Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.3 Regionální aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.3 Regionální aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 2.3 Regionální aspekty podnikání
Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia, koordinátor výuky, garant organizačního zajištění souborné zkoušky PaP a MSP

2 KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524
tel.: (+420) Mobil: (+420) Konzultační hodiny: Pondělí 9:00 – 10:30 Středa 13:00 – 15:00 Čtvrtek 9:00 – 10:30

3 Program 1. blokové konzultace
Přiblížení základních cílů předmětu Informace k organizaci studia Stanovení podmínek pro úspěšné zakončení předmětu (zkouška) Vymezení základních pojmů Představení a konzultace jednotlivých témat Doporučené zdroje informací

4 Přiblížení základních cílů předmětu
Předmět je zaměřen na pochopení podnikatelských procesů probíhajících v regionu, na identifikaci faktorů regionálního podnikatelského prostředí, jeho nositelů, na proces vztahu (slaďování) regionálních a podnikatelských zájmů (aktivit). Tato rovina pohledu je konkretizována jak na podmínky jednotlivých krajů, tak na poznatky a praktické zkušenosti ze zahraničí (EU, země a regiony sousedící s ČR).

5 Stanovení podmínek pro úspěšné zakončení předmětu
Kombinovaná zkouška písemná část ústní část Minimálně týden před zkouškou zašle student lektorovi práci dle následujícího zadání: Na první konzultaci obdrží každý student krátký odborný článek v angličtině a po jeho prostudování zpracuje v češtině abstrakt tohoto článku (tj. výtah cca na 1 stranu A4). Dále zpracuje student krátké zamyšlení k tématu článku, které bude reflektovat jeho vlastní názor na danou problematiku. (opět maximálně na 1 stranu A4).

6 Formální struktura seminární práce
Titulní strana → 1. strana textu (výtah článku v češtině) 2. strana textu (zamyšlení a vlastní názor v češtině, angličtině nebo němčině)

7 Doporučené zdroje informací
viz. sylabus předmětu 2.3 RAP pro prezenční studium Neperiodické publikace Periodické publikace Elektronické zdroje informací

8 Pokuste se vymezit základní pojmy předmětu
Podnikání Podnik Podnikatel Podnikavost Podnikatelské prostředí (klima) Region, mikroregion Regionální podnikatelské prostředí

9 Podnikání ( existuje celá řada definic, za všechny alespoň následující dvě) cílevědomá činnost podnikatele za účelem vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka a pro sebe, aby se tato hodnota dále mohla využívat jako podnikatelský zdroj pro další podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

10 Podnikatel Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Otázka k zamyšlení: Podle čeho můžeme podniky rozdělit? (typologie podniků)

11 Podnikavost vlastnost člověka
snaha vytvořit hodnotu prostřednictvím rozeznání podnikatelské příležitosti (tzv. okno podnikatelské příležitosti) s akceptováním rizika, které je úměrné této příležitosti

12 Podnikatelské prostředí (klima)
souhrn vlivů, které působí na podnikatele, podnik a podnikání (jedná se zejména o vlivy: geografické, demografické,ekologické, právní, historické)

13 Region účelově vymezené území, jehož hranice jsou dány významnými funkčními (popř. historickými) vazbami

14 Mikroregion region malého geografického měřítka (v praxi se většinou jedná o účelová uskupení např. sdružení obcí)

15 Regionální podnikatelské prostření (bývá také ztotožňováno s mezoprostředím)
Konkrétní prostředí ve kterém podniky podnikají Faktory ovlivňující mezoprostředí: technická a dopravní infrastruktura, ekonomická a podnikatelská infrastruktura, legislativní rámec, přírodně ekologické a geografické faktory, demografické faktory.

16 Identifikace faktorů ovlivňujících podnik a podnikání – faktory lokalizačního rozhodování
Hlavní aspekty ovlivňující podnikání ►geografické podmínky ►podnební podmínky ►dopravní infrastruktura ►úroveň okolních regionů ►surovinové zdroje ►demografické podmínky ►věková struktura obyvatelstva ►úroveň vzdělání ►tradice a kulturní úroveň ►ochota pracovat (popř. dojíždět za prací) Demografické vlivy jsou některými přezíravými manažery přehlíženy. Je však nutné připomenout, že žádný z nich není příliš úspěšný. Pokud se podnikatel rozhodne expandovat do konkrétního regionu, musí demografické podmínky pečlivě zvážit, neboť jejich podcenění by pro něj mohlo mít negativní důsledky. Jsou zde v zásadě 3 možnosti. Podnikatel může svou kulturu prosadit, což v případě velké odlišnosti mívá likvidační charakter, nebo může přijmout kulturu daného regionu, což ovšem může přinést velké zvýšení nákladů, nebo může zvolit tzv. zlatou střední cestu a svou vlastní kulturu přizpůsobit novým podmínkám. ►legislativní rámec ►programy podpory podnikání ►další aspekty

