Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Ekologické zemědělství
Shody a odlišnosti konvenčního a ekologického zemědělství Praha 21.září 2005 Ing. Petr Trávníček PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk

2 Co je to ekologické zemědělství
Definice EZ: EZ je zvláštní druh hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí, nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a pohodu chovaných zvířat.

3 Cíle a obecné principy EZ
pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje surovin, minimalizovat ztráty udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělské činnosti produkovat potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství minimalizovat používání fosilní energie (odmítnutí průmyslových hnojiv a pesticidů a jejich náhrada uvědomělým využíváním biologických procesů, kultivací plodin, nižší intenzita obdělávání půdy, podpora aktivity půdních organismů a rozvoje kořenového systému plodin, omezení dopravy)

4 Cíle a obecné principy EZ
hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její diverzitu umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce ( ekologické zemědělství vyžaduje hluboký zájem a odpovědnost)

5 Cíle a obecné principy EZ

6 Zemědělství jako multifunkční koncept

7 Historie EZ Vznik v období po 1. sv.válce
První dokumentované údaje o poškození půdní úrodnosti, změna pH Snížení kvality potravin – zvýšení potřeby konzervantů Výrazný rozvoj – Evropa léta Několik přístupů (biodynamické hospodaření, organicko - biologické zem.,britský způsob) Sjednocení v 70.letech, založení IFOAM – oficiální uznání EZ v Evropě, vliv na přijetí NR 2092/91

8 Vývoj v ČR 1987 – konference o EZ pořádaná VŠZ Praha – PEF Č. Budějovice 1988 – založení odborné skupiny pro alternativní zemědělství při ČSVTS 1989 – zahájení přechodu na prvních třech podnicích v Jeseníkách a B. Karpatech 1990 – mezinárodní konference o EZ ve spolupráci s IFOAM ve Velké Bystřici, kurz ve Švýcarsku, Barták náměstkem ministra zemědělství, vznik 5 svazů, první dotace pro EZ 1991 – první vlna podniků, svazové kontroly, směrnice, certifikáty, svazové známky 1992 – založení Spolku poradců a kontrolorů EZ

9 Vývoj v ČR 1992 – zrušení dotací pro EZ, založení Pro-Bio s.r.o.
1993 – dohoda svazů o sjednocení směrnic – vznik Metodického pokynu EZ, soukromá firma KOZ pověřena MZe kontrolou EZ 1994 – sloučení svazů PRO-BIO, Natura a Altervin 1994 – 98 – stabilizace EZ, rozvoj národního trhu, exporty 1998 – znovuzavedení dotací 1999 – založena KEZ o.p.s, pověřena MZe kontrolou 2000 – přijetí zákona 242 o EZ, vznik RC Pro-Bio, začátek prodeje biopotravin v supermarketech 2003 – vyhlášení Akčního programu rozvoje EZ v ČR 2004 – vstup do EU, platnost evropské legislativy, HRDP 2005 – novela zákona o EZ, vstup další kontrolní organizace

10 Vývoj výměr v EZ v ČR Zdroj: Závěrečná zpráva KEZ o.p.s za rok 2004

11 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR
Plochy podíl v % rok 2001 podíl v % rok 2002 rok 2003 rok 2004 Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 TTP 89,69 90,13 90,86 89,40 Trvalé kultury (sady,vinice) 0,45 0,38 0,36 0,40 Ostatní plochy 1,08 1,18 2,70 Celkem 100 Zdroj: Závěrečná zpráva KEZ o.p.s za rok 2004

12 Vývoj právní úpravy EZ v ČR
Svazové směrnice pro ekologické zemědělství – 1992 Metodický pokyn pro ekologické zemědělství – 2000 Pravidelné každoroční novely MP –činnost Technické komise pro EZ při MZe Významné novely podle Basic Standards IFOAM 1994 – 1996 ( 1. Akreditace ČR IFOAM) Významná novela podle NR EHS č. 2092/ Významná novela podle NR ES č. 1804/

13 Vývoj právní úpravy EZ v ČR
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství od – dosud Prováděcí Vyhláška MZe č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb od Vyhláška MZe č. 263/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb od

14 Současná právní úprava EZ v ČR
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MZe č. 174/2004 Sb. ze dne 7. dubna 2003, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb.,, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb. Nařízení rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

15 NR 2092/91 Nařízení bylo uveřejněno 22. července 1991 v Úředním Listu Evropských Společenství (v sérii L jako “základy“ zákonů : No. 198, Vol. 34, p. 1ff.). Nařízení považuje ekologické zemědělství za “specifickou formu výroby na úrovni farmy“. Jasně jej odlišuje od jiných forem zemědělství, které též usilují o ochranu životního prostředí méně soustavnými úpravami agrotechnických postupů ( např. integrovaného zemědělství). Nařízení definuje metody hospodaření a stanoví způsob prokazování shody, dokumentace a inspekce.

