Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_03 NázevPojišťovnictví Druh učebního materiálu Výkladová prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekPeněžnictví - pojišťovny AnotaceZákladní popis činností pojišťoven, produkty Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaPojištění, pojišťovna, zajišťovna, pojistník, pojistitel, pojištěný, pojistná smlouva, vznik a záník pojištění, škodní událost, pojistný podvod Očekávaný výstup Pochopit základní pojmy, náležitosti pojistné smlouvy. Datum vytvoření12. února 2013

2 Pojišťovnictví

3 Definice: Pojištění je efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umožňuje lidem, kteří utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finanční náhradu následků tohoto neštěstí. Pojištění je realizováno formou právních vztahů mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění. Práva a povinnosti účastníků pojištění jsou stanoveny obecně závaznými předpisy nebo příslušnou smlouvou. Právní rámec podnikání v pojišťovnictví Subjekty podnikání v pojišťovnictví: Pojišťovna - právnická osoba, která provozuje pojišťovací činnost na základě udělení úředního povolení Zajišťovna - právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou Pojišťovací zprostředkovatel - právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví Samostatný likvidátor pojistných událostí - provádí na základě smlouvy s pojišťovnou šetření ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit

4 Účastníci pojištění: Zájemce o pojištění: osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem Základní subjekty pojištění: Pojistitel: právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř) Pojistník: osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným Pojištěný: osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má právo na plnění Vznik pojištění Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Pojištění vzniká od 00:00 hod dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy. Např.: Pojistnou smlouvu uzavírám dne 8.9. - datum vzniku počátku je od 00 hod. 9.9.

5 Pojistná smlouva * je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné * vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany * musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok * pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému Obsah pojistné smlouvy: * určení pojistitele a pojistníka,oprávněné osoby, jejich identifikační údaje * vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události * výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové * vymezení doby, na kterou byla PS uzavřena * pojistné podmínky Způsob uzavření pojistné smlouvy: * osobně na pobočce pojišťovny * prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele * on-line prostřednictvím internetu * prostřednictvím dalších prodejních kanálů (makléři, cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři)

6 Škodní událost * škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt) * věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci) * finanční (ztráta přijmu apod.) Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit Hlášení škodní události: * telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny * on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny * písemně na formuláři příslušné pojišťovny

7 Zánik pojištění:  Uplynutím pojistné doby  Nezaplacením pojistného  Dohodou  Výpovědí  Odstoupením  Změna vlastnictví pojištěného majetku  Jiné důvody: zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci, smrtí pojištěné fyzické osoby zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce

8 Pojistný podvod je jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny Příklady podvodného jednání: *zamlčování podstatných údajů *úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.) *úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody *úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním *nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost pojištění již poškozené věci jako nové (např. havarovaného vozidla) *různé kombinace uvedených jednání Uveďte své zkušenosti!

9 Zdroje informací: http://www.financnivzdelavani.cz zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google