Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Problematika autorského práva 9. června 2007 Zpracovala: Mgr. Jitka Meklešová, odbor autorského práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Problematika autorského práva 9. června 2007 Zpracovala: Mgr. Jitka Meklešová, odbor autorského práva."— Transkript prezentace:

1 Seminář Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Problematika autorského práva 9. června 2007 Zpracovala: Mgr. Jitka Meklešová, odbor autorského práva Ministerstva kultury červen 2007

2 Informační zdroje www.mkcr.cz www.upv.cz www.mvcr.cz (Sbírka zákonů) www.dusevnivlastnictvi.cz (judikáty – viz Vyhledávání) www.msmt.cz, www.bsa.cz (učební texty o AP) www.wipo.int www.unesco.org (studie, zahraniční právní úpravy ad.) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en. htm (dále viz přiložený seznam literatury, www stránek) www.mkcr.cz www.upv.cz www.mvcr.cz www.dusevnivlastnictvi.cz www.msmt.czwww.bsa.cz www.wipo.int www.unesco.org http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en. htm

3 Duševní vlastnictví autorská práva průmyslová práva tzv. nehmotné statky (např. i dobrá pověst, obchodní tajemství, know how ap.)

4 Počátky autorského práva - vznik knihtisku - počátek 15. století (ochrana nakladatelů a tiskařů) - první autorský zákon Zákon královny Anny z roku 1609 (Anglie) - první autorský zákon na území Čech, Moravy a Slezska císařský patent č. 992 z roku 1846

5 Autorské zákony zákon č. 197/1895 ř.z. zákon č. 106/1923 Sb., o smlouvě nakladatelské zákon č. 218/1926 Sb., ve znění 120/1936 Sb. zákon č. 115/1953 Sb. č. 35/1965 Sb. 90. léta 20. stol. – novely)

6 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých předpisů (autorský zákon) Účinnost od 1. prosince 2000 novely: č. 81/2005 Sb. č. 61/2006 Sb. č. 186/2006 Sb. č. 216/2006 Sb.

7 Úplné znění – č. 398/2006 Sb. Vyhláška č. 488/2006 Sb. (typy přístrojů a nosičů a některé odměny)

8 Mezinárodní smlouvy - Bernská úmluva - RÚB (1886, 1971) - Všeobecná úmluva o právu autorském (1952) - Římská úmluva (1961) - Ženevská úmluva (1971) - Smlouva WIPO o právu autorském (1996) - Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (1996) - Dohoda TRIPS (1995)

9 Evropské předpisy Směrnice: - 91/250/EHS – počítačové programy - 92/100/EHS (2006/115/ES) – pronájem a půjčování - 93/83/EHS – satelitní vysílání a kabelový přenos - 93/98/EHS (2006/116/ES) – doba ochrany - 96/9/EHS – databáze - 2001/29/ES – Informační společnost - 2001/84/ES – opětný prodej originálu uměleckého díla - 2004/48/ES – vymáhání práv z duševního vlastnictví

10 Evropské předpisy (pokr.) Doporučení Komise 2005/737/ES o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby (2005/737/ES) z října 2005 Doporučení Komise 2006/585/ES o digitalizaci a on-line dostupnosti kulturních statků a digitální ochraně ze srpna 2006

11 Předměty ochrany - autorské dílo - výkon výkonného umělce - záznam - vysílání - databáze

12 Autorské dílo (§ 2 AZ) - pozitivní definice (§ 2 odst. 1 – 5) - negativní definice (§ 2 odst. 6) + výjimky z ochrany (§ 3)

13 Autorským dílem není: (§ 2 odst. 6) - nápad, myšlenka - metoda, princip,postup - námět (tzv. holý námět) - denní zpráva, jiný údaj sám o sobě - objev, vědecká teorie - matematický a obdobný vzorec, - statistický graf a podobný předmět sám o sobě

14 Autorským dílem může být, ale není chráněno: (§ 3 – výjimky z ochrany ve veřejném zájmu) - úřední dílo (např. právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík, návrh úředního díla, úřední překlady úředních děl, sněmovní a senátní publikace, obecní kroniky, státní symboly, aj. taková díla - výtvory tradiční lidové kultury (není-li znám autor); jen způsobem nesnižujícím hodnotu díla

15 Autorským dílem je: (§ 2 odst. 1) - dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké - jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora (fyzické osoby) - vyjádřený v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (trvale nebo dočasně) - bez ohledu na rozsah, účel nebo význam

