Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín, 10. října 2013 Adéla Faladová odbor autorského práva Ministerstvo kultury V úvodu – představit OAP, info o přípravě koncepce vzdělávání – výzva k feedbacku 1

2 Obsah semináře: stručný úvod do autorského práva – obecná pravidla zaměstnanecké dílo, školní dílo dotazy, diskuze

3 Duševní vlastnictví – nehmotné statky – práva duševního vlastnictví
průmyslová práva (patenty k vynálezům, ochranné známky, průmyslové vzory ad.) autorské právo (a práva s ním související) nekalá soutěž, osobnostněprávní ochrana, know how, obchodní tajemství… souběh ochrany (časté OZ+AP, PV + AP) průmyslová práva (hl. technické obory…) autorské právo – bez ohledu na studijní obor…, stupeň… (žák/student / pedagog / škola / výzkumné pracoviště…)

4 Právní předpisy: mezinárodní smlouvy (Bernská úmluva z r. 1896, posl. rev.1971, Internetové smlouvy z r. 1996, Dohoda TRIPS ad.) směrnice EU (8 + 1) (částečná harmonizace v rámci EU) 3. národní úprava – AZ + prováděcí vyhláška

5 Autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění novel (!)
„úplné“ znění – č. 398/2006 Sb. (zatím) poslední novela – č. 156/2013 Sb. + vyhláška č. 488/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 408/2008 Sb.

6 Další předpisy občanský (a obchodní) zákoník /např. dědictví, nekalá soutěž, v novém OZ i licenční smlouva (!), atd./ živnostenský zákon (v některých případech) daňové předpisy sociální zabezpečení zdravotní pojištění trestní zákoník přestupky a správní delikty (v AZ) celní předpisy, předpisy o ochraně spotřebitele atd.

7 Autorské právo, Design Cabinet, 13. listopadu 2008
Autorský zákon - obsah Autorské právo autor/spoluautor, dílo, vznik + obsah + trvání ochrany práv; licenční smlouva; nároky při porušení/ohrožení práv; výjimky z práv; zvl. ustanovení pro zaměstnanecká, školní díla, počítačové programy, audiovizuální díla; Práva související s právem autorským (výkonní umělci, výrobci zvukových a zvuk-obraz záznamů, vysílatelé ad.) Zvláštní právo pořizovatele databáze Kolektivní správa práv Správní delikty Autorské právo, Design Cabinet, 13. listopadu 2008

8 Autorské dílo Nositelé práv autorské dílo (§ 2) – co je chráněno
(mj. i díla vědecká, odborná…) co není chráněno (§ 2 odst. 6) – např. metody, postupy, principy, vědecké teorie, informace samy o sobě atd. vyloučení z ochrany ve veřejném zájmu (§ 3) volná díla (po uplynutí doby ochrany práv – život+70 let…) Nositelé práv autor, spoluautor / autorem není, kdo… (rady, konzultace, nápady, podněty…) dědicové, stát (dědictví/odúmrť) zaměstnavatel / nabyvatel výhradní licence Užití – v zásadě jen se souhlasem autora – licenční smlouva Ale řada výjimek – viz § 29 a násl. – v těch případech – není nutný souhlas, někdy ani placení odměny Volně – to, co není vůbec chráněno (§ 3, § 2 odst. 6) a dále volná díla 8

9 Obsah ochrany práva osobnostní (§ 11) – právo zveřejnit dílo, právo na nedotknutelnost díla práva majetková (§ 12 a násl.) – právo dílo užít – užití díla v hmotné podobě - užití díla v nehmotné podobě - jiná majetková práva (na odměnu – náhradní odměny, odměna při opětném prodeji originálu uměleckého díla…) právo dílo užít sám / udělit jinému souhlas k užití (udělit licenci) / domáhat se ochrany proti neoprávněnému užití Užití – v zásadě jen se souhlasem autora – licenční smlouva Ale řada výjimek – viz § 29 a násl. – v těch případech – není nutný souhlas, někdy ani placení odměny Volně – to, co není vůbec chráněno (§ 3, § 2 odst. 6) a dále volná díla 9

10 Vznik ochrany neformálně (žádná registrace apod.) – okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (není nutné ani zachycení na nosiči…) copyrightová výhrada © jméno nositele práv, rok prvního zveřejnění (vydání) (!) autorské právo X vlastnictví hmotného substrátu (materiálu)… práva (a povinnosti) vlastníka hmotného substrátu … podle AZ… (§ 9 odst. 4, § 12 odst. 3) autorská práva – vždy náleží autorovi zvl. úprava – zaměstnanecká díla (§ 58) – výkon práv… Užití – v zásadě jen se souhlasem autora – licenční smlouva Ale řada výjimek – viz § 29 a násl. – v těch případech – není nutný souhlas, někdy ani placení odměny Volně – to, co není vůbec chráněno (§ 3, § 2 odst. 6) a dále volná díla 10

