Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013 „ Možnosti podpory podnikatelských subjektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013 „ Možnosti podpory podnikatelských subjektů."— Transkript prezentace:

1 Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013 „ Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova“ 28. srpna 2008 Hospodářská komora ČR Mgr. Ivana Weberová, odbor fondů EU MŽP

2 Operační program Životní prostředí  Z pohledu finančních prostředků je druhým největším operačním programem v ČR.  Z FS a ERDF je na OPŽP vyčleněno 4,92 mld. € cca 18,4% veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR.  Globálním cílem – je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje.  7 prioritních os + TA

3 Vodohospodářské projekty  Cílem podpory je zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a snížit riziko povodní.  Vodohospodářské projekty patří dlouhodobě k prioritám financovaným z fondů EU v souvislosti s požadavky komunitární legislativy, která přikládá jakosti vod mimořádnou důležitost. Cílem je splnit závazky, které vyplývají z Přístupové smlouvy a z příslušných přechodných období.  V OPŽP této problematice věnována značná pozornost a pro financování vodohospodářských projektů jsou připraveny jak prostředky z Fondu soudržnosti, tak strukturálních fondů.

4

5 Z výše uvedených tabulek vyplývá, že na problematiku vodohospodářských projektů je vyčleněno cca 40 % celkové alokace pro OP ŽP. Prioritní osa 1Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (mil. EUR) Oblast podpory 1Snížení znečištění vod1 487,726 Oblast podpory 2Zlepšení jakosti pitné vody400,661 Oblast podpory 3Omezování rizika povodní100,165 Celkem1 988,552 Prioritní osa 6Zlepšování stavu přírody a krajiny(mil. EUR) Oblast podpory 1Implementace a péče o území soustavy Natura 200029,971 Oblast podpory 2Podpora biodiverzity113,891 Oblast podpory 3Obnova krajinných struktur77,925 Oblast podpory 4Optimalizace vodního režimu krajiny224,784 Oblast podpory 5Podpora regenerace urbanizované krajiny86,916 Oblast podpory 6Prevence sesuvů skalních zřícenin65,937 Celkem599,424

6 Vývoj požadavků Evropské komise a OPŽP Klíčem k financování VH projektů a celkově ke schválení OPŽP bylo dosažení dohody s EK nad oblastí provozních smluv

7 Vývoj požadavků EK a OPŽP Zpráva expertů EK z roku 2004 „Analýza žádostí o podporu z fondu ISPA pro investice do odvětví odpadní vody a pitné vody ve městech Příbram, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary a Karviná“ EK zjišťuje nevyváženost smluvních vztahů ve prospěch soukromého provozovatele  Neúměrně dlouhé smluvní vztahy  Metoda stanovení tarifů včetně nájemného  Nízká motivace provozovatelů k větší efektivitě  Nízké nájemné na úkor zisků provozovatelů  Netransparentní výběr provozovatele  Chybějící smluvní nástroje k zajištění kvality poskytovaných služeb a efektivity provozovatele

8 Vývoj požadavků EK a OPŽP Zpráva expertů EK z roku 2006 „Analýza stávajících smluv mezi obcemi a soukromými provozovateli a navrhované úpravy těchto smluv v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování v ČR.  EK odmítá dílčí úpravy v provozních smlouvách navržené ČR  Koncem roku 2006 ČR akceptuje návrh EK na vytvoření komplexních podmínek pro přijatelnost provozních smluv v období 2007-2013 v rámci OP ŽP

9 Vývoj požadavků EK a OPŽP Únor 2007 – odmítnutí „Guidelines“  EK odmítá navržené „Guidelines“ s odůvodněním, že se vztahují pouze na nové provozní smlouvy resp. na novou a oddělitelnou infrastrukturu, na kterou se má z OP ŽP uvolnit pouze cca 20 % prostředků; EK kritizuje nezahrnutí stávajících provozních vztahů a zároveň se vrací k dohodě z konce roku 2006 Únor 2007 – červen 2007  Zablokovaný stav, EK podmiňuje schválení OP ŽP vyřešením oblasti VDH projektů; EK „odkládá“ OP ŽP a odmítá jej posuzovat; VDH projekty ohrožují i schválení NSRR Červen 2007 – mandát pro vyjednávání s EK  Vláda ČR začátkem června schvaluje mandát pro ministra ŽP, jednou ze zásad je i vyjednávání o podmínkách pro stávající provozní smlouvy včetně doby trvání smluvního vztahu

10 Vývoj požadavků EK a OPŽP Srpen 2007 – předložení tzv. „Podmínek přijatelnosti“ EK  EK materiál považuje za průlomový; EK zasílá ČR první poziční dokument k OP ŽP; rozbíhá se vyjednání nad OP ŽP; EK přesto trvá na „soutěžní“ všech stávajících provozních smluv do konce programového období tj. k roku 2013  Lze prohlásit, že Podmínky přijatelnosti na základě demonstrace zabezpečení transparentních a vyvážených provozních vztahů přispěly k „dosažení“ milníku k roku 2022 Listopad 2007 – dohoda s EK o pravidlech přijatelnosti a financování VDH Schválení OP ŽP – prosinec 2007 Vyhlášení 3. výzvy zaměřené převážně na VDH projekty 20.12.2007

