Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Pojištění Pojištění – je forma přesunu rizika negativních dopadů různých nahodilých jevů (požáry, zemětřesení) z ekonomického subjektu na speciální instituci = pojišťovnu; dostaneme peníze, pokud se nám něco stane.

3 Ekonomický subjekt má dvě možnosti jak čelit riziku: Vytvořit vlastní fond (samopojištění) Zaplatit předem určitou peněžní částku pojišťovně, která se zaváže za tuto úplatu uhradit škody. Podmínkou úhrady je uskutečnění rizikové události Úplata = pojistné

4 Pojištění Finanční služba a tím i součást infrastruktury ekonomiky (služby ekonomice) Důležitou činností pojišťoven je zábranná činnost – prevence škod (např. slevy pojistného při instalaci bezpečnostního zařízení). Pojistné - cena za finanční náhradu případné škody; to co my platím pojišťovně Pojistné riziko - souhrn rizik krytý příslušným pojištěním

5 Pojistné podmínky ustanovení pojistné smlouvy (pojistná doba a místní vymezení) + zákony, vyhlášky a směrnice; podmínky sepsané ve smlouvě smlouva nikdy nemůže zhoršovat pojistné podmínky oproti zákonným normám

6 Pojistné podmínky Pojistník – uzavírá poj. Smlouvy- má právo disponovat se smlouvou Pojišťující – osoba, jejíž riziko je pojištěno, musí souhlasit s pojištěním (smlouvou) Druhy pojištění – použitá forma pojištění Pojistná hodnota – hodnota pojištěného majetku

7 Pojistné podmínky Pojistná částka – částka, na kterou jsme si majetek pojistili pojistná částka (PČ) ≤ pojistná hodnota (PH) PČ / PH = intenzita pojistné ochrany Je-li intenzita pojistné ochrany menší než 1, jedná se o podpojištění

8 Pojistné podmínky Pojistná smlouva musí být vždy písemná

9 Ve smlouvě je uvedeno: druh pojištění předmět pojištění výše pojistného plnění (způsob je ho výpočtu) výše inkasovaného pojistného způsob placení pojistného (levnější je platit pojistné 1x ročně, než 1x měsíčně) splatnost pojistné - představuje platbu za přenesení negativních finančních důsledků nahodilostí z podnikatelských a jiných ekonomických subjektů na pojišťovnu

10 Hlavní druhy pojištění pojištění majetku: sdružené pojištění domácnosti, majetkové a odpovědnostní jsou kryta rizika živelná (požár, úder blesku, výbuch, pád cizího předmětu), odcizení, vandalismus(zjištěného vandala), odpovědnost členů domácnosti za škody čím vyšší krytí je sjednáno, tím dražší je pojistné; odlišujeme pojištění rekreační domácnosti – pro pojišťovnu znamená vyšší riziko a proto je pojistné dražší pozn.: do živelných rizik někdy nepatří povodeň

11 Pojištění staveb Předmětem tohoto pojištění jsou rodinné a obytné domy, zemědělské usedlosti a chalupy Pojištěny jsou i věci patřící k budově (vybavení prádelny, radiátory, bojlery)

12 Pojištění havárie motorových vozidel Pro případ škod, jejichž velikost a vznik řidič vozidla nemohl ovlivnit i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných

13 Pojištění havárie motorových vozidel Dvě formy: Omezené havarijní pojištění Je pojištěno riziko živelné a odcizení celého vozidla Plné havarijní pojištění Je pojištěno riziko živelní, odcizení, havárie Výše plnění je dána časovou cenou vozidla v době nehody

14 Pojištění havárie motorových vozidel Bonus – sleva za bezeškodný průběh ve stanovené pojistné době (sleva na pojistném) Malus – opak bonusu (přirážka)

15 Povinně smluvní typ pojištění (daný zákonem) Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel – je povinné, v případě pojistné události uhradí pojišťovna za řidiče škodu, kterou pojištěný způsobil Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel – je povinné, v případě pojistné události uhradí pojišťovna za řidiče škodu, kterou pojištěný způsobil Pokud není motorové vozidlo pojištěno nebo je pachatel nezjištěný, jsou škody na zdraví hrazeny z Garančního fondu kanceláře pojistitelů Pokud není motorové vozidlo pojištěno nebo je pachatel nezjištěný, jsou škody na zdraví hrazeny z Garančního fondu kanceláře pojistitelů

16 Pojištění osob Úrazové pojištění finanční zabezpečení pojištěné osoby v případě, kdy v důsledku úrazu dojde k přechodnému či trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného často kombinováno s dalšími druhy pojištění do sdružené formy kryje riziko úrazů nikoliv nemocí!