16 Autorským dílem je např.: - dílo slovesné (písmem, řečí) - dílo hudební - dílo dramatické a hudebně dramatické - dílo choreografické a pantomimické - fotografické (apod. technikou) - dílo audiovizuální - dílo výtvarné (malířské, grafické, sochařské ad.) - dílo architektonické, urbanistické - dílo užitého umění - dílo kartografické - dílo souborné (časopis, výstava,encyklopedie, pásmo apod. – za podmínek podle § 2 odst. 1)

17 Za autorské dílo se považuje i: (§ 2 odst. 2) - počítačový program (i nejedinečný) - databáze (i nejedinečná) - fotografie (i nejedinečná) musí být původní (tj. autorovým vlastním duševním výtvorem)

18 Autorské dílo chráněno: (§ 2 odst. 3 a 4) - dokončené, jednotlivé vývojové fáze - název a jméno (za podm. § 2 odst. 1) - zpracování díla jiného (i překlad)

19 Výkon výkonného umělce (§ 67) - provádění uměleckého díla a výtvorů tradiční lidové kultury - výkon artisty - např. herec, zpěvák, hudebník, tanečník, dirigent, sbormistr, režiséra (divadelní)

20 Záznam - zvukový (§ 75) sluchem vnímatelný záznam zvuků, umělec. výkonu či jiných zvuků nebo jejich vyjádření - zvukově obrazový (§ 79) záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu – se zvukem nebo bez zvuku, vnímatelný zrakem a event. I sluchem - jiný (např. elektronická kniha apod.) – např. § 25

21 Vysílání (§ 83) - rozhlasové a televizní - výsledek šíření zvuků nebo obrazů a zvuků rozhlasem nebo televizí pro příjem veřejností

22 Databáze (§ 88) - soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků - systematicky uspořádaných - individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky - ochrana struktury (§ 2 odst. 2 a 5) - ochrana obsahu (§ 88 a násl.) – sui generis

23 Subjekty ochrany - autor (§§ 5 - 8), spoluautoři (§ 8) - výkonný umělec (§ 67) - výrobce záznamu (§§ 75 odst. 2, § 79 odst. 2) - vysílatel (§ 83 odst. 2) - nakladatel (§ 87 AZ) - zveřejnitel (§ 28 odst. 2) - pořizovatel databáze (§ 89)

24 Obsah ochrany Práva osobnostní - autora (§ 11 AZ) - výkonného umělce (§ 70) - nepřevoditelná, smrtí zanikají (ale i poté nutno respektovat § 11 odst. 5) Práva majetková (§ 12) - všechny subjekty ochrany - v případě autora a výkonného umělce nepřevoditelná

25 Osobnostní práva autora (§ 11) - rozhodnout o zveřejnění, - osobovat si autorství, - rozhodovat o tom, zda a jak má být autorství uvedeno, - nedotknutelnost díla – zejména změna a jiný zásah do díla)

26 Osobnostní práva výkonného umělce (§ 70) - rozhodování o zveřejnění výkonu, - ochrana před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou, která by byla na újmu jeho pověsti - zvl. úprava pro uvádění jména v případě společného výkonu

27 Majetková práva - právo užít dílo, výkon, záznam, vysílání, databázi - právo udělit svolení k užití jinému - jiná majetková práva

28 Majetková práva (způsoby užití): (§ 12 AZ) demonstrativní výčet - v hmotné podobě - v nehmotné podobě

29 Jiná majetková práva - právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (§ 24 a příloha k AZ) - právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla, výkonu atd. pro osobní potřebu (§ 25, příloha k AZ a vyhláška č. 488/2006 Sb.) - právo na odměnu za pronájem rozmnoženiny záznamu (§ 49 odst. 3)

30 Užití v hmotné podobě - rozmnožování (§ 13) - rozšiřování (§ 14) – vyčerpání práv - pronájem (§ 15) - půjčování (§ 16) - vystavování (§ 17)

31 Už Užití v nehmotné podobě - sdělování veřejnosti (§ 18), např. - živé provozování (§ 19) - provozování ze záznamu (§ 20) - vysílání (§ 21) - přenos vysílání – např. po kabelu (§ 22) - provozování vysílání (§ 23) – např. v restauracích, obchodech, hotelových pokojích apod.

