Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

2 Tato povinnost vychází především ze... Tvorba ŠVP - práce navíc … zákona 561/2004 (školský zákon) Tvorbu ŠVP nelze považovat za práci navíc, je to naše povinnost! Pracovník vykonává komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech... … spojenou s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti... katalog prací = nařízení vlády 222/2010 Sb., díl 2.16 … zařazení do 12. platové třídy (povinnosti vyplývající z katalogu prací)

3 Těchto doporučení se každý může držet, ale OPRAVDU NEMUSÍ. Úloha realizačního týmu projektů Artprogram Zvažte, prosím, sami, čemu dopřejete sluchu a čemu nikoli. Obsah všech školení je volen tak, aby z nich pro účastníky vzešla doporučení. Jednou z pozitivních rezonancí našeho “artprogramového” vzdělávání je upevnění sebedůvěry učitelů, kteří legalizují svou vlastní autonomii a odpovědnost za svou práci s dětmi. Z toho též plyne, že nelze činit lektory seminářů odpovědné za obsah vytvořených ŠVP. Má-li někdo jiný názor, než ten, který zazní na seminářích, ať se ho drží, neboť jistě ví, co dělá.

4 Lze doporučit neuvádět v ŠVP údaje snadno podléhající změnám. - například - mobilní číslo ředitele (v kapitole “Identifikační údaje školy”) - počet učitelů (v kapitole „Charakteristika školy“) - počet žáků - kapacitu školy - a podobně

5 Je třeba zachovat strukturu ŠVP (je uvedena v RVP ZUV na straně 57) Identifikační údaje školy Charakteristika školy Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pak lze do ŠVP zařadit nepovinné kapitoly – třeba Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných

6 Nelze vytvořit “podpředměty” (stav současných učebních plánů). 2 možná řešení: V takovém případě se souhra, hra z listu, improvizace … považují za činnosti, obsažené ve vzdělávacím obsahu předmětu “Hra na kytaru“. Nelze je psát na vysvědčení. V takovém případě jde o samostatné předměty se svébytnou hodinovou dotací a vzdělávacím obsahem. Lze je psát na vysvědčení.

7 Nelze vytvořit “nadpředměty”. 2 možná řešení: 1) Skupinové praktikum bude předmět, který bude realizován v seskupeních orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... To nesplňuje požadavek RVP, aby v tabulce učebního plánu byly právě a jenom vyučovací předměty. 1 Skupinové praktikum je realizováno v těchto předmětech: orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů... V takovém případě bude na vysvědčení známka za vyučovací předmět “Skupinové praktikum“. 2) V tabulce nebude “nadpředmět” Skupinové praktikum, ale výčet vyučovacích předmětů “orchestr”, “komorní hra”, “soubor bicích nástrojů”... V takovém případě může být na vysvědčení známka z každého z těchto předmětů. Je třeba vytvořit osnovy tak, aby byly splnitelné ve všech těchto uskupeních. ŠVP se takto výrazně zjednoduší.

8 Vyučovacím předmětům nelze přidělit menší hodinovou dotaci než 0,5 hodiny. K tomu by mohlo dojít, kdybychom vytvořili příliš předmětů: 3 možná řešení: - nevytvářet tolik vyučovacích předmětů - je to vážně nutné? - překročit hodinovou dotaci, kterou nám jako minimum nařizuje RVP - máme na to dost peněz? - vyučovat blokově

9 V UP musí být hodinová dotace v TÝDENNÍ výši, nikoli roční či měsíční (současné učební plány). Je nutné neplést si hodinovou dotaci s organizací výuky. Učební plán se MUSÍ v ŠVP vypracovat s TÝDENNÍ hodinovou dotací, zorganizovat výuku je však možné blokově.

10 Nelze vypracovat souhrnné hodinové dotace více vyučovacím předmětům. Nebylo by jasné, jakou hodinovou dotaci má který předmět. Je nutné každému vyučovacímu předmětu přidělit konkrétní hodinovou dotaci.

11 Neznamená to ale, že můžeme vytvořit vzdělávací obsah či hodinovou dotaci kryjící celý stupeň vzdělání (1.-7.r. I.st, 1.-4.r. II.st.). Na straně 57 v RVP ZUV je uvedeno, že vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozpracován do jednotlivých ročníků, případně delších časových celků. Pro tuto direktivu však existují pouze nepřímé důvody: 1) Takto dlouhý celek nesplňuje požadavek SYSTEMATICKÉHO vzdělávání. 2) Není jasné, odkdy dokdy je POVINNOST navštěvovat Komorní hru. Lze doporučit nechat tomu volný průběh. Ať si každá škola rozmyslí, jestli jí stojí to být podezřívána z deklasování na volnočasovou aktivitu. Podle současného textu RVP na to má právo. Řešení: 1 Talentovaní žáci mohou navštěvovat SP již od nižších ročníků.