16 Registrace pro EZ Povinnost podat žádost o registraci pro EZ na ekofarmě podle zákona 242/2000 Sb. MZe Žádost může být podána pro: Pěstování rostlin Pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat Chov včel Údaje dle vzoru žádosti uvedeného v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky Přechodné období počíná běžet na ekofarmě ode dne doručení bezvadné žádosti na Mze Žadatel je zapsán do Seznamu osob zařazených do přechodného období, který vede MZe ČR. Výrobci, distributoři a dovozci podávají ohlášení u MZe

17 Souběžná produkce Je přípustná za podmínky, že se v konvenční a ekologické části podniku: Nepěstují odrůdy, které lze snadno rozlišit. Výjimky možné v pěstování trvalých kultur – postupné přechodné období V případě výroby osiva V případě pastvin využívaných pro pastvu Chovají odlišné druhy hospodářských zvířat

18 Kontrolní systém všechny stupně výroby a prodeje musí být zahrnuty do systému inspekce výroby ekologických potravin Všichni, kteří vyrábí, připravují, či importují ekologické výrobky ze třetích zemí, jsou povinni podílet se na inspekčním systému Společenství Systém inspekce, zavedený Nařízením zabezpečuje kontrolu výroby pomocí dozoru v každé etapě a uplatnění pravidel označování výrobků v každém jeho stupni

19 Kontrolní systém Kontrolu EZ provádí kontrolní organizace pověřená MZe
Dozor nad dodržováním zákona provádí Ministerstvo zemědělství. V ČR pověřená organizace KEZ o.p.s. - akreditována pro výkon kontrolní a certifikační činnosti podle ČSN EN a ČSN EN jak na národní úrovni (ČIA – Český akreditační institut)

20 Kontrolní systém Základní činnost kontrolní organizace
Certifikační činnost Udělování osvědčení o původu bioproduktů a biopotravin Kontrolní činnost Kontroly – řádná – ohlášená, min 1x za rok Nařízené, namátkové – mohou být i neohlášené Vstupní – v podniku, který podá k MZe žádost o registraci k EZ a u nově ohlášených výrobců biopotravin a osob uvádějících bioprodukty a biopotraviny

21 Osvědčování Základní pojmy
Bioprodukty - Produkty získané z hospodaření v  ekologickém zemědělství Biopotraviny - potraviny vyrobené z bioproduktů

22 Osvědčování Produkt může být osvědčen jako BIO, jestliže:
Byl vyprodukován nebo dovezen v souladu s NR a zákonem Produkt vyrobil nebo dovezl subjekt, který podléhá kontrolnímu systému Proběhlo přechodné období nebo nejkratší doba chovu

23 Přechodné období Přechodné období musí trvat minimálně:
Rostlinná produkce Orná půda – 2 roky před vysetím TTP – 2 roky před využitím jako krmiva Trvalé kultury – 3 roky před sklizní Přechodné období začíná dnem doručení bezvadné žádosti o registraci na MZe

24 Nejkratší doba chovu Zvířata musí být chována v EZ minimálně:
Skot a koně k produkci masa – 12 měsíců Malí přežvýkavci a prasata k produkci masa – 4 měsíce Produkce mléka – 6 měsíců Drůbež na maso - 10 týdnů Drůbež pro produkci vajec - 6 týdnů Živočišné produkty mohou být osvědčeny až po ukončení PO v rostlinné produkci (Při současné konverzi půdy a chovu zvířat přechodné období celkem 24 měsíců pro všechna zvířata a plochy pícnin)

25 Označování bioproduktů a biopotravin - ČR
Dle zák. 242/2000 Sb – pokud to dovoluje povaha výrobku, musí být označen: grafickým znakem mezinárodním kódem kontrolní organizace:CZ-KEZ.

26 Označování bioproduktů a biopotravin -EU
Mohou být označeny logem společenství (vzory pro jednotlivé členské státy v NR): Musí být označeny mezinárodním kódem kontrolní organizace:CZ-KEZ.