32 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (§ 24 a příloha k AZ) - při opětném prodeji originálu - za účasti profesionálního obchodníka (aukční síň, galerie apod.) - od prodejní ceny 1 500 EUR a výše - sazby v příloze k AZ - definice originálu uměleckého díla (§ 24 odst. 3) - výjimka na podporu rozvoje trhu - povinná kolektivní správa

33 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní, resp. vlastní vnitřní potřebu (§ 25, příloha k AZ a vyhláška č. 488/2006 Sb.) - v souvislosti s rozmnožováním děl ad. pro osobní/vlastní vnitřní potřebu - přístroje, nosiče, kopírovací služby

34 Majetková práva autora a výkonného umělce - nepřevoditelná, nelze se jich vzdát, - nelze postihnout výkonem rozhodnutí (jednotlivá plnění ano) výrobce, vysílatele, pořizovatele databáze - převoditelná

35 Vznik práv (§ 9) - neformálně - žádná registrace - okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (zaznamenáním na papír, nosič, přednesením apod.)

36 Copyrightová výhrada - ©, jméno nositele práv, rok prvního vydání (zveřejnění) - „Všechna práva vyhrazena“ (ISBN 00000000 – nesouvisí s autorským právem – viz www.nkp.cz ) www.nkp.cz

37 Další výhrady: např. All rights reserved (Všechna práva vyhrazena) Další výhrady: např. All rights reserved (Všechna práva vyhrazena)

38 Nové podoby výhrady např. Creative Commons Nové podoby výhrady např. Creative Commons

39 Trvání práv (§ 27) - po dobu života autora a 70 let po jeho smrti -počítáno od 1.1. roku následujícího -zvláštní způsoby počítání doby (§ 27 odst. 2 – 6) (pro anonymní a pseudonymní díla, pro kolektivní díla, pro audiovizuální díla apod.)

40 s právem autorským - práva výkonných umělců (+ 50 let) - §73 - práva výrobců (50 let od pořízení/zveřejnění/ 1. sdělení) - § 77 a 81 - práva vysílatelů (50 let od prvního vysílání) - § 85 - práva zveřejnitele (25 let od zveřejnění) - § 28 odst. 3 - právo nakladatele (50 let od vydání díla) - 87 Trvání práv souvisejících s právem autorským - práva výkonných umělců (+ 50 let) - §73 - práva výrobců (50 let od pořízení/zveřejnění/ 1. sdělení) - § 77 a 81 - práva vysílatelů (50 let od prvního vysílání) - § 85 - práva zveřejnitele (25 let od zveřejnění) - § 28 odst. 3 - právo nakladatele (50 let od vydání díla) - 87

41 - 15 let od pořízení/zpřístupnění - § 93 Trvání práv pořizovatele databáze - 15 let od pořízení/zpřístupnění - § 93

42 Dědění autorských práv - podle obecné úpravy v občanském zákoníku (§ 26 odst. 2) - ze zákona nebo ze závěti - nejsou-li dědicové – odúmrť (§ 26 odst. 2) výkon práv: Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie - zánikem PO (dědice práv) – přechod na práv. nástupce nebo na stát

43 Licenční smlouvy (§ 46 a násl.) - udělení souhlasu k užití díla (výkonu, záznamu, vysílání apod.) - autor, dědic, zaměstnavatel, držitel licence s možností udělovat podlicenci, kolektivní správce

44 Obsah licenční smlouvy - způsob užití - rozsah užití (množstevní, prostorový, časový) - odměna (možno sjednat i bezúplatnou licenci) - možnost sjednat i jako nezavazující

45 Omezení licence (§ 50) není-li sjednáno jinak, licence je omezena na - způsob a rozsah nezbytný k dosažení účelu smlouvy (účel nutno řádně popsat) - území ČR - dobu obvyklou u díla a způsobu užití, max. na 1 rok - množstevní rozsah obvyklý u druhu díla a způsobu užití

46 Omezení nabyvatele licence (§ 51) - zákaz upravovat či měnit dílo - spojení díla s jiným dílem - zařazení díla do díla souborného není-li sjednáno jinak nebo jde-li o takovou úpravu či změnu díla nebo názvu, kde lze očekávat, že by s tím autor souhlasil

47 Licenční smlouvy - výhradní nebo nevýhradní (§ 47) - obecně – podle OZ (návrh, akceptace) + nově (§ 46 odst. 5 a 6): zvl. způsob uzavírání smluv – neurčitý okruh adresátů výzvy - akceptace možná i bez vyrozumění navrhovatele (splnění podmínek, poskytnutí plnění apod.)

