Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP"— Transkript prezentace:

1 Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP
Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

2 Tvorba ŠVP - práce navíc
Tvorbu ŠVP nelze považovat za práci navíc, je to naše povinnost! Tato povinnost vychází především ze ... … zákona 561/2004 (školský zákon) … zařazení do 12. platové třídy (povinnosti vyplývající z katalogu prací) Pracovník vykonává komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech ... … spojenou s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti ... katalog prací = nařízení vlády 222/2010 Sb., díl 2.16

3 Úloha realizačního týmu projektů Artprogram
Obsah všech školení je volen tak, aby z nich pro účastníky vzešla doporučení. Těchto doporučení se každý může držet, ale OPRAVDU NEMUSÍ. Zvažte, prosím, sami, čemu dopřejete sluchu a čemu nikoli. Jednou z pozitivních rezonancí našeho “artprogramového” vzdělávání je upevnění sebedůvěry učitelů, kteří legalizují svou vlastní autonomii a odpovědnost za svou práci s dětmi. Má-li někdo jiný názor, než ten, který zazní na seminářích, ať se ho drží, neboť jistě ví, co dělá. Z toho též plyne, že nelze činit lektory seminářů odpovědné za obsah vytvořených ŠVP.

4 Lze doporučit neuvádět v ŠVP údaje snadno podléhající změnám.
- například - mobilní číslo ředitele (v kapitole “Identifikační údaje školy”) - počet učitelů (v kapitole „Charakteristika školy“) - počet žáků - kapacitu školy - a podobně

5 Je třeba zachovat strukturu ŠVP (je uvedena v RVP ZUV na straně 57)
Identifikační údaje školy Charakteristika školy Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků Pak lze do ŠVP zařadit nepovinné kapitoly – třeba Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných

6 Nelze vytvořit “podpředměty” (stav současných učebních plánů).
2 možná řešení: V takovém případě se souhra, hra z listu, improvizace … považují za činnosti, obsažené ve vzdělávacím obsahu předmětu “Hra na kytaru“. Nelze je psát na vysvědčení. V takovém případě jde o samostatné předměty se svébytnou hodinovou dotací a vzdělávacím obsahem. Lze je psát na vysvědčení.

7 Nelze vytvořit “nadpředměty”. 2 možná řešení:
1 Skupinové praktikum je realizováno v těchto předmětech: orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů ... To nesplňuje požadavek RVP, aby v tabulce učebního plánu byly právě a jenom vyučovací předměty. 2 možná řešení: 1) Skupinové praktikum bude předmět, který bude realizován v seskupeních orchestr, komorní hra, soubor bicích nástrojů ... Je třeba vytvořit osnovy tak, aby byly splnitelné ve všech těchto uskupeních. V takovém případě bude na vysvědčení známka za vyučovací předmět “Skupinové praktikum“. ŠVP se takto výrazně zjednoduší. 2) V tabulce nebude “nadpředmět” Skupinové praktikum, ale výčet vyučovacích předmětů “orchestr”, “komorní hra”, “soubor bicích nástrojů” ... V takovém případě může být na vysvědčení známka z každého z těchto předmětů.

8 Vyučovacím předmětům nelze přidělit
menší hodinovou dotaci než 0,5 hodiny. K tomu by mohlo dojít, kdybychom vytvořili příliš předmětů: 3 možná řešení: - nevytvářet tolik vyučovacích předmětů - je to vážně nutné? - překročit hodinovou dotaci, kterou nám jako minimum nařizuje RVP - máme na to dost peněz? - vyučovat blokově

9 V UP musí být hodinová dotace v TÝDENNÍ výši,
nikoli roční či měsíční (současné učební plány). Je nutné neplést si hodinovou dotaci s organizací výuky. Učební plán se MUSÍ v ŠVP vypracovat s TÝDENNÍ hodinovou dotací, zorganizovat výuku je však možné blokově.

10 Nelze vypracovat souhrnné hodinové dotace více
vyučovacím předmětům. Nebylo by jasné, jakou hodinovou dotaci má který předmět. Je nutné každému vyučovacímu předmětu přidělit konkrétní hodinovou dotaci.

11 Na straně 57 v RVP ZUV je uvedeno, že vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozpracován do jednotlivých ročníků, případně delších časových celků. Neznamená to ale, že můžeme vytvořit vzdělávací obsah či hodinovou dotaci kryjící celý stupeň vzdělání (1.-7.r. I.st, 1.-4.r. II.st.). Pro tuto direktivu však existují pouze nepřímé důvody: 1) Takto dlouhý celek nesplňuje požadavek SYSTEMATICKÉHO vzdělávání. 2) Není jasné, odkdy dokdy je POVINNOST navštěvovat Komorní hru. Řešení: 1 Talentovaní žáci mohou navštěvovat SP již od nižších ročníků. Lze doporučit nechat tomu volný průběh. Ať si každá škola rozmyslí, jestli jí stojí to být podezřívána z deklasování na volnočasovou aktivitu. Podle současného textu RVP na to má právo.

