Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spurná Zuzana, PhDr. Mgr. Ph.D. Odd ě lení klinické psychologie FNUSA Agresivní pacient.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spurná Zuzana, PhDr. Mgr. Ph.D. Odd ě lení klinické psychologie FNUSA Agresivní pacient."— Transkript prezentace:

1 Spurná Zuzana, PhDr. Mgr. Ph.D. Odd ě lení klinické psychologie FNUSA Agresivní pacient

2 Agresivita vrozený základ intenzita a forma jsou osvojené v pr ů b ě hu života slouží uchování psychické a fyzické integrity nep ř im ěř ená forma je problém!

3 Základní typy agresivního chování Agresivita instrumentální – je prost ř edkem k dosažení cíle, získaná napodobováním druhých, osvojená u č ením Agresivita samoú č elná – osobní charakteristika, č lov ě ku p ř ináší požitek Agresivita jako d ů sledek afektu – č asto u jedinc ů narcisistických, na sebe zam ěř ených, kte ř í agresí reagují na zklamání, roz č ilení Agresivita reaktivní – odpov ěď na ohrožení psychické nebo fyzické integrity – nap ř. silná bolest vyvolá agresivitu, jejímž cílem je odstranit zdroj

4 Základní typy agresivního chování Agresivita m ů že být zam ěř ena: na sebe (sebepoškozování, odmítání jídla, brán ě ní zdravotnickému personálu v ošet ř ení, pokus o sebevraždu) na okolí Dlouhodobé potla č ování agresivity m ů že vést k psychosomatickým problém ů m. Jde o reakci stenickou – posilující, je vhodné její energii využít a p ř evést na prosp ě šnou aktivitu.

5 Základní typy agresivního chování Pacienti se ocitají p ř i nemoci v nestandardní situaci, mohou reagovat agresivn ě z mnoha p ř í č in. Nezvládnutá a nepochopená agresivita v nemocni č ním prost ř edí komplikuje až znemož ň uje diagnostický, lé č ebný a rehabilita č ní proces. Je p ř ekážkou motivace a vhodné spolupráce pacient ů i rodiny nemocného se zdravotnickým personálem.

6 Možné důvody agrese v medicínském prostředí Obvykle kombinace následujících okolností: Strach – nap ř. ze zákroku, ze smrti, existen č ní obavy Úzkost – ze ztráty pozice, z ohrožení, nejistoty, z neznámého Bolest Zklamání – nap ř. z málo nad ě jné prognózy, zklamání z o č ekávání Dlouhé č ekání na ošet ř ení Frustrace, vztek na osud Pocit k ř ivdy a nespravedlnosti Nadm ě rné a nereálné o č ekávání pomoci Celková zát ě ž, únava, vy č erpání Prožitek ponížení, zesm ě šn ě ní, uražení Pocit bezmoci Pocit viny a obrana p ř ed ním – hledání viníka jinde – č astá reakce p ř íbuzných

7 Možné projevy agrese Slovní – hrubé výrazy, urážky, výhružky, k ř ik, zesm ě š ň ování Fyzické napadání Destrukce p ř edm ě t ů Neklid Nervozita P ř ehnaná gestikulace Nepravidelný hlasitý dech Narušování osobní zóny Ignorace – nap ř. i telefonování v p ř ítomnosti zdravotníka

8 Časté chyby v komunikaci s pacientem s agresivními projevy Agresivní chování personálu – zvyšování hlasu, k ř ik, slovní napadání, nadávky, fyzická agrese Napomínání pacienta „Uklidn ě te se, chovejte se jako dosp ě lý.“ Zleh č ování situace

9 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem Zachovejte klid Uv ě domte si vlastní pocity Ukotv ě te se ve své roli zdravotníka Nereagujte na agresi také agresí, pacienta č asto „odzbrojí“, jestliže s ním mluvíte i jednáte vlídn ě a zdvo ř ile. Pokud nejednáte komplementárn ě, agresivního pacienta tím zasko č íte a p ř ekvapíte a konflikt se č asto rozplyne.

10 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem Agresi si neberte osobn ě, nebývá cílená na vás, zdravotník bývá pouze hromosvodem vybití pacientova nap ě tí. Pojmenujte emoce, které u pacienta vidíte, pomozte mu pochopit zdroje agresivity – úzkost, nejistota, strach, bezmoc, frustrace, bolest. Pomocí vaší empatie hledejte s pacientem porozum ě ní jeho stavu a p ř í č inám.

11 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem Zhodno ť te, jaké motivy vedly pacienta k agresivnímu chování. Pozorn ě pacienta vyslechn ě te, ukažte akceptující postoj (akceptace však neznamená souhlas). Berte jeho tvrzení vážn ě, nehodno ť te. Zorientujte se v situaci - zvažte, zda nejde o oprávn ě ný nárok č i požadavek (nap ř. po dlouhém č ekání na zákrok, chyb ě personálu, v č ekárn ě je zima č i horko)

12 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem M ů žete použít asertivní techniku „ otev ř ených dve ř í“ („ chápu vás, rozumím vaší špatné nálad ě, také bych byla naštvaná, kdybych č ekala na ošet ř ení 2 hodiny…“). V p ř ípad ě oprávn ě ného nároku je namíst ě omluva zdravotníka za chyby, spole č né nalezení ř ešení. Pokud jde o úzkost, je pot ř eba pacienta uklidnit, snížit jeho úzkost, pomoci pacientovi vyjád ř it obavy, spoluú č ast.

13 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem Doporu č ené výroky zdravotník ů : Vidím, že jste rozzlobený, co se vám p ř ihodilo? Je mi to líto…. Dob ř e vám rozumím… Na vašem míst ě bych se cítila podobn ě … Poj ď me si prosím o všem pohovo ř it…. Musí to pro vás být obtížné…. Poj ď me se poradit, jak dále… Co navrhujete… Chápu Vás….. Vaše situace není jednoduchá, vztek bývá č astou reakcí…

14 Postup zdravotníka při komunikaci s agresivním pacientem Pokud to je možné, snažte se nemocnému vyhov ě t. Poskytn ě te prostor pro dotazy, hledejte možnosti ř ešení. V p ř ípad ě extrémn ě silné agrese odejd ě te, p ř ivolejte pomoc, t ř eba i policii. Vysv ě tlujte postup vašeho jednání. Jednejte s pacientem se zájmem, úctou, respektem.

15 Použitá literatura Ř EZÁ Č, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6 Č ERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Ž ď ár nad Sázavou: Fakta, 1999. ISBN 80-902614-1-8 FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity. Prah: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-232-4 HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1996. ISBN 80-901549-0-5 NAKONE Č NÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0592-7 NAKONE Č NÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. ISBN 80-200-0625- 7 ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-689-6 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-678-0 EDELSBERGER, L. a kol. Defektologický slovník (Sovák, M.). HaH Vyšehradská, s. r. o, 2000. ISBN 80-86022-76-5 VYM Ě TAL, J. Léka ř ská psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spurná Zuzana, PhDr. Mgr. Ph.D. Odd ě lení klinické psychologie FNUSA Agresivní pacient."

Podobné prezentace


Reklamy Google