Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTIKA DOPORUČENA LITERATURA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTIKA DOPORUČENA LITERATURA:"— Transkript prezentace:

1 LOGISTIKA DOPORUČENA LITERATURA:
SCHULTE, CH. LOGISTIKA. Victoria Publishing a.s.1994 PERNICA,P.: LOGISTICKÝ MANAGEMENT, Radix,1998 ŠTŮSEK, J. ŘÍZENÍ PROVOZU V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH Praha: C.H.Beck.2006 LÍBAL VL.A KOL.: ABC LOGISTIKY V PODNIKÁNÍ,Nadatur 1994 ŠTUSEK,J.:NÁKUP V LOGISTICKÉM POJETÍ LOGISTICKÝ CONTROLLING, BENCHMARKING Verlag, 2000,2001 ŠTŮSEK,J.:Logistický management – skripta ČZU 2005

2 LOGISTIKA Megatrendy Pojem Logistika-Hospodářská logistika
Základna pro Logistiku -synergie Vývojové etapy logistiky Znaky logistického přístupu 1.přednáška

3 PROČ LOGISTIKA Náklady na fyzickou distribuci tvoří 25% prodejní ceny
Snížení těchto nákladů umožní snížení ceny Struktura nákladů na distribuci následující: Přeprava 37% Udržování zásob 22% Skladování 21% Vyřizování objednávek, administrativa 20% Čas – včasnost dodání

4 Rychlejší dodávky produktů – závod s časem
Úspora času ve všech fázích podnikání např.tzv. komprese času ve fázi vývoje nových výrobků – zde jsou největší časové úspory Snižování zásob Snižování provozních nákladů - výrobních, Zvládat složitější objednávky Naplňovat rostoucí požadavky zákazníků

5 1. MEGATRENDY PŘEVAHA TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZÁPADNÍHO ZPŮSOBU INDIVIDUALIZACE PŘECHOD OD TRHU PRODÁVAJÍCÍHO K TRHU KUPUJÍCÍHO ZVĚTŠOVÁNÍ SORTIMENTU VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ RŮST KOMPLEXNOSTI VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ TERMÍNU DODÁNÍ

6 2. GLOBALIZACE INTERNACIONALIZACE EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE
Koncentraci výrobních a distribučních kapacit Diferenciace trhů – tzn. stejný výrobek – různé balení, různé distribuční cesty na různé trhy Mění se charakter konkurence – přesun na konkurenci logistických řetězců EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE

7 4. STÁRNUTÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 5. MEZINÁRODNÍ MIGRACE 6. KRIZE
3.TECHNICKÁ REVOLUCE ROZVOJ DOPRAVY ROZVOJ TELEKOMUNIKACÍ INFORMATIZACE 4. STÁRNUTÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 5. MEZINÁRODNÍ MIGRACE 6. KRIZE

8 Nové tendence v procesu globalizace
Hodnotová orientace společnosti Změna životního stylu, vztahu k práci Rostoucí touha po uspokojování potřeb Hlavní faktor růstu je tvorba nových potřeb a tím nových spotřebitelů Růst vlivu zákazníka

9 Turbulentní charakter vývoje
Dříve možno extrapolovat jednotlivé vývojové trendy Výroba technologické inovace nemají kontinuální průběh Mění se povaha konkurence Konkurenční boj se zostřuje Nezahrnuje jen tržní výstupy ale i výrobní faktory kde nabývá na významu Intelektuální činnosti spojené s řízením a komunikací

10 Růst významu informací Strategickým faktorem se stává „čas“
Kratší čas dodání

11 2. POJEM LOGISTIKA PŮVOD LOGISTIKY MŮŽEME ODVOZOVAT OD ŘECKÉHO SLOVA:
LOGISTIKON – DŮMYSL, ROZUM LOGOS – SLOVO, ŘEČ, MÝŠLENKA, PRAVIDLO(Řekové označovali tvořivou sílu) VOJENSKÁ LOGISTIKA –NAUKA O POHYBU,ZÁSOBOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ VOJSK