48 - nevýhradní Výhradní licenční smlouva - musí být uvedeno ve smlouvě - nakladatelské smlouvy – vždy výhradní, není-li sjednáno jinak - nakladatelské smlouvy na příspěvky do periodických publikací – nevýhradní (možno sjednat jako výhradní) - jen písemně - nevýhradní

49 Odměna (§ 49) - ve smlouvě nutno sjednat přinejmenším způsob výpočtu - bezúplatnost možná, nutno ve smlouvě - není-li ve smlouvě sjednána odměna (ani způsob výpočtu, musí být zřejmá vůle stran uzavřít smlouvu úplatně bez stanovení odměny – pak nárok na odměnu obvyklou

50 Poskytnutí oprávnění třetí osobě (§ 48) - podlicence (je-li sjednáno ve smlouvě) - postoupení licence (jen s písemným souhlasem autora)

51 Tzv. bestsellerový paragraf (§ 49 odst. 6) - není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech - ve zřejmém nepoměru k zisku z využití (nízká) a k významu díla pro dosažení zisku - právo autora na dodatečnou přiměřenou odměnu

52 Rozmnoženina pro autora (§ 52) (tzv. autorské výtisky) - v případě licence k rozmnožování díla - je-li to obvyklé - alespoň 1 rozmnoženinu

53 Licenční smlouva nakladatelská (§ 56) - licence k rozmnožování a rozšiřování díla - výhradní (lze sjednat jinak, neplatí u příspěvků do periodického tisku) - autorská korektura (§ 56 odst. 3)

54 Licenční smlouva není potřeba jde-li o - dílo volné (uplynula doba ochrany) - volné užití - dílo vyňaté z ochrany z důvodu veřejného zájmu (§ 3) - volné užití (není užitím ve smyslu AZ - § 30) - zákonné licence – bezúplatné a úplatné

55 Výjimky a omezení práv (§ 29 a násl.) - volná užití (nejsou užitím ve smyslu AZ) - zákonné licence – bezúplatné a úplatné

56 Tzv. třístupňový test (§ 29 odst. 1) - výkladové pravidlo Výjimky a omezení práv lze uplatnit jen - ve zvláštních případech stanovených v AZ - není-li takové užití v rozporu s běžným užitím díla - nejsou-li nepřiměřeně dotčeny zájmy autora

57 Rozmnožování díla (ad.) pro osobní potřebu (§ 30 a § 30a) - fyzická osoba - osobní potřeba - rozmnoženiny tiskové (papír apod.) - rozmnoženiny záznamů - záznam vysílání - tiskové rozmnoženiny – sama nebo v „copyshopu“ Rozmnožování díla (ad.) pro osobní potřebu (§ 30 a § 30a) - fyzická osoba - osobní potřeba - rozmnoženiny tiskové (papír apod.) - rozmnoženiny záznamů - záznam vysílání - tiskové rozmnoženiny – sama nebo v „copyshopu“

58 - Rozmnožování díla pro vlastní vnitřní potřebu (PO/podnikající FO) (§ 30a) - jen tiskové rozmnoženiny - sama nebo v „copyshopu“ -

59 počítačové programy, - elektronické databáze, - architektonická díla (stavbou), - záznam filmu v kině - tiskové rozmnoženiny vydaného notového záznamu Nelze: - počítačové programy, - elektronické databáze, - architektonická díla (stavbou), - záznam filmu v kině - tiskové rozmnoženiny vydaného notového záznamu

60 Výjimka z práva na rozmnožování – kompenzována náhradními odměnami - § 25, příloha k AZ a vyhláška č. 488/2006 Sb.

61 Citace (§ 31) - výňatky ze zveřejněných cizích děl ve svém díle (v odůvodněné míře) - výňatky nebo drobná celá díla pro účely kritiky, recenze, vědecké nebo odborné tvorby; soulad s poctivými zvyklostmi, v nutném rozsahu - dílo užito při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu (nekomerčním, odpovídající rozsah) uvést autora, název díla a pramen (je-li to možné)

62 Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32) - výstavy, prodeje originálů nebo rozmnoženin - rozsah nezbytný pro propagaci akce - nejen v katalogu, i na plakátech, na internetu ap. - nikoliv pro hospodářský nebo obchodní prospěch (suvenýry ap.) - je-li to obvyklé, uvést autora, dílo, pramen

