Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, 10. října 2013 Adéla Faladová odbor autorského práva Ministerstvo kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, 10. října 2013 Adéla Faladová odbor autorského práva Ministerstvo kultury."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, 10. října 2013 Adéla Faladová odbor autorského práva Ministerstvo kultury

2 Obsah semináře: stručný úvod do autorského práva – obecná pravidla zaměstnanecké dílo, školní dílo dotazy, diskuze

3 Duševní vlastnictví – nehmotné statky – práva duševního vlastnictví -průmyslová práva (patenty k vynálezům, ochranné známky, průmyslové vzory ad.) -autorské právo (a práva s ním související) -nekalá soutěž, osobnostněprávní ochrana, know how, obchodní tajemství… -souběh ochrany (časté OZ+AP, PV + AP) -průmyslová práva (hl. technické obory…) -autorské právo – bez ohledu na studijní obor…, stupeň… (žák/student / pedagog / škola / výzkumné pracoviště…)

4 Právní předpisy: 1.mezinárodní smlouvy (Bernská úmluva z r. 1896, posl. rev.1971, Internetové smlouvy z r. 1996, Dohoda TRIPS ad.) 2.směrnice EU (8 + 1) ( částečná harmonizace v rámci EU) 3. národní úprava – AZ + prováděcí vyhláška

5 Autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění novel (!) -„úplné“ znění – č. 398/2006 Sb. -(zatím) poslední novela – č. 156/2013 Sb. + vyhláška č. 488/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 408/2008 Sb. http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/zakon/default.htm

6 Další předpisy -občanský (a obchodní) zákoník /např. dědictví, nekalá soutěž, v novém OZ i licenční smlouva (!), atd./ -živnostenský zákon (v některých případech) -daňové předpisy -sociální zabezpečení -zdravotní pojištění -trestní zákoník -přestupky a správní delikty (v AZ) -celní předpisy, předpisy o ochraně spotřebitele atd.

7 Autorské právo, Design Cabinet, 13. listopadu 2008 Autorský zákon - obsah Autorské právo -autor/spoluautor, dílo, vznik + obsah + trvání ochrany práv; -licenční smlouva; -nároky při porušení/ohrožení práv; -výjimky z práv; -zvl. ustanovení pro zaměstnanecká, školní díla, počítačové programy, audiovizuální díla; Práva související s právem autorským (výkonní umělci, výrobci zvukových a zvuk-obraz záznamů, vysílatelé ad.) Zvláštní právo pořizovatele databáze Kolektivní správa práv Správní delikty

8 Autorské dílo -autorské dílo (§ 2) – co je chráněno (mj. i díla vědecká, odborná…) -co není chráněno (§ 2 odst. 6) – např. metody, postupy, principy, vědecké teorie, informace samy o sobě atd. -vyloučení z ochrany ve veřejném zájmu (§ 3) -volná díla (po uplynutí doby ochrany práv – život+70 let…) Nositelé práv -autor, spoluautor / autorem není, kdo… (rady, konzultace, nápady, podněty…) -dědicové, stát (dědictví/odúmrť) -zaměstnavatel / nabyvatel výhradní licence

9 Obsah ochrany -práva osobnostní (§ 11) – právo zveřejnit dílo, právo na nedotknutelnost díla -práva majetková (§ 12 a násl.) – právo dílo užít – užití díla v hmotné podobě - užití díla v nehmotné podobě - jiná majetková práva (na odměnu – náhradní odměny, odměna při opětném prodeji originálu uměleckého díla…) -právo dílo užít sám / udělit jinému souhlas k užití (udělit licenci) / domáhat se ochrany proti neoprávněnému užití

10 Vznik ochrany -neformálně (žádná registrace apod.) – okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (není nutné ani zachycení na nosiči…) -copyrightová výhrada © jméno nositele práv, rok prvního zveřejnění (vydání) (!) autorské právo X vlastnictví hmotného substrátu (materiálu)… -práva (a povinnosti) vlastníka hmotného substrátu … podle AZ… (§ 9 odst. 4, § 12 odst. 3) -autorská práva – vždy náleží autorovi -zvl. úprava – zaměstnanecká díla (§ 58) – výkon práv…

11 Trvání ochrany Lhůty: -pro autorská práva (k autorským dílům) x pro práva související -autorská práva – zákl. pravidlo: po dobu života autora + 70 let po smrti (přecházejí na dědice/na stát jako odúmrť) -související práva (výkonní umělci – po dobu života + 50, výrobci záznamů – 50, vysílatelé – 50, nakladatelé – 50, pořizovatel databáze – 15… ad.) Začátek lhůty – vždy od 1. ledna roku následujícího po rozhodné události (smrt, pořízení/zveřejnění záznamu, první odvysílání apod.)

