Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje

2 Obsah semináře: 1/ novely AZ, očekávané směrnice EU
2/ vybraná ustanovení AZ (+ dotazy) 3/ dotazy/diskuze

3 Platné znění AZ zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(celkem 15 novel…) „úplné“ znění AZ – z. č. 398/2006 Sb. Důležité novely: č.168/2008 Sb. (zrušení výjimky pro hotel. pokoje) č. 156/2013 Sb. (společný zástupce KS) č. 303/2013 Sb. (změnový zákon k novému OZ) – licenč. smlouva (!) Novely „na cestě“ transpozice směrnic EU (prodloužení doby ochrany ke zvukovým nahrávkám; osiřelá díla) změny v souvislosti s novým kontrolním řádem… (§ 103 AZ)

4 Další plánovaná novela AZ
(zbývající) témata z konzultací ( ): osiřelá díla, transparentnost KS, copyshopy transpozice směrnice o kolektivní správě práv harmonogram (?)

5 Mezinárodní právo – smlouvy, témata…
►nové mezinárodní smlouvy: Pekingská smlouva (2012) – práva VU v audiovizi Marakéšská smlouva (2013) – výjimky pro nevidomé ► připravované mezinárodní smlouvy: práva vysílacích organizací folklor (?)

6 Evropská unie – legislativa, témata…
►návrh směrnice o kolektivní správě ►revize unijní úpravy autorského práva (nutnost aktualizace?) dialog „Licence pro Evropu“ (nositelé práv, uživatelé, spotřebitelé…) témata: přeshraniční dostupnost, přenosnost (různé platformy, přístroje apod.) obsah vytvářený uživateli (spotřebiteli), mikro-licencování digitalizace a zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví vytěžování textů a dat (pro vědu a výzkum) veřejné konzultace EK (prosinec 2013/leden 2014) (témata? – výjimky a omezení práv…, témata z dialogu…(?))

7 AZ – obsah, struktura: § 2 až § 58 („obecná“ ustanovení) – platí v zásadě pro všechny nositele práv, není-li stanoveno jinak § 59 – § 66 (některé specifické druhy autorských děl) § 67 – § 87 (práva související s právem autorským - výkonní umělci, výrobci, vysílatelé, nakladatelé) § 88 – § 94 (zvláštní právo pořizovatele databáze) § 95 - § 104 (kolektivní správa práv) § 105a - §105c (správní delikty, přestupky) § § 107 (ustanovení společná a závěrečná) + Příloha k autorskému zákonu (sazby některých odměn vybíraných KS) + prováděcí vyhláška (č. 488/2006 Sb., ve znění č. 408/2008 Sb.)

8 Předměty ochrany autorské dílo, výkon výkonného umělce, záznam, vysílání, databáze) definice díla (§ 2) – vývojové fáze, původní + zpracovaná podoba…. atd. negativní definice (§ 2 odst. 6, § 3) kromě autorských děl – dále také: výkony výkonných umělců; záznamy; vysílání, databáze… Příklady: denní zpráva X zpráva mající znaky díla ? fotografie folklor (v původní/zpracované podobě)

9 Dotaz (folklor, choreografie):
- Jakým způsobem  je možné chránit vlastní choreografie - aby nebyly zneužity či použity jiným folklorním  souborem? V praxi jsme se s tímto již setkali, kdy naše choreografie byly do jisté míry upravené, ale lehce čitelné, že se jedná o naši původní choreografie.  Je případně za zneužití i nějaký postih? Jakým způsobem chránit hudební díla - některá jsou vytvořena autorem, jiná jsou upravené písně pocházející ze sběru písní člena souboru... V praxi - tato díla jsou někdy upravena a taky bez úprav interpretována jiným souborem...  + názor: jedná se o lidovou píseň, tudíž si s ní můžou naložit libovolně…

10 Subjekty ochrany (nositelé práv)
autor / spoluautoři / autoři spojených děl výkonný umělec výrobce záznamu, vysílatel, nakladatel pořizovatel databáze zveřejnitel

11 Obsah ochrany Práva osobnostní - autora (§ 11) - výkonného umělce (§ 70) - nepřevoditelná, smrtí zanikají (ale i poté nutno respektovat § 11 odst. 5) Práva majetková (§ 12 a násl.) = způsoby užití + jiná majetková práva (užití = rozmnožování děl, záznamů… a/nebo zpřístupňování veřejnosti…) - všechny subjekty ochrany - v případě autora a výkonného umělce nepřevoditelná užití v hmotné podobě / užití v nehmotné podobě jiná majetková práva (= jen na odměnu)

