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby činí nově nejméně Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nově nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky limit pro zjednodušené podlimitní řízení u stavebních prací činí nově Kč bez DPH

41 Postup v přípravné fázi
Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby nově Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nově Kč bez DPH zadavatel není povinen tyto zakázky zadavatel dle zákona, ale musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace nutnost postupovat dle pravidel poskytovatele dotace

42 Postup v přípravné fázi
Zadávací dokumentace ZD = soubor dokumentů vymezujících předmět VZ do podrobností nezbytných pro podání nabídky obchodní + platební podmínky technické podmínky – odkaz na technické normy, požadavky na výkon a funkci požadavky na varianty a způsob zpracování nabídkové ceny podmínky a požadavky na zpracování nabídky způsob hodnocení nabídek jiné požadavky na plnění VZ

43 Postup v přípravné fázi
Zadávací dokumentace – stavební práce obecné náležitosti příslušná dokumentace v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (rozsah v prováděcím přepise) soupis stavebních prací, dodávek a služeb + výkaz výměr (rozsah v prováděcím přepise) obchodní podmínky dle prováděcího předpisu Zveřejnění textových částí na profilu zadavatele

44 Postup v přípravné fázi
Zadávací dokumentace – stavební práce povinná obchodní podmínka – technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená nadlimitní VZ – povinné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle zákona 360/1992 Sb. k ZD (od ) odkazy na obchodní názvy – přípustné, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel vždy výslovně umožní použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení

45 Postup v přípravné fázi
Kvalifikace základní kvalifikační předpoklady profesní kvalifikační předpoklady předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku technické kvalifikační předpoklady

46 Postup v přípravné fázi
Kvalifikace Přiměřenost rozsahu předmětu VZ povinnost zadavatele stanovit v oznámení či výzvě: rozsah požadovaných informací a dokladů způsob prokázání minimální úroveň

47 Postup v přípravné fázi
Základní kvalifikační předpoklady naplnění taxativně vymezených předpokladů definovaných paragrafem 53 ZVZ čestným prohlášením nebo zákonem definovaným způsobem nebo kombinací obojího vždy u každého VŘ podle ZVZ Seznam statutárů dříve pracující u zadavatele a struktura akcionářů nově pouze povinnou součástí nabídky, nikoliv ZKP

48 Postup v přípravné fázi
Profesní kvalifikační předpoklady výpis z OR, je-li zapsán nebo obdobné evidence doklad o oprávnění k podnikání (zejména živnostenský list) doklad o členství v profesní komoře či jiné organizaci, je-li nezbytné pro plnění VZ doklad osvědčující odbornou způsobilost, je-li nezbytná pro plnění VZ

49 Postup v přípravné fázi
Technické kvalifikační předpoklady seznam stavebních prací za posledních 5 let + osvědčení objednatelů, hodnota referencí u stavebních prací max. 50 % předpokládané hodnoty reference seznam techniků či technických útvarů osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany ŽP průměrný roční počet zaměstnanců přehled nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení

50 Nejčastější chyby a nedostatky
Neuskutečnění řádného výběrového řízení, ačkoliv je tomu příjemce dle zákona či pravidel povinen Nerespektování stanovených pravidel a zákona o veřejných zakázkách Nesprávná aplikace zákona a pravidel

51 Nejčastější chyby a nedostatky
Nesprávné určení charakteru příjemce jako zadavatele veřejné zakázky (nerozpoznání se) Příjemce podpory je vždy povinen respektovat stanovená pravidla a zákon o veřejných zakázkách Pokud to pravidla vyžadují, je příjemce vždy a za každých okolností povinen vypsat výběrové řízení Nevypsání a neprovedení výběrového řízení většinou vede k neuznatelnosti nákladů a případně dalším sankcím

52 Nejčastější chyby a nedostatky
Nesprávné určení předmětu veřejné zakázky Nesprávné určení druhu veřejné zakázky Nesprávné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nedodržení stanovených lhůt při realizaci výběrového řízení