63 Užití díla umístěného na veřejném prostranství (§ 33) - náměstí, parky, veřejné cesty apod. - zejm. sochy, stavby apod. - fotografií, kresbou, malbou, filmem ap. - lze-li, uvést autora, název díla a umístění - neplatí pro pořízení kopie architektonického díla stavbou - neplatí pro rozmnožování a rozšiřování trojrozměrných rozmnoženin

64 Úřední a zpravodajská licence (§ 34) - pro účely veřejné bezpečnosti, soudního či správního řízení ap., pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm - užití díla ve spojitosti se zpravodajstvím o aktuálních událostech, v odpovídajícím rozsahu - přetisk (i překlad článku), není-li zapovězen - politické projevy nebo úryvky veřejných přednášek; v odpovídajícím rozsahu (právo autora na užití v souboru nedotčeno)

65 Užití v rámci občanských a náboženských obřadů, úředních akcí (§ 35 odst. 1) Užití díla v rámci školního představení (§ 35 odst. 2) - výlučně žáci, studenti nebo učitelé, nikoli výdělečně Užití školního díla (§ 35 odst. 3) - užití školního díla k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě - školní dílo (§ 60) – právo školy na uzavření licenční smlouvy o užití; právo školy na přiměřenou náhradu nákladů na vznik díla (z výnosů z užití)

66 Užití školního díla (§ 35 odst. 3) - užití školního díla k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě Školní dílo (§ 60) - v rámci plnění školních nebo studijních povinností - např. bakalářské, diplomové, doktorské práce (nikoliv rigorózní ani habilitační práce) – právo školy na uzavření licenční smlouvy o užití; právo školy na přiměřenou náhradu nákladů na vznik díla (z výnosů z užití)

67 Knihovní licence (§ 37 a příloha k AZ) - pro knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy, jiná nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení - archivní a konzervační rozmnoženina - zpřístupňování zveřejněného díla prostřednictvím technických zařízení v objektu - prezenční půjčování obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací, pokud to autor nevyloučil

68 Knihovní licence (pokr.) půjčování prezenční knihy, časopisy, zvukové a zvukově obrazové záznamy – povinnost zamezit pořizování rozmnoženin záznamů půjčování absenční knihy, časopisy – odměna placená státem, některé knihovny vyňaty (§ 37 odst. 2) povinná kolektivní správa (Dilia, OOA-S) - zvukové záznamy – smlouva s kolektivními správci

69 Licence pro zdravotně postižené Licence pro zdravotně postižené (§ 38) - rozmnožování vydaných děl, pro potřeby postižených, v rozsahu odpovídajícím postižení - opatření AVD zvukovým popisem obrazové složky - možno rovněž rozšiřovat a sdělovat - nevýdělečně - půjčován vydaných děl (prezenční i absenční)

70 Licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a) - dočasné rozmnožování, pomíjivé, podružné nedílná a nezbytná součást technologického procesu... - dočasný záznam zhotovený vysílatelem pro vlastní vysílání

71 Licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b) - zhotovení rozmnoženiny své fotografické podobizny zhotovené za úplatu - možno nevýdělečně užít, není-li zapovězeno Nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c) - náhodné užití díla v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla či prvku

72 Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým / § 38d písm. a)/ - pronájem, půjčování, vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla užitého umění vyjádřeného v užitné podobě - pronájem, půjčování, vystavování architektonického díla vyjádřeného stavbou

73 Licence pro rekonstrukce architektonických děl /§ 38d písm. b)/ - pro změnu dokončené stavby (rekonstrukce) - v míře nezbytně nutné, zachování hodnoty díla - jde-li o významné dílo a lze-li to spravedlivě žádat – povinnost předem info autora a na vyžádání poskytnout dokumentaci před a po

74 Licence pro sociální zařízení (§ 38e) - zdravotní a sociální zařízení (nemocnice, věznice) - nezisková - záznam vysílaných děl (tzv. time shifting)

75 Licence pro vystavování výtvarných děl (§ 39) - vlastník nebo vypůjčitel - originál nebo rozmnoženina výtvarného díla nebo fotografie (např. reprodukce obrazů ap.) - vystavení nebo bezplatné poskytnutí k vystavení - autor může při převodu vlastnictví k originálu zapovědět – zápověda musí být známa (např. v rejstříku KS)

76 Další úplatné licence Další úplatné licence - vysílání záznamu výkonu (§ 72 odst.1, § 76 odst. 3) - licence netřeba, odměna odváděna do KS

