Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických."— Transkript prezentace:

1 1 Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií Ostravská univerzita

2 2 Historie vzdělávání v paliativní péči (Payne et. al, 2007)  1967 – vznik moderního hospicového hnutí (Hospic Sv. Kryštofa, Londýn)  1987 – paliativní péče uznána za podobor medicíny (UK)  1994 – speciálně zaměřené vzdělávací programy s univerzitní akreditací (UK) – lékaři, sestry, sociální pracovníci  2002 – 7 magisterských studijních programů specializovaných na paliativní péči (UK)  akademické vzdělávací programy paliativní péče – Argentina, Austrálie, USA, Francie, Argentina, Keňa, Slovensko..

3 3 Akademické vzdělávání sester v ČR  od 1960 – dosud – magisterské studium učitelství pro SZŠ (různé názvy oboru)  1992 – bakalářské studium ošetřovatelství, management v ošetřovatelství (neprofesní – jen pro sestry)  2001 – bakalářské pregraduální profesní studium Všeobecná sestra (Ostrava, České Budějovice), nyní 15 fakult v ČR, prezenční i kombinovaná forma studia  2002 – magisterské studium ošetřovatelství (Olomouc), nyní 6 fakult v ČR, většinou specializace (pediatrické, geriatrické, chirurgické, interní ošetřovatelství, intenzivní péče, dlouhodobá péče o nemocné)

4 4 Vzdělávání sester v ČR  PREGRADUÁLNÍ - profesní bakalářské studium oboru Všeobecná sestra (General Nurse) – bez odborného zaměření (VŠ, VOŠ)  POSTGRADUÁLNÍ - specializační (atestace) – dříve jen IPVZ, NCO NZO, nyní VŠ, VOŠ a zdravotnická zařízení s akreditací MZČR  Sestra pro ARIP  Sestra pro perioperační péči  Dětská sestra  Komunitní sestra  Ošetř. péče ve vybraných klinických oborech  Audiologická sestra  Sestra pro nukleární medicínu  Psychiatrická sestra  Sestra pro pracovní lékařství  Sestra pro transfuzní službu - akademické – magisterské + doktorské studium Ošetřovatelství, specializační studium může být součástí magisterského nebo doktorského studia

5 5 Akademické vzdělávání v paliativní péči  Slovensko (JLF UK Martin) – magisterský studijní obor Ošetrovateľstvo se zaměřením na paliativní péči (od 2007)  v ČR neexistuje v současné době žádný komplexní vysokoškolský vzdělávací program nebo obor paliativní péče

6 6 Bakalářský obor Všeobecná sestra  Zákon 96/2004, Vyhláška MZČR 39/2005 – definují zdravotnické profese, jejich základní kompetence a minimální požadavky na programy „k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání“  4600 vyučovacích hodin = 2300 hod. teorie + 2300 praxe  vyjmenovány a rámcově definovány předměty vzdělávání včetně praxe  2009 - Národní kurikula pro vzdělávání Všeobecné sestry (metodický pokyn MZČR)  podrobně definován studijní plán pro obor VS, struktura, všechny předměty včetně anotace a hodinového rozsahu - výuka paliativní péče je povinnou součástí

7 7 Všeobecná sestra – studijní plán Předměty:  Ošetřovatelské – historie, teorie, koncepce, metodologie, oš. modely, terminologie, oš. intervence a výkony, oš. diagnostika, potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, komunitní péče, domácí péče, paliativní a hospicová péče, klinické ošetřovatelství…  Společensko-vědní – filozofie, etika, sociologie, psychologie, komunikace, management, ekonomika, informatika, edukace, cizí jazyky, právo, výzkum…  Medicínské – teoretické (anatomie, fyziologie, farmakologie, patologie..), klinické (chirurgie, interna, gynekologie, onkologie…)  Odborná praxe – komunitní péče, akutní péče, následná péče