12 Častá otázka: V RUP tanečního oboru je pro první stupeň uvedena číslice 20 – jedná se o hodinovou dotaci pro celý stupeň TO. Plný úvazek učitele tanečního oboru ale činí 21 hodin. Znamená to, že tanečníci budou mít v úvazku o hodinu méně? Samozřejmě nikoli. Číslice 20 nemá s úvazkem učitele vůbec nic společného. Představuje pouze pomůcku pro učitele, který z RUP tvoří učební plán svého studijního zaměření.

13 Otázka: Je možné vytvořit studijní zaměření, které by v mělo méně ročníků než sedm v I.stupni a než čtyři v II.stupni (tak tomu je doposud například v LDO, u bicích, EKN a podobně)? Ne. Od zavedení ŠVP se sjednocují všechna studijní zaměření na 7 let v I.stupni a 4 roky v II.stupni. Vyhláška 71/2005 též umožňuje aplikovat přípravné studium pro I. (může být na jeden či dva roky) i pro II.stupeň (to je na jeden rok a je určeno žákům, kteří neabsolvovali I.stupeň a kvůli věku jsou zařazeni do II.stupně).

14 Na straně 57 v RVP ZUV je tisková chyba. - má to být takto:

15 Ve školních výstupech musíme splnit VŠECHNY očekávané výstupy. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Lze důrazně doporučit před uzavřením práce na osnovách ještě provést revizi školních výstupů a odpovědět si na otázku: „Najdeme v osnovách skutečně všechny očekávané výstupy?“ Školní výstupy pro žáky II.stupně, kteří neabslovovali I.stupeň: V pilotní verzi RVP ZUV byla věta: “Žáci, kteří byli podle Vyhlášky 71/2005 o ZUV zařazení do II.stupně vzdělávání, plní očekávané výstupy I.stupně.” V definitivní verzii RVP ZUV tato věta chybí. To lze považovat za naprosto zásadní chybu a při nejbližší revizi toto bude upraveno. Lze doporučit si tuto skutečnost zohlednit v ŠVP.

16 Vše, co je na toto téma řečeno či naspsáno, nelze brát jinak než jako doporučení. Právě se pracuje na seznamu vhodných a nevhodných sloves, ale i to je jen doporučení. Volba vhodných sloves ve školních výstupech Je na odpovědnosti každé školy a každého učitele, aby zvážili, co do výstupů na úrovni školy patří a co ne. Je třeba pečlivě zvážit kriteria, podle kterých se budou volit výrazy ve školních výstupech. Prozatím jediné kriterium, které lze doporučit jako rozumné, je otázka hodnotitelnosti - “Dokážeme zhodnotit, zda žák školní výstup splnil či ne?“

17 Typickým takovýmto případem je spojení: - 1.ročník ZŠ = přípravné studium ZUŠ - 2.ročník ZŠ = 1.ročník ZUŠ - … Nelze spojovat v ŠVP výuku v ZUŠ s výukou na jiných typech škol Pro zařazení žáka do ročníku ZUŠ je podstatná vyhláška 71/2005 o ZUV. - 5 let a starší – přípravné studium - 7 let a starší – I.stupeň ZS - 14 let a starší – II.stupeň ZS Jedná se o moment, kdy nám žák přináší přihlášku do ZUŠ, pak pokračuje kontinuálně dál. Žáka lze zařadit i do jiného ročníku než do prvního – musí se pouze vykonat komisionální zkouška.

18 Otázka – Musíme vytvořit učební plány a osnovy pro OBA stupně, přestože to charakter studijního zaměření nepředpokládá (například “Hra na basovou kytaru”)? Částečné studijní zaměření Ano, musíme. Nelze předpokládat, že na některý hudební nástroj budou hrát pouze starší, nebo pouze mladší děti (třeba basová kytara a zobcová flétna). Trochu by to zavánělo diskriminací. Vytváříme-li studijní zaměření v jakémkoli oboru, musí být obsahově (osnovy) a časově (učební plán) vypracován pro oba stupně ZUV.