17 Pojištění osob Životní pojištění Různé druhy pojištění obsahující dvě základní složky: Dožití sjednaného věku forma spoření – např. pojištění mládeže – pojištění na dožití se věku plnoletosti, kdy je pojištěnému vyplácena částka pojistného plnění Riziko smrti (po úmrtí vyplacena pozůstalým sjednaná částka) Životní pojištění má rezervotvornou složku, a zároveň funguje i jako spoření Kryje riziko nemocí nikoliv úrazů!

18 Pojištění osob Důchodové pojištění Zvláštní forma pojištění na dožití se určitého věku vytváří nárok na to, aby po dosažení sjednaného věku byl vyplácen důchod v předem dohodnutých lhůtách po dobu života pojištěného, pojistné se vyplácí do smrti pojištěného, nejdéle však do doby sjednané na placení pojistného Atraktivnost spočívá v tom, že naspořená částka se zvyšuje o úrokovou míru stanovenou zákonem nebo smlouvou

19 Pojištění osob Pojištění léčebných výloh v zahraničí Předmětem je úhrada z lékařsky nezbytných nákladů na ošetření pojištěného Pojišťovna hradí rozdíl mezi úhradou české zdravotní pojišťovny a úhradou zahraniční zdravotní pojišťovny Nepojistitelná rizika jsou zubařská pomoc, rizika válečná a politická

20 Pojištění podnikatelských, zemědělských a průmyslových rizik Živelné pojištění Živelné pojištění Nejrozšířenější pojištění právnických osob Nejrozšířenější pojištění právnických osob Kryje rizika požáru, povodně,… (ve smlouvě musí být vždy vyjmenováno, na která rizika se pojištění vztahuje) Kryje rizika požáru, povodně,… (ve smlouvě musí být vždy vyjmenováno, na která rizika se pojištění vztahuje) Předmětem pojištění jsou movité i nemovité věci, jejichž vlastníkem je podnikatelský subjekt a jsou používány ke stejnému hospodářskému účelu Předmětem pojištění jsou movité i nemovité věci, jejichž vlastníkem je podnikatelský subjekt a jsou používány ke stejnému hospodářskému účelu Pojistná částka je odvozována od nové hodnoty nebo od hodnoty časové (odhad soudního znalce) Pojistná částka je odvozována od nové hodnoty nebo od hodnoty časové (odhad soudního znalce) Velikostí pojistné částky se řídí pojistné Velikostí pojistné částky se řídí pojistné Pojistná částka – maximum pojistného plnění Pojistná částka – maximum pojistného plnění

21 Pojištění proti krádežím, vloupáním, loupežným přepadením Předmětem pojištění jsou movité věci, jejichž vlastníkem je pojištěný Kryje pojistné riziko odcizení, poškození nebo zničení pojištěného předmětu jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeži apod. (výjimku tvoří válečná a politická rizika) Podkladem pro pojistné plnění jsou sjednané pojistné částky Za lepší než požadované zabezpečení /poplašné systémy) se poskytuje sleva na pojistném

22 Dopravní pojištění Kryje riziko zničení přepravované věci s výjimkou dopravních prostředků, kterými se přeprava provádí Liší se od sebe pojištění vnitrostátní dopravy a z ciziny nebo do ciziny

23 Vnitrostátní doprava Riziko živelné, havarijní a odcizení po dobu dopravy Vyloučeny škody ze skrytých vad nebo nedostatečného balení

24 Zahraniční doprava Používají se mezinárodní podmínky – nejvýznamnější jsou anglické, které rozlišují tři základní druhy dopravního pojištění Platí pro mezinárodní námořní dopravu

25 Zahraniční doprava 1. Nejužší pojistné krytí poskytuje náhradu při totálním zničení (potopení lodě i s nákladem); částečné škody jsou hrazeny jen v případě mimořádné události (požár lodi, ztroskotání) – používá se při přepravě rud, uhlí apod. 2. Pojištění kryjící navíc i škody způsobené nebezpečími moře (znehodnocení nákladu slanou vodou apod.) 3. Proti všem rizikům vyjma válečných a politických Obecně platí, že české pojištění je širší než zahraniční

26 Strojní pojištění Pojišťuje stroje a jejich příslušenství V době uzavření pojistné smlouvy musí být stroje provozuschopné Kryje rizika náhlého zničení nebo poškození eventuelně poškození virem (v PC) Pojištění i proti škodám z přerušení provozu, avšak nikoliv z důvodů živelných pohrom

27 Pojištění odpovědnosti za škody Předmětem tohoto pojištění jsou škody vzniklé jiné osobě právnické nebo fyzické související s činností pojištěného Z pojistného je celá řada výluk (úmyslné poškození, vliv alkoholu a drog, je-li podepsána hmotná odpovědnost za škody – pokud toto zaměstnanec poruší, hradí škodu sám) Ve smlouvě je uvedena i rizikovost pojištění ekonomické činnosti, podle která se řídí i pojistné (vyšší pojistné u chemické výroby nebo u prací ve velkých výškách)

