Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika projektu Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika projektu Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika projektu Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice havlickova@vukoz.cz

2 Témata přednášky  Základní principy tvorby ekonomických modelů  Faktory ovlivňující konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy  Model výmladkové plantáže RRD  Model porostu lesknice rákosovité VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

3  Ekonomika projektu je z pohledu potenciálních investorů klíčovou otázkou, která ovlivňuje jejich rozhodování.  Podnikatelské subjekty se chovají ekonomicky racionálně, optimalizují své nároky, výdaje ve vztahu k očekávaným efektům, výdělkům (ziskům).  U nepodnikatelských subjektů (obcí) větší pravděpodobnost, že budou motivovány i jinak, ale i jejich chování je ovlivněno disponibilní výší příjmů a finančním rozpočtem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

4 Obecně by při hodnocení ekonomické efektivnosti projektu měly být položeny dvě otázky:  Jaká je ekonomická efektivnost projektu jako takového, bez ohledu na to, kdo ho bude financovat a kdo a jaký ekonomický efekt z projektu získá?  Jaká je ekonomická efektivnost navrhované investice v konkrétních podnikatelských podmínkách (včetně placení daní) s uvažování dostupných způsobů financování (úvěry) včetně možných podpor. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

5 Základní principy tvorby ekonomických modelů pro hodnocení projektů  Zachycení všech procesů nezbytných pro realizaci projektu v celém životním cyklu (tj. i nezbytné režijní a pomocné obslužné činnosti – účetnictví, správní režie, pojištění majetku).  Ocenění jednotlivých činností v rámci identifikovaných procesů musí vycházet z reálných tržních cen s důsledným respektováním principu „opportunity cost“ (včetně důsledného ocenění kapitálu – budovy, stroje).  Odvození velikosti jednotlivých položek nákladů na základě analýzy fyzického rozsahu činností např. pomocí časových snímků činností, tržních nabídek.  Zahrnutí všech podpůrných a režijních činností (např. administrativa, zázemí pracovníků apod.).  Předpoklad reálného způsobu financování projektu (dotace, vlastní prostředky, úvěry apod.). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

6 Základní principy tvorby ekonomických modelů pro hodnocení projektů  Použití konkrétní výše diskontu, který vyjadřuje časovou hodnotu peněz a odráží míru rizika podnikání z pohledu investora. Používá se pro přepočet různodobých hotovostních toků ke stejnému okamžiku. Při výpočtech použit nominální diskont zahrnující inflaci.  Použití principu opatrnosti při stanovení výdajových a příjmových položek modelu, např. mechanicky použity aktuální platné podmínky – ceny, které jsou do budoucna neudržitelné. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

7 Hodnocení ekonomické efektivnosti  Aplikace těchto zásad vede na hodnocení s využitím hotovostních toků a použití kritéria tzv. čisté současné hodnoty – NPV. CF t rozdíl mezi inkasovanými příjmy a zaplacenými výdaji v t-tém roce realizace projektu r nominální diskont T h doba životnosti  NPV představuje základní kritérium pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů, NPV > 0 investor by měl do daného projektu investovat. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

8 Výpočet ceny biomasy  Použití kritéria NPV pro podmínku, že NPV=0. V takovémto případě investor realizuje výnos z jím do projektu vloženého kapitálu ve výši diskontu. Z ekonomického hlediska se jedná o mez, pod kterou investor s cenou produkce nemůže jít.  Tento způsob ekonomického hodnocení se nazývá minimální cena jednotky produkce a vychází z rovnováhy současné hodnoty příjmů a výdajů projektu: c min1 minimální cena jednotky produkce v prvním roce realizace projektu, c mint minimální cena v roce t, Q t fyzická produkce v roce t, V t výdaje v roce t.  Takto vypočtené ocenění produkce investorovi umožňuje porovnat cenu produkce s alternativními dodávkami na trhu, případně je základním podkladem pro porovnání výhodnosti pěstování biomasy s jinými možnostmi využití OZE a stanovení míry podpory ze strany státu. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

9 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

10 Cena biomasy – rozhodující faktor pro:  Rozhodování investorů do zařízení využívající biomasu  Pro rozlišení mezi „teoretickým“ potenciálem energie v dané formě biomasy a ekonomickým potenciálem vzhledem k trhu s biomasou a dalšími energetickými komoditami Projekty realizují soukromí investoři  zajímá je efektivnost projektu – kalkulují minimální cenu (na bázi nákladů a výnosu z kapitálu)  pokud je ale tržní cena vyšší, prodají za cenu tržní VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

11 Faktory ovlivňující cenu biomasy pro energetické užití:  Vztah mezi nabídkou a poptávkou:  zvyšující se poptávka tlačí na růst ceny biomasy  konkurence dalších odvětví spotřebovávajících biomasu  Vývoj ceny biomasy na trzích okolních zemí:  event. vývoz způsobuje nerovnováhu tuzemského trhu)  Rozvinutost trhu s biomasou  malý rozsah trhu s biomasou je citlivý i na malé výkyvy  Regulatorní zásahy ze strany státu  Stimulace nabídky (dotace do pěstování)  Stimulace poptávky (podpory užití biomasy) VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

12  Dopravní náklady  Biomasa je svým charakterem rozptýlený zdroj (nízká plošná hustota) – v případě RRD cca 5 kW/ha, rok (150 GJ/ha, rok)  Energetické biomase konkuruje klasická zemědělská produkce (vazba na ceny zemědělských komodit a dotace)  Vývoj cen alternativních paliv (plyn, uhlí, elektřina) – zvyšující se poptávka po biomase + očekávání producentů VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