53 Nejčastější chyby a nedostatky
Netransparentní přístup zadavatele Porušení pravidla rovného zacházení a nediskriminace Nevhodné či nadměrné stanovení kvalifikačních kritérií

54 Nejčastější chyby a nedostatky – konkrétní postupy
Zadavatel vždy postupuje podle pravidel poskytovatele dotace a případně ZVZ (pokud se na něj vztahuje) 1) Poskytovatel se řídí pouze pravidly – na VŘ se nevztahuje ZVZ (VZ nespadá do definice dle ZVZ) 2) Poskytoval se řídí pravidly i ZVZ – ostatní situace, kdy se na VŘ vztahují jak pravidla, tak ZVZ ZVZ stanoví přísnější režim než pravidla => zadavatel postupuje dle ZVZ pravidla stanoví přísnější režim než ZVZ => zadavatel postupuje dle pravidel, pokud nejsou v rozporu se ZVZ

55 Nejčastější chyby a nedostatky – druh VZ
některé druhy zadávacích řízení lze použít pouze za splnění zákonem stanovených podmínek Příklad: zadavatel zvolí jednací řízení bez uveřejnění, s odkazem na krajně naléhavý případ likvidace povodňových škod 5 měsíců po povodni (porušení ZVZ) soutěž o návrh na stavbu nové radnice (v souladu se ZVZ, nicméně nelze zaručit výběr nejvhodnější nabídky)

56 Nejčastější chyby a nedostatky – předmět VZ
předmět musí být vymezen jasně, dostatečně podrobně a srozumitelně, což je základní předpoklad pro podání nabídek přesně odpovídajících poptávce zadavatele popis požadovaného plnění nesmí obsahovat odkazy na konkrétní výrobce a značky (nově u staveb lze, pokud to neodůvodněně neomezí hospodářskou soutěž, a zároveň zadavatel umožní dodavateli nabídnout obdobné řešení) pokud zadavatel bezdůvodně požaduje vlastnosti plnění, které nutně omezí soutěž mezi dodavateli - diskriminace

57 Nejčastější chyby a nedostatky – kvalifikace
pouze doklady a informace bezprostředně související s předmětem VZ – nediskriminace a přiměřenost nově není možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, certifikáty ISO nelze požadovat také kvalifikační předpoklady, které lze nahradit smluvními podmínkami nevhodně nastavené kvalifikační předpoklady jsou jedním z nejčastějších prostředků diskriminace

58 Nejčastější chyby a nedostatky – kvalifikace
Příklad: zbytečně vysoký počet referenčních zakázek nepřiměřená hodnota požadovaných referencí omezení rozsahu subjektů, pro které byly referenční zakázky plněny nepřiměřeně vysoký počet členů realizačního týmu nepřiměřeně vysoké nároky na vzdělání a praxi členů týmu

59 Realizační fáze výběrového řízení

60 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Zveřejnění veřejné zakázky Registrace a komunikace s uchazeči Řešení dotazu uchazečů Vypořádání námitek uchazečů Příjem nabídek

61 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Zveřejnění – informační systém věstník veřejných zakázek seznam kvalifikovaných dodavatelů systém certifikovaných dodavatelů statistické výstupy o VZ rejstřík osob se zákazem účastni na plnění VZ seznam hodnotitelů

62 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Profil zadavatele elektronický nástroj k uveřejňování informací a dokumentů způsobem umožňujícím neomezený a dálkový přístup internetová adresa povinně zveřejněna ve Věstníku VZ

63 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Profil zadavatele - zveřejňování textové části ZD od dne uveřejnění oznámení (OŘ, UŘ, ZPŘ, JŘSU) odůvodnění veřejné zakázky kvalifikační dokumentace u UŘ, SD a JŘSU, pokud není uvedena v ZD dodatečné informace k zadávací či kvalifikační dokumentaci písemná výzva u ZPŘ zpráva zadavatele 15 dnů od ukončení zadávacího řízení (§ 85) u nadlimitních i podlimitních VZ smlouvy vč. změn a dodatků nad 500 tis. Kč do 15 dnů od uzavření