77 Zvláštní ustanovení Zvláštní ustanovení pro - pro zaměstnanecké dílo - kolektivní dílo - školní dílo - dílo vytvořené na objednávku - dílo soutěžní - audiovizuální dílo - počítačové programy

78 Zaměstnanecké dílo (§ 58) - ke splnění povinností vyplývajících z pracovního (služebního) poměru - obdobně z pracovního vztahu mezi družstvem a členem, společností a autorem/statut. orgánem, společníkem v.o.s. ad. (viz § 58 odst. 10)

79 n na základě - pracovní smlouvy - dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

80 Zaměstnaneckým dílem je i - počítačový program - databáze - kartograf. dílo, které není kolektivním dílem jsou-li vytvořena autorem na objednávku (§ 58 odst. 7)

81 Výkon práv k zaměstnaneckému dílu není-li sjednáno jinak zaměstnavatel - svým jménem - na svůj účet

82 Zaměstnavatel může (není-li sjednáno jinak) - zveřejnit - upravit - zpracovat (včetně překladu) - spojit s jiným dílem - zařadit do díla souborného - uvádět na veřejnost pod svým jménem

83 Odměna za vytvoření a užití díla (§ 58 odst. 6) - v rámci odměny z pracovněprávního vztahu (mzda, jiná odměna) - je-li ve zjevném nepoměru k zisku a významu díla – právo na přiměřenou dodatečnou odměnu (neplatí u SW, databází, kartograf. děl, není-li sjednáno jinak)

84 Zanikne-li zaměstnavatel (zánikem právnické osoby či smrtí fyzické osoby) bez právního nástupce - oprávnění k výkonu práv – autor (§ 58 odst. 2)

85 Zanikne-li pracovněprávní vztah - práva a povinnosti k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena (§ 58 odst. 9)

86 Dílo vytvořené na objednávku (a soutěžní dílo) Dílo vytvořené na objednávku (a soutěžní dílo) (§ 61) - na základě smlouvy o dílo (OZ, ObchZ) - licence k účelu vyplývajícímu ze smlouvy - nad rámec účelu – nutná licenční smlouva - autor může užít a poskytnout licenci – není-li to v rozporu se zájmy objednatele; není-li sjednáno jinak obdobně: soutěžní dílo (vytvořené soutěžícím ve veřejné soutěži)

87 Audiovizuální dílo (§ 62 a násl.) - dílo vzniklé uspořádáním děl audiovizuálně užitých (např. scénáře, hudby, kamery, kostýmů ad.) - autor: režisér - práva autorů děl AV užitých nedotčena - není-li sjednáno jinak: výrobce – výhradní a neomezená licence k užití a odměna ve výši obvyklé

88 Počítačové programy (§ 65) - chráněn jako dílo literární - bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně koncepčních materiálů - chráněny nejsou: myšlenky, principy, na nichž je PP založen

89 Počítačové programy – omezení práv (§ 66) - ve prospěch oprávněného uživatele (oprávněný nabyvatel rozmnoženiny s vlastnickým nebo jiným právem, za účelem jejího využití, a dále nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat) - minimální rozsah dovoleného užití (§ 66 odst. 1), možno sjednat širší; omezit nelze (jen podle písm. b) - pronájmem (půjčováním) není, kde není PP podstatným předmětem pronájmu (půjčování)

90 Počítačové programy (pokr.) (§ 66) - pronájmem (půjčováním) není, kde není PP podstatným předmětem pronájmu (půjčování) - vztah ochrany TPM a omezení práv k PP (nutno umožnit zkoumání

91 Ochrana práv - občanskoprávní (§ 40) - správněprávní (přestupky, správní delikty) (§§ 105a – 105c) - trestněprávní (§ 152 trestního zákona)

92 Občanskoprávní nároky autora v případech zásahu do práv nebo ohrožení práv (§ 40) - určení autorství - zákaz ohrožení nebo zásahu do práv (zejm. výroby, distribuce, sdělování, včetně propagace aj. inzerce) - právo na informace o způsobu, rozsahu neoprávněného užití, o zúčastněných osobách, o ceně, ceně služby atd. - odstranění následků zásahu (zejm. stažení z oběhu, zničení, včetně materiálů a nástrojů převážně užitých…)

93 Občanskoprávní nároky autora (pokr.) - přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (zejm. omluvou nebo v penězích) - zákaz poskytování služby využívané třetí osobou k porušování práv (např. znepřístupnění www stránek) - přiznání práva autorovi na zveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl - náhrada škody - vydání bezdůvodného obohacení (dvojnásobek obvyklé odměny)