13 Faktory na straně nabídky  Dotace na pěstování jednotlivých forem biomasy a celkový systém podpor eliminující či snižující rizika tohoto druhu podnikání.  Vývoj cen jednotlivých rozhodujících vstupů do pěstování biomasy (např. ceny služeb v zemědělství, mzdy pracovníků, nájmy půdy apod.).  Daně a celková podpora podnikání. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

14 Trh jako určující faktor pro cenu biomasy 2 Faktory na straně poptávky  Cena emisních povolenek.  Ekologické daně uvalené na fosilní paliva.  Regulatorní zásahy ze strany státu omezující užití určitých druhů paliv – např. regulace užití uhlí.  Regulatorní zásahy ze strany státu zvyšující výhodnost užití biomasy – např. výkupní ceny elektřiny vyráběné na bázi užití biomasy.  Vývoj světových cen rozhodujících energetických komodit – ropa, zemní plyn, jaderné palivo.  Vývoj cen uhlí jako rozhodujícího tuzemského energetického zdroje VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

15 Trh jako určující faktor pro cenu biomasy 3 Odhady cen biomasy na bázi ekonomických modelů:  ukazují pouze tendenci vytváření rovnovážné ceny biomasy při fungujícím trhu s biomasou,  krátkodobě se cena může značně odchylovat. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

16  odvození rozsahu procesů na základě časových snímků  důsledné oceňování všech aktivit tržními cenami  respektování všech peněžních toků vyvolaných činnostmi potřebnými pro realizaci projektu  zachycení podpůrných a režijních aktivit  užití nominálních hodnot nákladů a výnosů v jednotlivých letech realizace projektu  použití adekvátní hodnoty diskontu (zisku)  respektování současné (předpokládané) výše dotací VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

17  Přípravné a rozhodovací procesy  Příprava pozemku  Zajištění osiva, resp. sadbového materiálu  Založení porostu, resp. setba  Procesy mezi založením porostu a sklizní, resp. mezi sklizněmi u plantáží RRD  Sklizeň biomasy včetně dopravy na centrální úložiště¨navrácení pozemku do výchzího stavu (např. likvidace plantáže RRD).  Režijní procesy související s realizací projektu  Podpora pro danou formu biomasy  Nutné identifikovat relevantní procesy, odvodit rozsah činnosti, ocenit tržními cenami – definovány typové procesy pro stanovení vstupů. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

18 Časové hledisko  Projekty s dlouhým časovým horizontem (>20 let) – plantáže RRD  Projekty se střednědobým časovým horizontem (cca 5 a více let)  Projekty s časovým cyklem jeden rok Časový horizont projektu určuje, po jakou dobu není možné původní rozhodnutí o realizaci projektu změnit, resp. jeho změna by znamenala pro investora významné ztráty. V praxi i projekty s jednoletým věcným časovým cyklem mají víceletý charakter – podpis dlouhodobějších kontraktů Riziko nutno zohlednit různá rizika z pohledu investora. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

19  Rozloha plantáže: 5 ha, 10 000 řízků/ha  Sklizeň: speciální mechanizace, zahr. zkušenosti,  Svozová vzdálenost 10 km  Doba životnosti plantáže: 21 let  Průměrná inflace:2,5 %  Nominální diskont:8,65 %  Zahrnut celý životní cyklus VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

20 Procesy výmladkové plantáže byly rozděleny do následujících okruhů procesů:  Přípravné procesy a režie  Příprava pozemku  Náklady na sadbový materiál a jeho skladování  Náklady na založení porostu  Sklizeň a procesy mezi sklizněmi  Náklady na likvidaci výmladkové plantáže VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

21 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky S dotací SAPS 2790 Kč.ha -1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha -1

22  Rozloha porostu: 10 ha, životnost 10 let  Sklizeň: na jaře, posekání a balíkování, přímé použití pro energetické účely  Svozová vzdálenost:10 km  Průměrná inflace: 2,5 %  Nominální diskont:8,65 %  Hnojení při založení a v průběhu: minerální hnojiva VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

23 Kč∙GJ -1 t(suš.)∙ha -1 ∙rok -1 c min c min,SAPS1 c min,SAPS2 K4K4 2,4185,664,4109,9 K3K3 3,6125,344,474,7 K2K2 4,89534,457,1 K1K1 6,076,928,446,6 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha -1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1, která zůstává konstantní

24 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha -1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1, která zůstává konstantní

25  Rozloha porostu: 10 ha, životnost 10 let  Sklizeň: v létě, pro bioplynovou stanici  Svozová vzdálenost:10 km  Průměrná inflace: 2,5 %  Nominální diskont:8,65 %  Hnojení při založení a v průběhu: minerální hnojiva VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky

26 Struktura diskontovaných výdajů – porost lesknice pro bioplynovou stanici t(suš.)∙ha -1 ∙rok -1 c min c min,SAPS1 c min,SAPS2 K4K4 3,2285,5146,8194,7 K3K3 4,9200,8108,2139,8 K2K2 6,5158,388,9112,6 K1K1 8,1132,977,296,5 Minimální cena biomasy (v bioplynu) pro porost Lesknice – letní sklizeň VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky C min bez dotace C min, SAPS1 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1 a s nárůstem tak, že v roce 2018–7000 Kč.ha -1 C min, SAPS2 s dotací SAPS 2790 Kč.ha -1, která zůstává konstantní

27 VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, oddělení fytoenergetiky


Stáhnout ppt "Ekonomika projektu Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice"

Podobné prezentace


Reklamy Google