Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souvisejících zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souvisejících zákonů."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souvisejících zákonů

2 2 Novela stavebního zákona OBSAH INFORMACE 1.Důvody pro novelu SZ a hlavní témata 2.Návrh změn na úseku 2.1 územního plánování 2.1 územního plánování 2.2 územního rozhodování 2.2 územního rozhodování 2.3 stavebního řádu 2.3 stavebního řádu 2.4 změna dalších předpisů 2.4 změna dalších předpisů 3.Dosavadní průběh prací 4.Harmonogram prací

3 3 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata Důvody pro novelu SZ: analýza poznatků a zkušeností s aplikací SZ, ve spolupráci se správními orgány a odbornou i laickou veřejností podněty uplatněné v průběhu projednávání „technické“ novely SZ v 2/Q 2008 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR naplnění cílů Programového prohlášení vlády ČR na úseku veřejného stavebního práva

4 4 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata NSZ nemění koncepci platného SZ. Novela SZ: zpřesňuje znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy odstraňuje nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního předpisu provádí legislativně technické úpravy promítá Programové prohlášení vlády ČR

5 5 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata Hlavní témata novely SZ: A/ na úseku územního plánování - zkrácení procesu pořizování územních plánů - zvýšení zapojení veřejnosti do připomínkování územních plánů - zlepšení postavení vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu - zlepšení postavení obcí při připomínkování Politiky územního rozvoje

6 6 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata B/ na úseku územního rozhodování - integrace posuzování vlivů na životní prostředí a na soustavu území NATURA 2000 do územního řízení - rozpracování podrobnějšího postupu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí - rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas - zpřesnění procesních postupů u zjednodušeného územního řízení a územního souhlasu - rozpracování vedení spojeného územního a stavebního řízení

7 7 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata C/ na úseku stavebního řádu - změna kompetencí obecných stavebních úřadů - provedení revize výčtu staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících povolení ani ohlášení - sjednocení procesních postupů v případech, kdy není vedeno správní řízení - podrobnější úprava posouzení stavby autorizovaným inspektorem, možnost revize - podrobnější stanovení postupu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení - pro udržení stavební kázně doplnění a upřesnění skutkových podstat přestupků a deliktů

8 2. Návrh změn 2.1 Návrh změn na úseku územního plánování

9 9 Zkrácení procesu pořizování ÚPD § 37, § 47 odst. 5, § 48 až 51, § 65 Stav: etapy pořizování ÚP: -zadání -Koncept - rozhodování o variantách -návrh (společné jednání, veřejné projednání) lhůty pro stanoviska dotčených orgánů (DO) až 75 dnů u jedné etapy stanovisko nadřízeného orgánu se vydává až po stanoviscích DO Navrhovaná změna: zrušení konceptu ÚP, rozhodování o variantách v etapě společného jednání o návrhu zrušení možnosti prodloužit lhůty pro stanoviska DO o dalších 30 dnů stanovisko nadřízeného orgánu se dává ve lhůtě pro dotčené orgány Důvod: Důvod: zkrácení procesu pořizování ÚP o 6 až 12 měsíců

10 10 Zapojení veřejnosti do připomínkování ÚPD § 37 odst. 4, § 50 odst. 3, § 65 odst. 4Stav: V etapě společného jednání o návrhu ÚPD s dotčenými orgány nemohla veřejnost uplatňovat připomínky – vyplývá se správního řádu Navrhovaná změna: Návrh bude i v této etapě vystaven k veřejnému nahlédnutí + na webových stránkách a bude umožněno veřejnosti uplatňovat připomínky – specielní úprava vůči správnímu řádu Důvod: Důvod: zohlednění Aarhuské úmluvy

11 11 Úprava postavení vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením ÚP § 52 odst. 2Stav: námitky mohou uplatnit jen vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch Navrhovaná změna: námitky mohou uplatnit všichni vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu Důvod: Důvod: zohlednění judikatury Nejvyššího správního soudu