11 Dopady Dohody s EK  Schválení OP ŽP za cca 5 mld. € přispívající na další složky životního prostředí kromě „ochrany vod“  Umožnění čerpání více jak 30 mld. CZK na projekty přispívající k implementaci směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod  Odblokování stavu u projektů Fondu soudržnosti schválených v programovém období 2004-2006  Vyhlášena výzva na konci roku 2007 na VDH projekty s cílem výrazně přispět k implementaci směrnice 91/271/EHS s ohledem na blížící se kritický termín konec roku 2010

12 Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů  Příloha č. 7 Operačního programu ŽP (schválen EK prosinec 2007)  představuje dohodu s EK nad tzv. podmínkami přijatelnosti zpracovaných MŽP  Příloha č. 7 (dále jen „Dohoda“) se vztahuje na všechny projekty (včetně velkých nad 25 mil. EUR) s oddílným modelem provozování (infrastruktura je provozována osobou odlišnou od vlastníka na základě provozní smlouvy § 8 ZoVK, provozovatel obvykle inkasuje V+S a hradí vlastníkovi nájemné, přenos podstatné části rizik na provozovatele)

13 Klíčové požadavky z Dohody Stávající provozní smlouvy  Délka provozovatelské smlouvy max. do roku 2022  Smlouvy končící v období 2020 až 2022 – míra kofinancování EU 30 %  Smlouvy končící v období 2015 až 2020 – míra kofinancování EU 60 %  Smlouvy musí být dále upraveny tak, aby:  vzorec pro výpočet tarifů zamezil vzniku nepřiměřené výhody na straně provozovatele, zvýšil efektivitu a výrazně přispěl k udržitelnosti infrastruktury  obsahovaly výkonové parametry pro sledování kvality VDH služeb včetně dalších doprovodných nástrojů

14 Klíčové požadavky z Dohody Nové provozní smlouvy  maximální délka provozní smlouvy 10 let  v případě finanční spoluúčasti soukromého provozovatele na investicích do infrastruktury doba trvání smlouvy může být delší (princip proporcionality)  nutnost provedení transparentního výběrového řízení dle požadavků české legislativy, přičemž hodnotícím kritériem musí být vždy výše ceny pro vodné a stočné  musí zahrnovat nástroje podporující efektivitu (výkonové parametry, sankce) a zajišťující informovanost vlastníka infrastruktury (pravidelné zprávy o výkonu provozovatele, o dodržování kvality VDH služeb)

15 Současný stav smluvních vztahů - cenotvorba  v našem prostředí používán model náklady + zisk, který u většiny provozních smluv znamená, že se zisk počítá jako procento z vynaložených nákladů na provoz infrastruktury, tedy metodu, která silně podporuje neefektivitu provozovatele  způsob výpočtu ceny pro vodné a stočné není obvykle popsán v provozní smlouvě a není dostatečná veřejná informovanost o průběhu a pravidlech při cenovém vyjednávání  v mnoha případech není popsán způsob stanovení nájemného, to pak ani zdaleka nestačí pro budoucí obnovu infrastruktury

16 Aplikace dohody - cenotvorba  základním nástrojem je tzv. Finanční model - je v souladu s platnou cenovou regulací - pracuje na obdobných principech jako je tomu v jiných oblastech „utilit“ (regulatorní hodnota kapitálu, návratnost vloženého kapitálu, očekávání atd.) - umožní: vyčíslit přiměřenost zisku s ohledem na dokumentovaný kapitálový vklad provozovatele v minulosti, tak i ve vazbě na odůvodněné potřeby kapitálového vkladu do konce trvání provozní smlouvy - umožní: dlouhodobou prognózu tarifů a jejich porovnání s limity sociální únosnosti - umožní: samostatné plánování zákonem vyžadovaného plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury Zveřejněno na www.opzp.cz

17 Současný stav smluvních vztahů  Efektivita provozování, kvalita vodohospodářských služeb - ve smlouvách obecně nejsou zakotveny výkonové parametry podporující kvalitu poskytovaných služeb a motivující provozovatele k vyšší efektivitě - dále absentují požadavky na monitorování VH služeb, tj. povinnost vyhodnocení příslušného parametru a sankce za případné neplnění povinností - vlastník infrastruktury není dostatečně informován o plnění výkonu provozovatele

18 Aplikace dohody  každá provozní smlouva musí být vhodně a v návaznosti na místní podmínky doplněna o nástroje typu výkonové parametry, monitoring, sankce  aplikací těchto nástrojů dojde ke zlepšení kvality poskytovaných služeb s orientací na zákazníka i na vlastníka s ohledem na ochranu majetku a přispění k udržitelnosti infrastruktury

19 Aplikace Dohody Byla zpracována Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 OPŽP MŽP a SFŽP ČR připravují v rámci TA další projekty na podporu žadatelům Zveřejněno na webových stránkách www.opzp.cz

20 Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci. Kontakt: Mgr. Ivana Weberová Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Tel:+420 267 122 097 Email: ivana.weberova@mzp.czivana.weberova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013 „ Možnosti podpory podnikatelských subjektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google