64 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Profil zadavatele - zveřejňování skutečně uhrazená cena za VZ (vyjma VZMR a vybraných výjimek § 18) do: 90 dnů od splnění smlouvy 31.3. následujícího kalendářního roku u smluv nad 1 rok seznam subdodavatelů nad 10% plnění (resp. nad 5 % u významné veřejné zakázky) do:

65 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty Lhůta pro doručení žádostí o účast v UŘ, JŘSU nebo SD a dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí být kratší než 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek, nebo 15 dnů u podlimitních veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být u nadlimitních VZ kratší než 52 dny v otevřeném řízení, nebo 40 dnů v užším řízení, u podlimitních veřejných zakázek kratší než 22 dny v otevřeném řízení, nebo 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.

66 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty Lhůty se u významných veřejných zakázek prodlužují alespoň o polovinu. Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek, v jednacím řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání, v řízení na základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání nabídky.

67 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty Lhůty pro doručení žádostí o účast začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.

68 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty Pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

69 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

70 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

71 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Lhůty Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti u nadlimitního a do 3 pracovních dnů po doručení žádosti u užšího výběrového řízení a ZPŘ Je-li to nutné, musí zadavatel umožnit prohlídku místa plnění a to nejpozději do 12, resp. 5 dnů před lhůtou pro podání nabídek (o této skutečnosti musí s předstihem informovat)

72 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit délku zadávací lhůty nebo její konec datem. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

73 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Zadávací lhůta Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Běh zadávací lhůty se pozastavuje v případě námitek a řízení před ÚOHS

74 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Společná nabídka smlouva, v níž jsou zavázáni společně a nerozdílně - povinná součást nabídky všichni prokazují základní kvalifikační předpoklady + výpis z obchodního rejstříku (i zahraniční uchazeči ve vztahu k ČR i sídlu podnikání) společně prokazují ostatní kvalifikační předpoklady

75 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Prokázání kvalifikace subdodavatelem dodavatel je oprávněn prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele kromě základních KP a výpisu z OR + dalších částí vymezených zadavatelem v ZD v nabídce nutno doložit smlouvu – závazek subdodavatele k poskytnutí určitého plnění základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) – rejstřík dodavatelů se zákazem účasti na plnění veřejných zakázek, profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) – výpis z OR či jiné evidence

76 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Prokázání kvalifikace subdodavatelem Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů možnost prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů Systém certifikovaných dodavatelů možnost prokázání veškerých kvalifikačních předpokladů certifikátem - nahrazuje kvalifikaci v rozsahu v něm uvedeném běžnými dokumenty dle ZD

77 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Pravost a stáří dokladů dodavatel překládá doklady prokazující kvalifikaci v kopii doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů starší 90 kalendářních dní

78 Postup v realizační fázi výběrového řízení
Doba prokazování kvalifikace OŘ, ZPŘ – ve lhůtě pro podání nabídek OŘ se zavedením dynamického nákupního systému nejpozději s podáním předběžné nabídky UŘ, JŘSU – ve lhůtě pro podání žádosti o účast JŘBU – ve lhůtě stanovené zadavatelem ve výzvě k jednání, nejpozději do uzavření smlouvy

79 Nejčastější chyby a nedostatky
Nedostatečné zveřejnění veřejné zakázky Dodržování lhůt stanovených ZVZ pro komunikaci s uchazeči Diskriminační, nerovný a netransparentní přístup k uchazečům Záměrné ovlivňování průběhu veřejné zakázky (pletichy při veřejné zakázce, poškozování finančních zájmů EU, sjednání výhody při VZ – trestní zákoník !)

