Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje

2 Obsah semináře: 1/ novely AZ, očekávané směrnice EU 2/ vybraná ustanovení AZ (+ dotazy) 3/ dotazy/diskuze

3 Platné znění AZ -zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (celkem 15 novel…) „úplné“ znění AZ – z. č. 398/2006 Sb. http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/zakon/default.htm Důležité novely: -č.168/2008 Sb. (zrušení výjimky pro hotel. pokoje) -č. 156/2013 Sb. (společný zástupce KS) -č. 303/2013 Sb. (změnový zákon k novému OZ) – licenč. smlouva (!) Novely „na cestě“ -transpozice směrnic EU (prodloužení doby ochrany ke zvukovým nahrávkám; osiřelá díla) -změny v souvislosti s novým kontrolním řádem… (§ 103 AZ)

4 Další plánovaná novela AZ -(zbývající) témata z konzultací (2011 - 2012): osiřelá díla, transparentnost KS, copyshopy -transpozice směrnice o kolektivní správě práv -harmonogram (?)

5 Mezinárodní právo – smlouvy, témata… ►nové mezinárodní smlouvy: Pekingská smlouva (2012) – práva VU v audiovizi Marakéšská smlouva (2013) – výjimky pro nevidomé ► připravované mezinárodní smlouvy: práva vysílacích organizací folklor (?)

6 Evropská unie – legislativa, témata… ►návrh směrnice o kolektivní správě ►revize unijní úpravy autorského práva (nutnost aktualizace?) -dialog „Licence pro Evropu“ (nositelé práv, uživatelé, spotřebitelé…) témata: (i)přeshraniční dostupnost, přenosnost (různé platformy, přístroje apod.) (ii)obsah vytvářený uživateli (spotřebiteli), mikro-licencování (iii)digitalizace a zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví (iv)vytěžování textů a dat (pro vědu a výzkum) -veřejné konzultace EK (prosinec 2013/leden 2014) (témata? – výjimky a omezení práv…, témata z dialogu…(?))

7 AZ – obsah, struktura: § 2 až § 58 („obecná“ ustanovení) – platí v zásadě pro všechny nositele práv, není-li stanoveno jinak § 59 – § 66 (některé specifické druhy autorských děl) § 67 – § 87 (práva související s právem autorským - výkonní umělci, výrobci, vysílatelé, nakladatelé) § 88 – § 94 (zvláštní právo pořizovatele databáze) § 95 - § 104 (kolektivní správa práv) § 105a - §105c (správní delikty, přestupky) § 106 - § 107 (ustanovení společná a závěrečná) + Příloha k autorskému zákonu (sazby některých odměn vybíraných KS) + prováděcí vyhláška (č. 488/2006 Sb., ve znění č. 408/2008 Sb.)

8 Předměty ochrany -autorské dílo, výkon výkonného umělce, záznam, vysílání, databáze) -definice díla (§ 2) – vývojové fáze, původní + zpracovaná podoba…. atd. -negativní definice (§ 2 odst. 6, § 3) -kromě autorských děl – dále také: výkony výkonných umělců; záznamy; vysílání, databáze… Příklady: -denní zpráva X zpráva mající znaky díla ? -fotografie -folklor (v původní/zpracované podobě)

9 Dotaz (folklor, choreografie): - Jakým způsobem je možné chránit vlastní choreografie - aby nebyly zneužity či použity jiným folklorním souborem? V praxi jsme se s tímto již setkali, kdy naše choreografie byly do jisté míry upravené, ale lehce čitelné, že se jedná o naši původní choreografie. Je případně za zneužití i nějaký postih? -Jakým způsobem chránit hudební díla - některá jsou vytvořena autorem, jiná jsou upravené písně pocházející ze sběru písní člena souboru... V praxi - tato díla jsou někdy upravena a taky bez úprav interpretována jiným souborem... + názor: jedná se o lidovou píseň, tudíž si s ní můžou naložit libovolně…

10 Subjekty ochrany (nositelé práv) -autor / spoluautoři / autoři spojených děl -výkonný umělec -výrobce záznamu, vysílatel, nakladatel - pořizovatel databáze -zveřejnitel

