Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D.
Ekonomika projektu Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice

2 Témata přednášky Základní principy tvorby ekonomických modelů
Faktory ovlivňující konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy Model výmladkové plantáže RRD Model porostu lesknice rákosovité VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

3 Metodika ekonomického hodnocení
Ekonomika projektu je z pohledu potenciálních investorů klíčovou otázkou, která ovlivňuje jejich rozhodování. Podnikatelské subjekty se chovají ekonomicky racionálně, optimalizují své nároky, výdaje ve vztahu k očekávaným efektům, výdělkům (ziskům). U nepodnikatelských subjektů (obcí) větší pravděpodobnost, že budou motivovány i jinak, ale i jejich chování je ovlivněno disponibilní výší příjmů a finančním rozpočtem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

4 Hodnocení ekonomické efektivnosti
Obecně by při hodnocení ekonomické efektivnosti projektu měly být položeny dvě otázky: Jaká je ekonomická efektivnost projektu jako takového, bez ohledu na to, kdo ho bude financovat a kdo a jaký ekonomický efekt z projektu získá? Jaká je ekonomická efektivnost navrhované investice v konkrétních podnikatelských podmínkách (včetně placení daní) s uvažování dostupných způsobů financování (úvěry) včetně možných podpor. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

5 Základní principy tvorby ekonomických modelů pro hodnocení projektů
Zachycení všech procesů nezbytných pro realizaci projektu v celém životním cyklu (tj. i nezbytné režijní a pomocné obslužné činnosti – účetnictví, správní režie, pojištění majetku). Ocenění jednotlivých činností v rámci identifikovaných procesů musí vycházet z reálných tržních cen s důsledným respektováním principu „opportunity cost“ (včetně důsledného ocenění kapitálu – budovy, stroje). Odvození velikosti jednotlivých položek nákladů na základě analýzy fyzického rozsahu činností např. pomocí časových snímků činností, tržních nabídek. Zahrnutí všech podpůrných a režijních činností (např. administrativa, zázemí pracovníků apod.). Předpoklad reálného způsobu financování projektu (dotace, vlastní prostředky, úvěry apod.). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

6 Základní principy tvorby ekonomických modelů pro hodnocení projektů
Použití konkrétní výše diskontu, který vyjadřuje časovou hodnotu peněz a odráží míru rizika podnikání z pohledu investora. Používá se pro přepočet různodobých hotovostních toků ke stejnému okamžiku. Při výpočtech použit nominální diskont zahrnující inflaci. Použití principu opatrnosti při stanovení výdajových a příjmových položek modelu, např. mechanicky použity aktuální platné podmínky – ceny, které jsou do budoucna neudržitelné. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

7 Hodnocení ekonomické efektivnosti
Aplikace těchto zásad vede na hodnocení s využitím hotovostních toků a použití kritéria tzv. čisté současné hodnoty – NPV. CFt rozdíl mezi inkasovanými příjmy a zaplacenými výdaji v  t-tém roce realizace projektu r nominální diskont Th doba životnosti NPV představuje základní kritérium pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů, NPV > 0 investor by měl do daného projektu investovat. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

8 Výpočet ceny biomasy Použití kritéria NPV pro podmínku, že NPV=0. V takovémto případě investor realizuje výnos z jím do projektu vloženého kapitálu ve výši diskontu. Z ekonomického hlediska se jedná o mez, pod kterou investor s cenou produkce nemůže jít. Tento způsob ekonomického hodnocení se nazývá minimální cena jednotky produkce a vychází z rovnováhy současné hodnoty příjmů a výdajů projektu: cmin1 minimální cena jednotky produkce v prvním roce realizace projektu, cmint minimální cena v roce t, Qt fyzická produkce v roce t, Vt výdaje v roce t. Takto vypočtené ocenění produkce investorovi umožňuje porovnat cenu produkce s alternativními dodávkami na trhu, případně je základním podkladem pro porovnání výhodnosti pěstování biomasy s jinými možnostmi využití OZE a stanovení míry podpory ze strany státu. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

9 Faktory ovlivňující konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy
VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

10 Náklady versus cena biomasy
Cena biomasy – rozhodující faktor pro: Rozhodování investorů do zařízení využívající biomasu Pro rozlišení mezi „teoretickým“ potenciálem energie v dané formě biomasy a ekonomickým potenciálem vzhledem k trhu s biomasou a dalšími energetickými komoditami Projekty realizují soukromí investoři zajímá je efektivnost projektu – kalkulují minimální cenu (na bázi nákladů a výnosu z kapitálu) pokud je ale tržní cena vyšší, prodají za cenu tržní VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

11 Trh a cena biomasy Vztah mezi nabídkou a poptávkou:
Faktory ovlivňující cenu biomasy pro energetické užití: Vztah mezi nabídkou a poptávkou: zvyšující se poptávka tlačí na růst ceny biomasy konkurence dalších odvětví spotřebovávajících biomasu Vývoj ceny biomasy na trzích okolních zemí: event. vývoz způsobuje nerovnováhu tuzemského trhu) Rozvinutost trhu s biomasou malý rozsah trhu s biomasou je citlivý i na malé výkyvy Regulatorní zásahy ze strany státu Stimulace nabídky (dotace do pěstování) Stimulace poptávky (podpory užití biomasy) VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

12 Trh a ceny biomasy – II Dopravní náklady
Biomasa je svým charakterem rozptýlený zdroj (nízká plošná hustota) – v případě RRD cca 5 kW/ha, rok (150 GJ/ha, rok) Energetické biomase konkuruje klasická zemědělská produkce (vazba na ceny zemědělských komodit a dotace) Vývoj cen alternativních paliv (plyn, uhlí, elektřina) – zvyšující se poptávka po biomase + očekávání producentů VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

