Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN"— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN
Ing. Vladimír Řehák, CSc. Česká společnost rostlinolékařská Odborné školení pro subjekty pověřené MZe ke konání kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s POR Praha –

2

3

4 Historie IOR ? 1959 – (4 entomologové z Kalifornie - Bosch, Hagen, Smith, Stern) zpracována koncepce OR jako systém k potlačování ŠO formou prezence, monitoringu a intervence zavádění do praxe od konce 60 let jako otevřený systém, který je možné zdokonalovat a doplňovat v ČR uplatňovány prvky IOR – monitoring, prahové hodnoty (kritická čísla), předpovědi – začátek 60 let

5 Podstata IOR klást důraz na - růst zdravých rostlin při co nejmenším narušení zem. ekosystémů - podporu přirozených mechanismů ochrany před ŠO pečlivě zvažovat uplatnění současně dostupných metod OR včetně integrace vhodných agrotechnických opatření, která potlačují rozvoj populací ŠO a udržují používání POR na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidí, zvířat a ŽP

6 CO JE IOR ? ? IOR = IPM (integrated pest management) – termín známý, široce užívaný oblast výzkuu a zem.praxe u nás jako součást integrovaných systémů zemědělské produkce - ovoce - réva - zelenina ve smyslu směrnic IP spojená s dotační politikou u ostatních plodin pouze jen některé prvky (např. prahové hodnoty ŠO, agrotechnická opatření)

7 …legislativa.. Směrnice EP a RADY 2009/128/ES, čl.14
ČS přijmou veškerá nezbytná opatření na podporu ochrany před ŠO s nízkými vstupy pesticidů upřednostní nechemické metody a profesionální uživatelé přejdou na postupy a přípravky, které jsou k dispozici pro daný problém spojený se stejným ŠO a představují nejnižší riziko pro lidské zdraví a ŽP zajistí, aby profesionální uživatelé měli k dispozici informace a nástroje pro sledování výskytu ŠO a pro rozhodování v oblasti OR i poradenské služby stanoví vhodné pobídky na podporu toho, aby profesionální uživatelé na dobrovolném základě uplatňovali pokyny IOR pro jednotlivé plodiny, které vypracovaly veřejné orgány nebo organizace zatupující určité profesionál. uživatele

8 Zákon č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č.199/2012 Sb.
definice IOR - § 2 odst. 1 písmeno k) : IOR je souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod OR potlačují rozvoj populací ŠO, podporují přirozené mechanismy ochrany před ŠO a snižují rizika pro lidské zdraví a ŽP

9 Opatření IOR - § 5 /zákon č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č
Opatření IOR - § 5 /zákon č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č. 199/2012 Sb 1) udržují používání POR a ostatních metod OR na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a kladou důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů 2) profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených v odst. 1 uplatňovat obecné zásady IOR, které obsahují zejména:

10 ..pokračování tabulky.. a) metody pro sledování výskytu ŠO a s OR souvisejících poruch rostlin pro rozhodování v oblasti IOR b) preventivní opatření a přímé metody OR, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a ŽP c) opatření k zamezení rezistence ŠO k POR d) způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti IOR

11 Základní komponenty IOR
Preventivní metody ochrany Využívání metod prognóz a monitorování ŠO Využívání ekonomických prahů škodlivosti (kritická čísla) Přednostní využívání selektivních POR vůči přirozeným nepřátelům ŠO a přijatelných pro ŽP a biologických prostředků a nových strategií před širokospektrálními pesticidy Monitoring rezistence ŠO k pesticidům

12 Principy IOR Náhrada části vkládaných energií informacemi
Více informací méně energie (méně aplikací méně nákladů, nižší ohrožení ŽP) Vyšší úroveň řízení ochrany, vyšší požadavky na kvalifikaci a informace Vyšší nároky (odborné, organizační) při uplatňování preventivních metod (osevní sledy, agrotechnika, odrůdy) Chemie nemůže nahrazovat chyby v agrotechnice a v pěstebních technologiích Chyby v řízení IOR vedou ke snižování produkce a její kvality a ke zvyšování nákladů