28 Pojištění úvěrové Předmětem tohoto pojištění je krytí důsledků nesplacení úvěru Pojištěnými klienty jsou podnikatelé nebo bankovní subjekty V ČR se pojišťují pouze úvěry vývozní (kryté riziko platební neschopnosti zahraničního dovozce) a dokumentární inkaso (způsob placení v zahraničním obchodě) – dovozce nepřevezme dokumenty nebo nepřevezme zboží V ČR poskytuje státem podporované úvěry ČEB, které jsou pojištěny státní firmou EGAP

29 Pojištění pro případ přerušení provozu (šomážní pojištění) Krytí rizik způsobených živelnými pohromami, které způsobí přerušení provozu Obsahem je pojištění ušlého zisku a pojištění marně vynaložených nákladů (náhrady mzdy) Vyplácí se max. rok pokud nejde o specifickou záležitost Pojistné částky si stanoví pojištěný

30 Pojištění zemědělských rizik Pojištění plodin a zvířat, první pojištění tohoto druhu bylo krupobití – sjednává se ve většině zemí EU Druhy pojištění: Plodin - proti povodni, vichřici, mrazu a zejména krupobití Zvířat - proti infekční i neinfekční nemoci, úrazu Pojišťují se hromadně – celá stáda, pouze koně se pojišťují individuálně

31 Ostatní druhy pojištění Pojištění lodí, letadel, investičních celků, montážní pojištění, garanční směnárenské činnosti, pojištění skel a úrazové pojištění

32 Nová a časová hodnota Nová hodnota – vyjadřuje náklady, které bychom museli vynaložit, abychom v době zničení získali tu samou věc úplně novou. Časová hodnota = nová hodnota – opotřebení Hodnotu je možno stanovit i jinak, např. účetní hodnota, výpočtová hodnoty, apod.

33 Klasifikace pojištění Podle délky trvání pojištění Krátkodobé – sjednáno na dobu kratší než 1 rok (tzv. področní pojištění) Dlouhodobé – na dobu delší než 1 rok

34 Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění a)Riziková pojištění – Ze zaplaceného pojistného se nevytváří rezerva na pokrytí nároků vzniklých v budoucnu stanovené lhůtní pojistné se v průběhu pojistného plně spotřebovává

35 Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění b)Rezervotvorná pojištění – dlouhodobá pojištění, u kterých je jisté, že po jejich skončení pojištěnému vznik na nárok na plnění (zpravidla v termínu konce jejich účinnosti). V průběhu trvání jejich platnosti se z přijatého pojistného vytváří technická rezerva k pokrytí budoucích závazků

36 Podle formy vzniku pojištění a podle stupně rozhodování pojištěného o uzavírání pojištění Zákonné pojištění – vzniká bez projevu vůle pojištěného subjektu či pojistníka Smluvní pojištění – vzniká na základě projevu vůle pojistníka. Ke vzniku pojištění je třeba dvoustranného právního úkonu, obsahujícího shodné projevy vůle obou smluvních stran. Podle stupně volnosti rozhodování pojištěného o uzavření pojistné smlouvy se smluvní pojištění rozděluje na pojištění povinné a pojištění dobrovolné

37 Podle formy vzniku pojištění a podle stupně rozhodování pojištěného o uzavírání pojištění Pojištění povinné – sjednání tohoto pojištění je právním předpisem uloženo jako povinnost každému subjektu, který se účastní určité právním předpisem definované činnosti Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojištěného a pojišťovny, přičemž má pojištěný, respektive pojistník, ničím neomezenou volnost rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoli.

38 Podle formy vzniku pojištění a podle stupně rozhodování pojištěného o uzavírání pojištění

39 Podle způsobu placení pojistného Pojištění za jednorázové pojistné – pojistné je placeno najednou na celou dobu na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistné je zpravidla inkasováno při sjednávání pojištění Pojištění za běžné pojistné – pojistné se platí za dohodnutá pojistná období. Dohoda o délce pojistných období a o termínech splatnosti pojistného je podstatnou součástí pojistné smlouvy.