17 Trendy a megatrendy v podnikání
Globalizace a glokalizace jevů a procesů Růst produktivity práce Harmonizace kultur Intelektualizace procesů Rozvoj informační a komunikační sítě Emancipace člověka Trendy v ČR

18 Globalizace a glokalizace jevů a procesů
Tento jev je podmíněn rozšiřováním komunikační sítě. Jeho přímým projevem je stírání hranic mezi jednotlivými regiony (státy, kontinenty), hluboká provázanost ekonomických subjektů a činností, návaznost činností, vysoká rychlost pohybu (informací, kapitálu, osob, produktů). Přináší celou řadu pozitivních, ale i negativních důsledků.

19 Důsledky globalizace:
►prolínání různých kultur ►prolínání genofondu ►transformace národních ekonomik ►konflikt: východ – západ resp. sever – jih ►konflikt: vyspělého světa s rozvinutou komunikační sítí a světa méně vyspělého s nerozvinutou či zcela neexistující informační sítí ►destrukce individuality (z pohledu jedince, firmy, obce, regionu apod.) ►reakcí na globalizaci může být posílení identity regionu

20 Růst produktivity práce
S masivním rozvojem výpočetní a komunikační techniky a s tím spojených technologií jde ruku v ruce zvyšování výkonnosti ekonomických jednotek (lidé, stroje, podniková oddělení apod.). Tento jev přináší podnikům významné úspory nákladů, ale na společnost může mít vliv opačný. (Zkuste toto téma probrat s kolegy nebo přáteli.) Existují však i jiné faktory, které významnou měrou ovlivňují růst produktivity práce.

21 Harmonizace kultur V důsledku „zkracování vzdáleností“ a odbourávání různých druhů bariér (celní, legislativní, finanční, kulturní, jazykové apod.) dochází k těsnějšímu kontaktu různých kultur, k jejich prolínání, vzájemnému soužití a k dalším procesům, které z toho mohou vyplývat. Jedná se o tendenci, které se musíme přizpůsobit a v měnícím se světě se naučit žít v součinnosti s jinými etniky a kulturami. V souvislosti s tím jsme často stavěni před různé volby. Např.: úspěch – solidarita, ekonomický růst – ztráta suverenity, podnikatelský zisk – ekologický efekt, víra v lidi – víra v peníze atd.

22 Intelektualizace procesů
Souvisí s rozvojem informační společnosti a vědy. Informace a znalosti (tj. know-how, technologie, tech. postupy) se sávají cenným zbožím a předmětem podnikání. Stále větší důraz je kladen na znalosti a zkušenosti jedinců a organizací. Prostá gramotnost je dnes považována za samozřejmost. Je nutné se neustále zdokonalovat. V souvislosti s tím jde i trend intelektualizace jevů.

23 Rozvoj informační a komunikační sítě
V souvislosti s rozvojem výpočetních, telekomunikačních a informačních technologií dochází neustálému růstu a rozvoji informační a komunikační sítě. Tento trend má dopad na celou lidskou společnost: ►domácnosti a jednotlivci – rozšiřování vybavenosti výpočetní a komunikační technikou, snazší přístup k informacím, snazší komunikace ►podniky a státní sektor – díky novým technologiím dochází k zefektivnění jednotlivých procesů a tím i k úspoře nákladů resp. zvýšení zisků

24 …pokračování (Rozvoj informační a komunikační sítě)
Všechny důsledky tohoto trendu nejsou však jen pozitivní. V poslední době se velmi často hovoří o „rozevírání nůžek“ mezi chudými a bohatými (platí jak pro jednotlivce, tak pro státy). Může docházet i ke zneužívání sítí např. pro šíření zkreslených či nepravdivých informací, zneužívání sítí pro páchání trestné činnosti apod. Tento trend může prohloubit tzv. Informační asymetrii. Zkuste se zamyslet nad riziky, která může tento trend přinášet.