94 Některé nároky může uplatnit jen (§ 41) - nabyvatel výhradní licence - zaměstnavatel

95 Technická ochrana - technické prostředky ochrany (§ 43) - elektronická informace o správě práv (§ 44) - TPM, DRM - WIPO: tzv. Internetové smlouvy z roku 1996 - směrnice 2001/29/ES o Informační společnosti

96 Technická ochrana (pokr.) - zákaz obcházení TPM - zákaz dovozu, výroby, rozšiřování, prodeje, pronájmu, propagace atd. výrobků nebo součástek k obcházení TPM - poskytování služeb sloužících k umožnění obcházení TPM - zákaz odstraňování nebo změny RMI - zákaz dovozu, rozšiřování, vysílání, sdělování díla, na kterém byla RMI odstraněna nebo změněna

97 Kolektivní správa práv (§ 95 a násl.) - individuální x kolektivní správa - zastupování většího počtu nositelů práv - předměty ochrany – zveřejněné (skutečně nebo nabídnuté – zařazené do rejstříku KS) - již od konce 18. století - např. Francie – divadelní autoři, skladatelé Itálie – SIAE, 1882 Německo, 1902 USA – ASCAP, 1926 - mezinárodní sdružení KS (např. CISAC, GESAC, AEPO-ARTIS, IFRRO ad.)

98 Kolektivní správci (§ 97) - právnické osoby sdružující nositele práv (v praxi – občanská sdružení) - na základě oprávnění uděleného MK (§ 98) - soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, jako hlavní předmět činnosti - nejsou podnikateli (KS není podnikáním) - možnost zastoupení jiným KS (domácím nebo zahraničním – tzv. reciproční smlouvy) - dohody mezi KS se nepovažují za dohody narušující hospodářskou soutěž - zákonný monopol /§ 98 odst. 6 písm. c)/

99 Kolektivní správci v ČR - OSA (www.osa.cz) - Dilia (www.dilia.cz) - Intergram (www.intergram.cz) - OOA-S (www.ooas.cz) - Gestor (www.gestor.cz) - OAZA (www.oaza.eu)www.osa.czwww.dilia.czwww.intergram.czwww.ooas.czwww.gestor.czwww.oaza.eu

100 Povinná kolektivní správa (§ 96) - nelze vykonávat individuálně, ze zákona jen KS - práva „jen na odměnu“ (užití záznamu výkonu vysíláním; náhradní odměny za rozmnožování pro osobní, vlastní vnitřní potřebu; opětný prodej originálu uměl. díla; půjčování v knihovnách; pronájem díla či výkonu na záznamu) - kabelový přenos (licence, včetně odměny) - de facto i provozování vysílání podle § 23 /§101 odst. 9 písm. d/

101 Povinná kolektivní správa (pokr.) - zastoupení ze zákona (pro výkon práv, domáhání se NŠ a vydání BO) - při rozdělování odměn přihlíží ke evidovaným a zveřejněným dílům; u náhradních odměn i k užití a účinnosti TPM

102 Dobrovolná kolektivní správa (§ 101 odst. 9) - provozování děl, výkonu ze záznamu – (diskotéky, restaurace, obchody apod.) - rozhlasové vysílání děl - provozování vysílání (viz povinná KS) - půjčování díla /s výj. PP/ - mimo § 37 odst. 2; půjčování zaznamenaného výkonu, zvukového a zvukově obrazového záznamu - zpřístupňování on-demand knihovnami (nikoliv PP, ZZ, ZOZ, vydané notoviny; dále, když autor zakázal, nebo podle licenčních smluv) - nevýdělečné živé nedivadelní provozování

103 Dobrovolná kolektivní správa (pokr.) domněnky o zastupování - KS zastupuje všechny (i smluvně nezastupované) - neplatí pro vysílání a půjčování AVD - neplatí pro nositele práv, kteří takové účinky vyloučí (pro konkrétní případ nebo pro všechny případy – nelze u provozování vysílání) - při rozdělování odměn KS přihlíží k zastupovaným a evidovaným; povinen vyzvat k evidenci jemu známé nositele práv

104 Hromadné a kolektivní smlouvy (§ 101) - licenční smlouvy uzavírané KS s uživateli – oprávnění k užití předmětu ochrany - oprávnění k užití všem předmětům ochrany v repertoáru KS (hromadná smlouva) - smlouva s právnickou osobou sdružující uživatele (kolektivní smlouva)

