Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče"— Transkript prezentace:

1 Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče
Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií Ostravská univerzita

2 Historie vzdělávání v paliativní péči (Payne et. al, 2007)
1967 – vznik moderního hospicového hnutí (Hospic Sv. Kryštofa, Londýn) 1987 – paliativní péče uznána za podobor medicíny (UK) 1994 – speciálně zaměřené vzdělávací programy s univerzitní akreditací (UK) – lékaři, sestry, sociální pracovníci 2002 – 7 magisterských studijních programů specializovaných na paliativní péči (UK) akademické vzdělávací programy paliativní péče – Argentina, Austrálie, USA, Francie, Argentina, Keňa, Slovensko..

3 Akademické vzdělávání sester v ČR
od 1960 – dosud – magisterské studium učitelství pro SZŠ (různé názvy oboru) 1992 – bakalářské studium ošetřovatelství, management v ošetřovatelství (neprofesní – jen pro sestry) 2001 – bakalářské pregraduální profesní studium Všeobecná sestra (Ostrava, České Budějovice), nyní 15 fakult v ČR, prezenční i kombinovaná forma studia 2002 – magisterské studium ošetřovatelství (Olomouc), nyní 6 fakult v ČR, většinou specializace (pediatrické, geriatrické, chirurgické, interní ošetřovatelství, intenzivní péče, dlouhodobá péče o nemocné)

4 Vzdělávání sester v ČR PREGRADUÁLNÍ - profesní
bakalářské studium oboru Všeobecná sestra (General Nurse) – bez odborného zaměření (VŠ, VOŠ) POSTGRADUÁLNÍ - specializační (atestace) – dříve jen IPVZ, NCO NZO, nyní VŠ, VOŠ a zdravotnická zařízení s akreditací MZČR Sestra pro ARIP Sestra pro perioperační péči Dětská sestra Komunitní sestra Ošetř. péče ve vybraných klinických oborech Audiologická sestra Sestra pro nukleární medicínu Psychiatrická sestra Sestra pro pracovní lékařství Sestra pro transfuzní službu - akademické – magisterské + doktorské studium Ošetřovatelství, specializační studium může být součástí magisterského nebo doktorského studia

5 Akademické vzdělávání v paliativní péči
Slovensko (JLF UK Martin) – magisterský studijní obor Ošetrovateľstvo se zaměřením na paliativní péči (od 2007) v ČR neexistuje v současné době žádný komplexní vysokoškolský vzdělávací program nebo obor paliativní péče

6 Bakalářský obor Všeobecná sestra
Zákon 96/2004, Vyhláška MZČR 39/2005 – definují zdravotnické profese, jejich základní kompetence a minimální požadavky na programy „k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání“ 4600 vyučovacích hodin = 2300 hod. teorie praxe vyjmenovány a rámcově definovány předměty vzdělávání včetně praxe Národní kurikula pro vzdělávání Všeobecné sestry (metodický pokyn MZČR) podrobně definován studijní plán pro obor VS, struktura, všechny předměty včetně anotace a hodinového rozsahu - výuka paliativní péče je povinnou součástí

7 Všeobecná sestra – studijní plán
Předměty: Ošetřovatelské – historie, teorie, koncepce, metodologie, oš. modely, terminologie, oš. intervence a výkony, oš. diagnostika, potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, komunitní péče, domácí péče, paliativní a hospicová péče, klinické ošetřovatelství… Společensko-vědní – filozofie, etika, sociologie, psychologie, komunikace, management, ekonomika, informatika, edukace, cizí jazyky, právo, výzkum… Medicínské – teoretické (anatomie, fyziologie, farmakologie, patologie..), klinické (chirurgie, interna, gynekologie, onkologie…) Odborná praxe – komunitní péče, akutní péče, následná péče