12 Užití chráněného díla, výkonu, záznamu apod. = rozmnožování a/nebo zpřístupňování veřejnosti -možné jen se svolením nositele práv (licenční smlouvou) -bez licence jen - v případě volného užití -na základě některé z výjimek v AZ (§ 29 a násl.) -volná díla (uplynula doba ochrany)

13 Licenční smlouvy (§ 46 a násl. → od 1.1.2014 v novém OZ, § 2358 a násl.) -udělení oprávnění k užití díla + závazek užít (lze sjednat jako nezavazující) -výhradní (písemně) / nevýhradní -jen ke známým způsobům užití -podlicence – je-li sjednáno ve smlouvě -převod licence – s písemným souhlasem autora

14 Obsah licenční smlouvy -strany smlouvy, předmět (dílo) -odměna – výslovně nebo způsob výpočtu - možno i bezplatně (nutno uvést ve smlouvě) - „bestsellerový paragraf“ -výhradnost /nevýhradnost licence

15 Obsah licenční smlouvy (pokr.) + viz § 50 – omezení licence -způsob(y) užití /není-li – k dosažení účelu smlouvy/ -územní omezení /není-li – jen na území ČR/ -časové omezení /není-li – obvyklé, nejdéle na jeden rok/ + čas užití díla -množstevní /není-li – obvyklé u druhu díla a způsobu užití/ -součinnost autora /odevzdání díla, autorské korektury/ -otázky vlastnictví hmotného substrátu

16 Omezení nabyvatele licence (§ 51) – co nemůže: -upravovat či jinak měnit dílo, název, označení autora ani spojit dílo s jiným dílem či zařadit do díla souborného (není-li sjednáno jinak nebo jde-li o úpravu či změnu díla či názvu, kde by autor svolil; ale autor si může vyhradit souhlas i pro tyto změny)

17 Odstoupení od smlouvy o výhradní licenci z důvodu nevyužívání (§ 53) -není-li využívána vůbec nebo jen nedostatečně -nepříznivě dotčeny zájmy autora -nesmí být způsobeno okolnostmi na straně autora -Procedura (lhůty, výzvy ad. – odst. 2 – 7) Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54) Odstoupení od smlouvy z důvodu neumožnění autorské korektury (§ 56 odst. 4)

18 Nové typy licencí – Creative Commons apod. (§ 46 odst. 5 a 6) www.creativecommons.cz

19 r příklady Creative Commons: Označení licence Použití licence Vysvětlivky by uvedení autora by-nc-nd uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny Více např. v publikaci Masarykovy univerzity (2012) Veřejné licence v České republice Elektronická verze publikace je dostupná z: http://flip.law.muni.cz http://flip.law.muni.cz

20 Zánik licence (obecně podle OZ, ObchZ) -uplynutím doby, na kterou sjednána -dohodou -výpovědí nelze (smlouvy na dobu určitou - § 582 OZ) -odstoupením od smlouvy (podle OZ/ObchZ a AZ, tj. stanoví-li to zákon nebo je-li dohodnuto) -smrtí/zánikem nabyvatele licence – jen, je-li výslovně sjednáno -obecně: práva a povinnosti přecházejí na právní nástupce stran licenční smlouvy (§ 55) -smrtí autora – jen, nebylo-li dílo ještě vytvořeno (§ 579 OZ)

21 Zákonné licence, volné užití (§ 29 a násl.) -tzv. mimosmluvní užití díla -užití dovolená zákonem -bez licenční smlouvy -bezúplatné nebo úplatné licence -základní pravidlo – tzv. třístupňový/tříkrokový test (§ 29 odst. 1) (ve zvláštních případech stanovených zákonem, užití není v rozporu s běžným užitím díla a nejsou nepřiměřeně dotčeny zájmy autora)

22 Příklady výjimek a omezení práv např. -citace (§ 31) -rozmnoženiny pro osobní potřebu/vlastní vnitřní potřebu (§ 30a) -knihovní licence (§ 37)

23 Fair use / Fair deling - v zemích s anglosaským právním systémem (common law): „fair use“ (USA) – 4 kritéria -účel a charakter užití díla (vč. komerční / nekomerční povahy) -povaha díla -rozsah užitého díla ve vztahu k celému dílu -dopady užití na potenciální trh s dílem nebo na hodnotu díla „fair dealing“ (UK, Austrálie, Kanada) -omezeno jen pro určitá užití: nekomerční výzkum, soukromé studium, kritika, recenze, zpravodajství -pro některé případy omezeno rozsahem (např. zhotovování kopií knihovnou pro čtenáře apod.)

