Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně Mgr. Radka Trchová Reinsurance actuary Allianz Elementar, Austria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně Mgr. Radka Trchová Reinsurance actuary Allianz Elementar, Austria."— Transkript prezentace:

1 1 Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně Mgr. Radka Trchová Reinsurance actuary Allianz Elementar, Austria

2 2 Agenda Funkce zajištění Zajistná politika cedenta Rizikový kapitál EVA – Economic Value Added Reinsurance EVA Modelování rizikového kapitálu a vlivu zajištění na rizikový kapitál a EVA Problémy

3 3 Organizační struktura oddělení zajištění v Allianz Elementar Úkoly zajistného aktuára: simulace vlivu zajištění na rizikový kapitál (riziko pojistného) porovnání zajistných programů z hlediska ceny a kapitálu příprava dat pro výpočet úvěrového rizika ze zajištění model pro výpočet IAS netto rezerv modelování NatCat rizika Resort Pojistná Technika Soupojištění a zajištění ZajištěníSoupojištění Upisovací kontrola Zajistný aktuár Aktuariát...

4 4 Funkce zajištění 1.Mikroekonomická funkce 1.Přenos rizika na zajistitele 2.Financování rizika 3.Další služby zajistitele 2.Makroekonomická funkce 1.Jakožto pojištění 2.Vlastní funkce zajištění

5 5 Pojistně technická rizika -jestli, kdy, jak vysoká škoda vznikne -odhady škodní frekvence, výší škod Náhodné riziko - skutečné škody neodpovídají odhadu Riziko omylu - riziko chyby v odhadu Riziko změny -odhad budoucnosti na základě dat z minulosti -škodní průběh se během času mění

6 6 1. Přenos rizika na zajistitele Nová rizika v portfoliu  nedostatek dat  riziko omylu Mnoho stejných rizik v portfoliu  klesá náhodné riziko, roste riziko omylu a změny Jednotlivá vysoká rizika  obzvláště vysoké náhodné riziko (nehomogení portfolio) Různé formy zajištění ovlivňují různé typy rizika –Proporcionální zajištění – zajistitel se podílí na riziku omylu a změny –Neproporcionální zajištění – snižuje náhodné riziko

7 7 2. Financování rizika Upisovací kapacita Náhrada vlastního kapitálu –Týká se předpisů solventnosti –Zajištění zohledněno při výpočtu solventnosti –Snižuje potřebu vlastního kapitálu Spojitost bilance –Má stabilizační vliv na bilanci –Především formy zajištění, kde se zajistitel podílí na vysokých či kumulaci menších škod –Důležité především pro akcionáře, ratingové agentury, pojištěné, potencionální vkladatele

8 8 3. Služby zajistitele Zkušenost, know-how, přehled o typech rizika a produktech na trhu, kontakty Lepší statistiky, zejména u vysokých rizik Některé služby od zajistitele lepší, levnější, eficientnější než z vlastních zdrojů (added value) Nejčastější služby Školení zaměstnanců Analýza portfolia, instrumenty na analýzu portfolia, tvorba zajistného programu Regulace škod Často je podmínkou uzavření zajištění

9 9 Makroekonomická funkce Jakožto pojištění Možnost pro soukromé osoby a podnikatele podstupovat rizika, která samy nejsou schopny nést  prostor pro inovaci a hospodářský vývoj Alokace nákladů – riziko je ohodnoceno, náklady spojené s určitým rozhodnutím jsou neseny rozhodující se osobou Vlastní funkce Celosvětová diverzifikace – umožňuje pojistit rizika lokálně nepojistitelná, především přírodní katastrofy Eficientnější nasazení kapitálu

10 10 Zajistná politika cedenta Objektivní faktory Výše vlastního kapitálu, upisovací kapacita –Dáno předpisy solventnosti - zajištění jako náhrada vlastního kapitálu Obchodní odvětví, ve kterém se cedent pohybuje –Různá odvětví mají různou potřebu zajištění –Nová odvětví maní vyšší potřebu zajištění, proporcionální zajištění snižuje riziko omylu Složení portfolia –Diverzifikované portfolio vs nediverzifikované Typy rizik, které přebírá Obchodní politika cedenta –Vztah ke klientům nutí cedenta přebírat i rizika, která nechce nést Paleta služeb, které cedent potřebuje