105 Povinnosti kolektivního správce vůči nositelům práv (§ 100) - zastupovat každého nositele práv v rámci PKS - převzít zastoupení v rámci DKS - rovné podmínky zastupování pro všechny nositele práv - vést evidenci odměn a příjmů a umožnit nositelům práv kontrolu - vytvářet rezervní fond z odměn a příjmů - řádné účetnictví (účetní závěrky, ověření auditorem, uveřejnění v Obchodním věstníku, předkládáno MK) - do 30. 6. vyhotovovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření

106 Povinnosti kolektivního správce vůči uživatelům (§ 100) - vést rejstřík smluvně zastupovaných a evidovaných - vést rejstřík předmětů ochrany (které jsou mu známy) - na vyžádání poskytovat info o zastupovaných - uzavírat smlouvy s uživateli za přiměřených a rovných podmínek (sazebníky); vybírat odměny - zveřejňovat vhodným způsobem (včetně www) návrhy sazebníků

107 Povinnosti kolektivního správce vůči MK (§ 100 a § 103) - informace MK o změnách (statutárních orgánů ad.) - poskytovat MK kopie dokumentů (např. kolektivních smluv, recipročních smluv, soudních rozhodnutí apod.) - povinnost poskytovat informace a součinnost v rámci dohledu MK nad KS

108 Povinnosti kolektivního správce vůči uživatelům (§ 100) - vést rejstřík smluvně zastupovaných a evidovaných - vést rejstřík předmětů ochrany (které jsou mu známy) - na vyžádání poskytovat info o zastupovaných - uzavírat smlouvy s uživateli za přiměřených a rovných podmínek (sazebníky); vybírat odměny - domáhat se NŠ a vydání BO - uživatelé se mohou domáhat společného zástupce, v případě, že uzavírají smlouvy s více než 2 KS

109 (a uzavírání smluv) Tvorba sazebníků (a uzavírání smluv) - povinnost (stran) přihlédnout zejména k povaze užití (podnikatelské – jiné) k prospěchu dosaženému z užití k charakteru a specifiku místa užití k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití - povinnost (KS) vyžádat si stanoviska PO sdružujících uživatele – nutno přihlásit se u KS

110 Povinnosti uživatelů a osob povinných platit odměny Povinnosti uživatelů a osob povinných platit odměny - umožnit řádný výkon KS (zejm. info) - umožnit KS kontrolu řádného a včasného plnění licenčních smluv a povinností odvádět odměny - při veřejných hudebních produkcích provozovatel provozovny – info o provozovateli VHP provozovatel VHP – KS info o programu produkce (jména autorů, díla), nejp. 10 dnů předem (lze sjednat jinak) (domněnka již není)

111 Zastupování zahraničních nositelů práv - na základě recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci - někdy i přímo

112 Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv (§ 102) - jmenováni MK z řad nezávislých odborníků - seznam na stránkách MK - k usnadnění sjednávání kolektivních, popř. hromadných smluv

113 Dohled nad činností KS MK (§ 103) - dodržování povinností uložených AZ - od KS info a podklady pro výkon dohledu - ukládání povinnosti k nápravě - ukládání pokut (za porušení povinnosti z AZ – až 500 000, i opakovaně za „nesoučinnost“ – pořádková pokuta až 50 000, i opakovaně, max. celkem 200 000 za nesplnění povinnosti k nápravě – donucovací pokuta až 100 000, a to i opakovaně, max. 500 000) ÚOHS (§ 103 odst. 10) FÚ apod.

114 Správní delikty (§§ 105a – 105c) - přestupky fyzických osob - správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - neoprávněné užití - obcházení technické ochrany atd. (§ 43 a § 44) - nesplnění info povinnosti podle § 24 (opětný prodej originálu uměleckého díla) - pokuty až 150, 100 a 50 tisíc Kč

115 Trestně právní ochrana Trestně právní ochrana (§ 152 trestního zákona) - neoprávněný zásah do práv chráněných AZ (odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty) - značný prospěch, značný rozsah (odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty)

116 Další sankce za porušování práv duševního vlastnictví - zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví - zákon o ochraně spotřebitele - živnostenský zákon

117 Děkuji vám za pozornost. Připomínky, komentáře, dotazy apod. prosím zasílejte na adresu: jitka.meklesova@mkcr.cz meklesova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Problematika autorského práva 9. června 2007 Zpracovala: Mgr. Jitka Meklešová, odbor autorského práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google