11 Obsah ochrany Práva osobnostní - autora (§ 11) - výkonného umělce (§ 70) - nepřevoditelná, smrtí zanikají (ale i poté nutno respektovat § 11 odst. 5) Práva majetková (§ 12 a násl.) = způsoby užití + jiná majetková práva (užití = rozmnožování děl, záznamů… a/nebo zpřístupňování veřejnosti…) - všechny subjekty ochrany - v případě autora a výkonného umělce nepřevoditelná -užití v hmotné podobě / užití v nehmotné podobě -jiná majetková práva (= jen na odměnu)

12 Vznik práv (§ 9) – neformálně, žádná registrace (!) - okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (zaznamenáním na papír, nosič, přednesením apod.) - zánikem hmotného substrátu nezanikají (!) dotaz: -dokazování autorství ? -„céčko v kroužku“ (?) Výhrady – jen informativní charakter (!) např. © jméno autora, rok uveřejnění (1. vydání) ℗ jméno výrobce záznamu, rok 1. uveřejnění (vydání) „All rights reserved“ ( (ISBN …., ISSN …. – nesouvisí s autorským právem – viz www.nkp.cz)www.nkp.cz

13 Autorská práva X vlastnictví hmotného substrátu -nezávislé na sobě (!) -povinnosti vlastníka hmotného substrátu vůči autorovi (!) (§ 12 odst. 3 – zpřístupnění věci k umožnění výkonu AP; § 38d – dokumentace při rekonstrukci stavby) - neexistence povinnosti vlastníka věc udržovat/chránit před zničením (§ 9 odst. 4) ALE: - povinnost může vyplývat z jiného práv. předpisu (např. z. č. 20/1987 Sb., o st. pam. péči; z.č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kult. hodnoty...) + lze sjednat jinak…

14 Autorská práva X výkon autorských práv -výkon práv (užití + licencování) – v zásadě autor sám… ALE: -v případě zaměstnaneckých děl – zaměstnavatel (§ 58) -na základě výhradní licenční smlouvy – nabyvatel licence -v případě kolektivně spravovaných práv – kolektivní správce práv

15 Trvání doby ochrany - práv autora (§ 27) - zpravidla po dobu života autora a 70 let po jeho smrti -počítáno od 1.1. roku následujícího -zvláštní způsoby počítání doby (§ 27 odst. 2 – 6) (pro anonymní a pseudonymní díla, pro kolektivní díla, pro audiovizuální díla apod.) -práv souvisejících s právem autorským - práva výkonných umělců (+ 50 let) - §73 - práva výrobců (50 let od pořízení/zveřejnění/1. sdělení) - § 77 a 81 - práva vysílatelů (50 let od prvního vysílání) - § 85 - práva zveřejnitele (25 let od zveřejnění) - § 28 odst. 3 - právo nakladatele (50 let od vydání díla) – 87 - právo pořizovatele databáze (15 let od pořízení/zpřístupnění) - § 93 (+ prodl. na 70 let u zvuk.záznamů – novela AZ – bude opět předložena Parlamentu ČR)

16 Dědění autorských práv - podle obecné úpravy v občanském zákoníku (§ 26 odst. 2 AZ) - ze zákona nebo ze závěti (! Zdědením hmotného substrátu se nedědí automaticky i práva!!!) + nejsou-li dědicové – odúmrť (§ 26 odst. 2) výkon práv: Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie - zánikem PO (dědice práv) – přechod na práv. nástupce nebo na stát

17 Užití chráněného díla, výkonu, záznamu apod. = rozmnožování a/nebo zpřístupňování veřejnosti - v zásadě možné jen se svolením nositele práv (licenční smlouvou) -bez licence jen - v případě volného užití -na základě některé z výjimek v AZ (§ 29 a násl.) -volná díla (uplynula doba ochrany)

18 Licenční smlouvy (§ 46 a násl. → od 1.1.2014 v novém OZ, § 2358 a násl.) -udělení oprávnění k užití díla + závazek užít (lze sjednat jako nezavazující) -výhradní (písemně) / nevýhradní -jen ke známým způsobům užití -podlicence – je-li sjednáno ve smlouvě -převod licence – s písemným souhlasem autora

19 Obsah licenční smlouvy -strany smlouvy, předmět (dílo) -odměna – výslovně nebo způsob výpočtu - možno i bezplatně (nutno uvést ve smlouvě) - „bestsellerový paragraf“ -výhradnost /nevýhradnost licence

20 Obsah licenční smlouvy (pokr.) + viz § 50 – omezení licence -způsob(y) užití /není-li – k dosažení účelu smlouvy/ -územní omezení /není-li – jen na území ČR/ -časové omezení /není-li – obvyklé, nejdéle na jeden rok/ + čas užití díla -množstevní /není-li – obvyklé u druhu díla a způsobu užití/ -součinnost autora /odevzdání díla, autorské korektury/ -otázky vlastnictví hmotného substrátu