11 11 Zajistná politika cedenta Subjektivní faktory Ochota nést riziko –Ochota ohrozit vlastní kapitál v bilanci Řízení bilance –Zajištěním lze ovlivňovat výkyvy v bilanci –Riziko nejze eliminovat úplně – podíl na rizicích vlastního portfolia je ochranou pro zajistitele Centrální vs lokální odpovědnost –Při decentrální odpovědnosti tendence k větší poptávce po zajištění, diverzifikace není zohledněna –Decentrálně jsou konkrétní potřeby zajištění v org. Jednotkách lépe zohledněny, decentrálně je zajistný program lépe strukturován Kvalita zajistitele (kapitálové vybavení, rating,...) Kontinuita, obchodní vztah k zajistiteli

12 12 -Cíl: zvyšovat hodnotu podniku -Hodnota podniku je měřena akciovým kurzem -Optimální interní ukazatel by měl mít úzký vztah k výnosu akcie -Pro EVA je tento vztah empiricky prokázán  EVA se stala centrálním řídícím ukazatelem skupiny Allianz Economic Value Added

13 13 -EVA měří výnos, který je podnikem generován nad rámec (z pohledu akcionářů) minimální požadované výše -V případě nedosažení minimálního výnosu investují akcionáři své finanční prostředky jinde EVA = Capital x ( RoE - CoC) Capital = Rizikový kapitál (přesněji Assigned Capital) RoE= Return on Equity = Normalizovaný výsledek / Rizikový kapitál CoC= Cost of Capital (in %) = Minimální požadovaná míra výnosu Co je Economic Value Added

14 14 Ergebnis RoE CoC EVA > 0EVA 2 > 0 EVA 1 > 0 Zvýšený RoE Základní idea: RoE / CoC Objem obchodu Růst EVA dosažen růstem Princip Ukazatel EVA spojuje pojem cíle výnosu a růstu Dosavadní kapitál Budoucí investice

15 15 CoC RoE EVA < 0 EVA 1 > 0 zvýšený RoE Základní idea: RoE / CoC Objem obchodu Žádný růst dokud je EVA nižší než Cost of Capital! Dosavadní kapitál EVA 2 < 0 Budoucí investice Další ztráta hodnoty Princip

16 16 Komponenty EVA - Rizikový kapitál -Rizikový kapitál je definován jako k činnosti potřebný kapitál při zohlednění obchodně-specifických rizik podniku -Od roku 2004 výpočet rizikového kapitálu pomocí interního modelu -Kapitál rozdělen do následujících kategorií:  Investiční riziko  Úvěrové riziko ze zajištění  Riziko rezerv  Riziko pojistného  Ostatní rizika (operační riziko) EVA = Capital x ( RoE - CoC)

17 17 Rizikový kapitál Kvantil 99.93% Stř. hodnota

18 18 EVA = Capital x ( RoE - CoC) ROE = Normalizovaný zisk po zdanění Rizikový kapitál Normalizovaný zisk se určí pomocí transformace HB1-výsledku (lokální účetní předpisy) přes IAS k UOP (Underlying Operating Performance) dle pravidel definovaných ve skupině Allianz. Krok HB1  IAS Odečtení tichých rezerv (‚best estimate‘ odhady) Ohodnocení pomocí tržních cen Krok IAS  UOP Úročení škodních rezerv Normalizace kapitálových výnosů Excess Capital Charge Komponenty EVA - Return on Equity

19 19 -Cena kapitálu (CoC) je cena příležitosti investorů -Odpovídá výnosu, který ze dosáhnout na kapitálovém trhu investicemi se stejnám rizikem -Na základě Capital Asset Pricing Models (CAPM) EVA = Capital x ( RoE - CoC) Komponenty EVA - Cost of Capital CoC = Risk Free Rate + Market Risk Premium x ß + + Other Risk Premia Other Risk Premia: - Political (Sovereign-)Risk - Currency Risk

