Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů z OP ŽP 19. března 2009 Praha Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí

2 Rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,44%1 988,55 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny12,20% 599,42 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc2,91% 143,21

3 Rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR)

4 Prioritní osa 1 – Oblasti podpory  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1 988,552 mil. EUR) Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU Alokace (mil. EUR) 1.1Snížení znečištění vodFS1 487,726 1.2Zlepšení jakosti pitné vodyFS400,661 1.3Omezování rizika povodníFS100,165

5 Prioritní osa 6 – Oblasti podpory  Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF – 599,424 mil. EUR) Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU Alokace (mil. EUR) 6.1Implementace a péče o území soustavy Natura 2000ERDF29,971 6.2Podpora biodiverzityERDF113,891 6.3Obnova krajinných strukturERDF77, 925 6.4Optimalizace vodního režimu krajinyERDF224, 784 6.5Podpora regenerace urbanizované krajinyERDF86, 916 6.6Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod ERDF65, 937

6 PO 1, Oblast podpory 1.1. – Stav implementace  V rámci PO 1 bylo schváleno 232 individuálních projektů (všechny v oblasti podpory 1.1) zaměřených v naprosté většině na plnění závazků vyplývající ze Směrnice 91/271/EHS  Objem dotací na tyto projekty činí 16,3 mld. Kč  Řídící výbor schválil také tři tzv. velké projekty (Šumperk II, Dyje II, Nové Mlýny) s celkovou dotací zhruba 2,7 mld. Kč.  V 7. výzvě bylo podáno celkem 95 žádostí do oblasti podpory 1.1 s požadovanou dotací přes 8 mld. Kč  Předloženy velké projekty „Brno“, „Ostrava“, a „ÚČOV Praha“ (?); očekává se předložení velkého projektu „Čistá řeka Bečva II“

7 PO 1, Oblast podpory 1.1. – Stav alokace

8 PO 1, Oblast podpory 1.3. a PO 6, Oblast podpory 6.4. – Stav implementace  Oblast podpory 1.3. - ŘV dne 16.3. 2009 doporučil ke celkem schválení 17 projektů (15 projektů z oblasti povodňové služby, 2 eliminace povodňových průtoků) v objemu prostředků EU cca 250 mil.CZK  Oblast podpory 6.4. ­2 výzva – celkem schváleno 210 projektů, v objemu prostředků EU 0,9 mld. CZK ­6. výzva - celkem schváleno 349 projektů, v objemu prostředků EU 1,9 mld. CZK

9 Proč bylo nutné přistoupit ke zpracování podmínek?  Kritika EK od r. 2004 – provozní smlouvy (oddílný model)  Nedostatečná regulace oboru VaK: ­ chybějící efektivní nástroje k ověření přiměřenosti zisku provozovatelů ­ absence mechanismů zabezpečující motivaci pro vyšší výkonnost provozovatelů (vzorec pro výpočet tarifu, výkonové parametry) a tím i celého oboru ­ chybějící pravidla a intenzivnější dohled při uzavírání smluv (způsob výběru provozovatele, délka, vyváženost a transparentnost provozních smluv) ­ absence porovnávání výkonnosti provozovatelů („benchmarkingové“ metody)  Tento přístup – zásadní riziko poskytování zakázané veřejné podpory  Dvoukolejná regulace - možná diskriminace provozovatelů, stížnosti Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv

10 Finanční model  Proč finanční model ? – nutno korektně přistoupit k podmínkám v OP ŽP  Cíle modelu: ­ míra zisku provozovatelů přiměřená a slučitelná s pravidly pro veřejnou podporu (Altmark) ­ transparentní zobrazení všech finančních položek včetně nájemného s dopadem na udržitelnost infrastruktury ­ Na podkladě vzorce pro výpočet tarifu motivace k úsporám a k efektivitě ze strany provozovatelů Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

11 Finanční model  Konečné pozitivní vyjádření Evropské komise (EK)  EK požadovala přísnější přístup ve věci nastavení některých parametrů (VAPNAK, pracovní kapitál)  Poradenství a konzultace žadatelům a provozovatelům od dubna; do konce května k dispozici uživatelsky jednodušší verze včetně praktického manuálu; organizace seminářů  Na půdoryse pravidel pro veřejnou podporu existují argumenty pro uplatnění modelu v provozních smlouvách; MŽP a SFŽP budou poskytovat právní poradenství žadatelům Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

12 Praktická příručka – smluvní výkonové ukazatele  Srozumitelný stručný návod pro aplikaci výkonových ukazatelů do stávajících a nových provozních smluv včetně sankcí a monitorovacích zpráv; „uchopitelný“ i pro neodbornou veřejnost  Příručka obsahuje konkrétní příklady uplatnění výkonových ukazatelů, k dispozici je vzor monitorovací zprávy atd.  Vybrané výkonové ukazatele (10 základních a 5 doplňkových v rozlišení pitná voda - odpadní voda) lze uplatnit pro velkou i malou vodárenskou společnost – používán přepočet na jednotku (hodina přerušení, přípojka atd.)  Výkonové ukazatele lze využít i pro případný budoucí „benchmarking“ provozních společností  Velmi kladně hodnocena ze strany EK Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

13 Oddělitelnost infrastruktury  Podmínky přijatelnosti – důraz na úpravu stávajících provozních smluv  Technicky lze oddělit prakticky jakoukoliv infrastrukturu – otázkou je efektivita takového přístupu a potenciál pro nediskriminační výběr provozovatel na „oddělené“ části  Očekává se vyjádření EK jak přistupovat k některým příkladům oddělitelnosti – přístup by měl být identický pro všechny členské státy Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

14  Nutno splnit podmínku „nejlepší mezinárodní praxe“ uvedenou v Rozhodnutí EK  Tato podmínka „objasněna“ ve zprávách EK 2004, 2006  Konzultanti EK prověřují jednotlivé smlouvy, spolupráce formou předběžných zpráv – existuje prostor na dopracování  MŽP nabízí pomoc žadatelům v rámci TA FS  S EK dojednán kompromis ve věci „alternativního přístupu“ při cenotvorbě  V poslední době evidován relativně vstřícný a poctivý přístup ze strany některých provozovatelů při úpravách provozních smluv Projekty FS 2004-2006

15  Nevyhovují podmínkám OP ŽP z hlediska termínu ukončení provozní smlouvy tj. smlouvy končící po r. 2022  Celkový dotační „deficit“ u těchto aglomerací (mimo aglomeraci „Praha“) aktuálně představuje částku cca 800 mil CZK, celkem se jedná o 15 aglomerací  Lze využít dotační prostředky z programu v gesci MZE  Aglomerace „Praha“ – dotační deficit cca 7 mld. CZK; nutno zahájit jednání s provozovatelem o úpravě provozní smlouvy; oddělitelnost ČOV nereálná  „Poptávka převyšuje nabídku“ – prostředky OP ŽP budou patrně již v r. 2009 plně alokovány Problematické aglomerace

16  Aktualizace plánu výzev – do konce března ­ vyhlášení výzvy na aglomerace pod 2000 EO na podzim 2009 ­ vyhlášení samostatné výzvy na opatření 1.2. („pitná voda“) na podzim 2009 ­ vyhlášení výzvy na velké projekty do konce března  Řídící výbor pro projekty podané v tzv. „záchranné výzvě“ – červen 2009 Očekávané události

17 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí České republiky Vršovická 65, 100 1 0 Praha 10 jan. kriz @mzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google