12 VOJENSKÁ LOGISTIKA V SOUČASNÉM POJETÍ
PODLE (NATO) ZAHRNUJE: VÝVOJ, KONSTRUKCI, SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVU A PŘEKLÁDKU VOJENSKÉ TECHNIKY A MATERIÁLŮ, ÚDRŽBU A OPRAVY VOJENSKÉ TECHNIKY, ZŘIZOVÁNÍ, PROVOZ A RUŠENÍ ZAŘÍZENÍ VOJENSKÝCH STAVEB, PŘEPRAVU OSOB VČETNĚ ZDRAVOTNÍCKÉHO ZABEZPEČENÍ

13 2.1 HOSPODÁŘSKÁ LOGISTIKA
HOSPODÁŘSKÁ LOGISTIKA -PODNIKOVÁ LOGISTIKA): APLIKACE LOGISTICKÝCH PRINCIPŮ V CIVILNÍ SFÉŘE ŘEŠÍCÍ PROBLÉM MATERIÁLOVÉHO A INFORMAČNÍHO TOKU ( ZÁSOB,DOPRAVY,ROZMÍSŤOVÁNÍ,SKLADOVÁNÍ ALE I VÝROBY).

14 DEFINICE LOGISTIKY LAGER 1988
LOGISTIKA JE PLÁNOVÁNÍ POTŘEBY VÝKONŮ, ČASU A PROSTORU, ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ PLÁNOVANÝCH MATERIÁLOVÝCH TOKŮ HLEDÁNÍ NÁKLADOVÉHO OPTIMA VČETNĚ TOKU INFORMACÍ.

15 AMERICKÁ LOGISTICKÁ SPOLEČNOST : LOGISTIKA JE PROCES:
PLÁNOVÁNÍ, REALIZACE A ÚČINNÉHO ŘÍZENÍ, NÁKLADOVĚ ÚSPĚŠNÉHO TOKU A SKLADOVÁNÍ SUROVIN, INVENTÁŘE VE VÝROBĚ, HOTOVÝCH VÝROBKŮ A PŘÍSLUŠNÝCH INFORMACÍ Z MÍSTA VZNIKU ZBOŽÍ NA MÍSTO POTŘEBY

16 DEFINICE Z POHLEDU PODNIKOVÝCH FUNKCÍ
LOGISTIKA JE DISCIPLINA, KTERÁ SE ZABÝVÁ: SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM, KOORDINACÍ , SYNCHRONIZACÍ A CELKOVOU OPTIMALIZACÍ ŘETĚZCŮ HMOTNÝCH A NEHMOTNÝCH OPERACÍ, VZNIKAJÍCÍCH JAKO DŮSLEDEK DĚLBY PRÁCE A SPOJENÝCH S VÝROBOU A S OBĚHEM URČITÉ FINÁLNÍ PRODUKCE. .

17 Z UVEDENÝCH DEFINIC VYPLÝVÁ
LOGISTIKA SE ZABÝVÁ ŘÍZENÍM, KOORDINACÍ A SYNCHRONIZACÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU, NÁVAZNÝMI INFORMAČNÍMI TOKY PŘEKRAČUJE HRANICE PODNIKU TZN. ZABÝVÁ SE UVEDENÝMI PROCESY JIŽ OD DODAVATELE SUROVIN, NEBO SOUČÁSTÍ DO PODNIKU A JEJICH CESTOU Z PODNIKU K ODBĚRATELI ČÍ ZÁKAZNÍKOVI

18 POSUZUJE TYTO PROCESY Z HLEDISKA MÍSTA, ČASU A PROSTORU
CÍLEM JE USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍCH NIKOLIV MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ NA TUTO ČINNOST. OPTIMUM JE KOMPROMIS MEZI URČITÝM STUPNĚM USPOKOJENÍ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ MEZI LOGISTICKÝMI NÁKLADŮ PODNIKU

19 TEORETICKÁ VÝCHODISKA LOGISTIKY
PRODUKTITY - optimalizuje nejrůznější technické, výrobní, provozní, řídící a jiné děje - směřující k výnosnosti, výkonnosti apod. ERGONOMIE - vytváří soulad mezi požadavky člověka, stroje a pracovního prostředí.