8 8 Výuka paliativní péče  problematika paliativní péče je vyučována: jako samostatný předmět – Paliativní a hospicová péče jako součást společensko-vědních, ošetřovatelských, preklinických a klinických medicínských předmětů a praxe komplexně holistický pohled - všechny oblasti potřeb člověka nejen „tradičně“ biologizující přístup

9 9 Základní oblasti vzdělávání - komplexní přístup  Kognitivní (vědomosti) filozofie, etika, patologie, patofyziologie, klinické medicínské předměty (onkologie, chirurgie, interna, gynekologie..), farmakologie, paliativní péče  Psychomotorické (dovednosti) edukace, komunikace, etika (dilemata), klinická ošetřovatelská cvičení, ošetřovatelská diagnostika, management bolesti, psychologie, sociologie a sociální péče, oš. výkony a intervence, paliativní péče  Afektivní (postoje) etika, filozofie, teoretické modely ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, komunikace, klinická ošetřovatelská cvičení (případové studie), psychologie, právo, paliativní péče

10 10 Strategie výuky  ošetřovatelství = samostatná disciplína – celostně holisticky řeší člověka a jeho dysfunkční potřeby (ošetřovatelské problémy)  výuka samostatného předmětu paliativní péče - v bakalářském i magisterském studiu  dílčí problematika paliativní péče – v mnoha předmětech  studijní plány a zařazení předmětů - z potřeb studentů (věk, kompetence, zaměření studia)  systematický studijní plán - od základních teoretických předmětů (patologie) k specializovaným (onkologie), od obecných (komunikace, etika, potřeby člověka) ke specifickým (etická dilemata, komunikace s umírajícím, příbuznými, potřeby člověka v terminálním stádiu)  klinické předměty učí vždy společně lékař (např. Onkologie) + sestra ( Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním )  lékaři - výrazná preference biologických komponent jedince až potlačování ostatních aspektů…

11 11 Ošetřov. péče v onkologii (samostatný předmět)  Přednášky  Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu.  Primární péče: Prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění;  TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost).  Sekundární péče: Diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie);  Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány. Chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity);  Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, disseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu).  Management bolesti u onkologicky nemocných. Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče).

12 12 Ošetřov. péče v onkologii (samostatný předmět) Cvičení  Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů  Ošetřovatelský proces u pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce  Ošetřovatelský proces u pacienta s projevy krvácení (u trombocytopenie po chemoterapii) a s anemií (při snížené kapacitě krve k přenosu kyslíku u nádorových onemocnění)  Ošetřovatelský proces u pacienta s alopecií (po radioterapii, chemoterapii)  Ošetřovatelský proces u pacienta se změnami na sliznici dutiny ústní (po chemoterapii, radioterapii)  Ošetřovatelský proces u pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě)  Ošetřovatelský proces u o pacienta s obstipací a diarheou (při onkologické léčbě)  Ošetřovatelský proces u pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě)  Ošetřovatelský proces u pacienta s bolestí (při onkologické léčbě)

13 13 Paliativní a hospicová péče (samostatný předmět)  bakalářské studium Všeobecná sestra  3. ročník, 10 hod. výuky (5 hod. VŠ + 5 hod. Hospic)  staví na získaných vědomostech a dovednostech studentů (etika, psychologie, potřeby člověka, management bolesti, klinické předměty, ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné)  vyučující – zkušený odborník s praxí Sylabus 1. Terminologie: umírání a smrt, eutanazie. 2. Hospic a jeho začlenění do systému zdravotní péče. 3. Potřeby umírajících a jejich blízkých, psychologické aspekty umírání. 4. Péče orientovaná na psychosociální potřeby terminálně nemocných. 5. Spirituální péče. 6. Ošetřovatelská péče o terminálně nemocného pacienta. 7. Péče orientovaná na biologické potřeby, problematika bolesti. 8. Péče o rodinné příslušníky. 9. Prevence syndromu vyhoření u poskytovatelů hospicové péče, relaxační techniky.