40 Podle územní platnosti pojištění Dělícím kritériem je rozsah vymezení území, popř. místa, na němž musí dojít k události, která je důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny Místně platná pojištění- území, na němž může nastat pojistná událost je omezeno na konkrétní prostory pojištěného subjektu nebo na prostory používané pojištěným subjektem nacházející se na určité adrese nebo adresách

41 Podle územní platnosti pojištění Pojištění platná v rámci republiky – pojistná ochrana se vztahuje na celé území ČR. Pojištění sjednaná před rozpadem federace a dosud platná pak platí i na území Slovenska Pojištění platná pro území Evropy – sjednáváno především havarijní pojištění, pojištění pro cesty a pobyt a pojištění léčebných výloh v zahraničí. Není-li sjednáno ustanovení omezující územní platnost, platí, že pojištění se vztahuje pro území celého světa

42 Podle způsobu určení výše pojistného plnění Pojištění na novou hodnotu – při výpočtu pojistného plnění vychází z výše nákladů na znovuzřízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí Pojištění na časovou hodnotu – při výpočtu pojistného plnění se vychází z časové hodnoty Pojištění na modifikovanou hodnotu – při výpočtu pojistného plnění se vychází z modifikované hodnoty, což je pořizovací hodnota vedená v účetnictví, upravená dohodnutým způsobem (zpravidla přepočtená dohodnutým koeficientem)

43 Podle způsobu určení výše pojistného plnění Pojištění na jinou hodnotu – při výpočtu pojistného plnění se vychází z hodnoty dohodnuté v pojistné smlouvě, ve které musí být též dohodnut způsob jejího stanovení Pojištění na první riziko – pojistná částka je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťované věci. První riziko je kryto plně, u druhého je již jen poloviční krytí.

44 Podle způsobu určení objektu předmětu pojištění Pojištění věcí individuálně určených – každá pojištěná věc musí být ve smlouvě individuálně určena (zejména popisem výrobní značky, typů, čísla atp.) Pojištění souboru věcí – v rámci souboru jsou pojištěny všechny věci, které podle smluvního vymezení do souboru patří a to i tehdy, stanou-li se součástí souboru až po uzavření pojistné smlouvy.

45 Podle počtu rizik proti kterým je pojištění sjednáno Pojištění proti jednomu riziku – kryto pouze jedno riziko specifikované v pojistné smlouvě( např. požár) Pojištění proti více rizikům – kryto více rizik blíže specifikovaných v pojistné smlouvy Pojištění proti všem rizikům – tzv. all risks – rozsah je vymezen negativně, tj. výlukami specifikovanými v pojistné smlouvě

46 Podle účasti pojištěného na pojistném plnění nebo na škodním průběhu Pojištění se spoluúčastí pojištěného na pojistném plnění – povinnost pojištěného subjektu nést na svůj vrub určitou pevně stanovenou částku nebo určitý procentuální podíl na pojistném plnění.

47 Používané pojmy: Franšíza – typ spoluúčasti vymezený tak, že při přesahu určité hranice je hrazena celé škoda pojišťovnou Excedentní franšíza – částka, která se od pojistného plnění odečítá, pojistní se tak podílí na úhrad+ě škody částkou ve výši excedentní franšízy Procentní spoluúčast – pojistní se podílí s tančeným procentem na úhradě škody

48 Používané pojmy: Integrální franšíza – částka, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; nad ní se poskytuje částka plnění dle ustanovené smlouvy – vyloučí drobné škody z pojistného plnění Agregovaná účast – všechny škody za určité období jsou sečteny a na ně se uplatní princip spoluúčasti pevnou částkou (případy s vyšší frekvencí menších škoda zejména u větších podniků a institucí)

49 Účast pojištěného Pojištění s účastí pojištěného na škodním průběhu – je zvýhodněn pojištěný s dobrým škodním průběhem, případně znevýhodněn pojištěný ze špatným škodním průběhem

50 Podle způsobu sjednání pojistné smlouvy Pojištění typizované – samostatné produkty sjednávané na předepsaných tiskopisech – zejména pojištění občanů Pojištění individuální – sestavována individuálně z jednotlivých rizik podle potřeb pojištěného; sepsána individuální pojistná smlouva – zejména pojištění podnikatelských a průmyslových rizik

51 Podle způsobu financování a charakteru krytých rizik Pojištění sociální – zahrnuje krytí rizik spojených se zdravím a pracovních schopností jednotlivců – důsledky těchto rizik jsou zmírňovány státem.

52 Sociální pojištění Pojištění zdravotní péče a léčení (u nás odděleno od obecně sociální pojištění) Nemocenské pojištění – krytí potřeb jednotlivců v souvislosti s krátkodobou pracovní neschopností Důchodové pojištění – krytí potřeba jednotlivců v souvislosti s dlouhodobou pracovní neschopností (stáří, invalidita) Pojištění v nezaměstnanosti

53 Podle způsobu financování a charakteru krytých rizik Pojištění soukromé (komerční) – pojištění sjednává mimo rámec (nebo nad rámec sociálního zabezpečení – vše viz. výše)

54 Pojišťovnictví Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google