20 SYNERGETIKA- zkoumá spolupráci mezi lidmi, která podmiňuje úspěšnost uplatnění produktických a ergonomických projektů. Cílem je dosažení synergetického efektu - vyjádření heslem “co jeden nemůže, lze ve spolupráci s ostatními vyřešit

21 3. SYNERGETIKA VYCHÁZÍ Z ŘECKÉHO SLOVA SYNERGIE - SPOLUPRÁCE, SOUČINNOST, KOOPERATIVNÍ ČINNOST ZAKLADATEL PROF. HERMAN HAKEN synergetika je teorie vzniku nových struktur v systémech s nelineární dynamikou

22 Synergie systému - rozumíme vzájemné působení části systémů, kdy celkový efekt systému je větší nebo kvalitativně odlišný než efekt, jaký by vznikl pouhým sloučením dílčích efektů části systému

23 3.1 TYPY NOVÝCH STRUKTUR Vznikají za jasně definovaných podmínek Jsou stimulovány malou poruchou Vznik nové kvality má povahu rychlé kvalitativní změny 6 druhů vzniku nových struktur

24 DRUHY NOVÝCH STRUKTUR Vznik časových struktur, kdy systém pracující v konstantním režimu začne periodický oscilovat např.: rychle se měnící poptávka po zboží na dynamickém trhu což se odráží: v rychlých změnách ve výrobě ve velké variabilitě výrobků což způsobuje: časté seřizování strojů, rychlý sled expedovaných dodávek

25 Vznik prostorových struktur - kdy homogení systém začne vykazovat jistou prostorovou mozaiku např.
přetváření podnikových struktur a jejich propojování ( mezi podniky) do logistických řetězců (systémů) vznik logistických sítí( vytváří se divizní struktury, globální struktury apod.)

26 Vznik časových struktur impulzivního charakteru - kdy systém pracující v konstantním režimu se při jistém kritickém výkonu změní v pulzně pracující systém např. Zhroucení logistického systému v momentě kritického přetížení nebo nevyužití( kapacity, zásob, výkonů apod.)

27 Vznik solitonů -volných balíků, které se při šíření nerozplývají např.
odpovídá tomu toky kvant zboží a informací v logistických sítích Vznik spirál a hypercyklů - má v logistických systémech analogii ve formování a restrukturalizaci logistických řetězců směřujících až ke strategickým aliancím

28 Vznik deterministického chaosu, turbulencí např.
přestanou -li fungovat informační a komunikační systémy v logistice SYNERGICKÉHO EFEKTU - v logistice dosahujeme jedině koordinací,synchronizací a optimalizací struktur a procesů v celém logistickém řetězci(multisystému)

29 Vývojové etapy logistiky
Nárůst významu faktoru času Logistika jako koordinační (optimalizační) funkce zaměřena na tok Logistika jako integrační funkce Logistika jako funkce toku materiálů Nárůst strategického významu 1970 1980 1990 2000 2010

30

31 4 VÝVOJOVÉ ETAPY PODNIKOVÉ LOGISTIKY
FÁZE: LOGISTIKA SE OMEZOVALA POUZE NA DISTRIBUCI DOMINOVALY OBCHODNÍ OPERACE S HOTOVÝMI VÝROBKY A S NI SPOJENÉ OPERACE FYZICKÉ DISTRIBUCE PROBLÉM ZÁSOB BYL OKRAJOVÝ VRCHOL OBDOBÍ 60 LÉTA