12 12 Zpřesnění úpravy pořizování RP § 61 až 74Stav: Regulační plán musí nahradit vyjmenovaná územní rozhodnutí Při posuzování vlivů na ŽP je vyžadován kromě vyhodnocení posudek a stanovisko Není jasné, kdo u RP na žádost platí dokumentaci vlivů na ŽP Nevydá-li zastupitelstvo RP na žádost do 2 let, ze zákona se ruší podmínka, že musí být RP a nelze vydat ÚR RP na žádost nahrazující ÚR lze prodloužit o jakoukoliv dobu Navrhovaná změna: RP může nahradit územní rozhodnutí Při posuzování vlivů na ŽP bude vyžadován posudek jen u záměrů s nejvýznamnějším vlivem na ŽP U RP na žádost je stanoveno, že dokumentaci vlivů na ŽP platí žadatel Lhůta pro vydání RP na žádost se zkracuje na 1 rok od podání žádosti, pak lze vydat územní rozhodnutí Možnost prodloužení platnosti RP na žádost se omezuje na 5 let Důvody Důvody: U RP historických jader není účelné nahrazovat povinně ÚR. Posudek k vyhodnocení vlivů na ŽP není Směrnicí EU vyžadován, pro nadbytečnost je vypuštěn s výjimkou staveb s největším vlivem na ŽP. Dokumentaci vyhodnocení vlivů bude platit žadatel, protože se týká záměru, který chce realizovat. Navržené zkrácení lhůty je reálné, v žádosti jsou již stanoviska DO a probíhá jen řízení s veřejností. Omezení platnosti RP na žádost brání spekulativnímu blokování využití zastavitelných pozemků.

13 13 Postupy při posuzování vlivů na ŽP a NATURA (§§ viz. pozn.)Stav: Postup při posouzení vlivů PÚR a územně plánovací dokumentace na ŽP není jednoznačný U regulačního plánu je možnost spojení postupů projednávání a posuzování vlivů na ŽP zpochybňováno Kompenzační opatření se ukládají samostatným postupem Navrhovaná změna: Novela stanovuje přesný postup u PÚR i všech druhů územně plánovací dokumentace včetně RP Kompenzační opatření ve vztahu k Natuře ukládá přímo schvalující orgán v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody U posuzování regulačních plánů vypuštěna etapa nevyžadovaná Směrnicí EU Důvod Důvod: odstranit rozdílné výklady kombinace 3 zákonů, a tím zpřehlednit a zjednodušit postupy posuzování vlivů spojené s územně plánovací činností, omezit možnost obstrukcí

14 14 Úprava náhrad za změnu v území § 102 a 198Stav: vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo ÚP, RP nebo jejich změnou zrušeno, náleží náhrada ve výši rozdílu cen totéž platí pro stavební uzávěru Navrhovaná změna: Nepožádá-li vlastník do 8 let od vydání ÚP nebo jeho změny umožňující pozemek zastavět o územní rozhodnutí, může obec zrušit zastavitelnost pozemku bez náhrady Důvody: Důvody: zamezení spekulací s pozemky, přenesení náhrady na ten orgán.

15 15 Úprava rozsahu a zpřesnění způsobu uplatňování předkupního práva (§ 101)Stav: Předkupní právo je možné stanovit i pro pozemky, na kterých jsou územním plánem navrhovány liniové části staveb technické infrastruktury Podle některých právních výkladů je podle nynějšího znění SZ povinností obce stanovit v ÚP předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby a opatření vždy Navrhovaná změna: pokud postačí věcné břemeno k možnosti realizovat veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření, není potřeba pozemek vykoupit a předkupní právo je zbytečné v UP vymezovat Nové znění SZ odstraní pochybnosti a jednoznačně umožní zastupitelstvu obce nestanovit předkupní právo vůbec nebo jen v rozsahu, který uzná za vhodný Důvod: Důvod: omezení předkupního práva k pozemkům jen na nezbytné případy, což vyvolá i výrazné snížení zápisů na listy vlastnictví a s tím spojené administrativy u pořizovatelů i na katastr. úřadech, odstranění pochybností v textu zákona

16 16 Rozdíly původního návrhu a redukované verze nebudou prováděny drobné legislativně technické úpravy, pouze zpřesňující a precizující text zákona nebudou novelizována ustanovení, jejichž aplikaci lze sjednotit na základě metodické činnosti ministerstev a krajů Důvody: doporučení Legislativní rady vlády posoudit nezbytnost a rozsah novelizace zákona

17 2. Návrh změn 2.2 Návrh změn na úseku územního rozhodování

18 18 Výčet staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu § 79 odst. 3 SZStav: nevyhovující taxativní výčet případů, které nevyžadují vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Navrhovaná změna: další deregulace (rozšíření) případů, které nebudou vyžadovat vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – např. jedna stavba na pozemku rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, která plní doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní; skleníky do 40 m 2 ; bazény do 40 m 2 atd. Důvod: Důvod: zjednodušení realizace některých stavebních záměrů – nezatěžování stavebníků - jedná se o nevýznamné (jednoduché) záměry,které nevyžadují ani umístění ani povolení