12 Vznik práv (§ 9) – neformálně, žádná registrace (!)
- okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (zaznamenáním na papír, nosič, přednesením apod.) - zánikem hmotného substrátu nezanikají (!) dotaz: dokazování autorství ? „céčko v kroužku“ (?) Výhrady – jen informativní charakter (!) např. © jméno autora, rok uveřejnění (1. vydání) ℗ jméno výrobce záznamu, rok 1. uveřejnění (vydání) „All rights reserved“ (ISBN …., ISSN …. – nesouvisí s autorským právem – viz

13 Autorská práva X vlastnictví hmotného substrátu
nezávislé na sobě (!) povinnosti vlastníka hmotného substrátu vůči autorovi (!) (§ 12 odst. 3 – zpřístupnění věci k umožnění výkonu AP; § 38d – dokumentace při rekonstrukci stavby) - neexistence povinnosti vlastníka věc udržovat/chránit před zničením (§ 9 odst. 4) ALE: - povinnost může vyplývat z jiného práv. předpisu (např. z. č. 20/1987 Sb., o st. pam. péči; z.č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kult. hodnoty ...) + lze sjednat jinak…

14 Autorská práva X výkon autorských práv
výkon práv (užití + licencování) – v zásadě autor sám… ALE: v případě zaměstnaneckých děl – zaměstnavatel (§ 58) na základě výhradní licenční smlouvy – nabyvatel licence v případě kolektivně spravovaných práv – kolektivní správce práv

15 Trvání doby ochrany - práv autora (§ 27) - zpravidla po dobu života autora a 70 let po jeho smrti počítáno od 1.1. roku následujícího zvláštní způsoby počítání doby (§ 27 odst. 2 – 6) (pro anonymní a pseudonymní díla, pro kolektivní díla, pro audiovizuální díla apod.) práv souvisejících s právem autorským - práva výkonných umělců (+ 50 let) - §73 - práva výrobců (50 let od pořízení/zveřejnění/1. sdělení) - § 77 a 81 - práva vysílatelů (50 let od prvního vysílání) - § práva zveřejnitele (25 let od zveřejnění) - § 28 odst. 3 - právo nakladatele (50 let od vydání díla) – 87 - právo pořizovatele databáze (15 let od pořízení/zpřístupnění) - § 93 (+ prodl. na 70 let u zvuk.záznamů – novela AZ – bude opět předložena Parlamentu ČR)

16 Dědění autorských práv - podle obecné úpravy v občanském zákoníku (§ 26 odst. 2 AZ) - ze zákona nebo ze závěti (! Zdědením hmotného substrátu se nedědí automaticky i práva!!!) + nejsou-li dědicové – odúmrť (§ 26 odst. 2) výkon práv: Státní fond kultury ČR Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie - zánikem PO (dědice práv) – přechod na práv. nástupce nebo na stát

17 Užití chráněného díla, výkonu, záznamu apod.
= rozmnožování a/nebo zpřístupňování veřejnosti v zásadě možné jen se svolením nositele práv (licenční smlouvou) bez licence jen - v případě volného užití na základě některé z výjimek v AZ (§ 29 a násl.) volná díla (uplynula doba ochrany) Ad uchovávání - § 9 odst. 4 – ale může být jinak podle jiných předpisů – archivnictví, školské předpisy apod. Doporučit studentům, aby si archivovali sami…. Ale i § 12 odst. 3 – právo autora na zpřístupnění díla – viz citovat

18 Licenční smlouvy (§ 46 a násl. → od v novém OZ, § 2358 a násl.) udělení oprávnění k užití díla + závazek užít (lze sjednat jako nezavazující) výhradní (písemně) / nevýhradní jen ke známým způsobům užití podlicence – je-li sjednáno ve smlouvě převod licence – s písemným souhlasem autora

19 Obsah licenční smlouvy
strany smlouvy, předmět (dílo) odměna – výslovně nebo způsob výpočtu - možno i bezplatně (nutno uvést ve smlouvě) - „bestsellerový paragraf“ výhradnost /nevýhradnost licence