14 14 Paliativní péče v geriatrii (samostatný předmět)  20 hod. seminářů v magisterském studiu (Geriatrická sestra)  1. Úvod do paliativní péče, koncepce paliativní péče v ČR, Organizace paliativní péče podle doporučení rady Evropy. Platná legislativa v ČR. 2. Historie a současnost hospicového hnutí v ČR a v zahraničí, organizace, zkušenosti poskytovatelů hospicové péče, způsob financování,, dobrovolnická činnost. 3. Specifika poskytování paliativní péče v různých prostředích ( nemocnice, léčebné ústavy, zařízení následné péče, zařízení sociální péče, domácí prostředí, specializovaná zařízení paliativní péče). 4. Stárnutí, demence a paliativní péče. Role sestry jako vypravěče. Problémy s komunikací u pacientů s demencí.. 5. Komunikační dovednosti v paliativní péči. Komunikace s pacientem a jeho rodinou v kontextu pokročilého a terminálního onemocnění Terapeutická komunikace. Dopad špatné komunikace na pacienta. 6. Psychosociální aspekty v paliativní péči. Psychické příčiny zátěže nemocných v terminální fázi nemoci. Psychosociální podpora v paliativní péči. Psychiatricko-psychosociální intervence. Emocionální problémy v paliativní péči, emoční podpora pacienta. 7. Duchovní péče - plánování a strategie, hodnocení duchovních potřeb, pastorační péče, doprovázení umírajících. Porozumění existenciálním a duchovním aspektům prožívání pokročilého onemocnění. Péče o psychickou a existencionální tíseň. 8. Ošetřovatelská péče a problematika symptomů v paliativní péči, zvláštnosti paliativní péče u vybraných skupin pacientů Klinický obraz pokročilých stádií chronických onemocnění (ICHS, CHOPN, COM, demence, neurodegenerativní nemoci, nádory, AIDS). Paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním. Současný stav a výhledy do budoucna. 9. Práce s příbuznými, truchlení - normální a patologické, péče o pozůstalé. Faktory ovlivnující reakci na ztrátu blízkého člověka. 10. Multidisciplinární tým poskytovatelů paliativní péče, komunikační dovednosti. Psychická zátěž v paliativní péči a její zvládání.Zátěžové faktory pracovního prostředí.

15 15 Metody výuky paliativní péče  2 samostat. předměty - Paliativní a hospicová péče, Paliativní péče v geriatrii  výuka a cvičení konkrétních problémů přímo u pacienta (onkologická klinika) - práce s nemocným – komunikace - ošetřovatelská anamnéza - pak společný seminář skupinky studentů – skupinová výuka - diskuze ve skupině  výuka edukace pacientů s onkologickým onemocněním – edukační jednotka, tvorba materiálů, edukace pacientů  etická dilemata – z výuky předmětu Etika + praxe + cvičení u lůžka  výuka, zkoušení i SZZ formou kazuistik (komplexní zhodnocení a péče o konkrétní případ)  seminární práce studentů – etická dilemata, multikulturní, filozofie, edukační jednotky, psychologické eseje  standardně praxe na onkologickém pracovišti - dle volby studenta i v hospici (zralost, psychická připravenost studentů)  témata bakalářských a diplomových prací – teoretické nebo průzkumy, kvalitativní šetření (pacient, příbuzný)  publikace závěrečných prací studentů: JAROŠOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, R. Umírání z pohledu sestry. Ostrava: OU, 2001.

16 16 Mezinárodní spolupráce  Erasmus – výměnné studijní pobyty studentů Nizozemsko: hospic - exkurze, výuka – eutanázie, přístup k člověku s nevyléčitelným onemocněním, komunikace, etické aspekty…  Bilaterální smlouvy mezi fakultami – krátkodobé pobyty studentů NAU Arizona (USA): hospic – exkurze, Navajo Indiáni – rezervace, přednášky, filozofie, umírání, smrt, AIDS…  Výzkumné projekty - 2005 - MŠ SR - Problematika smrti a umierania človeka. Teoreticke východiska a prakticke dôsledky. 1/2484/05 spoluřešitel za ČR: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

17 17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických."

Podobné prezentace


Reklamy Google