19 19 Územní řízení §§ 86-90 SZStav: některé procesní kroky činí problémy v praxi Navrhovaná změna: neuvádění vedlejších účastníků řízení – v případě řízení s velkým počtem účastníků možnost upuštění od veřejného ústního jednání speciální úprava lhůt pro vydání rozhodnutí – odlišná od obecné úpravy správního řádu – lhůty ve stavebním zákoně budou delší (60, popř. 90 dnů) vypuštění společenství vlastníků jednotek z okruhu účastníků územního řízení Důvod: Důvod: odstranění problematických procesních kroků při vedení územního řízení

20 20 Územně plánovací informace § 21 SZStav: dvojí pojetí = předběžná informace a forma územního rozhodování (umístění záměru) touto formou se umisťují stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2, podzemní stavby do 300 m 2, haly do 1000 m 2 a stavby do 25 m 2 nedostatečně upravený proces pro projednání chybí právní jistota pro žadatele i sousedy Navrhovaná změna: zrušení územně plánovací informace jako formy umístění záměru zachování pouze jako předběžné informace – informace pro žadatele o možnostech a způsobu změn v území Důvod: Důvod: odstranění problematické formy umístění

21 21 Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí § 78 odst. 3 až 5 SZStav: obecná úprava správního řádu – pro stavebníky a stavební úřady nedostačující stavební zákon - neobsahuje téměř žádnou zvláštní úpravu – aplikační problémy nedostatečná orientace veřejné správy i veřejnosti v procesu uzavírání smluv z uvedených důvodů v praxi málo využívána Navrhovaná změna: podrobnější úprava procesu uzavírání smluv rozpracování postupu a jednotlivých kroků – např. stanovení lhůty pro vyjádření stavebního úřadu k návrhu, postup při změně nebo úpravě návrhu, vyjadřování dotčených orgánů, zveřejňování a účinky smlouvy atd. Důvod: Důvod: absence právní úpravy, která činí v praxi problémy

22 22 Společné územní a stavební řízení § 78 odst.1 SZStav: nevyhovující obecná úprava dle správního řádu nedostatečná právní úprava postupu při vedení tohoto spojeného řízení – problémy při aplikaci v praxi Navrhovaná změna: rozpracování jednotlivých procesních kroků a postupů při vedení řízení zpřehlednění a zpřesnění procesu vedení tohoto řízení Důvod: Důvod: srozumitelnost úpravy přispěje ke snížení administrativní náročnosti

23 23 Integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení § 91 SZStav: zatěžování stavebníků – řetězení a zdlouhavost procedur opakování obdobných postupů zpoždění zahájení staveb zvýšení nákladů stavebníků Navrhovaná změna: integrace posuzování vlivů na ŽP do územního řízení u záměrů, u kterých není MŽP příslušné k vydání stanoviska EIA posuzování vlivů na ŽP nebude probíhat před územním řízením, ale v rámci územního řízení do územního řízení bude předkládáno pouze stanovisko orgánu EIA posudek se nebude zpracovávat – bude mít pouze charakter odborného posouzení Důvod: Důvod: zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy – zkrácení lhůt, snížení administrativní náročnosti, snížení nákladů, zvýšení právní jistoty stavebníků

24 24 Územní souhlas § 96 SZStav: z pohledu judikatury nejednoznačná forma vydání (jiný úkon správního orgánu nebo správní rozhodnutí) aplikační problémy některých procesních kroků Navrhovaná změna: změna koncepce a formy – bude vydáván formou správního rozhodnutí se zjednodušeným postupem upřesnění procesních pravidel a požadavků na jeho vydání Důvod: Důvod: úprava v návaznosti na judikaturu a výklady k pojetí územního souhlasu, odstranění aplikačních problémů z praxe

25 25 Rozdíly původního návrhu a redukované verze nejsou prováděny drobné a legislativně technické úpravy zpřesňující a zdokonalující text nejsou provedeny úpravy těch ustanovení, které lze překlenout výklady či metodickými doporučeními ponechání § 21 „územně plánovací informace“ – jako předběžná informace není obsažena zvláštní úprava doručování při umístění liniových staveb, staveb zvlášť rozsáhlých a změn využití zvlášť rozsáhlých – bude řešeno přes řízení s velkým počtem účastníků dle správního řádu nově je vložena úprava integrace vlivů na životní prostředí do územního řízení nadále již není rozpracována úprava udělování výjimek z územního opatření o stavební uzávěře – lze překlenout výkladem

26 2. Návrh změn 2.3 Návrh rozšíření původní novely SZ o úpravy reflektující programové prohlášení vlády