13 Obecné zásady IOR – vyhl. č. 205/2012 Sb. k provedení zák. č
Obecné zásady IOR – vyhl.č. 205/2012 Sb. k provedení zák. č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č. 199/2012 Sb. § 3 - osm zásad: k předcházení nebo potlačení ŠO využívat nepřímé metody OR. Jedná se zejména – střídání plodin ( volit vhodné odrůdy pro místní podmínky, na erozně ohrožených plochách využívat speciální osevní sledy a další postupy pro dodržování opatření v rámci GAEC) pěstitelské postupy (zpracování půdy, doba a hustota výsevu,minimalizace apod.) Odolné, nebo tolerantní odrůdy, certifikované osivo a sadba ( vyhodnotit přínosy farmářského osiva)

14 ..pokračování tabulky.. Vyvážené hnojení, odvodňování, zavlažování (množství N, obsah Ca, humusu) Hygienická opatření (čištění strojů snižuje rizika šíření ŠO, např. karantenní ŠO, plevele, sněť zakrslá) Ochrana a podpora užitečných organismů (mulčování) 2. Monitorování výskytu ŠO včetně využívání systémů předpovědi (PaS) a včasné diagnostiky (jde o sledování ŠO formou vhodných a dostupných metod, využívat informační systém SRS/ÚKZÚZ, feromónové lapáky, nasávací pasti, povětrnostní faktory- teplota, vlhkost atd)

15 ..pokračování tabulky… 3. výběr způsobu OR – založen na základě objektivní analýzy z informací o výskytu ŠO či napadení rostlin s využitím prahů škodlivosti (práh škodlivosti vědecky podložený stupeň výskytu ŠO, při kterém je nutné provést ochran. opatření, aby se zabránilo hosp. škodě), které má za povinnost zveřejňovat SRS/ÚKZÚZ (§ 5 odst. 4 písm. b) a e) zákona 4. preference všech nechemických způsobů OR před chem. přípravky pokud zajistí účinnou ochranu proti dotčeným ŠO (preference spočívá v přednostním využívání povolených biologických prostředků)

16 ..pokračování tabulky… 5. využití POR nebo metod ochrany, které jsou co nejvíce specifické pro daný ŠO a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové org. a ŽP (důkladná znalost přípravků, jejich užití včetně informací o spektru účinnosti) 6. používání POR pouze v nezbytném rozsahu (zásada založena na optimalizace dávek, četností aplikací, využívání pomocných prostředků, znalostí rizik apod) 7. uplatňování antirezistentních strategií (střídat přípravky s různým mechanismem účinku ú.l., nepoužívat POR u kterých byla zjištěna rezistence, informace SRS/ÚKZÚZ)

17 .. pokračování tabulky… 8. ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření (je spojeno s důkladně prováděnou evidencí, která poskytuje informace nejen o použitém přípravku, dávce, ale i o stavu plodiny, intenzity napadení, povětrnostních podmínek, odrůdě – vedení evidence dokumentuje úroveň práce managementu a napomáhá odstraňovat rizika, která jsou s realizací ochranných opatření spojená) Od je pro profesionální uživatele dodržování zásad povinné

18 v průběhu přechodného období (cca 2 roky
Předpoklad v průběhu přechodného období (cca 2 roky přejdou vybrané zásady IOR do režimu C-C s pevně stanovenými pravidly

19 NAP, CÍL II dílčí cíl II.a)
ukládá – zpracovat a zavést systém kontroly dodržování obecných zásad IOR včetně požadavků na odborné znalosti a rozsah praktických zkušeností pracovníků provádějící kontrolu

20 ..kontrolní systém … Hodnotí úroveň plnění předepsaných povinností Kontrolní list dokumentuje rozsah plnění formou bodového hodnocení Kontrola se vztahuje na všechny pozemky, na kterých jsou pěstovány polní plodiny včetně polní zeleniny

21 ..kde čerpat informace ? Metodická příručka IOR proti chorobám, škůdcům a plevelům – Polní plodiny Rostlinolékařský portál Akreditovaní poradci pro OR Poradenská centra pro IOR Výzkumné ústavy a zemědělské univerzity

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google