25 Emancipace člověka V dnešní době existují takové materiální prostředky a objem znalostí, že ve svém souhrnu dávají potenciál na důstojný a plnohodnotný život pro každého člověka. Je to však realita? Nikoli, bohatí bohatnou a chudí stále chudnou. Diskutujte, jaké jsou možnosti harmonizace sociálních rozdílů v rámci jednotlivých subregionů světa. Dále se zamyslete nad účinností nástrojů používaných pro tyto činnosti.

26 Trendy v ČR změna kategorizace podniků Jakou roli bude mít v ČR MSP?
projevy globalizace (pozitivní a negativní dopady) expanze některých podniků díky novým technologiím rozvoj multinárodních resp. transnárodních vztahů Pokuste se v kontextu ČR rozklíčovat pojmy: globalizace, internacionalizace, regionlaizace, identita a integrita podnikatelského prostředí, mobilita lidských zdrojů.

27 Metody, techniky a metodiky pro práci s regionálním podnikatelským prostředím
Základní pojmy: Metoda = způsob, jak dosáhnout určitého cíle (má pravidla, která je nutno dodržet) Technika = odborná dovednost, nebo způsob jak provádět určité činnosti Metodika = konkrétní pracovní postup popř. návod nebo doporučení, jak danou úlohu zvládnout a dosáhnout efektivního výsledku

28 Existují různé typy metod, které si můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:
1. Metody a techniky pro popis podnikatelského prostředí: Analýza budoucích trendů a možností Pasportizace podnikatelského prostředí Diagnóza podnikatelského prostředí Diagnostická mise Monitoring Brainstorming SWOT analýza

29 2. Metody a techniky pro formování podnikatelského prostředí:
Metoda rybí kosti Delfská metoda Projektování podnikatelského prostředí Klonování projektů

30 Existuje celá řada metodik pro formování podnikatelského prostředí
Metodika vytváření podnikatelského prostředí ve městě a obci Metodika pro rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti Metodika certifikace podnikatelského prostředí Metodika strategického plánování ekonomického rozvoje Metodika strategie rozvoje regionu

31 Trénink použití metod pro práci s podnikatelským prostředím
Pokuste se vhodnými metodami nalézt a rozklíčovat příčiny nezaměstnanosti v některém ze strukturálně postižených regionů a navrhněte možnosti zlepšení tohoto stavu. Vhodnou metodou stanovte významnost faktorů ovlivňujících míru nezaměstnanosti v daném regionu.

32 Téma č. 2: Regionální struktura ČR
územně správní členění geografický popis regionální politika ve vztahu k podnikání

33 Územně správní členění ČR
Jak je členěna ČR? Kolik má krajů, okresů, obcí… Historický vývoj územního členení.

34 Základním vstupním předpokladem pro zvládnutí tohoto tématu je dobrá orientace v následující problematice: Místopis Sousední státy Hory, řeky, nížiny Důležitá sídla Hlavní dopravní trasy Letiště Zajímavosti Podnebí a přírodní poměry Demografické ukazatele (lidé a společnost) Hospodářství Převládající průmyslová a zemědělská odvětví, nerostné suroviny

35 Při samostudiu se zaměřte na:
Změny v ČR po roce 1989 (transformační problémy) Změny v ČR po vstupu do EU Dané změny diskutujte z pohledu Občana (zaměstnance), Občana (podnikatele), Studenta. Zaměřte se při tom na změny: Politické, legislativní Ekonomické Sociální

36 Návod, aneb jak by mohl vypadat výstup diskuze:
Změny po roce 1989 Politické, legislativní Ekonomické Sociální Zaměstnanec Podnikatel Student Změny po vstupu ČR do EU Politické, legislativní Ekonomické Sociální Zaměstnanec Podnikatel Student

37 Dále se zaměřte na tuto problematiku:
Geneze (vývoj, budování) vztahu veřejného a soukromého sektoru. Hlavní odvětví průmyslu a zemědělství generující HDP. Specifika českého podnikatelského prostředí Specifika českého legislativního rámce Komparace stavu a vývoje českého hospodářství s dalšími ekonomikami (tj. EU, silné a slabé státy EU, další světové subekonomiky)