8 Výuka paliativní péče problematika paliativní péče je vyučována:
jako samostatný předmět – Paliativní a hospicová péče jako součást společensko-vědních, ošetřovatelských, preklinických a klinických medicínských předmětů a praxe komplexně holistický pohled - všechny oblasti potřeb člověka nejen „tradičně“ biologizující přístup

9 Základní oblasti vzdělávání - komplexní přístup
Kognitivní (vědomosti) filozofie, etika, patologie, patofyziologie, klinické medicínské předměty (onkologie, chirurgie, interna, gynekologie..), farmakologie, paliativní péče Psychomotorické (dovednosti) edukace, komunikace, etika (dilemata), klinická ošetřovatelská cvičení, ošetřovatelská diagnostika, management bolesti, psychologie, sociologie a sociální péče, oš. výkony a intervence, paliativní péče Afektivní (postoje) etika, filozofie, teoretické modely ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, komunikace, klinická ošetřovatelská cvičení (případové studie), psychologie, právo, paliativní péče

10 Strategie výuky ošetřovatelství = samostatná disciplína – celostně holisticky řeší člověka a jeho dysfunkční potřeby (ošetřovatelské problémy) výuka samostatného předmětu paliativní péče - v bakalářském i magisterském studiu dílčí problematika paliativní péče – v mnoha předmětech studijní plány a zařazení předmětů - z potřeb studentů (věk, kompetence, zaměření studia) systematický studijní plán - od základních teoretických předmětů (patologie) k specializovaným (onkologie), od obecných (komunikace, etika, potřeby člověka) ke specifickým (etická dilemata, komunikace s umírajícím, příbuznými, potřeby člověka v terminálním stádiu) klinické předměty učí vždy společně lékař (např. Onkologie) + sestra (Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním) lékaři - výrazná preference biologických komponent jedince až potlačování ostatních aspektů…

11 Ošetřov. péče v onkologii (samostatný předmět)
Přednášky Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu. Primární péče: Prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění; TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost). Sekundární péče: Diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie); Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány. Chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity); Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, disseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu). Management bolesti u onkologicky nemocných. Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče).

12 Ošetřov. péče v onkologii (samostatný předmět)
Cvičení Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů Ošetřovatelský proces u pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce Ošetřovatelský proces u pacienta s projevy krvácení (u trombocytopenie po chemoterapii) a s anemií (při snížené kapacitě krve k přenosu kyslíku u nádorových onemocnění) Ošetřovatelský proces u pacienta s alopecií (po radioterapii, chemoterapii) Ošetřovatelský proces u pacienta se změnami na sliznici dutiny ústní (po chemoterapii, radioterapii) Ošetřovatelský proces u pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě) Ošetřovatelský proces u o pacienta s obstipací a diarheou (při onkologické léčbě) Ošetřovatelský proces u pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě) Ošetřovatelský proces u pacienta s bolestí (při onkologické léčbě)

13 Paliativní a hospicová péče (samostatný předmět)
bakalářské studium Všeobecná sestra 3. ročník, 10 hod. výuky (5 hod. VŠ hod. Hospic) staví na získaných vědomostech a dovednostech studentů (etika, psychologie, potřeby člověka, management bolesti, klinické předměty, ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné) vyučující – zkušený odborník s praxí Sylabus 1. Terminologie: umírání a smrt, eutanazie. 2. Hospic a jeho začlenění do systému zdravotní péče. 3. Potřeby umírajících a jejich blízkých, psychologické aspekty umírání. 4. Péče orientovaná na psychosociální potřeby terminálně nemocných. 5. Spirituální péče. 6. Ošetřovatelská péče o terminálně nemocného pacienta. 7. Péče orientovaná na biologické potřeby, problematika bolesti. 8. Péče o rodinné příslušníky. 9. Prevence syndromu vyhoření u poskytovatelů hospicové péče, relaxační techniky.

