Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Kapitola 3 – Komerční pojištění
Charakteristika a význam komerčního pojištění Členění komerčního (soukromého) pojištění Základní pojmy Pojistitelnost rizik

3 Komerční pojištění Komerční pojištění (KP) kryje rizika způsobem odpovídajícím pojistné metodě tvorby a použití pojistného fondu V KP platí zásada ekvivalence = velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti rizika Zahrnuje v sobě různé podoby pojistných produktů Pro KP je typická smluvní podoba pojištění KP se může uplatnit v povinné podobě, ale obvyklá je podoba dobrovolná

4 Pojistný zájem Pojistný zájem
= právnická kategorie představující vztah osoby k určitému majetkovému předmětu Př. Při pojišťování věci je zájem vlastníka na jejím zachováním Objektivní stránka Zda pojišťovna má ekonomický zájem na tom , aby převzala povinnost plnit v případě realizace rizika Zda majetek nebo práva mají v penězích vyčíslitelnou hodnotu Zda pojištění majetku není v rozporu se zákony Subjektivní stránka Uvědomění si potřeby pojistné ochrany

5 Význam KP Stabilizace ekonomické úrovně ekonomických subjektů
Ovlivňování fungování tržní ekonomiky zásluhou krytí ztrát v případě realizace nahodilých událostí z pojistných plnění Uplatnění odpovědnosti ekonomických subjektů za svoji finanční stabilitu i sociální situaci Makroekonomický význam komerčního pojištění v souvislosti s tvorbou a investováním technických rezerv pojišťoven

6 Členění komerčního pojištění
V rámci komerčního pojištění se uplatňuje zcela pojistná metoda tvorby a použití pojistného fondu, který se tvoří v závislosti na riziku. Podle způsobu tvorby rezerv rozlišujeme: pojištění riziková, v rámci kterých platí podmíněná návratnost finančních prostředků daná vznikem pojistné události. Jestliže k pojistné události nedojde během trvání pojištění, pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. Počet pojistných událostí během trvání pojištění není omezený. pojištění rezervotvorná, v rámci kterých se vytváří rezerva na výplatu sjednaných pojistných plnění v budoucnosti (pro případ dožití). V těchto pojištěních se pojistné plnění vyplatí (až na určité výjimky) vždy.

7 postupné pojistné plnění
Riziková pojištění postupné pojistné plnění pojistné pojistné období pojistné období pojistné období pojistné období

8 Rezervotvorná pojištění
pojistné za pojistné období pojistné plnění pojistné pojistné období pojistné období pojistné období pojistné období

9 Členění pojištění Členění podle druhu krytých rizik na:
pojištění životní, kryjící životní rizika, tj. riziko úmrtí a riziko dožití pojištění neživotní, zahrnující krytí celé řady druhů neživotních rizik (například úraz, nemoc, požár, odpovědnost, odcizení apod.) Členění pojištění

10 Odvětví životních pojištění
Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného. Stavební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. Důchodové pojištění. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. Kapitálové činnosti Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle tříd 1 až 5

11 Odvětví neživotního pojištění
Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného. Stavební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. Důchodové pojištění. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. Kapitálové činnosti Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle tříd 1 až 5 Odvětví neživotního pojištění

12 Základní pojmy KP Pojistný kmen
= souhrn pojistných smluv, které pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění spravuje. Pojistné riziko = souhrn rizik krytých příslušným druhem pojištění tak, jak jsou převzata pojišťovnou.

13 Základní pojmy KP Pojistná smlouva
= právní dokument, který završuje dvoustranný právní akt na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob. Písemně, podle platných právních předpisů. Vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění. Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění, pokud nastane nahodilá událost, která je ve smlouvě podrobné specifikovaná. Pojistník, který s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřel se v pojistné smlouvě zavazuje platit pojistné za poskytovanou pojistnou ochranu za stanovených podmínek.

14 Základní pojmy KP Pojistné podmínky
= obsahují právní úpravu určitého druhu pojištění. Uplatňují se všeobecné a tzv. zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky = pojistné podmínky pro určitý druh pojištění. Všeobecné pojistné podmínky určují způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu trvání a ukončení pojištění, výluky z pojištění, předmět pojištění, způsob a termíny placení pojistného, podmínky poskytování pojistného plnění, charakteristika pojmu pojistná událost. Zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky = konkrétní pojistné podmínky pro dané pojištění, konkretizují všeobecné pojistné podmínky.