38 Téma č. 3: Hospodářství EU
Základní informace o EU Co je to EU? Jaký je její smysl? Jaké jsou symboly EU? Geneze EU Členské státy EU (rozdělení) Evropská ústava Typologie států EU Poslední rozšíření EU Kandidátské země

39 Aktuální hospodářská situace EU
Dala by se charakterizovat slovy EK: „ Bez reforem bude evropské hospodářství zdecimované“ Další zajímavé kapitoly daného tématu: Hospodářský růst EU Jak to vypadá s jednotlivými členy EU? Nezaměstnanost v EU Inflace v EU Prognóza ek. vývoje EU

40 Téma č. 4: Světová ekonomika
Vstupní předpoklady: Rozmístění obyvatelstva ve světě Růst počtu obyvatel Změny v zaměstnanosti Rasy, národy, náboženství Etapizace vývoje světového hospodářství Od sběru a lovu k postindustriální společnosti. Jednotlivé etapy světové ekonomiky Trendy ve vývoji současné světové ekonomiky.

41 Od sběru a lovu k postindustriální společnosti
původní osídlení planety Země člověkem - východní Afrika, v průběhu posledních sta tisíců let člověk expandoval (rozšířil se) do velmi odlišných přírodních formací - od tropických deštných pralesů až po polární oblasti, prvním zdrojem obživy bylo sběračství a lov lidé se přizpůsobují novému prostředí a začínají jej využívat ke svému prospěchu, zhruba let zpět, po ústupu velkých kontinentálních ledovců, začal člověk hledat a rozvíjet nové formy obživy,

42 Jednotlivé etapy světové ekonomiky
I. etapa (do r. 1918) II. etapa (meziválečné období) III. etapa (období studené války) IV. etapa (současnost) Úkol k zamyšlení Pokuste se, na základě Vašich znalostí, charakterizovat jednotlivé etapy vývoje světové ekonomiky.

43 Trendy ve vývoji současné světové ekonomiky
Integrace (cíle integrace) Internacionalizace Úkol k zamyšlení Zkuste se zamyslet, jaké konkrétní dopady tyto trendy mají na jednotlivce (třeba na Vás), jaké dopady mají na podnikatele a jaké dopady mají na lidskou společnost.

44 Další zajímavé dotazy, které mohou k tomuto tématu padnout u zkoušky:
Co jsou to kolonie a metropole a jak souvisí s tímto tématem? Jaké byly materiálové a finanční toky mezi koloniemi a metropolemi. Jaké znáte nejvýznamnější koloniální mocnosti? Jakou publikaci jste použil/a při studiu tohoto tématu? Promítají se trendy ve vývoji podnikatelského prostředí do světového hospodářství. Jaká je Vaše prognóza vývoje světové ekonomiky?

45 Průmysl Význam a postavení průmyslové výroby
Zdroje nerostných surovin ve světě Energetika, chemický průmysl, průmysl stavebních hmot Členění průmyslu Rozmístění průmyslové výroby (Jaké faktory hrají rozhodující roli při lokalizaci průmyslového podniku?) Hlavní průmyslové oblasti světa Oblasti těžby nerostných surovin

46 Klasifikace (typologie) světových ekonomik dle WTO
Tato klasifikace koresponduje s často používaným členěním národního hospodářství do sfér. Rozlišuje však jen základní tři oblasti: Agriculture Industry Services Kódy jednotlivých států poté vypadají takto (SIA, AIS…)

47 Aktuální stav světové ekonomiky
Zamyslete se nad aktuálním stavem světové ekonomiky a diskutujte na toto téma. Jaké jsou Vaše návrhy na zlepšení stávajícího stavu? Nepoužívejte v souvislosti s tímto tématem neslušné výrazy…

48 Úkol Znáte nějakou jinou typologii světových ekonomik?
Pokud ne, pokuste se nějaké jiné typologie najít. Nápověda: WB, AI…

49 Téma č. 5: Podpora podnikání
Typologie podpory podnikání Podpora podnikání V ČR V EU Ukázka tvorby žádosti o spolufinancování projektu ze zdrojů EU.

50 Typologie podpory podnikání
Podporu podnikání můžeme v zásadě děli podle následujících kritérií Podle formy (základní rozdělení) Podle subjektu Podle objektu Podle zaměření (podle předmětu) Zamyslete se nad tím, zda znáte nějaké jiné členění.