11 Trvání ochrany Lhůty: pro autorská práva (k autorským dílům) x pro práva související autorská práva – zákl. pravidlo: po dobu života autora + 70 let po smrti (přecházejí na dědice/na stát jako odúmrť) související práva (výkonní umělci – po dobu života + 50, výrobci záznamů – 50, vysílatelé – 50, nakladatelé – 50, pořizovatel databáze – 15… ad.) Začátek lhůty – vždy od 1. ledna roku následujícího po rozhodné události (smrt, pořízení/zveřejnění záznamu, první odvysílání apod.) Užití – v zásadě jen se souhlasem autora – licenční smlouva Ale řada výjimek – viz § 29 a násl. – v těch případech – není nutný souhlas, někdy ani placení odměny Volně – to, co není vůbec chráněno (§ 3, § 2 odst. 6) a dále volná díla 11

12 Užití chráněného díla, výkonu, záznamu apod.
= rozmnožování a/nebo zpřístupňování veřejnosti možné jen se svolením nositele práv (licenční smlouvou) bez licence jen - v případě volného užití na základě některé z výjimek v AZ (§ 29 a násl.) volná díla (uplynula doba ochrany) Ad uchovávání - § 9 odst. 4 – ale může být jinak podle jiných předpisů – archivnictví, školské předpisy apod. Doporučit studentům, aby si archivovali sami…. Ale i § 12 odst. 3 – právo autora na zpřístupnění díla – viz citovat

13 Licenční smlouvy (§ 46 a násl. → od v novém OZ, § 2358 a násl.) udělení oprávnění k užití díla + závazek užít (lze sjednat jako nezavazující) výhradní (písemně) / nevýhradní jen ke známým způsobům užití podlicence – je-li sjednáno ve smlouvě převod licence – s písemným souhlasem autora

14 Obsah licenční smlouvy
strany smlouvy, předmět (dílo) odměna – výslovně nebo způsob výpočtu - možno i bezplatně (nutno uvést ve smlouvě) - „bestsellerový paragraf“ výhradnost /nevýhradnost licence

15 + viz § 50 – omezení licence
Obsah licenční smlouvy (pokr.) + viz § 50 – omezení licence způsob(y) užití /není-li – k dosažení účelu smlouvy/ územní omezení /není-li – jen na území ČR/ časové omezení /není-li – obvyklé, nejdéle na jeden rok/ + čas užití díla množstevní /není-li – obvyklé u druhu díla a způsobu užití/ součinnost autora /odevzdání díla, autorské korektury/ otázky vlastnictví hmotného substrátu

16 Omezení nabyvatele licence (§ 51) – co nemůže:
upravovat či jinak měnit dílo, název, označení autora ani spojit dílo s jiným dílem či zařadit do díla souborného (není-li sjednáno jinak nebo jde-li o úpravu či změnu díla či názvu, kde by autor svolil; ale autor si může vyhradit souhlas i pro tyto změny)

17 Odstoupení od smlouvy o výhradní licenci z důvodu nevyužívání (§ 53)
není-li využívána vůbec nebo jen nedostatečně nepříznivě dotčeny zájmy autora nesmí být způsobeno okolnostmi na straně autora Procedura (lhůty, výzvy ad. – odst. 2 – 7) Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54) Odstoupení od smlouvy z důvodu neumožnění autorské korektury (§ 56 odst. 4)

18 Nové typy licencí – Creative Commons apod.
(§ 46 odst. 5 a 6)

19 r příklady Creative Commons:
Označení licence Použití licence Vysvětlivky by uvedení autora by-nc-nd uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny Více např. v publikaci Masarykovy univerzity (2012) Veřejné licence v České republice Elektronická verze publikace je dostupná z:

20 Zánik licence (obecně podle OZ, ObchZ)
uplynutím doby, na kterou sjednána dohodou výpovědí nelze (smlouvy na dobu určitou - § 582 OZ) odstoupením od smlouvy (podle OZ/ObchZ a AZ, tj. stanoví-li to zákon nebo je-li dohodnuto) smrtí/zánikem nabyvatele licence – jen, je-li výslovně sjednáno obecně: práva a povinnosti přecházejí na právní nástupce stran licenční smlouvy (§ 55) smrtí autora – jen, nebylo-li dílo ještě vytvořeno (§ 579 OZ)

21 Zákonné licence, volné užití (§ 29 a násl.)
tzv. mimosmluvní užití díla užití dovolená zákonem bez licenční smlouvy bezúplatné nebo úplatné licence základní pravidlo – tzv. třístupňový/tříkrokový test (§ 29 odst. 1) (ve zvláštních případech stanovených zákonem, užití není v rozporu s běžným užitím díla a nejsou nepřiměřeně dotčeny zájmy autora)