32 FÁZE: LOGISTIKA V PODNICÍCH SE Z DISTRIBUCE POSTUPNĚ ROZŠÍŘILA NA:
ZÁSOBOVÁNÍ (NÁKUP A OPATŘOVÁNÍ) ZAČALA PRONIKAT DO VÝROBY ZPŮSOB APLIKACE LOGISTIKY V ÚTVARECH DISTRIBUCE, VÝROBA, ZÁSOBOVÁNÍ BYL IZOLOVANÝ ROZVOJ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A JEJÍCH APLIKACE DO ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU 80 LÉTA

33 FÁZE: JEDNÁ SE O INTEGROVANOU LOGISTIKU:
DOCHÁZÍ K INTEGRACI PODNIKOVÝCH FUNKCÍ (VÝVOJE,ZÁSOBOVÁNÍ, VÝROBY, DISTRIBUCE) VYTVÁŘÍ SE LOGISTICKÉ ŘETĚZCE A SYSTÉMY PROPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKEM A DODAVATELI DOCHÁZÍ KE KOORDINACI A SYNCHRONIZACI PROCESŮ V PODNIKU S CÍLEM POSÍLIT KONKURENCESCHOPNOST A PRŮŽNOST 90 LÉTA

34 FÁZE: OPTIMALIZACE INTEGROVANÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ
PŘEDPOKLADEM JE UZAVÍRÁNÍ STRATEGICKÝCH ALIANCÍ MEZI PODNIKY, JEJICH ZÁKAZNÍKY, DODAVATELI JEDNÁ SE O SLOŽITÝ PROBLÉM SYSTÉMOVÉHO CHARAKTERU POČÁTEK 21 STOLETÍ

35 ZÁKLADNÍ ZNAKY LOGISTICKÉHO PŘÍSTUPU
ABYCHOM MOHLI NĚJAKÝ PŘÍSTUP NAZVAT LOGISTICKÝM MUSÍ PLATIT: ZÁSADA: EXISTUJE FINÁLNÍ PRODUKCE FINÁLNÍ PRODUKCE PŘECHÁZÍ KE SPOTŘEBITELI PROSTŘEDNICTVÍM SMĚNY SLEDUJE VÝROBU A OBĚH JAKO PROCESY SPOJENÉ SE ZAKÁZKOU

36 a to z pohledu času a hospodárnosti
ZÁSADA ŘEŠÍ KOORDINACÍ, SYNCHRONIZACÍ A CELKOVOU OPTIMALIZACÍ VŠECH HMOTNÝCH A NEHMOTNÝCH PROCESŮ, KTERÉ PŘEDCHÁZEJÍ DODÁNÍ FINÁLNÍHO PRODUKTU ZÁKAZNÍKOVI Tzn. Zabývá se: pohybem materiálů, obalů, Odpadů informací, peněz a to z pohledu času a hospodárnosti

37 ZÁSADA Pro danou finální produkci (výrobek, zakázka) současně řeší problém - manipulace, přepravy, skladování, balení popř.servis Do řešení jsou zahrnuty všechny články, které zprostředkovávají: pohyb materiálů, zboží, obalů a přepravních prostředků, odpadů, informací

38 ZÁSADA rozhodujícím článkem celého řetězce je Zákazník jehož potřebám se všechny ostatní články podřizují. Zákazník - je prvním článkem z hlediska pohybu informací - je posledním článkem z hlediska pohybu materiálů (zboží) Tyto podmínky musí být splněny současně

39 LOGISTIKA JAKO NÁSTROJ KONURENČNÍ VYHODY
Není tak snadno napodobitelná jako nástroje marketingového mixu překonává hranice (podniku,státu) a hraje klíčovou roli v rámci dodávkového řetězce integruje činnosti z různých funkčních oblastí a tím zajistí pružnější rozhodování např. v oblasti nákupu, distribuce apod.


Stáhnout ppt "LOGISTIKA DOPORUČENA LITERATURA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google