80 Nejčastější chyby a nedostatky – zveřejnění a lhůty
Nezveřejnění požadovaných dokumentů na profilu zadavatele Nedostatečné technické parametry profilu zadavatele Nezveřejnění na všech místech požadovaných nejen ZVZ, ale i pravidly poskytovatele dotace Nedodržení lhůt pro poskytnutí ZD, odpovědi na dotazy uchazečů a vypořádání námitek

81 Vyhodnocení výběrového řízení

82 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Otevírání obálek Posouzení kvalifikace Hodnocení nabídek Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy Námitky a návrhy proti postupu zadavatele

83 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Otevírání obálek min. 3-členná komise ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek účast: komise, uchazeči, další osoby určené zadavatelem kontrola: požadovaný jazyk, podpis smlouvy povinnost sdělit nabídkovou cenu + ostatní číselně vyjádřitelná kritéria vyřazení neúplných nabídek protokol o otevírání obálek – právo uchazečů pořídit si výpis nebo opis

84 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Posouzení kvalifikace komise stanovená zadavatelem protokol o posouzení kvalifikace (§ 59/6) název dokladu označení osoby, která jej vydala datum vyhotovení u referencí označení předmětu identifikace subdodavatele prokazujícího kvalifikaci + smlouva označení dokladů, které byly doloženy dodatečně

85 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Hodnotící komise min. členů, 1/3 odborně způsobilých povinná účast osoby se zvláštní způsobilostí u nadlimitní VZ (§ 74/5) od usnášeníschopnost – 2/3 účast možnost přizvání jiných osob nepodjatost, mlčenlivost

86 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Posouzení nabídek splnění zákonných požadavků splnění požadavků zadavatele lze přizvat poradce → nepodjatost možnost požadovat písemné vysvětlení nabídky možnost přizvat uchazeče na jednání komise-pozvánka min. 5 dní předem mimořádně nízká nabídková cena – nutno uvést, v čem ji zadavatel spatřuje (§77)

87 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Hodnocení nabídek hodnocení dle hodnotících kritérií nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky (cena, kvalita, technická úroveň, vliv na ŽP, provozní náklady, záruka, dodací lhůta apod.) kritérium nejnižší cena = pořadí nabídek dle její výše při hodnocení nabídek dle stupně významu nutno odůvodnit přiřazení konkrétních hodnot protokol o jednání komise zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

88 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Ukončení zadávacího řízení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na návrh hodnotící komise oznámení do 5 pracovních dnů po rozhodnutí obsah: identifikační údaje hodnocených uchazečů výsledek hodnocení + pořadí nabídek odůvodnění výběru pokud zadavatel provedl nové posouzení a hodnocení sám poučení o lhůtě pro podání námitek uzavření smlouvy do 15 dnů od konce lhůty pro podání námitek

89 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Zrušení zadávacího řízení povinnost zadavatele – zákonné důvody: žádná nebo jedna nabídka, zůstane-li jedna nabídka, uchazeči na 1-3 místě odmítli uzavřít smlouvu možnost zadavatele: nebyl naplněn min. počet zájemců, 1. a 2. uchazeč odmítl podepsat smlouvu, podstatná změna okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nezpůsobil je, důvody hodné zvláštního zřetele

90 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Námitky může podat kterýkoli dodavatel proti zadávacím podmínkám – do 5 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek při dobrovolné oznámení záměru uzavřít smlouvu – do 30 dnů od uveřejnění zjednodušené podlimitní řízení – do 10 dnů ostatní – 15 dnů zpětvzetí námitek → nelze podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (dtto při jejím nepodání zadavateli vůbec)

91 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Přezkoumání námitek rozhodnutí o námitce - do 10-ti dnů od jejich obdržení vyhovění námitce → uvedení způsobu provedení nápravy nevyhovění námitce → poučení o možnosti podat návrh povinnost písemně informovat všechny uchazeče zadavatel nerozhoduje o námitkách: opožděně podaných zpětvzetých

