Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznam doporučené literatury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznam doporučené literatury"— Transkript prezentace:

1 Seznam doporučené literatury
ŠTŮSEK, J. Řízení dopravy. Skripta 2002 ŠTŮSEK, J. Základy marketingu v dopravě. Skripta 2002 ŠTŮSEK, J. Logistický management. Skripta 2005 EISLER, J. Úvod do ekonomiky podniku. Codex Bohemia s.r.o. 1998 EISLER, J., HOBZA, M. Ekonomika podniku dopravy.Skripta VŠE. 1994 DUCHOŇ, B. Ekonomika dopravy. Skripta ČVUT 1999. ABERLE, G. Transportwirtschaft. Verlag Munchen 2000.

2 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM DOPRAVY
CHARAKTERISTIKA SVĚTOVÉ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY VÝZNAM DOPRAVY V ČR

3 MEGATRENDY Převaha tržního hospodářství a západního způsobu života
Individualizace přechod od trhu prodávajícího k trhu kupujícího Zvětšování sortimentu výrobků Zkracování životního cyklu výrobku Růst komplexnosti výrobků Zkracování termínů dodání

4 2. Globalizace Internacionalizace Ekologizace Deregulace Standardizace 3. Technická revoluce rozvoj dopravy rozvoj telekomunikací Informatizace 4. Stárnutí průmyslových společností 5. Mezinárodní migrace

5 Nové tendence v procesu globalizace
Hodnotová orientace společnosti Změna životního stylu, vztahu k práci Rostoucí touha po uspokojování potřeb Hlavní faktor růstu je tvorba nových potřeb a tím nových spotřebitelů Růst vlivu zákazníka

6 Turbulentní charakter vývoje Mění se povaha konkurence
Vznik nových příležitostí a rizik Mění se povaha konkurence Strategickým faktorem se stává „čas“

7 CHARAKTERISTIKA SVĚTOVÉ DOPRAVY
DEFINICE DOPRAVY: „Doprava představuje činnosti spojené s cílevědomým přemísťováním osob nebo věcí v nejrůznějších objemových,časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních systému“.

8 Neustále roste rozvoj osobní i nákladní dopravy.
Jednotlivé druhy dopravy se rozvíjejí odlišným tempem. Mění se poměr jednotlivých dopravních odvětví n a světové přepravě nákladů i osob.

9 2. DOPRAVNÍ SYSTÉMY V celosvětovém měřítku můžeme vymezit několik typů dopravních systému, které vznikaly pod vlivem těchto faktorů: Sociálně-ekonomického zřízení Úrovně rozvoje výroby Územní struktury(přírodní podmínky) Hustoty a rozmístění obyvatelstva Stupeň dělby práce a specializace Historické tradice

10 TYPY DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
Severoamerický – vysoká úroveň všech druhů doprav. Hustota železniční sítě zaostává za západní Evropou Západoevropský – rozvinuta většina dopravních oborů, zaostává vnitrozemská vodní doprava Dopravní systém Austrálie,nového Zélandu,Japonska a Jihoafr.rep.- rozvinutá námořní,letecká,automobilová doprava, Nižší úroveň říční a potrubní dopravy.

11 Systém s převládající železniční dopravou- typické pro rozvojové země (Indie, Pákistán, Alžír apod.)
Systém s převládající silniční dopravou-Afganistan, Jemen,Etiopie apod. Dopravní systém(Ruska a dalších východních zemí) – rozvinutá námořní,železniční,letecká a potrubní doprava. Kvalita dopravních cest je špatná

12 VÝVOJ EVROPSKÉ DOPRAVY
Vytváření společné dopravní politiky zemí EU Směřuje k dominanci silniční doprava- důvody: Přímé propojení dodavatelů s výrobou či zpracováním Pružnost dodávek Vyloučení překládání zboží Uplatňování nových technologií ve výrobě a zpracování Rozvoj kombinované dopravy Ochrana životního prostředí Plynulost dopravy

13 Harmonizace podmínek trhu v dopravě dle „Bílé knihy EU“

14

15 3.VÝZNAM DOPRAVY V ČR Strategická poloha ČR ve střední Evropě
Dopravní infrastruktura je srovnatelná se státy EU V hustotě Ne kvalitě a technické vybavenosti Důležitým odvětvím NH (zaměstnanost) Podílí se na vytváření infrastruktury Růst mobility společnosti

16 Celkový podíl dopravy na HDP

17 Podíl druhů dopravy na tvorbě HDP v rámci dopravy

18 Počty zaměstnanců v dopravním sektoru

19 Celkový objem přepraveného zboží v tis.tun.

20

21

22

23 Porovnání přepravní vzdálenosti v osobní dopravě

24 Porovnání přepravní vzdálenosti nákladní doprava (km)

25 Porovnání přepravních výkonů v osob.dopravě v mil. osob

26 PERSPEKTIVY ROZVOJE DOPRAVY V ČR
Dopravní politika musí být realizována jako integrovaný systém tzn. Integrace dopravní sítě ČR s sítí EU Efektivní dělba přepravní práce mezi jednotlivé druhy dopravy Přizpůsobení pravidel a prvků v dopravě evropské dopravní politice Podpora veřejné osobní dopravě Dosažení harmonizace silniční a železniční dopravy Snižování dopadu dopravy na životní prostředí

27 ČLENĚNÍ DOPRAVY Dopravu můžeme členit s několika hledisek:
Dopravní cesty – silniční,železniční,vodní,letecká,potrubní Přepravovaného objektu – doprava nákladů, doprava osob, doprava zpráv(dopisů) Dopravního prostředku – automobilovou,železniční,lodní,leteckou. Přístupu na trh – veřejnou a neveřejnou Vlastnictví dopravních prostředků – veřejní nebo interní přepravci

28


Stáhnout ppt "Seznam doporučené literatury"

Podobné prezentace


Reklamy Google