27 Rostlinná produkce Úrodnost a biologická aktivita půdy musí být udržována a zvyšována zejména: Pěstováním leguminóz, zeleného hnojení nebo hluboce kořenících rostlin v rámci vhodného střídání plodin Zapravováním statkových hnojiv nebo jiných organických materiálů pocházejících z ekologického zemědělství

28 Hnojení Statková hnojiva z EZ Jiné organické materiály z EZ
Ostatní org. nebo minerální hnojiva Pouze nelze–li zajistit výživu výše uvedenými hnojivy Pouze hnojiva uvedená v P II NR Potřebu uznal kontrolní orgán (výjimka) Max 170 kg N/ha

29 Příloha II, A – Hnojiva a pomocné půdní látky
Organická čerstvá a sušená chlévská mrva, kompost,močůvka, kejda, kompostovaný domovní odpad, rašelina, jíl, produkty živočišného původu, řasy a produkty z řas, piliny, odpad z řezu dřevin odpad z pěstování hub Anorganická dřevěný popel, surový fosfát, surová draselná sůl, uhličitan vápenatý a hořečnatý, síran hořečnatý a vápenatý, síran ve formě prvku, stopové prvky, horninová moučka.

30 Ochrana před škůdci, chorobami a plevely
výběrem vhodných odrůd a druhů rostlin vhodným osevním postupem mechanickým zpracováním půdy podporou přirozených nepřátel (predátorů) použitím termických pleček. jen při bezprostředním ohrožení plodin prostředky ochrany rostlin uvedené v P II

31 Příloha II, B přípravky na ochranu rostlin
Rostlinné a živočišné látky dřevina neem (Azadirachta Indica) rostlinné oleje pyrethriny Mikroorganismy Např. Bacillus thuringiensis, Granulosis virus Látky v lapačích feromony Přípravky mezi kulturní rostliny – povrchová aplikace fosforečnan železitý Další látky Měď Manganistan draselný mýdlo síra minerální oleje parafinovaný olej

32 Osiva a rozmnožovací materiál
mateřská resp. rodičovská rostlina pěstována min. jedno vegetační období ( u víceletých dvě vegetační období) ekologicky sazenice vždy jen z ekologické produkce Výjimka může být udělena: plodina není uvedena na seznamu v databázi osiv z EZ (nevztahuje se na odrůdu v případě nevhodnosti dostupných odrůd) prokázaná nedostupnost v době před setím moření jen přípravky z P II B není GMO výzkum a testování odrůd Výjimka udělena před vysetím, pouze na jednu sezónu a množství osiva

33 Živočišná produkce V EZ je možné chovat tyto druhy hospodářských zvířat Skot koně prasata ovce a kozy králíky drůbež ryby středoevropské ekotypy včely medonosné Apis melifera

34 Volba plemene Schopnost zvířat přizpůsobit se podmínkám prostředí
Předcházení chorobám a zdravotním problémům vyskytujících se u plemen v intenzivních chovech (např. obtížné porody) Přednost plemena domácího původu

35 Původ zvířat Zvířata musí pocházet z ekologických chovů
Nákup konvenčních zvířat do ekologické jednotky je možný při udělení výjimky: Při prvním zavedení chovu telata, koně: max. 6 měsíců kuřice: max. 3 dny jehňata a kůzlata: max. 60 dní masná drůbež: max. 3 dny selata: max. 35 kg Při obnově stáda (pokud nejsou ekologická zvířata k dispozici) při úhynech nákazou, přírodní katastrofou, kuřic pro produkci vajec do stáří 3 dnů drůbež k produkci masa do stáří 3 dnů odstavená selata do 35 kg

36 Původ zvířat Nákup konvenčních zvířat do ekologické jednotky je možný při udělení výjimky: Při nákupu chovných zvířat (doplnění stáda) – jen dosud nerodící samice Koně, skot do 10% dospělých zvířat Ovce,kozy prasata do 20% dospělých zvířat Malé podniky max. 1 zvíře Nákup konvenčních zvířat do 40 % stáda ve zvláštních případech: Při značném rozšíření chovu změna plemene změna specializace chovu ohrožená plemena Nákup plemeníků z konvenčních chovů je možný Nakoupená konvenční zvířata musí projít přechodným obdobím (minimální délka chovu)!!!

37 Výživa zvířat Krmiva musí pocházet z ekologického zemědělství
Krmivo přednostně z vlastního podniku, nejméně 50% Krmivo z přechodného období: nakoupené max. 30%, z vlastního podniku: max. 60% maximální využití pastvin u býložravců, 60 % suš.denní krmné dávky objemná krmiva Konvenční krmiva možná podle Přílohy II, C ( jen v případě prokázané nedostupnosti) býložravci: max. 5% sušiny ročně (do ) prasata/drůbež max. 15% sušiny ročně (do ) denní dávka: max. 25% sušiny mláďata savců krmit mateřským mlékem skot: 3 měsíce ovce, kozy: 45 dní prasata: 40 dní Do denní krmné dávky prasat a drůbeže objemné krmivo