20 20 Reinsurance EVA Kolik EVA vzniká ze zajištění  Kriterium pro porovnávání zajistných programů RI EVA = EVA netto – EVA brutto RI EVA = Marginal CoC – Cost of Reinsurance Marginal CoC = Capital released by Reinsurance x CoC = = (Brutto RC – Netto RC) x CoC Cost of Reinsurance = zajistné – cedované škody – zajistná provize + investment income

21 21 RC Zisk EVA > 0 brutto EVA brutto netto EVA netto RI EVA Zisk (ROE*RC) RI EVA RI Costs   EVA brutto tg  =CoC EVA = RC*(ROE – CoC) RI EVA = CoC*RC Release – RI Costs

22 22 Postup modelování  Simulace škod jednoho období (1 rok)  Aplikace zajistného programu Brutto- simulace Zajistný program Quote XL SL Simulovaný Netto-výsledek Profit/Loss Škodní procento RI EVA

23 23 Metoda

24 24 Praxe

25 25 Model – Škody brutto S 1 – malé škody - Lze modelovat též jako škodní procento S 3 – katastrofické škody S k – kumulované škody S = S 1 + S 2 + S 3 S 2 – velké škody S 1 ~ LogNormal( ,  ) - Pojistné modelováno deterministicky

26 26 Model – Škody netto Kvóta (Q%) Z = (1-Q%)S XL Zajištění (L xs P) Y i = min(max(X i – P, 0), L) - případně navíc roční limit či reinstatements (ty mají vliv na výši zajistného) SL Zajištění (L xs P) Z = min(max(S – P, 0), L)

27 27 Model – Škody netto Surplus (priorita C, počet linií k) -Každé škodě přiřadit PML (pásmo) -Dle PML stanovit procento, které nese cedent PML <= C1 C < PML <= CkC/PML PML > CkC/PML + (PML – Ck)/PML -Pokud v programu následuje ještě XL, mutno aplikovat na jednotlivé škody

28 28 Příklad zaj. programu Surplus Priorita 1 Mio. Počet linií19 XL Working Cover Priorita 1 Mio. Limit11 Mio. Cat XL Priorita 12 Mio. Limit12 Mio. 10% kvóta na prioritu Limit 0.1 Mio.

29 29 Příklad zaj. programu Riziko: PČ 37.5 Mio., PML 30 Mio. Škoda12.537.530 Surplus 63.33%7.923.7519 Vl. podíl před XL 36.67%4.613.7511 XL WC3.61110 Cat XL01.750 Vl. podíl před PQ111 PQ0.10.10.1 Vl. podíl0.90.90.9 =19/30

30 30 Praxe

31 31 Zaj. smlouvy vs. LOBs Zajistné smlouvyLoBs

32 32 Agregace

33 33 Výsledek RC netto RC brutto

34 34 Reinsurance EVA Kolik EVA vzniká ze zajištění  Kriterium pro porovnávání zajistných programů RI EVA = EVA netto – EVA brutto RI EVA = Marginal CoC – Cost of Reinsurance Marginal CoC = Capital released by Reinsurance x CoC = = (Brutto RC – Netto RC) x CoC Cost of Reinsurance = zajistné – cedované škody – zajistná provize + investment income

35 35 Informace ze simulace Porovnání zajistných programů na základě EVA Je cena zajištění přiměřená? Scénáře – jak se projeví ozdravení, zhoršení portfolia (snížení/zvýšení frekvence škod) na EVA

36 36 Problémy Kvalita dat –Kumulované škody obvykle k dispozici jen pokud zasáhly do zajištění (např. krupobití v oblasti Vídně) –Informace o PML –Extrémní škody Zohlednění inflace škod, trendy Stanovení hranice pro velké škody Modelování extrémních událostí (především NatCat – vichřice, krupobití, povodeň, zemětřesení) Zohlednění atypických zajistných konstukcí (loss protfolio transfer, konstrukce za účelem snížení odvodu fin. prostředků do výkyvové rezervy,...) Zohlednění víceročních prvků (např. přenáška zisku či ztráty zajistitele do příštích let při podílu na zisku či ztrátě) Rozdělení do LoBs


Stáhnout ppt "1 Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně Mgr. Radka Trchová Reinsurance actuary Allianz Elementar, Austria."

Podobné prezentace


Reklamy Google