20 + viz § 50 – omezení licence
Obsah licenční smlouvy (pokr.) + viz § 50 – omezení licence způsob(y) užití /není-li – k dosažení účelu smlouvy/ územní omezení /není-li – jen na území ČR/ časové omezení /není-li – obvyklé, nejdéle na jeden rok/ + čas užití díla množstevní /není-li – obvyklé u druhu díla a způsobu užití/ součinnost autora /odevzdání díla, autorské korektury/ otázky vlastnictví hmotného substrátu

21 Omezení nabyvatele licence (§ 51) – co nemůže:
upravovat či jinak měnit dílo, název, označení autora ani spojit dílo s jiným dílem či zařadit do díla souborného (není-li sjednáno jinak nebo jde-li o úpravu či změnu díla či názvu, kde by autor svolil; ale autor si může vyhradit souhlas i pro tyto změny)

22 Odstoupení od smlouvy o výhradní licenci z důvodu nevyužívání (§ 53)
není-li využívána vůbec nebo jen nedostatečně nepříznivě dotčeny zájmy autora nesmí být způsobeno okolnostmi na straně autora Procedura (lhůty, výzvy ad. – odst. 2 – 7) Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54) Odstoupení od smlouvy z důvodu neumožnění autorské korektury (§ 56 odst. 4)

23 např. Nové způsoby uzavírání licenčních smluv – tzv. veřejné licence
vůči neurčitému okruhu adresátů nabídky na uzavření smlouvy § 46 odst. 5 a 6 AZ    např.    

24 r příklady Creative Commons: by by-nc-nd uvedení autora
Označení licence Použití licence Vysvětlivky by uvedení autora by-nc-nd uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny

25 Více info: www.creativecommons.cz nebo (např.):
Veřejné licence v České republice, MU 2012, dostupné z

26 Dotazy: Vydávání periodického tisku (měsíčníku města) – nakládání s nevyžádanými příspěvky…
užití díla v periodickém tisku ► licenční smlouva nakladatelská (zprav. nevýhradní) - dohoda 2 stran (!) „Pokyny pro autory“ (v tiráži nebo na jiném vhodném místě…): - Nevyžádané příspěvky (rukopisy, fotografie apod.) se nevracejí. - Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění nevyžádaného příspěvku. - Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravy a krácení textu. - O nutnosti provést autorskou korekturu rozhoduje redakce. Není-li podle rozhodnutí redakce autorská korektura potřebná, autor nemá právo požadovat její provedení. - uvádění jména autora (§ 11 odst. 2)

27 zveřejňování fotografií zachycující osoby – nutný souhlas všech osob?
Dotaz: zveřejňování fotografií zachycující osoby – nutný souhlas všech osob? ochrana osobnosti (nikoli AP) ► občanský zákoník § 11 a násl. OZ, zejm. § 12 odst možné pořízení nebo použití pro vědecké a umělecké účely, pro tiskové, filmové, rozhlasové a TV zpravodajství ; užití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby; v novém OZ: § 84 a násl. – d. liberační důvody: svolil-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé… v případě veřejného vystoupení v záležitosti veřejného zájmu…

28 Dotaz: vyhlašování výtvarných, literárních apod. soutěží
= uzavírání smluv… - § 61 odst. 3 AZ – soutěžní dílo …, pravidla pro užití soutěžního díla… Do podmínek soutěže: nakládání s osobnostními právy autora se řídí AZ licenční podmínky pro následné užití díla otázka vlastnictví hmotného substrátu (příspěvky zaslané do soutěže se nevracejí, vlastnictví hmotného substrátu, na němž je dílo zachyceno, odevzdáním práce do soutěže přechází bezúplatně na vyhlašovatele soutěže…)

29 Omezení práv – zákonné výjimky (§ 29 a násl.)
tzv. třístupňový test (§ 29 odst. 1) – pravidlo restriktivního výkladu většina výjimek – pro díla zveřejněná (§ 29 odst. 2) umožňují užití díla (výkonu atd.) bez souhlasu autora a většinou bezúplatně užití díla ve smyslu AZ (rozmnožování + zpřístupňování veřejnosti) volné užití (není užitím ve smyslu AZ) nutno zohlednit druh díla (viz odlišnosti pro počítačové programy, architektonická díla, elektronické databáze - § 30 odst. 3)

30 Příklady zákonných výjimek
rozmnožování pro osobní a vlastní vnitřní potřebu (§ 30a) (náhradní odměny) citace (§ 31) pravidla pro citace - viz např.: informace Knihovny UTB:

