Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. července 2013VY_32_INOVACE_100304_Pojistovnictvi_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. července 2013VY_32_INOVACE_100304_Pojistovnictvi_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 13. července 2013VY_32_INOVACE_100304_Pojistovnictvi_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  je specifický ekonomický obor  řeší minimalizaci rizik  smyslem pojištění je zabezpečit pojištěného pro případ nahodilých nepříznivých událostí  pojištění sice nemůže zabránit ztrátám na majetku, vrátit zdraví nebo život, ale je předpokladem pro zmírnění následků těchto nepříznivých událostí

3  pojištění má význam pro osoby fyzické i právnické  každodenní život je totiž spojen s mnoha riziky (úrazy, nemoci, krádeže, živelné pohromy atd.)  lidé se potřebují proti těmto rizikům bránit, proto vzniklo pojišťovnictví

4  pojistitel ten, kdo pojišťuje (pojišťovna), má právo na pojistné a má povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události  pojistník ten, kdo uzavírá s pojišťovnou pojistnou smlouvu (fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění), má povinnost platit pojistné  pojištěný osoba, která je pojištěna (na její zdraví, život, majetek nebo odpovědnost se pojištění vztahuje)  oprávněná osoba osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění (nejčastěji pojištěný, ale může to být i rodinný příslušník nebo společník)

5 pojistné  je peněžní částka za poskytování pojistné ochrany  obvykle je placeno opakovaně v dohodnutých obdobích (běžné pojistné) nebo najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné)  pojistné je povinen platit pojistník  stanoví se pomocí sazby (buď částkou nebo %)

6 pojistné plnění  vyplácí pojišťovna v případě, že nastane pojistná událost  výše plnění vychází z pojistné smlouvy pojistná částka  maximální výše pojistného plnění, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit při určité pojistné události pojistná událost  je skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele (pojišťovny) vyplatit plnění  konkrétní vymezení pojistné události je dáno pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami

7 pojistná smlouva  je právní dokument v písemné formě  jejím obsahem jsou ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro obě strany  je to dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění  součástí smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky, na které se pojistná smlouvy odvolává a které jsou k ní připojeny

8 pojistná doba  je časové období, na které se pojištění sjednává  pokud v tomto období dojde k pojistné události, má pojišťovna povinnost vyplatit pojistné plnění spoluúčast  je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události  odečítá se od celkové výše pojistného plnění  má motivovat pojištěné osoby, aby předcházely vzniku škody, neboť se na ní budou také podílet  využívá se u např. havarijního pojištění, abychom si při řízení počínali opatrněji

9 výluky z pojištění  uvádí, na co se konkrétní pojištění nevztahuje bonus  poskytuje se těm, kteří nemají žádnou pojistnou událost  je to sleva z pojistného  typický je u havarijního pojištění malus  používá se u těch, kteří mají mnoho pojistných událostí a uplatňují tak nároky u pojišťovny častěji  je to přirážka k pojistnému

10  postup se bude lišit podle druhu pojištění a pojistné události  vždy je ale potřeba učinit několik kroků: 1. zajistit na místě, aby škoda dále nevzrostla (pokud je to možné) 2. zajistit úřední zjištění škody, např. policií 3. umožnit zástupci pojišťovny zjistit rozsah a příčinu škody 4. zajistit si svědky a škodu zdokumentovat (vyfotit) 5. předložit pojišťovně originály potřebných dokladů, jako je doklad o tom, že jsme pojištěni, doklad o zaplacení pojistného a doklady, které prokazují výši škody (faktury za opravy, policejní protokol atd.)

11 pojišťovací činnost  hlavní činnost pojišťovny  zahrnuje sjednávání a správu pojištění, vyřizování pojistných událostí, uskutečňování pojistného plnění zajišťovací činnost  jde v podstatě o pojištění pojišťovny  využívá se zejména v případech, kdy hrozí mimořádně vysoké škody (např. živelné pohromy)  zajišťovna převezme část plnění určité pojišťovny a riziko se tak rozloží mezi několik pojišťoven

12 asistenční služby  využívají se zejména při cestách  jedná se o komplexní balíček služeb  zahrnují např. odvoz do hotelu po nehodě, dopravu do zdravotnického zařízení nebo zajištění opravy poškozeného vozidla) zábranná činnost  činnost, která směřuje k předcházení škodám (prevence, propagace, výchova) poradenství  pojišťovny pomáhají podnikům stanovit vhodný rozsah pojištění (malý rozsah pojištění totiž znamená značné riziko, příliš velký rozsah naopak zbytečně velké náklady)

13 pojištění zákonné  je automaticky uzavřeno ze zákona  musí se povinně platit pojistné  nesjednává se pojistná smlouva  pro všechny pojištěné existují jednotné podmínky  příkladem je pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem

14 pojištění smluvní  záleží pouze na občanovi nebo podniku, jestli si ho sjedná  např. pojištění proti odcizení, životní pojištění, úrazové pojištění povinně smluvní  týká se oblastí, kde je zvýšené nebezpečí, že ohrozíme ostatní  patří sem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení)  můžeme si vybrat pojišťovnu, u které uzavřeme pojistnou smlouvu

15 pojištění škodové  nahrazuje určitou výši škody, která vznikla v důsledku pojistné události  pojišťovna tuto škodu vyčíslí a proplatí pojištění obnosové  vyplacené pojistné plnění nezávisí na výši škody, která vznikla  používá se v případech, kdy by bylo obtížné nebo zcela nemožné škodu vyčíslit (třeba u životního pojištění)  výše pojistného plnění tedy není dána velikostí škody, ale pojistnou částkou, která byla sjednána při uzavření pojištění

16 Podle toho, co pojišťujeme, můžeme pojištění rozdělit na:  pojištění osob  pojištění majetku  pojištění odpovědnosti za škodu

17  chrání rodiny před následky úrazů a vážných nemocí, tedy především před ztrátou příjmů  při úmrtí pomáhá nahradit pozůstalým zdroj příjmů  oprávněnou osobou může často být nikoliv pojištěný, ale jeho rodinní příslušníci  výplata pojistného plnění může být sjednána jednorázově nebo formou důchodu (vyplácí se pravidelná částka)

18 Mezi nejčastější druhy pojištění osob patří:  Životní pojištění ◦ Rizikové životní pojištění ◦ Kapitálové životní pojištění  Důchodové pojištění  Úrazové pojištění  Rodinné pojištění a pojištění dětí a mládeže  Pojištění léčebných výloh  Pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti  Pojištění vážných chorob

19  pojištění chrání majetek před riziky jako jsou živelné pohromy, odcizení nebo vandalismus  mezi nejčastější druhy pojištění majetku patří:  Pojištění domácnosti  Pojištění nemovitosti  Havarijní pojištění  Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik  Pojištění zemědělských rizik  Úvěrové pojištění

20  pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, kterou způsobil jinému  může jít o škodu na životě, zdraví nebo majetku  chrání nás před náklady, které by nám vznikly při zranění jiných osob nebo poškození cizího majetku  náhradu za tyto škody vyplácí pojišťovna  nevztahuje se na škodu, kterou jsme způsobili úmyslně

21  Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením?  Je důležité před cestou do zahraničí uzavírat pojištění léčebných výloh?  V čem se liší pojištění domácnosti od pojištění nemovitosti?  Jak funguje kapitálové životní pojištění?

22

23 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika 3. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87204-61-0. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "13. července 2013VY_32_INOVACE_100304_Pojistovnictvi_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google