38 Příloha II C - Krmiva 1. Krmiva rostlinného původu
obiloviny, zrno a produkty, olejniny, olejnatá semena, luskoviny na zrno, hlízy, kořeny, jiná semena a plody, píce, objemné krmivo. 2. Krmiva živočišného původu mléko a mléčné produkty ryby a jiní mořští živočichové 3. Krmiva nerostného původu sodík: např. sůl, uhličitan sodný,… vápník: uhličitan vápenatý,… fosfor: fosforečnan vápenatý,… hořčík: uhličitan hořečnatý, síran hořečnatý,… síra: síran sodný 1. Přídatné látky ve výživě zvířat 1.1 Stopové prvky (Fe, Mn, Zn,..) 1.2 Vitamíny – syntetické vitamíny pouze monogastrům 1.3 Enzymy 1.4 Mikroorganismy 1.5 Konzervanty 1.6 Pojiva 1.7.Antioxidanty 2. Výrobky ve výživě zvířat - pivovarské kvasnice

39 Veterinární péče Prevence nemocí na základě
výběru vhodných plemen Chovné postupy přizpůsobené potřebám zvířat Zkrmování nezávadných krmiv, pobyt na pastvinách Zachování vhodného počtu zvířat Nemocná zvířata musí být ošetřena a léčena, izolována Přednostně rostlinné, homeopatické produkty před alopatickými podle předpisu veterináře není dovolena preventivní aplikace Zákaz prostředků na podporu růstu a užitkovosti, použití hormonů jen v ojedinělých a indikovaných případech Dvojnásobná ochranná lhůta, min. 48 hodin Maximálně 2, popř. 1 ( kratší životní cyklus) alopatické ošetření za rok Předepsaná evidence

40 Řízení chovu Reprodukce – přednostně přirozená plemenitba, inseminace je povolena, zákaz embryotransferů Zásahy u zvířat - krácení ocasů, broušení zubů, krácení zobáků, odrohování nejsou systematicky povoleny. Možnost výjimky – zlepšení zdraví, pohody, hygieny. Kastrace povolena v optimálním věku. Vazné ustájení je zakázáno, výjimky možné u jednotlivých zvířat U starších budov a malých podniků výjimky možné do r. 2010, rozhodující je pravidelný výběh a podestýlka Identifikace – zvířata i produkty musí být kdykoliv identifikovatelné

41 Výběhy a stáje přirozené ustájení
stálý přístup ke krmným místům a napáječkám přirozené větrání, dostatečné množství venkovního světla, chovy bez ustájení jsou povoleny přístup na pastvu nebo do venkovního výběhu Počet zvířat na pastvinách – nesmí docházet k devastaci půdy a vegetace minimální plochy stáje podle Přílohy VIII: např. dojnice: 6 m2 vnitřní plochy stáje na zvíře, 4,5 m2 plochy výběhu prase ve výkrmu do 110 kg: 1,3 m2 vnitřní plochy stáje, 1 m2 plochy výběhu. minimálně 50% plochy stáje pevné suchá, podestlaná místa k ležení pro všechna zvířata

42 Předepsaná evidence v EZ
celkový popis hospodářské jednotky aktuální mapy s vyznačením pozemků v EZ příp. PO vlastní kontrolní postupy - opatření, která byla přijata k zajištění dodržování požadavků NR 2092/91 evidence o pozemcích - karty pozemků záznamy o krmivech, receptury lizů, směsí, premixů skladová evidence – zejména vlastní krmiva záznamy o léčení a veterinární péči evidence o čištění a desinfekci provozních zařízení, strojů, skladů a stájí evidence prodeje produktů z ekofarmy

43 Ekonomika EZ Ekonomiku EZ v porovnání s klasickým zemědělstvím ovlivňují zejména faktory Ztráta příjmů vyloučení intenzifikačních faktorů Zvýšené náklady (prac.síla, zoovet.opatření, organizace práce) Náklady nevyužitých příležitostí – max. zatížení 1,5 VDJ/ha, snížení ustajovacích kapacit, vyšší ceny vstupů z EZ Příjmy – při realizaci bioproduktu vyšší cena o cca % Státní podpora

44 Dotační podpora EZ Je poskytována v rámci HRDP prostřednictvím NV 242/2004 Sb: obhospodařování travních porostů -1 100 Kč hospodaření na orné půdě – Kč sady, vinice nebo chmelnice – Kč pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě – Kč

45 Děkuji Vám za pozornost
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Nemocniční 53 Šumperk Tel


Stáhnout ppt "Ekologické zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google