27 27 Změna působnosti stavebních úřadů při umisťování stavebStav: Stavbu umisťuje obecný stavební úřad obce 1., 2., 3. typu podle místa stavby Navrhovaná změna: Rozhodování o umístění všech speciálních staveb (dopravní stavby a vodní díla)a umístění veřejné technické infrastrukturu svěřit pouze obcím 3. typu. Důvod: Důvod: naplnění programového prohlášení vlády 1 úřad – 1 rozhodnutí – garantované informace

28 28 Revize stavebních záměrů bez ohlášení nebo povolení § 103 SZStav: nejasná vazba na územní rozhodování nepřesná specifikace některých stavebních záměrů Navrhovaná změna: zdůraznění nutnosti předchozího umístění rozšíření počtu stavebních záměrů bez ohlášení nebo SP přesnější vymezení pojmů Důvod: Důvod: rozšíření záměrů nevyžadujících ohlášení nebo stavební povolení (např. veřejná technická infrastruktura)

29 29 Sjednocení postupů na úseku stavebního řádu §§ 106 - 107, 120, 127, 128Stav: procesní postup SÚ je u jednotlivých podání stavebníka odlišný (rozdíl při postupu u ohlášení stavebního záměru, oznámení změny užívání, oznámení odstranění stavby, oznámení užívání) Navrhovaná změna: upravit procesní postup SÚ jednotně u všech podání stanovit podmínky pro : -vznik práva ze zákona (práva stavět, užívat, odstranit stavbu) -zákaz záměru stavebníka - projednání záměru ve správním řízení Důvod: Důvod: nejednotná úprava brání zjednodušení aplikační praxe, zkvalitnění a zrychlení činnosti

30 30 Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení § 116 SZStav: zcela nový institut veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně (místo vydání stavebního povolení může SÚ uzavřít se stavebníkem smlouvu o provedení stavby) nedostatečná právní úprava postupu SÚ a stavebníka Navrhovaná změna: Podrobněji upravuje postup stavebníka a stavebního úřadu náležitosti návrhu smlouvy účinky smlouvy Důvod: Důvod: podrobnější úpravou přispět k častějšímu využívání

31 31 Zkrácené stavební řízení § 117Stav: zcela nový institut autorizovaného inspektora ve stavebním zákoně nedostatečná právní úprava postupu autorizovaného inspektora a ochrany proti chybnému certifikátu Navrhovaná změna: stanoví podmínky pro vznik práva stavět upravuje zamezení souběhu stavebního řízení a posouzení autorizovaným inspektorem poskytuje větší ochranu veřejných zájmů a práv sousedů Důvod: Důvod: v aplikační praxi se platná úprava ukázala jako nedostatečná

32 32 Zkrácené stavební řízení § 117aStav: Výslovně není upraveno zákonem, pouze výkladem se dovozuje, že právo stavět vzniká stavebníkovi předáním oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem na SÚ Navrhovaná změna: Právo stavět stavebníkovi vznikne podáním oznámení na SÚ, jsou-li splněny zákonné podmínky vzniku práva SÚ může rozhodnout o zákazu stavby nebo o tom, že oznámený stavební záměr projedná ve stavebním řízení SÚ může do 1 roku od podání oznámení rozhodnout, že právo nevzniklo, zastavit stavbu a zahájit řízení o odstranění Důvod: Důvod: větší ochrana soukromých a veřejných zájmů

33 33 Nařízení odstranění stavby § 129 SZStav: 4 taxativní důvody pro odstranění stavby: závadný stav stavby „černá“ stavba zrušeno stavební povolení ve veřejném zájmu podle § 176 SZ dočasná stavba Navrhovaná změna: Stanoví se další důvody : stavba nevyžaduje posouzení podle SZ, ale je postavená v rozporu s předpisy (např. v ochranném pásmu)stavba nevyžaduje posouzení podle SZ, ale je postavená v rozporu s předpisy (např. v ochranném pásmu) povolení zrušeno soudempovolení zrušeno soudem (vede se opakované stavební řízení) (vede se opakované stavební řízení) Důvod: Důvod: zvýšení ochrany veřejných zájmů

34 34 Přestupky a delikty §§ 178 -181 SZStav: absence postihu sankcí u některých povinností vyplývajících ze zákona Navrhovaná změna: rozšíření počtu skutkových podstat přestupků a deliktů Důvod: Důvod: zvýšení stavební kázně stavebníků, možnost získání finančních prostředků obcí

35 35 2. Návrh změn 2.4 Změny dalších zákonů Součástí novely stavebního zákona je také změna dalších 14 souvisejících zákonů

36 36 Změny dalších zákonů Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy: 1.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 2.zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 3.zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 4.zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 5.zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

