Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proto riziku a jeho dopadům je nutné se nějakým způsobem bránit – pojistit. Pojištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proto riziku a jeho dopadům je nutné se nějakým způsobem bránit – pojistit. Pojištění."— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proto riziku a jeho dopadům je nutné se nějakým způsobem bránit – pojistit. Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika – negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Pojišťovnictví představuje nevýrobní odvětví ekonomiky zabezpečující finační eliminování (vyloučení) negativních důsledků nahodilosti na ekonomickou nebo jinou činnost lidí. Touto činností se zabývají podniky – pojišťovny (zajišťovny), které jsou většinou ve formě a. s.

2 Pojišťovnictví - zvláštní odvětví ekonomiky - finanční služba - je zdrojem rozvoje společnosti - je to služba pro obyvatelstvo i podnikatelské subjekty, resp. státní instituce - neznamená výraznější růst bezpečnosti - neznamená ani naprostou jistotu – nese jen finanční důsledky za jednotlivá rizika konkrétních činností

3 Základní pojmy používané v pojišťovnictví Zajistné - finanční poplatek (částka), který platí jedna pojišťovna druhé pojišťovně (zajišťovně) za přenesení části rizika z uzavřených pojistných smluv Zábrana škod = aktivní činnost pojišťoven, která ovlivňuje výši finančních a materiálových škod a růst celospolečenské efektivnosti (jedná se většinou o činnost preventivní)‏ Pojistné riziko - souhrn rizik, který je kryt příslušným pojištěním tak, jak jej převzala konkrétní pojišťovna. Je vymezen rámcem pojistného práva, má uvedenou časovou platnost (pojistnou dobu) a místní vymezení Pojistné podmínky - všeobecné – týkají se více druhů pojištění - zvláštní – jednotlivé druhy pojištění

4 Pojistná smlouva (pojistka)‏ - navazuje na pojistné podmínky a završuje dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění PO respektive FO - pro pojištění na dobu delší než 1 rok je vyžadována písemná forma smlouvy - pojistná smlouva obsahuje zpravidla tyto údaje: druh pojištění, předmět pojištění, pojistnou dobu, výši pojistného plnění, případně způsob jeho určení, výši inkasovaného pojistného, způsob placení pojistného, splatnost - lze ji také sjednat ve prospěch jiného než toho, kdo pojištění uzavřel. V této souvislosti používáme pojmy – pojistník – tj. ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je povinen platit pojistné a pojištěný – tj. ten, na jehož majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. Ve většině případů je pod pojmem pojistník a pojištěný tatáž osoba. Rozdíl nastává v případě, že pojištění je sjednáno ve prospěch někoho jiného než toho, kdo uzavřel smlouvu a platil pojistné – př. Pojištění dítěte (pojistník rodič, pojištěný dítě).

5 Pojistné plnění - představuje pojistné vyplácení náhrady škod na pojištění majetku, FO a PO, výplaty úrazového, životního, důchodového pojištění. Jeho výplata závisí na všeobecných a zvláštních podmínkách pojištění a jednotlivých druhů pojištění a především na pojistné smlouvě Pojistné - představuje platbu za přenesení negativních finančních důsledků nahodilostí z podnikatelských subjektů nebo FO na pojišťovnu (= poplatek)‏

6 Pojištění - vytváření pojistných rezerv prostřednictvím pojištění vyžaduje pravidelné placení pojistného bez ohledu na to, jestli vznikne pojistná událost nebo ne. Na druhé straně jsou peníze okamžitě k dispozici, jsou- li splněny pojistné podmínky a) samopojištění – firma vytváří vlastní finanční fond b) pojištění – prostřednictvím pojišťovny

7 Pojistný fond - speciální rezervní fond tvořený k úhradě nahodilých událostí a potřeb souvisejících s použitím pojistných metod Kategorie a) finanční (peněžní)‏ b) důchodová (důchod = příjem) – souvisí s tvorbou a použitím těchto příjmů Pojistná metoda- soubor, zpravidla matematických metod souvisejících s definováním způsobů jak eliminovat důsledky nahodilostí

8 Kalkulace pojistného - cílem kalkulace je úhrada vlastních nákladů pojišťovny jako podniku, tzn. že předmětem je 1. cena výkonu (služby) – tarifní pojistné vztahující se k jednotlivým konkrétním druhům pojištění 2. úplné vlastní náklady pojišťovací služby a) pojistná plnění (rozhodující a převažující složka)‏ b) správní režie pojišťovny (náklady pro chod pojišťovny – nájem, voda, mzdy, …)‏ Při kalkulaci pojistného statisticky dochází k vyrovnání (kompenzaci) mezi pojistným a vypláceným pojistným plněním. Pojistné je tvořeno (kalkulační vzorec): P = NP + ZŠ + VN + Z NP – netto pojistné, ZŠ – příspěvek na zábranu škod, VN – vlastní náklady, Z – zisková přirážka

9 Základní ekonomické činnosti v pojišťovně Ekonomiku pojištění chápe jinak pojistník (má snahu získat nejméně tolik, kolik do pojištění vložil) a jinak pojišťovna, která musí splnit své závazky a ještě vytvořit zisk. Ekonomické činnosti v pojišťovně obsahují 5 základních oblastí: 1. Plánování – které se orientuje na předpokládané hospodářské výsledky s přihlédnutím na možnosti trhu a pojišťovny. Nejdůležitějšími plány jsou finanční plán, plán činností, plán pojistných událostí. 2. Analýzy a rozbory – úkolem je průběžně sledovat stanovené ekonomické úkoly, sledovat hospodářské činnosti a hosp. výsledky. Analýza a rozbory slouží pojišťovně k řízení a odstraňování nedostatků. 3. Účetnictví a informatika – zachycuje hospodářské operace, umožňuje jejich hodnocení a ukazuje konečný stav hospodaření. 4. Informační soustava – v pojišťovně je velmi složitá z důvodu rozsáhlé činnosti pojišťovny. Zabezpečuje sběr a zpracování údajů pro potřeby řízení. 5. Ekonomika práce – zahrnuje procesy související s efektivním využíváním pracovní síly (rozmisťování pracovníků, produktivita práce, zainteresování pracovníků na výsledcích). Zabývá se i mzdovou stránkou pojišťovny.

10 Pojišťovací činnosti Základem práce pojišťovny jsou pojišťovací činnosti, které jsou tvořeny obchodní činností, správou pojištění a likvidační činností. Obchodní služba – má za úkol realizovat na trhu pojistné produkty a zabývá se také údržbou pojištění, což v sobě zahrnuje kontakt se zákazníkem, získávání informací a uzavírání smluv Správa pojištění – zabezpečuje průběžnou starostlivost o uzavření pojistné smlouvy, provádí příjem a kontrolu nově sjednaných smluv, provádí registraci, evidenci, statistické zpracování, příp. nevyhnutelnou korespondenci. Likvidace pojistných událostí – je výsledkem pojišťovací činnosti a úlohou likvidace je určit výši pojistného plnění a provést vyplacení pojistné částky pojištěnému. Obsahuje v sobě spoustu postupů přes ohlášení událostí, ověření, administrativní zpracování, výpočet poj. plnění, jeho poukázání a statistické zpracování.


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proto riziku a jeho dopadům je nutné se nějakým způsobem bránit – pojistit. Pojištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google