13 Trh jako určující faktor pro cenu biomasy
Faktory na straně nabídky Dotace na pěstování jednotlivých forem biomasy a celkový systém podpor eliminující či snižující rizika tohoto druhu podnikání. Vývoj cen jednotlivých rozhodujících vstupů do pěstování biomasy (např. ceny služeb v zemědělství, mzdy pracovníků, nájmy půdy apod.). Daně a celková podpora podnikání. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

14 Trh jako určující faktor pro cenu biomasy 2
Faktory na straně poptávky Cena emisních povolenek. Ekologické daně uvalené na fosilní paliva. Regulatorní zásahy ze strany státu omezující užití určitých druhů paliv – např. regulace užití uhlí. Regulatorní zásahy ze strany státu zvyšující výhodnost užití biomasy – např. výkupní ceny elektřiny vyráběné na bázi užití biomasy. Vývoj světových cen rozhodujících energetických komodit – ropa, zemní plyn, jaderné palivo. Vývoj cen uhlí jako rozhodujícího tuzemského energetického zdroje VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

15 Trh jako určující faktor pro cenu biomasy 3
Odhady cen biomasy na bázi ekonomických modelů: ukazují pouze tendenci vytváření rovnovážné ceny biomasy při fungujícím trhu s biomasou, krátkodobě se cena může značně odchylovat. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

16 Principy sestavení ekonomického modelu
odvození rozsahu procesů na základě časových snímků důsledné oceňování všech aktivit tržními cenami respektování všech peněžních toků vyvolaných činnostmi potřebnými pro realizaci projektu zachycení podpůrných a režijních aktivit užití nominálních hodnot nákladů a výnosů v jednotlivých letech realizace projektu použití adekvátní hodnoty diskontu (zisku) respektování současné (předpokládané) výše dotací VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

17 Identifikace typických procesů
Přípravné a rozhodovací procesy Příprava pozemku Zajištění osiva, resp. sadbového materiálu Založení porostu, resp. setba Procesy mezi založením porostu a sklizní, resp. mezi sklizněmi u plantáží RRD Sklizeň biomasy včetně dopravy na centrální úložiště¨navrácení pozemku do výchzího stavu (např. likvidace plantáže RRD). Režijní procesy související s realizací projektu Podpora pro danou formu biomasy Nutné identifikovat relevantní procesy, odvodit rozsah činnosti, ocenit tržními cenami – definovány typové procesy pro stanovení vstupů. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

18 Modifikace modelů Časové hledisko
Projekty s dlouhým časovým horizontem (>20 let) – plantáže RRD Projekty se střednědobým časovým horizontem (cca 5 a více let) Projekty s časovým cyklem jeden rok Časový horizont projektu určuje, po jakou dobu není možné původní rozhodnutí o realizaci projektu změnit, resp. jeho změna by znamenala pro investora významné ztráty. V praxi i projekty s jednoletým věcným časovým cyklem mají víceletý charakter – podpis dlouhodobějších kontraktů Riziko nutno zohlednit různá rizika z pohledu investora. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

19 Model výmladkové plantáže RRD
Rozloha plantáže: 5 ha, řízků/ha Sklizeň: speciální mechanizace, zahr. zkušenosti, Svozová vzdálenost 10 km Doba životnosti plantáže: 21 let Průměrná inflace: 2,5 % Nominální diskont: 8,65 % Zahrnut celý životní cyklus VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

20 Procesy výmladkové plantáže
Procesy výmladkové plantáže byly rozděleny do následujících okruhů procesů: Přípravné procesy a režie Příprava pozemku Náklady na sadbový materiál a jeho skladování Náklady na založení porostu Sklizeň a procesy mezi sklizněmi Náklady na likvidaci výmladkové plantáže VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

21 Výstupy z modelu RRD S dotací SAPS 2790 Kč.ha-1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha-1 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

22 Model porostu lesknice rákosovité – jarní sklizeň
Rozloha porostu: 10 ha, životnost 10 let Sklizeň: na jaře, posekání a balíkování, přímé použití pro energetické účely Svozová vzdálenost: 10 km Průměrná inflace: 2,5 % Nominální diskont: 8,65 % Hnojení při založení a v průběhu: minerální hnojiva VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

23 Výstupy z modelu – lesknice
Kč∙GJ-1 t(suš.)∙ha-1 ∙rok-1 cmin cmin,SAPS1 cmin,SAPS2 K4 2,4 185,6 64,4 109,9 K3 3,6 125,3 44,4 74,7 K2 4,8 95 34,4 57,1 K1 6,0 76,9 28,4 46,6 C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha-1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1, která zůstává konstantní VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

24 Závislost minimální ceny na výnosu biomasy a předpokladu dotace – model „Lesknice – jarní sklizeň
C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha-1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1, která zůstává konstantní VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

25 Model porostu lesknice rákosovité – letní sklizeň
Rozloha porostu: 10 ha, životnost 10 let Sklizeň: v létě, pro bioplynovou stanici Svozová vzdálenost: 10 km Průměrná inflace: 2,5 % Nominální diskont: 8,65 % Hnojení při založení a v průběhu: minerální hnojiva VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

26 Výstupy z modelu - lesknice
Struktura diskontovaných výdajů – porost lesknice pro bioplynovou stanici Minimální cena biomasy (v bioplynu) pro porost Lesknice – letní sklizeň t(suš.)∙ha-1 ∙rok-1 cmin cmin,SAPS1 cmin,SAPS2 K4 3,2 285,5 146,8 194,7 K3 4,9 200,8 108,2 139,8 K2 6,5 158,3 88,9 112,6 K1 8,1 132,9 77,2 96,5 C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha-1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha-1, která zůstává konstantní VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

27 Děkuji za pozornost. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky


Stáhnout ppt "Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google