51 Podle formy (základní rozdělení)
Dělení podle toho, jakou faktickou podobu podpora má. Z tohoto pohledu můžeme podporu podnikání dělit na: Finanční Informační Zkuste uvést některé subjekty, které se zamývají jednotlivými, výše uvedenými, typy podpory podnikání.

52 Podle subjektu Toto dělení třídí podpory podnikání podle toho, který subjekt podporu administruje. Subjekty poskytující podporu podnikání dělíme na: Vládní subjekty Nevládní – neziskové subjekty (každý ve skupině uvede alespoň jeden takový subjekt) Komerční subjekty

53 Podle objektu Jedná se o rozdělení podpor, podle toho, kterým konkrétním příjemcům jsou dané podpory určeny. Podle tohoto třídění můžeme podpory dělit např. na podpory určené: Malým a středním podnikům Velkým podnikům Nebo na podpory určené: (zkuste doplnit sami, ať se můžete doma chlubit, že jste vymysleli novou typologii podpory podnikání…) …..

54 Podle zaměření (podle předmětu)
Toto rozdělení nám třídí podpory podle toho, na jakou konkrétní aktivitu jsou směřovány. Několik příkladů pro ilustraci: Podpory zaměřené na budování průmyslových zón; Podpory zaměřené na využití brownfields; Podpory zaměřené na rozvoj mimoproduktivních funkcí zemědělství; Podpory zaměřené na rozvoj cestovního ruchu; Podpory zaměřené na oblast vzdělávání atd.

55 Proč sledujeme regionální rozdíly?
Téma č. 6: Regionální rozdíly v ČR a ve světě, formy slaďování regionálních rozdílů a způsoby slaďování podnikatelských a veřejných zájmů Proč sledujeme regionální rozdíly? Odhalení disproporcí Stanovení konkrétních opatření regionální politiky směřujících k potlačení regionálních rozdílů Regionální rozdíly před rokem 1989 Poměrně malé resp. latentní Čím byl tento stav způsoben? Centrálně plánovanou ekonomikou Přerozdělování příjmů Rozmísťování průmyslových odvětví

56 Současné hlavní regionální disparity
Výrazný rozdíl mezi Prahou a ostatními regiony ČR v řadě ukazatelů (nezaměstnanost, HDP…) Strukturálně postižené regiony (Severomoravský kraj, Ústecko) Problémy v zemědělství v oblastech se ztíženými podmínkami Problémy v oblasti ŽP Značné sociálně-ekonomické rozdíly i v rámci jednotlivých regionů

57 Faktory ovlivňující regionální rozdíly
mobilita obyvatel restrukturalizace průmyslu nezaměstnanost a zaměstnavatelnost kvalifikace regionální rozdělení služeb nové podnikatelské aktivity alokace výzkumu a vývoje Příčiny regionálních rozdílů se odvíjejí především od ekonomické struktury regionu, polohy území, přírodních podmínek, zájmu/nezájmu státních a územních orgánů.

58 Měření regionálních rozdílů
Ke sledování regionálních rozdílů slouží systém deskriptorů a ukazatelů. Na úrovni NUTS 2 a 3 sledujeme regionální rozdíly v těchto hlavních oblastech: Souhrnná charakteristika regionu Ekonomický potenciál Lidský potenciál Technická vybavenost a obsluha území Životní prostředí

59 Zdroje dat pro zjišťování a vyhodnocování regionálních rozdílů
Data jsou získávána ze statistických souborů ČSÚ nebo od resortních ministerstev. Úkol k zamyšlení: Pokuste se zjistit, odkud čerpají jednotlivá ministerstva a ČSÚ potřebné informace.

60 Metodika měření regionálních rozdílů
Data zpracovává CRR (Centrum pro regionální rozvoj) Výstup je k dispozici v IRISu (Integrovaný regionální informační systém) Viz. konkrétní prezentace dané problematiky na

61

62 Podpora regionálního rozvoje
V roce 2001 nabyl platnosti zákon č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon se zaměřuje především na následující problematiku: Spolupráce MMR a dalších ústředních orgánů státní správy a krajských a místních samospráv Strategie regionálního rozvoje Finanční podpora státního programu rozvoje regionů Regiony soudržnosti (NUTS 2) Regionální rada regionu soudržnosti a další…

63 Díky za pozornost. TT


Stáhnout ppt "2.3 Regionální aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google