21 Omezení nabyvatele licence (§ 51) – co nemůže: -upravovat či jinak měnit dílo, název, označení autora ani spojit dílo s jiným dílem či zařadit do díla souborného (není-li sjednáno jinak nebo jde-li o úpravu či změnu díla či názvu, kde by autor svolil; ale autor si může vyhradit souhlas i pro tyto změny)

22 Odstoupení od smlouvy o výhradní licenci z důvodu nevyužívání (§ 53) -není-li využívána vůbec nebo jen nedostatečně -nepříznivě dotčeny zájmy autora -nesmí být způsobeno okolnostmi na straně autora -Procedura (lhůty, výzvy ad. – odst. 2 – 7) Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54) Odstoupení od smlouvy z důvodu neumožnění autorské korektury (§ 56 odst. 4)

23 Nové způsoby uzavírání licenčních smluv – tzv. veřejné licence -vůči neurčitému okruhu adresátů nabídky na uzavření smlouvy -§ 46 odst. 5 a 6 AZ např.

24 r příklady Creative Commons: Označení licence Použití licence Vysvětlivky by uvedení autora by-nc-nd uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny

25 Více info: www.creativecommons.cz nebo (např.): Veřejné licence v České republice, MU 2012, dostupné z http://flip.law.muni.czhttp://flip.law.muni.cz

26 Dotazy: Vydávání periodického tisku (měsíčníku města) – nakládání s nevyžádanými příspěvky… -užití díla v periodickém tisku ► licenční smlouva nakladatelská (zprav. nevýhradní) - dohoda 2 stran (!) -„Pokyny pro autory“ (v tiráži nebo na jiném vhodném místě…): - Nevyžádané příspěvky (rukopisy, fotografie apod.) se nevracejí. - Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění nevyžádaného příspěvku. - Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravy a krácení textu. - O nutnosti provést autorskou korekturu rozhoduje redakce. Není-li podle rozhodnutí redakce autorská korektura potřebná, autor nemá právo požadovat její provedení. - uvádění jména autora (§ 11 odst. 2)

27 Dotaz: zveřejňování fotografií zachycující osoby – nutný souhlas všech osob? -ochrana osobnosti (nikoli AP) ► občanský zákoník -§ 11 a násl. OZ, zejm. § 12 odst. 3 - možné pořízení nebo použití pro vědecké a umělecké účely, pro tiskové, filmové, rozhlasové a TV zpravodajství ; užití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby; -v novém OZ: § 84 a násl. – d. liberační důvody: -svolil-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé… -v případě veřejného vystoupení v záležitosti veřejného zájmu…

28 Dotaz: vyhlašování výtvarných, literárních apod. soutěží = uzavírání smluv… - § 61 odst. 3 AZ – soutěžní dílo …, pravidla pro užití soutěžního díla… Do podmínek soutěže: -nakládání s osobnostními právy autora se řídí AZ -licenční podmínky pro následné užití díla -otázka vlastnictví hmotného substrátu (příspěvky zaslané do soutěže se nevracejí, vlastnictví hmotného substrátu, na němž je dílo zachyceno, odevzdáním práce do soutěže přechází bezúplatně na vyhlašovatele soutěže…)

29 Omezení práv – zákonné výjimky (§ 29 a násl.) -tzv. třístupňový test (§ 29 odst. 1) – pravidlo restriktivního výkladu -většina výjimek – pro díla zveřejněná (§ 29 odst. 2) -umožňují užití díla (výkonu atd.) bez souhlasu autora a většinou bezúplatně -užití díla ve smyslu AZ (rozmnožování + zpřístupňování veřejnosti) -volné užití (není užitím ve smyslu AZ) -nutno zohlednit druh díla (viz odlišnosti pro počítačové programy, architektonická díla, elektronické databáze - § 30 odst. 3)

30 Příklady zákonných výjimek -rozmnožování pro osobní a vlastní vnitřní potřebu (§ 30a) (náhradní odměny) -citace (§ 31) pravidla pro citace - viz např.: informace Knihovny UTB: http://www.utb.cz/knihovna/o-knihovne/jak-spravne-citovat