15 Pojistná smlouva Pojistná smlouva obsahuje
Osoby: pojistitel, pojistník, pojištěný, obmyšlený Forma pojištění: pojištění škodové či obnosové Pojistné: výše, splatnost, forma placení pojistného Pojistná doba Pojistné podmínky

16 Základní pojmy KP Pojistnou smlouvu lze sjednat ve prospěch jiné osoby, než která pojištění uzavřela. Proto se rozlišují dva základní pojmy, pojistník a pojištěný. Pojistník = Osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která se ve smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu Pojištěný (pojištěnec) = Osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. Osoba, které vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné plnění, a to bez ohledu na to, zda pojištění sjednala sama nebo jiná osoba (pojistník).

17 Základní pojmy KP Obmyšlený
= Osoba, ve prospěch které by bylo vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného (v pojištěních, kde je kryto riziko úmrtí) Pojistitel = Právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění, tj. pojišťovna. Pojistné = Cena za poskytovanou pojistnou ochranu, úplata za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele.

18 Základní pojmy KP Pojistné plnění
= Náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. Výše pojistného plnění se určuje na základě zásad likvidace pro jednotlivé druhy pojistných událostí a platných předpisů cenových i právních, podle konstrukce u jednotlivých druhů pojištění. Pojistné plnění pojistitel vyplácí v podobě náhrady škody na pojištěném majetku nebo v podobě výplaty z úrazového, životního a důchodového pojištění.

19 Vznik a zánik pojištění
Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy K zániku může dojít: Uplynutím doby pojištění Dohodou Výpovědí Nezaplacením pojistného Odstoupení od smlouvy Odmítnutím ze strany pojistitele

20 Pojistitelnost rizik Při rozhodování pojistitele, která rizika a za jsou cenu převezme ho ovlivňují tyto faktory: Cíle pojistitele a jeho subjektivní rizikové chování, Jeho riziková situace (velikost jeho rezerv, druhy rizik a jejich rozsah, která již převzal), Dosažitelné pojistné, Vlastnosti rizika (náhodných proměnných ovlivňujících dané riziko).

21 Kriteria pojistitelnosti rizik
Kriterium nahodilosti = pojištěné události nemohou být závislé na vůli zainteresovaných osob.Události, které vyvolávají pojistné plnění musí být předem nejisté a neovlivnitelné. Kriterium jednoznačnosti = rizika musí být jednoznačně popsatelná, musí být jednoznačně prokazatelné, že došlo k realizaci právě daného rizika, pojištěné riziko nemůže být zaměnitelné s jinými druhy rizika. Kriterium odhadnutelnosti = pro pojistitele musí být zjistitelná pravděpodobnost realizace daného rizik, pojistitel pokud přijímá rizika do pojištění musí mít možnost měření pravděpodobnosti realizace rizika a určení velikosti škod vzniklých následkem realizace rizika.

22 Kriteria pojistitelnosti rizik
Kriterium nezávislosti = jednotlivá rizika musí být nezávislá navzájem (pravděpodobnost realizace rizika A se nesmí změnit vstupem rizika B). Mezi závislá rizika patří rizika kumulativní, rizika nákazy, rizika, u nichž se projevuje kolísavá základní pravděpodobnost (bouře, krupobití). Kriterium velikosti = při přebírání rizika do pojištění se bere v úvahu velikost rizika (pojistitel musí dané riziko být schopen unést). Vyskytují se rizika (například při pojištění atomových reaktorů, rozsáhlé záplavy), která mohou být plně pojištěna jen s možností dalšího dělení (zajištění, pojišťovací pooly). Morální zásady = pojištění by nemělo napomáhat vyhnout se trestu v souvislosti se zaviněním určitých škod a krytí škod v návaznosti na jednání za okolností, které nejsou považovány za morální (například škody způsobené v opilosti)

23 Pojištěnost v komerčním pojištění
Při hodnocení úrovně komerčního pojištění se sledují ukazatele pojištěnosti (globální pojištěnost v dané zemí a pojištěnost v rámci jednotlivých odvětví a druhů pojištění) Globální pojištěnost: přijaté pojistné hrubý domácí produkt Vliv má řada faktorů: ekonomická úroveň země, sociální politika státu, tradice, přístupem státu ke komerčnímu pojištění, existencí alternativních nástrojů krytí rizik

24 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google