14 Paliativní péče v geriatrii (samostatný předmět)
20 hod. seminářů v magisterském studiu (Geriatrická sestra) 1. Úvod do paliativní péče, koncepce paliativní péče v ČR, Organizace paliativní péče podle doporučení rady Evropy. Platná legislativa v ČR. 2. Historie a současnost hospicového hnutí v ČR a v zahraničí, organizace, zkušenosti poskytovatelů hospicové péče, způsob financování, , dobrovolnická činnost. 3. Specifika poskytování paliativní péče v různých prostředích ( nemocnice, léčebné ústavy, zařízení následné péče, zařízení sociální péče, domácí prostředí, specializovaná zařízení paliativní péče). 4. Stárnutí, demence a paliativní péče. Role sestry jako vypravěče. Problémy s komunikací u pacientů s demencí Komunikační dovednosti v paliativní péči. Komunikace s pacientem a jeho rodinou v kontextu pokročilého a terminálního onemocnění Terapeutická komunikace. Dopad špatné komunikace na pacienta. 6. Psychosociální aspekty v paliativní péči. Psychické příčiny zátěže nemocných v terminální fázi nemoci. Psychosociální podpora v paliativní péči. Psychiatricko-psychosociální intervence. Emocionální problémy v paliativní péči, emoční podpora pacienta. 7. Duchovní péče - plánování a strategie, hodnocení duchovních potřeb, pastorační péče, doprovázení umírajících. Porozumění existenciálním a duchovním aspektům prožívání pokročilého onemocnění. Péče o psychickou a existencionální tíseň. 8. Ošetřovatelská péče a problematika symptomů v paliativní péči, zvláštnosti paliativní péče u vybraných skupin pacientů Klinický obraz pokročilých stádií chronických onemocnění (ICHS, CHOPN, COM, demence, neurodegenerativní nemoci, nádory, AIDS). Paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním. Současný stav a výhledy do budoucna. 9. Práce s příbuznými, truchlení - normální a patologické, péče o pozůstalé. Faktory ovlivnující reakci na ztrátu blízkého člověka. 10. Multidisciplinární tým poskytovatelů paliativní péče, komunikační dovednosti. Psychická zátěž v paliativní péči a její zvládání.Zátěžové faktory pracovního prostředí.

15 Metody výuky paliativní péče
2 samostat. předměty - Paliativní a hospicová péče, Paliativní péče v geriatrii výuka a cvičení konkrétních problémů přímo u pacienta (onkologická klinika) - práce s nemocným – komunikace - ošetřovatelská anamnéza - pak společný seminář skupinky studentů – skupinová výuka - diskuze ve skupině výuka edukace pacientů s onkologickým onemocněním – edukační jednotka, tvorba materiálů, edukace pacientů etická dilemata – z výuky předmětu Etika + praxe + cvičení u lůžka výuka, zkoušení i SZZ formou kazuistik (komplexní zhodnocení a péče o konkrétní případ) seminární práce studentů – etická dilemata, multikulturní, filozofie, edukační jednotky, psychologické eseje standardně praxe na onkologickém pracovišti - dle volby studenta i v hospici (zralost, psychická připravenost studentů) témata bakalářských a diplomových prací – teoretické nebo průzkumy, kvalitativní šetření (pacient, příbuzný) publikace závěrečných prací studentů: JAROŠOVÁ, D., Růžičková, R. Umírání z pohledu sestry. Ostrava: OU, 2001.

16 Mezinárodní spolupráce
Erasmus – výměnné studijní pobyty studentů Nizozemsko: hospic - exkurze, výuka – eutanázie, přístup k člověku s nevyléčitelným onemocněním, komunikace, etické aspekty… Bilaterální smlouvy mezi fakultami – krátkodobé pobyty studentů NAU Arizona (USA): hospic – exkurze, Navajo Indiáni – rezervace, přednášky, filozofie, umírání, smrt, AIDS… Výzkumné projekty MŠ SR - Problematika smrti a umierania človeka. Teoreticke východiska a prakticke dôsledky. 1/2484/05 spoluřešitel za ČR: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google