24 Školní dílo (definice - § 35 odst. 3) -žáci, studenti – plnění studijních povinností (např. seminární, bakalářské, diplomové práce) -škola může užít v rámci bezúplatné zákonné licence (§ 35 odst. 3) - nevýdělečně k výuce a k vlastní vnitřní potřebě -právo školy na uzavření licenční smlouvy (§ 60) -není-li sjednáno jinak, autor může udělit licenci jinému, není-li to v rozporu se zájmy školy (škola může žádat úhradu nákladů)

25 Zveřejňování závěrečných prací - § 47b zákona o VŠ - VŠ zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. - Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. - Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

26 Zaměstnanecké dílo (§ 58) -ke splnění povinností z pracovního (apod.) poměru -výkon práv (užití a udílení licencí) – zaměstnavatel -má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování (vč. překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do souborného díla, uvádění pod jménem zaměstnavatele (autorem vždy zaměstnanec – fyzická osoba) -má se za to, že autor svolil k dokončení díla (po skončení PP nebo hrozí-li, že nedokončí řádně a včas) -lze sjednat jinak !

27 Zaměstnanecké dílo – pokr. odměna – mzda nebo jiná odměna „bestsellerový paragraf“ (§ 58 odst. 6) mzda/odměna ve zjevném nepoměru -k zisku z využití práv a -k významu díla pro dosažení takového zisku (lze sjednat jinak !) - neplatí pro SW, databáze a kartograf. díla (i zde lze sjednat jinak)

28 Zaměstnanecké dílo (pokr.) zánikem pracovního poměru (výpověď či dohoda, smrt zaměstnance) – výkon práv zůstává zaměstnavateli (§ 58 odst. 8) zánikem zaměstnavatele bez právního nástupce - práva se „vrací“ autorovi (§ 58 odst. 2)

29 Dílo na objednávku (§ 61) – obdobně soutěžní dílo -smlouva o dílo (OZ, ObchZ) -platí domněnka, že licence udělena k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (lze sjednat jinak!) -nad rámec účelu – nutná (další) licenční smlouva -autor může užít nebo udělit licenci jinému, jen není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele

30 Ochrana práv (§ 40 a násl.) -občanskoprávní nároky -určení autorství -zákaz ohrožení práv -zákaz neoprávněného zásadu do práv (např. zákaz výroby, distribuce, dovozu, vývozu, sdělování veřejnosti, včetně propagace) -právo na sdělení údajů o subjektech zapojených do nelegální činnosti, o původu nelegálních rozmnoženin, o způsobu užití, o počtu rozmnoženin, o ceně, o ceně služby spojené s užití atd.) -odstranění následků (např. stažení rozmnoženin z obchodování, zničení, zničení materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k nelegální výrobě

31 Ochrana práv (pokr.) -poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu (omluvou nebo v penězích) -zákaz poskytování služby využívané třetími osobami k porušování/ohrožování práv (např. ISP) -právo autora žádat zveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl -náhrada škody – podle obecných pravidel v OZ, místo ušlého zisku možno žádat „obvyklou odměnu“ -bezdůvodné obohacení – podle obecných pravidel v OZ – výše=dvojnásobek obvyklé odměny

32 Ochrana práv (pokr.) -do práva zasahuje ten, kdo pro své dílo používá název nebo vnější úpravy již použité oprávněně jiným autorem pro dílo téhož druhu (§ 45) -obdoba nekalosoutěžních norem -některých nároků se může domáhat jen nabyvatel výhradní licence nebo vykonavatel práv (např. zaměstnavatel) (§ 41) + správní sankce (správní delikty podle AZ, podle jiných předpisů) + trestní sankce (trestné činy podle TZ - § 270 – porušení AP, § 271 – falza)

33 Kolektivní správa práv -vznik, účel -právní úprava v ČR (§ 95 a násl.) - a v jiných státech -kolektivní správci v ČR (www.ooas.cz, www.gestor.cz, www.osa.cz, www.dilia.cz, www.intergram.cz, www.oaza.eu)www.ooas.czwww.gestor.czwww.osa.czwww.dilia.czwww.intergram.czwww.oaza.eu

34 Dotazy?

35 Děkuji za pozornost. Dotazy možno zasílat na adela.faladova@mkcr.czadela.faladova@mkcr.cz http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm


Stáhnout ppt "Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín, 10. října 2013 Adéla Faladová odbor autorského práva Ministerstvo kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google