31 Příklady zákonných výjimek – pokr. -propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32) -užití díla umístěného na veřejném prostranství (§ 33) -zpravodajská licence /§ 34 písm. b)/, přetisk /§ 34 písm. c)/ -užití politického projevu k informativnímu účelu (§ 34 písm. d)/ -knihovní licence (§ 37) -licence pro zdravotně postižené (§ 38) -výstavní licence (§ 39)

32 Zaměstnanecké dílo (§ 58) -ke splnění povinností z pracovního (apod.) poměru -výkon práv (užití a udílení licencí) – zaměstnavatel -má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování (vč. překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do souborného díla, uvádění pod jménem zaměstnavatele (autorem vždy zaměstnanec – fyzická osoba) -má se za to, že autor svolil k dokončení díla (po skončení PP nebo hrozí-li, že nedokončí řádně a včas) -lze sjednat jinak !

33 Zaměstnanecké dílo – pokr. odměna – mzda „bestsellerový paragraf“ (§ 58 odst. 6) mzda/odměna ve zjevném nepoměru -k zisku z využití práv a -k významu díla pro dosažení takového zisku (lze sjednat jinak !) - neplatí pro SW, databáze a kartograf. díla (i zde lze sjednat jinak)

34 Zaměstnanecké dílo (pokr.) zánikem pracovního poměru (výpověď či dohoda, smrt zaměstnance) – výkon práv zůstává zaměstnavateli (§ 58 odst. 8) zánikem zaměstnavatele bez právního nástupce - práva se „vrací“ autorovi (§ 58 odst. 2)

35 Dílo na objednávku (§ 61) – obdobně soutěžní dílo -smlouva o dílo (OZ, ObchZ) -platí domněnka, že licence udělena k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (lze sjednat jinak!) -nad rámec účelu – nutná (další) licenční smlouva -autor může užít nebo udělit licenci jinému, jen není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele

36 Nároky autora (výkonného umělce, výrobce atd.) - právní prostředky ochrany práv chráněných AZ: zejm. občanskoprávní (nároky podle § 40 AZ) – žaloby před civilními soudy dále: -správněprávní (zejm. správní delikty – přestupky FO, správní delikty PO a podnikajících FO - podle § 105a a násl. AZ; + dále např. sankce za porušování práv v celních předpisech, ochrana spotřebitele, živnostenský zákon) -trestně právní - TZ č. 40/2009 Sb. (§ 270 TZ + § 271 TZ - falza)

37 Nároky autora (výkonného umělce, výrobce atd.) podle § 40 AZ -určení autorství -zákaz ohrožení nebo zásahu do práv (zejm. výroby, distribuce, sdělování, včetně propagace aj. inzerce) -právo na informace o způsobu, rozsahu neoprávněného užití, o zúčastněných osobách, o ceně, ceně služby atd. -odstranění následků zásahu (zejm. stažení z oběhu, zničení, včetně materiálů a nástrojů převážně užitých…) -přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (zejm. omluvou nebo v penězích) -zákaz poskytování služby využívané třetí osobou k porušování práv (např. znepřístupnění www stránek) -přiznání práva autorovi na zveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl -náhrada škody -vydání bezdůvodného obohacení (dvojnásobek obvyklé odměny)

38 Správní delikty podle AZ (§ 105a a násl.) -přestupky fyzických osob -správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - neoprávněné užití - obcházení technické ochrany, dovoz, výroba zařízení k obcházení atd. (§ 43 a § 44) - nesplnění info povinnosti podle § 24 (opětný prodej originálu uměleckého díla) - pokuty až 150 tis., 100 tis. a 50 tis. Kč

39 Kolektivní správa práv -vznik, účel -právní úprava v ČR (§ 95 a násl.) – oprávnění, zákonný monopol -KS v jiných státech, návrh směrnice o KS, řízení u SDEU (OSA ) -kolektivní správci v ČR

40 Kolektivní správa práv -povinná (§ 96 AZ), rozšířená (§ 101 odst. 9 AZ) -dobrovolná KS (v rozsahu daném oprávněním KS) -hromadné licenční smlouvy -kolektivní licenční smlouvy -povinnosti KS… (zejm. § 100 AZ) -povinnosti uživatelů… (zejm. § 100 odst. 3 – 5 AZ) -dohled MK (ÚOHS, FÚ…)

41 Dotazy?

42 Děkuji za pozornost. adela.faladova@mkcr.cz adela.faladova@mkcr.cz ¨


Stáhnout ppt "Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google