Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzniklo kv ů li pot ř eb ě druhé č eské č inoherní scény. Stav ě no v roce 1905-1907 Otev ř eno 24.listopadu 1907 p ř edstavením Jaroslava Vrchlického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzniklo kv ů li pot ř eb ě druhé č eské č inoherní scény. Stav ě no v roce 1905-1907 Otev ř eno 24.listopadu 1907 p ř edstavením Jaroslava Vrchlického."— Transkript prezentace:

1

2 Vzniklo kv ů li pot ř eb ě druhé č eské č inoherní scény. Stav ě no v roce 1905-1907 Otev ř eno 24.listopadu 1907 p ř edstavením Jaroslava Vrchlického Godiva Stavitelé Jan Majer a Josef Veselý Architekt Alois Č enský Z po č átku zde p ů sobil i operní a operetní soubor(do r.1919) První dramaturg byl Karel Č apek 1921-1923.Jeho man ž elka Olga Scheinpflugová byla here č kou DnV v letech 1921-1929.P ř i ztvár ň ování svých rolí se bránila emotivnímu apelování na poslucha č e nebo č tená ř e.Výrazným rysem jejich postav byla nervozita.

3 V roce 1907 včele nového uměleckého ústavu stanul novinář a dramatik František Adolf Šumbert Spisovatel a divadelík Václav Štech 1935-1940 Bedřich Jahn Bohumil Říha až do 30.září 1941 1960-1965 Luboš Pistorius František Pavlíšek Zdeněk Mika (1970-1988) a František Laurin (1988-1990) 30.května 1990 Jiřina Jirásková,která vedla divadlo do 30.června 2000 V současné době je ředitelem Jindřich Gregorini

4 K významným herc ů m p ů sobícím v č ino h ř e pat ř ili č i stále pat ř í Václav Vydra starší,Viktor Preiss,Ji ř ina Jirásková,Ji ř ina Bohdalová,Petr Kostka,Ilja Racek,Vlastimil Brodský,Hana Maciuchová,Stanislav Remunda a mnozí další Tajemník K.H. Hilar. Dr.Hilar byl v roce 1913 jmenován dramaturgem a o rok pozd ě ji šéfem č inohry.Svým divadelním názorem,celkovým pojetím divadla i podobou inscenací, které re ž íroval,se za ř adil k nejvýznamn ě jším osobnostem M ě stského divadla na Královských Vinohradech za celou dobu jeho existence Podobn ě významnou roli sehrál i další vinikajicí um ě lec- noviná ř,dramatik a básník Jaroslav Kvapil,který se stal šéfem č inohry po odchodu K.H. Hilara do Národního divadla.Kvapil uvedl za šest let svého re ž isérského p ů sobení v M ě stském divadle na Král.Vinohradech 11 inscenací W.Shakespeara,dbal také o sou č asné autory a pro M ě stské divadlo získal dramatiky Františka Langera a Frá ň u Šrámka.

5 Kritik a re ž isér Jan Bor. Funkci um ě leckého šéfa vykonával v letech 1930-1936. Z jeho um ě lecké éry je t ř eba p ř ipomenout zejména významné inscenace dramat F.M. Dostojevského, v nich ž herecky vynikli Zden ě k Št ě pánek, František Smolík, František Kreuzmann, Ji ř í Plachý, Míla Pa č ová, Olga Scheiplfugová a další. K významným osobnostem tohoto období spat ř ily také dramaturgové dr. František Langer a dr. Frank Tetauer.

6 Po slou č ení Královských Vinohrad s Prahou dne 5. února 1922 p ř evzal divadelní budovu jménem m ě sta Prahy primátor Karel Baxa. Vinohradské se stalo m ě stským divadlem pra ž ským. 30.zá ř í 1941 bylo divadlo ú ř edn ě uzav ř eno. Zákaz trval do konce ledna 1943. Budovu,která byla a ž do té doby velmi pe č liv ě udr ž ována,si p ř ivlastnili n ě me č tí filma ř i a jejich p ů sobení znamenalo bezohledné ni č ení vnit ř ních prostor. S M ě stským divadlem byly za války spojeny i dv ě osobní tragédie- v souvislosti s ilegální č inností byla popravena šatná ř ka Marie Spilková a v Mauthausenu zahynula here č ka Anna Letenská. V b ř eznu 1944 musela Vinohradská č inohra p ř esídlit do divadla Varieté v Karlín ě, kde zahájila svou č innost pod vnuceným názvem divadlo Josefa Kajetána Tyla. Díky vedení um ě leckého šéfa Františka Gotze se však scéna rychle s ž ila s nevhodným prost ř edím a hrála p ř i vyprodaném hledišti a ž do uzav ř ení všech divadel v srpnu 1944

7 Ihned po skon č ení války,v kv ě tnu 1945, se M ě stské divadlo na Královských Vinohradech vrátilo do své budovy. Mnoho dobrovolník ů pomohlo s odstra ň ováním škod a tak bylo mo ž no v č ervnu op ě t zahájit pravidelnou č innost. V srpnu 1945 p ř evzalo M ě stské divadlo do své správy m ě sto Praha. Um ě leckého vedení se ujal re ž isér Ji ř í Frejka (do roku 1950) V roce 1950 bylo divadlo p ř id ě leno č eskoslovenské armád ě a na základ ě rozkazu ministra obrany se stalo Divadlem č eskoslovenské armády.

8

9

10

11

12

13

14

15 Miroslav Domanský Martin Vajner Tomáš Linger Bára Ordošová Denisa Brabcová Viola P ě tivoká Milan Kramarovi č Lída Mošnerová Ond ř ej Linger Blanka Hrdli č ková Natálie Karabcová Bára Uhrová Zuzana Faltýneková

16


Stáhnout ppt "Vzniklo kv ů li pot ř eb ě druhé č eské č inoherní scény. Stav ě no v roce 1905-1907 Otev ř eno 24.listopadu 1907 p ř edstavením Jaroslava Vrchlického."

Podobné prezentace


Reklamy Google