12 Častá otázka: V RUP tanečního oboru je pro první stupeň uvedena číslice 20 – jedná se o hodinovou dotaci pro celý stupeň TO. Plný úvazek učitele tanečního oboru ale činí 21 hodin. Znamená to, že tanečníci budou mít v úvazku o hodinu méně? Samozřejmě nikoli. Číslice 20 nemá s úvazkem učitele vůbec nic společného. Představuje pouze pomůcku pro učitele, který z RUP tvoří učební plán svého studijního zaměření.

13 Otázka: Je možné vytvořit studijní zaměření, které by v mělo méně ročníků než sedm v I.stupni a než čtyři v II.stupni (tak tomu je doposud například v LDO, u bicích, EKN a podobně)? Ne. Od zavedení ŠVP se sjednocují všechna studijní zaměření na 7 let v I.stupni a 4 roky v II.stupni. Vyhláška 71/2005 též umožňuje aplikovat přípravné studium pro I. (může být na jeden či dva roky) i pro II.stupeň (to je na jeden rok a je určeno žákům, kteří neabsolvovali I.stupeň a kvůli věku jsou zařazeni do II.stupně).

14 Na straně 57 v RVP ZUV je tisková chyba.
- má to být takto:

15 Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů
Ve školních výstupech musíme splnit VŠECHNY očekávané výstupy. Lze důrazně doporučit před uzavřením práce na osnovách ještě provést revizi školních výstupů a odpovědět si na otázku: „Najdeme v osnovách skutečně všechny očekávané výstupy?“ Školní výstupy pro žáky II.stupně, kteří neabslovovali I.stupeň: V pilotní verzi RVP ZUV byla věta: “Žáci, kteří byli podle Vyhlášky 71/2005 o ZUV zařazení do II.stupně vzdělávání, plní očekávané výstupy I.stupně.” V definitivní verzii RVP ZUV tato věta chybí. To lze považovat za naprosto zásadní chybu a při nejbližší revizi toto bude upraveno. Lze doporučit si tuto skutečnost zohlednit v ŠVP.

16 Volba vhodných sloves ve školních výstupech
Vše, co je na toto téma řečeno či naspsáno, nelze brát jinak než jako doporučení. Právě se pracuje na seznamu vhodných a nevhodných sloves, ale i to je jen doporučení. Je na odpovědnosti každé školy a každého učitele, aby zvážili, co do výstupů na úrovni školy patří a co ne. Je třeba pečlivě zvážit kriteria, podle kterých se budou volit výrazy ve školních výstupech. Prozatím jediné kriterium, které lze doporučit jako rozumné, je otázka hodnotitelnosti - “Dokážeme zhodnotit, zda žák školní výstup splnil či ne?“

17 Nelze spojovat v ŠVP výuku v ZUŠ s výukou na jiných typech škol
Typickým takovýmto případem je spojení: - 1.ročník ZŠ = přípravné studium ZUŠ - 2.ročník ZŠ = 1.ročník ZUŠ - … Pro zařazení žáka do ročníku ZUŠ je podstatná vyhláška 71/2005 o ZUV. - 5 let a starší – přípravné studium - 7 let a starší – I.stupeň ZS - 14 let a starší – II.stupeň ZS Jedná se o moment, kdy nám žák přináší přihlášku do ZUŠ, pak pokračuje kontinuálně dál. Žáka lze zařadit i do jiného ročníku než do prvního – musí se pouze vykonat komisionální zkouška.

18 Částečné studijní zaměření
Otázka – Musíme vytvořit učební plány a osnovy pro OBA stupně, přestože to charakter studijního zaměření nepředpokládá (například “Hra na basovou kytaru”)? Ano, musíme. Nelze předpokládat, že na některý hudební nástroj budou hrát pouze starší, nebo pouze mladší děti (třeba basová kytara a zobcová flétna). Trochu by to zavánělo diskriminací. Vytváříme-li studijní zaměření v jakémkoli oboru, musí být obsahově (osnovy) a časově (učební plán) vypracován pro oba stupně ZUV.

19 Otázka – Můžeme připustit, aby žák HO chodil pouze do orchestru či jiné souborové hry a byl přitom „plnohodnotným” žákem školy? Nikoli, toto nelze. Při tvorbě studijního zaměření je nutno vycházet z očekávaných výstupů vzdělávacích zaměření (případně oborů) a mezi nimi není žádné takové, které by to připouštělo. Nebo bychom museli vytvořit studijní zaměření, které by nesplnilo všechny očekávané výstupy daného vzdělávacího zaměření, a to je nepřípustné.

