Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů z OP ŽP 19. března 2009 Praha Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí

2 Rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,44%1 988,55 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny12,20% 599,42 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc2,91% 143,21

3 Rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR)

4 Prioritní osa 1 – Oblasti podpory  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1 988,552 mil. EUR) Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU Alokace (mil. EUR) 1.1Snížení znečištění vodFS1 487, Zlepšení jakosti pitné vodyFS400, Omezování rizika povodníFS100,165

5 Prioritní osa 6 – Oblasti podpory  Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF – 599,424 mil. EUR) Oblast podpory Název oblasti podpory Fond EU Alokace (mil. EUR) 6.1Implementace a péče o území soustavy Natura 2000ERDF29, Podpora biodiverzityERDF113, Obnova krajinných strukturERDF77, Optimalizace vodního režimu krajinyERDF224, Podpora regenerace urbanizované krajinyERDF86, Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod ERDF65, 937

6 PO 1, Oblast podpory 1.1. – Stav implementace  V rámci PO 1 bylo schváleno 232 individuálních projektů (všechny v oblasti podpory 1.1) zaměřených v naprosté většině na plnění závazků vyplývající ze Směrnice 91/271/EHS  Objem dotací na tyto projekty činí 16,3 mld. Kč  Řídící výbor schválil také tři tzv. velké projekty (Šumperk II, Dyje II, Nové Mlýny) s celkovou dotací zhruba 2,7 mld. Kč.  V 7. výzvě bylo podáno celkem 95 žádostí do oblasti podpory 1.1 s požadovanou dotací přes 8 mld. Kč  Předloženy velké projekty „Brno“, „Ostrava“, a „ÚČOV Praha“ (?); očekává se předložení velkého projektu „Čistá řeka Bečva II“

7 PO 1, Oblast podpory 1.1. – Stav alokace

8 PO 1, Oblast podpory 1.3. a PO 6, Oblast podpory 6.4. – Stav implementace  Oblast podpory ŘV dne doporučil ke celkem schválení 17 projektů (15 projektů z oblasti povodňové služby, 2 eliminace povodňových průtoků) v objemu prostředků EU cca 250 mil.CZK  Oblast podpory 6.4. ­2 výzva – celkem schváleno 210 projektů, v objemu prostředků EU 0,9 mld. CZK ­6. výzva - celkem schváleno 349 projektů, v objemu prostředků EU 1,9 mld. CZK

9 Proč bylo nutné přistoupit ke zpracování podmínek?  Kritika EK od r – provozní smlouvy (oddílný model)  Nedostatečná regulace oboru VaK: ­ chybějící efektivní nástroje k ověření přiměřenosti zisku provozovatelů ­ absence mechanismů zabezpečující motivaci pro vyšší výkonnost provozovatelů (vzorec pro výpočet tarifu, výkonové parametry) a tím i celého oboru ­ chybějící pravidla a intenzivnější dohled při uzavírání smluv (způsob výběru provozovatele, délka, vyváženost a transparentnost provozních smluv) ­ absence porovnávání výkonnosti provozovatelů („benchmarkingové“ metody)  Tento přístup – zásadní riziko poskytování zakázané veřejné podpory  Dvoukolejná regulace - možná diskriminace provozovatelů, stížnosti Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv

10 Finanční model  Proč finanční model ? – nutno korektně přistoupit k podmínkám v OP ŽP  Cíle modelu: ­ míra zisku provozovatelů přiměřená a slučitelná s pravidly pro veřejnou podporu (Altmark) ­ transparentní zobrazení všech finančních položek včetně nájemného s dopadem na udržitelnost infrastruktury ­ Na podkladě vzorce pro výpočet tarifu motivace k úsporám a k efektivitě ze strany provozovatelů Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

11 Finanční model  Konečné pozitivní vyjádření Evropské komise (EK)  EK požadovala přísnější přístup ve věci nastavení některých parametrů (VAPNAK, pracovní kapitál)  Poradenství a konzultace žadatelům a provozovatelům od dubna; do konce května k dispozici uživatelsky jednodušší verze včetně praktického manuálu; organizace seminářů  Na půdoryse pravidel pro veřejnou podporu existují argumenty pro uplatnění modelu v provozních smlouvách; MŽP a SFŽP budou poskytovat právní poradenství žadatelům Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

12 Praktická příručka – smluvní výkonové ukazatele  Srozumitelný stručný návod pro aplikaci výkonových ukazatelů do stávajících a nových provozních smluv včetně sankcí a monitorovacích zpráv; „uchopitelný“ i pro neodbornou veřejnost  Příručka obsahuje konkrétní příklady uplatnění výkonových ukazatelů, k dispozici je vzor monitorovací zprávy atd.  Vybrané výkonové ukazatele (10 základních a 5 doplňkových v rozlišení pitná voda - odpadní voda) lze uplatnit pro velkou i malou vodárenskou společnost – používán přepočet na jednotku (hodina přerušení, přípojka atd.)  Výkonové ukazatele lze využít i pro případný budoucí „benchmarking“ provozních společností  Velmi kladně hodnocena ze strany EK Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

13 Oddělitelnost infrastruktury  Podmínky přijatelnosti – důraz na úpravu stávajících provozních smluv  Technicky lze oddělit prakticky jakoukoliv infrastrukturu – otázkou je efektivita takového přístupu a potenciál pro nediskriminační výběr provozovatel na „oddělené“ části  Očekává se vyjádření EK jak přistupovat k některým příkladům oddělitelnosti – přístup by měl být identický pro všechny členské státy Aplikace podmínek přijatelnosti provozních smluv – současný stav

14  Nutno splnit podmínku „nejlepší mezinárodní praxe“ uvedenou v Rozhodnutí EK  Tato podmínka „objasněna“ ve zprávách EK 2004, 2006  Konzultanti EK prověřují jednotlivé smlouvy, spolupráce formou předběžných zpráv – existuje prostor na dopracování  MŽP nabízí pomoc žadatelům v rámci TA FS  S EK dojednán kompromis ve věci „alternativního přístupu“ při cenotvorbě  V poslední době evidován relativně vstřícný a poctivý přístup ze strany některých provozovatelů při úpravách provozních smluv Projekty FS

15  Nevyhovují podmínkám OP ŽP z hlediska termínu ukončení provozní smlouvy tj. smlouvy končící po r  Celkový dotační „deficit“ u těchto aglomerací (mimo aglomeraci „Praha“) aktuálně představuje částku cca 800 mil CZK, celkem se jedná o 15 aglomerací  Lze využít dotační prostředky z programu v gesci MZE  Aglomerace „Praha“ – dotační deficit cca 7 mld. CZK; nutno zahájit jednání s provozovatelem o úpravě provozní smlouvy; oddělitelnost ČOV nereálná  „Poptávka převyšuje nabídku“ – prostředky OP ŽP budou patrně již v r plně alokovány Problematické aglomerace

16  Aktualizace plánu výzev – do konce března ­ vyhlášení výzvy na aglomerace pod 2000 EO na podzim 2009 ­ vyhlášení samostatné výzvy na opatření 1.2. („pitná voda“) na podzim 2009 ­ vyhlášení výzvy na velké projekty do konce března  Řídící výbor pro projekty podané v tzv. „záchranné výzvě“ – červen 2009 Očekávané události

17 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí České republiky Vršovická 65, Praha 10 jan. zelená linka


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Aktuální informace k financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google