31 Příklady zákonných výjimek – pokr.
propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32) užití díla umístěného na veřejném prostranství (§ 33) zpravodajská licence /§ 34 písm. b)/, přetisk /§ 34 písm. c)/ užití politického projevu k informativnímu účelu (§ 34 písm. d)/ knihovní licence (§ 37) licence pro zdravotně postižené (§ 38) výstavní licence (§ 39)

32 Zaměstnanecké dílo (§ 58)
ke splnění povinností z pracovního (apod.) poměru výkon práv (užití a udílení licencí) – zaměstnavatel má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování (vč. překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do souborného díla, uvádění pod jménem zaměstnavatele (autorem vždy zaměstnanec – fyzická osoba) má se za to, že autor svolil k dokončení díla (po skončení PP nebo hrozí-li, že nedokončí řádně a včas) lze sjednat jinak !

33 Zaměstnanecké dílo – pokr.
odměna – mzda „bestsellerový paragraf“ (§ 58 odst. 6) mzda/odměna ve zjevném nepoměru k zisku z využití práv a k významu díla pro dosažení takového zisku (lze sjednat jinak !) - neplatí pro SW, databáze a kartograf. díla (i zde lze sjednat jinak)

34 Zaměstnanecké dílo (pokr.)
zánikem pracovního poměru (výpověď či dohoda, smrt zaměstnance) – výkon práv zůstává zaměstnavateli (§ 58 odst. 8) zánikem zaměstnavatele bez právního nástupce - práva se „vrací“ autorovi (§ 58 odst. 2)

35 Dílo na objednávku (§ 61) – obdobně soutěžní dílo
smlouva o dílo (OZ, ObchZ) platí domněnka, že licence udělena k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (lze sjednat jinak!) nad rámec účelu – nutná (další) licenční smlouva autor může užít nebo udělit licenci jinému, jen není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele

36 - právní prostředky ochrany práv chráněných AZ:
Nároky autora (výkonného umělce, výrobce atd.) - právní prostředky ochrany práv chráněných AZ: zejm. občanskoprávní (nároky podle § 40 AZ) – žaloby před civilními soudy dále: správněprávní (zejm. správní delikty – přestupky FO, správní delikty PO a podnikajících FO - podle § 105a a násl. AZ; + dále např. sankce za porušování práv v celních předpisech, ochrana spotřebitele, živnostenský zákon) trestně právní - TZ č. 40/2009 Sb. (§ 270 TZ + § 271 TZ - falza)

37 Nároky autora (výkonného umělce, výrobce atd.) podle § 40 AZ
určení autorství zákaz ohrožení nebo zásahu do práv (zejm. výroby, distribuce, sdělování, včetně propagace aj. inzerce) právo na informace o způsobu, rozsahu neoprávněného užití, o zúčastněných osobách, o ceně, ceně služby atd. odstranění následků zásahu (zejm. stažení z oběhu, zničení, včetně materiálů a nástrojů převážně užitých…) přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (zejm. omluvou nebo v penězích) zákaz poskytování služby využívané třetí osobou k porušování práv (např. znepřístupnění www stránek) přiznání práva autorovi na zveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl náhrada škody vydání bezdůvodného obohacení (dvojnásobek obvyklé odměny)

38 Správní delikty podle AZ (§ 105a a násl.)
přestupky fyzických osob správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - neoprávněné užití - obcházení technické ochrany, dovoz, výroba zařízení k obcházení atd. (§ 43 a § 44) - nesplnění info povinnosti podle § 24 (opětný prodej originálu uměleckého díla) - pokuty až 150 tis., 100 tis. a 50 tis. Kč

39 Kolektivní správa práv
vznik, účel právní úprava v ČR (§ 95 a násl.) – oprávnění, zákonný monopol KS v jiných státech, návrh směrnice o KS, řízení u SDEU (OSA ) kolektivní správci v ČR

40 Kolektivní správa práv
povinná (§ 96 AZ), rozšířená (§ 101 odst. 9 AZ) dobrovolná KS (v rozsahu daném oprávněním KS) hromadné licenční smlouvy kolektivní licenční smlouvy povinnosti KS… (zejm. § 100 AZ) povinnosti uživatelů… (zejm. § 100 odst. 3 – 5 AZ) dohled MK (ÚOHS, FÚ…)

41 Dotazy?

42 Děkuji za pozornost. adela.faladova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Autorský zákon Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury 20. listopadu 2013 Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google