19 Otázka – Můžeme připustit, aby žák HO chodil pouze do orchestru či jiné souborové hry a byl přitom „plnohodnotným” žákem školy? Nikoli, toto nelze. Při tvorbě studijního zaměření je nutno vycházet z očekávaných výstupů vzdělávacích zaměření (případně oborů) a mezi nimi není žádné takové, které by to připouštělo. Nebo bychom museli vytvořit studijní zaměření, které by nesplnilo všechny očekávané výstupy daného vzdělávacího zaměření, a to je nepřípustné.

20 V ŠVP se může objevit konkrétní učivo vyžadované při postupových zkouškách. Je však třeba zajistit, aby obsah postupových zkoušek korespondoval se školními výstupy na konci ročníků. Postupové zkoušky ???? Od školního roku 2010-11 není nutné vykonávat postupové zkoušky do vyššího ročníku. ???? Škola si ale tuto povinnost může definovat ve svém ŠVP. Povinnost vykonávat ostatní komisionální zkoušky zůstává beze změny (přijímací, závěrečné, kontrakce...)

21 Lze vřele doporučit nepoužívat při průběžném hodnocení škálu 1-5 – obtížně bychom hledali souvislost s hodnocením na vysvědčení ve škále 1-4. Též je třeba nezapomenout na “alternativní“ známky - +,-,*,kroužek, podtržení, tiskátka (prasátka, sluníčka …) atd. Hodnocení V případě vypracování školních výstupů do delších časových celků je třeba nezapomenout na kritéria hodnocení „uvnitř“ těchto celků.

22 Nelze vytvořit studijní zaměření pouze z jednoho modulu. 2 řešení: Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba 1) Vytvoříme studijní zaměření ze VŠECH tří modulů. Toto vzdělávaci zaměření je tvořeno 3 moduly. V takovém případě je třeba při tvorbě osnov splnit VŠECHNY očekávané výstupy všech tří modulů. 2) Vybereme si pouze jeden z modulů a přiřadíme ho k jinému studijnímu zaměření. Například – SZ „Hra na kytaru“ (předměty „Hra na kytaru“, Hudební nauka“, “Komorní hra“) + očekávané výstupy modulu B Učební plán studijního zaměření pak vychází z RUP Elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby. Učební plán studijního zaměření pak vychází z RUP pro to zaměření, k němuž byl modul přiřazen.

23 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Jedná se o „tradiční“ přístup k digitální hudbě. Proč je modul A možný realizovat pouze ve spojení s hrou na EKN? Vždyť existují MIDI převodníky z jakéhokoli nástroje. Lze to však vyřešit velmi snadno: Vytvoříme SZ vycházející z jiného vzdělávacího zaměření (strunné, klávesové, smyčcové nástroje …) a modifikované OV z modulu A přiřadíme k SZ jako „přidanou hodnotu“.

24 Výchovné a vzdělávací strategie Stejně jako se očekávané výstupy převádějí na školní výstupy a jsou závazné pro žáky, převádíme klíčové kompetence na výchovné a vzdělávací strategie a jsou závazné pro učitele. Měly by být jasné, srozumitelné a hodnotitelné – stejně jako školní výstupy. Strategií by nemělo být mnoho. Nejlépe tolik, abychom je dokázali zpaměti vyjmenovat.

25 Kompatibilita ZUŠ výuka vzdělávánívýchova Budou ZUŠ vzájemně propojitelné? Co když se žák jednoduše přestěhuje? Najde v sousedním městě stejné vzdělávání? Bude mít na co a čím navázat? Rozdělení vyučovacího procesu podle obecné pedagogiky:

26 Kompatibilita ZUŠ Vzdělávací složka: současný stavv budoucnu - zastaralé a nefunkční osnovy, které nikdo nebere vážně - očekávané výstupy na konci stupňů 4.r. 1.r. II.st. 7.r. 1.r. I.st. 4.r. 1.r. II.st. 7.r. 1.r. I.st. ZUŠ OV osnovy

27 Kompatibilita ZUŠ Výchovná složka: Zde se zdá, že by bylo nejenom nemožné, ale hlavně nepatřičné, aby ZUŠ “byly stejné”. Zde je variabilita více než zdravá a potřebná. Je tu prostor pro zdravou profilaci školy. Je to něco, co je za vzděláváním schované, ale bez čeho se děti neobejdou – návyk systematické a pravidelné práce, schopnost spolupracovat, dochvilnost, zodpovědnost... Filosofická úvaha... Každá škola vede své žáky k něčemu jinému.

28 Kompatibilita ZUŠ Shrnutí: Po zavedení školních vzdělávacích programů se... … ve vzdělávací složce kompatibilita ZUŠ zvýší, … ve výchovné složce kompatibilitu nikdo nechce.

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP Mgr. Jiří Taufer, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google