22 Příklady výjimek a omezení práv
např. citace (§ 31) rozmnoženiny pro osobní potřebu/vlastní vnitřní potřebu (§ 30a) knihovní licence (§ 37) Užití – v zásadě jen se souhlasem autora – licenční smlouva Ale řada výjimek – viz § 29 a násl. – v těch případech – není nutný souhlas, někdy ani placení odměny Volně – to, co není vůbec chráněno (§ 3, § 2 odst. 6) a dále volná díla 22

23 Fair use / Fair deling „fair use“ (USA) – 4 kritéria
- v zemích s anglosaským právním systémem (common law): „fair use“ (USA) – 4 kritéria účel a charakter užití díla (vč. komerční / nekomerční povahy) povaha díla rozsah užitého díla ve vztahu k celému dílu dopady užití na potenciální trh s dílem nebo na hodnotu díla „fair dealing“ (UK, Austrálie, Kanada) omezeno jen pro určitá užití: nekomerční výzkum, soukromé studium, kritika, recenze, zpravodajství pro některé případy omezeno rozsahem (např. zhotovování kopií knihovnou pro čtenáře apod.)

24 Školní dílo (definice - § 35 odst. 3)
žáci, studenti – plnění studijních povinností (např. seminární, bakalářské, diplomové práce) škola může užít v rámci bezúplatné zákonné licence (§ 35 odst. 3) - nevýdělečně k výuce a k vlastní vnitřní potřebě právo školy na uzavření licenční smlouvy (§ 60) není-li sjednáno jinak, autor může udělit licenci jinému, není-li to v rozporu se zájmy školy (škola může žádat úhradu nákladů)

25 Zveřejňování závěrečných prací - § 47b zákona o VŠ
- VŠ zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. - Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. - Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

26 Zaměstnanecké dílo (§ 58)
ke splnění povinností z pracovního (apod.) poměru výkon práv (užití a udílení licencí) – zaměstnavatel má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování (vč. překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do souborného díla, uvádění pod jménem zaměstnavatele (autorem vždy zaměstnanec – fyzická osoba) má se za to, že autor svolil k dokončení díla (po skončení PP nebo hrozí-li, že nedokončí řádně a včas) lze sjednat jinak !

27 Zaměstnanecké dílo – pokr.
odměna – mzda nebo jiná odměna „bestsellerový paragraf“ (§ 58 odst. 6) mzda/odměna ve zjevném nepoměru k zisku z využití práv a k významu díla pro dosažení takového zisku (lze sjednat jinak !) - neplatí pro SW, databáze a kartograf. díla (i zde lze sjednat jinak)

28 Zaměstnanecké dílo (pokr.)
zánikem pracovního poměru (výpověď či dohoda, smrt zaměstnance) – výkon práv zůstává zaměstnavateli (§ 58 odst. 8) zánikem zaměstnavatele bez právního nástupce - práva se „vrací“ autorovi (§ 58 odst. 2)

29 Dílo na objednávku (§ 61) – obdobně soutěžní dílo
smlouva o dílo (OZ, ObchZ) platí domněnka, že licence udělena k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (lze sjednat jinak!) nad rámec účelu – nutná (další) licenční smlouva autor může užít nebo udělit licenci jinému, jen není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele

30 občanskoprávní nároky
Ochrana práv (§ 40 a násl.) občanskoprávní nároky určení autorství zákaz ohrožení práv zákaz neoprávněného zásadu do práv (např. zákaz výroby, distribuce, dovozu, vývozu, sdělování veřejnosti, včetně propagace) právo na sdělení údajů o subjektech zapojených do nelegální činnosti, o původu nelegálních rozmnoženin, o způsobu užití, o počtu rozmnoženin, o ceně, o ceně služby spojené s užití atd.) odstranění následků (např. stažení rozmnoženin z obchodování, zničení, zničení materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k nelegální výrobě

31 Ochrana práv (pokr.) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu (omluvou nebo v penězích) zákaz poskytování služby využívané třetími osobami k porušování/ohrožování práv (např. ISP) právo autora žádat zveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl náhrada škody – podle obecných pravidel v OZ, místo ušlého zisku možno žádat „obvyklou odměnu“ bezdůvodné obohacení – podle obecných pravidel v OZ – výše=dvojnásobek obvyklé odměny

32 Ochrana práv (pokr.) do práva zasahuje ten, kdo pro své dílo používá název nebo vnější úpravy již použité oprávněně jiným autorem pro dílo téhož druhu (§ 45) obdoba nekalosoutěžních norem některých nároků se může domáhat jen nabyvatel výhradní licence nebo vykonavatel práv (např. zaměstnavatel) (§ 41) + správní sankce (správní delikty podle AZ, podle jiných předpisů) + trestní sankce (trestné činy podle TZ - § 270 – porušení AP, § 271 – falza)

33 Kolektivní správa práv
vznik, účel právní úprava v ČR (§ 95 a násl.) - a v jiných státech kolektivní správci v ČR (

34 Dotazy?

35 Dotazy možno zasílat na adela.faladova@mkcr.cz
Děkuji za pozornost. Dotazy možno zasílat na


Stáhnout ppt "Autorské právo v praxi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google