20 Postupové zkoušky V ŠVP se může objevit konkrétní učivo vyžadované při postupových zkouškách. Je však třeba zajistit, aby obsah postupových zkoušek korespondoval se školními výstupy na konci ročníků. ???? Od školního roku není nutné vykonávat postupové zkoušky do vyššího ročníku. ???? Škola si ale tuto povinnost může definovat ve svém ŠVP. Povinnost vykonávat ostatní komisionální zkoušky zůstává beze změny (přijímací, závěrečné, kontrakce ...)

21 Hodnocení Lze vřele doporučit nepoužívat při průběžném hodnocení škálu 1-5 – obtížně bychom hledali souvislost s hodnocením na vysvědčení ve škále 1-4. Též je třeba nezapomenout na “alternativní“ známky - +,-,*,kroužek, podtržení, tiskátka (prasátka, sluníčka …) atd. V případě vypracování školních výstupů do delších časových celků je třeba nezapomenout na kritéria hodnocení „uvnitř“ těchto celků.

22 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
Toto vzdělávaci zaměření je tvořeno 3 moduly. Nelze vytvořit studijní zaměření pouze z jednoho modulu. 2 řešení: 1) Vytvoříme studijní zaměření ze VŠECH tří modulů. V takovém případě je třeba při tvorbě osnov splnit VŠECHNY očekávané výstupy všech tří modulů. Učební plán studijního zaměření pak vychází z RUP Elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby. 2) Vybereme si pouze jeden z modulů a přiřadíme ho k jinému studijnímu zaměření. Například – SZ „Hra na kytaru“ (předměty „Hra na kytaru“, Hudební nauka“, “Komorní hra“) + očekávané výstupy modulu B Učební plán studijního zaměření pak vychází z RUP pro to zaměření, k němuž byl modul přiřazen.

23 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
Proč je modul A možný realizovat pouze ve spojení s hrou na EKN? Vždyť existují MIDI převodníky z jakéhokoli nástroje. Jedná se o „tradiční“ přístup k digitální hudbě. Lze to však vyřešit velmi snadno: Vytvoříme SZ vycházející z jiného vzdělávacího zaměření (strunné, klávesové, smyčcové nástroje …) a modifikované OV z modulu A přiřadíme k SZ jako „přidanou hodnotu“.

24 Výchovné a vzdělávací strategie
Měly by být jasné, srozumitelné a hodnotitelné – stejně jako školní výstupy. Stejně jako se očekávané výstupy převádějí na školní výstupy a jsou závazné pro žáky, převádíme klíčové kompetence na výchovné a vzdělávací strategie a jsou závazné pro učitele. Strategií by nemělo být mnoho. Nejlépe tolik, abychom je dokázali zpaměti vyjmenovat.

25 Rozdělení vyučovacího procesu podle obecné pedagogiky:
Kompatibilita ZUŠ Budou ZUŠ vzájemně propojitelné? Co když se žák jednoduše přestěhuje? Najde v sousedním městě stejné vzdělávání? Bude mít na co a čím navázat? Rozdělení vyučovacího procesu podle obecné pedagogiky: výuka vzdělávání výchova

26 Kompatibilita ZUŠ Vzdělávací složka: současný stav v budoucnu
- očekávané výstupy na konci stupňů - zastaralé a nefunkční osnovy, které nikdo nebere vážně osnovy 4.r. 4.r. OV II.st. II.st. 1.r. 1.r. 1.r. 1.r. OV 7.r. 7.r. I.st. I.st. 1.r. 1.r. ZUŠ ZUŠ ZUŠ ZUŠ 1.r. 1.r. ZUŠ ZUŠ ZUŠ ZUŠ

27 Kompatibilita ZUŠ Výchovná složka:
Je to něco, co je za vzděláváním schované, ale bez čeho se děti neobejdou – návyk systematické a pravidelné práce, schopnost spolupracovat, dochvilnost, zodpovědnost ... Filosofická úvaha ... Každá škola vede své žáky k něčemu jinému. Zde se zdá, že by bylo nejenom nemožné, ale hlavně nepatřičné, aby ZUŠ “byly stejné”. Zde je variabilita více než zdravá a potřebná. Je tu prostor pro zdravou profilaci školy.

28 Kompatibilita ZUŠ Shrnutí:
Po zavedení školních vzdělávacích programů se ... … ve vzdělávací složce kompatibilita ZUŠ zvýší, … ve výchovné složce kompatibilitu nikdo nechce.

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Časté otázky a chyby související s tvorbou ŠVP"

Podobné prezentace


Reklamy Google