92 Postup při vyhodnocení výběrového řízení
Přezkoumání úkonů zadavatele návrh na přezkoumání úkonů zadavatele do 10-ti dnů od obdržení rozhodnutí o námitce (nevyřízení námitky do 25 dnů) bez podání námitky nelze podat návrh na přezkum doručení orgánu dohledu i zadavateli vyjádření zadavatele do 7 dnů d obdržení návrhu kauce - 1 % nab. ceny min. 50 tis. max. 2 mil., nelze-li určit cenu 100 tis. Kč) – kauce nově propadá již po prvoinstančním negativním rozhodnutí

93 Nejčastější chyby a nedostatky
Chyby při otevírání obálek Neobjektivní či nedostatečně objektivní vyhodnocení nabídek Opomenutí dalších náležitostí a vymáhání náležitostí zákonem či předpisy nestanovenými či přímo vyloučenými Neoprávněné vyloučení uchazečů o zakázku

94 Nejčastější chyby a nedostatky – otevírání obálek
Příklad: otevření obálek, které přišly po uplynutí lhůty pro podání nabídek nesdělení nabídkový cen a číselně vyjádřitelných kritérií nepovolení účasti uchazečů při otevírání obálek zadavatel otevře nabídku, obdrží-li pouze jednu zkoumání skutečnosti nespadajících do působnosti komise pro otevírání obálek

95 Nejčastější chyby a nedostatky – hodnocení
volba podle druhu a složitosti VZ musí se vždy vztahovat k předmětu VZ kriteria musí být jasná a jednoznačná, kritéria i přesný způsob hodnocení musí být popsány v zadávací dokumentaci nelze hodnotit smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele, nebo platební podmínky

96 Nejčastější chyby a nedostatky – hodnocení
Příklad: zadavatel hodnotí kritéria, které pro něj nejsou důležitá (hodnocení lhůty dodání, pokud to není podstatné) nevhodně nastavené váhy dílčích hodnotících kritérií hodnocení kvalifikace (předpoklady se musí vztahovat k osobě dodavatele X hodnotící kritéria k plnění VZ, zadavatel hodnotí reference)

97 Nejčastější chyby a nedostatky – hodnocení
Příklad: nejasný popis toho, jak a co bude hodnoceno (hodnocení kvality s tím, že bude vybrána nabídka, která bude nejlepší bez dalšího popisu hodnocení) zadavatel hodnotí podle jiných kritérií nebo jinak než definovala ZD zadavatel hodnotí správně, ale proces hodnocení nedostatečně popíše ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, čímž se stává hodnocení nepřezkoumatelným/netransparentním

98 Nejčastější chyby a nedostatky – hodnocení
Příklad: Vyloučení uchazeče, který podmínky splnil požadavek originálů dokladů prokazujících splnění kvalifikace Nesprávný postup při dokládání dalších infomrací a dokladů nebo jejich objasnění (dožádání jen některých z uchazečů, nedožádání vůbec (porušení zásady hospodárnosti)

99 Nejčastější chyby a nedostatky
Nedostatečná prokazatelnost transparentnosti průběhu veřejné zakázky Dělení a slučování zakázek Nesoulad zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy Nerespektování či nezveřejnění stanovených opravných prostředků (námitky uchazečů, ÚOHS)

100 Nejčastější chyby a nedostatky – dělení zakázky
Nepřípustné rozdělení VZ s cílem snížit předpokládanou hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ V takovém případě nastává nelegální zadávání VZ v mírnějším režimu, resp. zcela mimo režim ZVZ Zakázku lze rozdělit na více menších zakázek, pokud každou z nich zadavatel zadává v režimu odpovídajícímu součtu rozdělených VZ

101 Nejčastější chyby a nedostatky – dělení zakázky
nutné zkoumat souvislost věcnou, časovou, místní a funkční Příklad: nadlimitní/podlimitní VZ je rozdělena nedovoleným způsobem na několik VZMR a tyto jsou zadány mimo režim ZVZ (absence kontroly, porušení zásad postupu) nadlimitní VZ je rozdělena nedovoleným způsobem na několik podlimitních VZ a zadávána v mírnějším (méně transparentním) druhu zadávacího řízení

102 Nejčastější chyby a nedostatky – slučování VZ
bezdůvodné sloučení několika samostatných VZ důsledkem může být diskriminace dodavatelů, neboť nabídku může podat méně dodavatelů, resp. dodavatelé jsou nuceni uzavírat smlouvy se subdodavateli Příklad: nemocnice požaduje dodávku léků a zároveň desinfekčních prostředků => plnění spolu nesouvisí, diskriminován je dodavatel desinfekčních prostředků, který není schopen dodávat zároveň léky

103 Nejčastější chyby a nedostatky – smlouva
zakázaná každá změna smlouvy, která by podstatně změnila práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy: rozšíření předmětu VZ umožnila by účast jiných dodavatelů mohla by ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch uchazeče Příklad: zadavatel vysoutěží postavení tří bytových domů, v průběhu plnění zjistí, že po bydlení není poptávka, proto změní předmět plnění na postavení školky

104 Nejčastější chyby a nedostatky
Nedodržení postupu stanovených poskytovatelem dotace (zejména schválení zadávací dokumentace) Nerespektování pravidel publicity Nedodržování nároku poskytovatele dotace na podobu zadávací dokumentace Absence či nedostatečné zdůvodnění změn v průběhu výběrového řízení v případě nestandardního postupu

105 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Sankce na základě zákona č. 137/2006 Sb. Dozor na dodržováním zákona provádí ÚOHS V rámci řízení prováděných ÚOHS může být uložena sankce při shledání nedodržení ZVZ až do výše 20 mil. Kč Kontrolu dodržování pravidel poskytovatele dotace provádí sám poskytovatel dotace Kontrola je prováděna jak před započetím výběrového řízení, tak po jeho skončení a kdykoliv v rámci realizace a udržitelnosti projektu

106 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Důraz je v současné době kladen zejména na předběžné kontroly Provádí se zejména kontrola zadávací dokumentace - posouzení zdůvodnění (kvalifikace, hodnotící kritéria, předmět plnění, obchodní podmínky, publicita) Důraz je kladen také na dělení zakázek Sankce za nedodržení pravidel jsou stanoveny v dokumentaci programů a také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace – stanovení procenta za každý typ porušení

107 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedodržení postupů zveřejňování (100 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek spolufinancování Společenstvím.

108 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedodržení postupů zveřejňování (25 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené zakázce.

109 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
VZ přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti či nepředvídané okolnosti ( %) Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice ES o zadávání VZ, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek, při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání VZ, zejména ustanovení o použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění VZ z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby.

110 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolností (100 % částky překračující 50 % hodnoty původní zakázky) Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 50 %.

111 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky

112 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání zakázky).

113 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení (100 % - 25 % podle závažnosti) Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné ZD (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)

114 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)

115 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Vyjednávání během výběrového řízení (25 % - 5 % podle závažnosti) Zakázka byla udělena v otevřeném nebo omezeném řízení, ale veřejný zadavatel s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů, kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele.

116 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Snížení hmotného předmětu zakázky (Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu) Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice o zadávání veřejných zakázek, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky. (Tato oprava se použije i v případě, že se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije k provedení dalších prací.)

117 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení ( 2 %, 5 % nebo 10 % hodnoty zakázky podle závažnosti nesrovnalosti a/nebo v opakovaných případech) Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení o zadání zakázky. Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, nepoužije se žádná oprava.

118 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) a) Při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování, nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovného zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud s jedním ze zájemců pozvaných jednání zachází zvýhodněným způsobem).

119 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) b) Rovné zacházení ke všem účastníkům stejný přístup, např. všem umožnit prohlídku místa plnění, všechny informovat o nových skutečnostech, dodatečných informacích, atd. nelze vyzvat jednoho z účastníků k doplnění a druhého nikoliv v téže věci ap.

120 Děkujeme za pozornost Ing. Ondřej Miffek – interní lektor
Ing. Renata Aulová– interní lektor (uveďte prosím jméno lektora)


Stáhnout ppt "Zadávací řízení krok za krokem"

Podobné prezentace


Reklamy Google