37 37 Změny dalších zákonů 6.zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 7.zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon 8.zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 9.zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 10.zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 11.zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 12.zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 13.zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 14.zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

38 38 Zákon o požární ochraně 1.Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů upravuje výkon státního požárního dozoru tak, aby byl v souladu s navrhovanými úpravami § 104 (ohlašování staveb), § 126 a § 127 (změna v užívání) stavebního zákona, tj. upřesňuje výčet staveb, u kterých se státní požární dozor vykonává a u kterých se nevykonává

39 39 Horní zákon 2.Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů zpřesňuje působnost obvodního báňského úřadu při umisťování staveb (sjednocení úpravy s novelizovaným § 16 stavebního zákona) označuje stavby důlních děl, důlní stavby pod povrchem a sklady výbušnin, jako nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem

40 40 Zákon o ochraně přírody a krajiny 3.Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů posuzování vlivů na Naturu 2000 a územní řízení nebo projednávání územně plánovací dokumentace už nebude děleno do 2 samostatných procesů kompenzační opatření nebudou vydávána samostatným rozhodnutím, budou součástí rozhodnutí SÚ nebo vydávaného opatření obecné povahy

41 41 Zákon o ochraně přírody a krajiny 3.Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů omezuje účast občanských sdružení formou procesního postavení jako účastníků řízení pouze na řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny účast veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení bude nadále umožněna podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

42 42 Zákon o dani z nemovitosti 4.Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů odráží návrhy novely stavebního zákona např. v souvislosti s omezením platnosti certifikátu autorizovaného inspektora nahrazujícího stavební povolení (§ 117 stavebního zákona) nebo zániku účinku veřejnoprávní smlouvy (§ 116 stavebního zákona) přizpůsobuje terminologii zákona o dani z nemovitosti termínům stavebního zákona

43 43 Zákon o „autorizovaných osobách činných ve výstavbě“ 5.Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje oprávnění a z něho vyplývajících povinností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a autorizovaného technika v případě zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

44 44 Zákon o zeměměřictví 6.Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů stanoví zmocnění pro obce a hlavní město Prahu vydat v případech, kdy vedou technickou mapu obce, obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezí obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce, a podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro účely aktualizace této mapy

45 45 Atomový zákon 7.Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost předkládat výsledky stanovení radonového indexu pozemku již při umisťování stavby (ne až ve stavebním řízení), a to z důvodu úprav § 103 a § 104 stavebního zákona, kterými se zvyšuje počet staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení

46 46 Zákon o oceňování majetku 8.Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů přizpůsobuje terminologii zákona o oceňování majetku termínům stavebního zákona, a to především z důvodu eliminace zavádějících výkladů jako prevence před soudními kauzami ve věci objektivního stanovení základu majetkových daní, např. daně z převodu nemovitostí

47 47 Zákon o hlavním městě Praze 9.Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů doplňuje do samostatné působnosti městské části oprávnění vystupovat jako účastník řízení, v nichž se vydává dodatečné povolení stavby nahrazující územní rozhodnutí, čímž reaguje na úpravu novelizovaného § 129 stavebního zákona (nařízení odstranění stavby), ve kterém je nově upraveno postavení obce jako účastníka řízení o dodatečném povolení stavby, pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna proti územnímu rozhodnutí

48 48 Zákon o hospodaření energií 10.Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů odstraňuje zmatečnost vztahu mezi územně plánovací dokumentací a územní energetickou koncepcí územní energetická koncepce bude neopomenutelným podkladem pro územní plánování nikoli součástí územně plánovací dokumentace

49 49 Energetický zákon 11.Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů upravuje postavení MPO ve věcech udělování autorizace při výstavbě vybraných plynových zařízení jako dotčeného orgánu (místo účastníka řízení) při umisťování staveb vypouští povinnost projednat odpojení od centralizovaného zásobování teplem ve stavebním řízení, neboť to není předmětem energetického zákona (formu povolení upravuje stavební zákon)

50 50 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 12.Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů upravuje zvláštní ustanovení o posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí, které zajistí, že projednávání každé z těchto dokumentací podle stavebního zákona a projednávání posouzení vlivů na životní prostředí bude jeden společný proces

51 51 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 12.Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů upravuje účast občanských sdružení ve stavebním řízení a dává jej do souladu s obecnými principy stavebního zákona; úprava jednoznačně stanoví, že občanská sdružení nejsou účastníky stavebního řízení

52 52 Vodní zákon 13.Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů upřesňuje nezbytné podklady vodoprávního úřadu (souhlas, stanovisko, rozhodnutí) pro postupy podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb upřesňuje, která vodní díla může posoudit autorizovaný inspektor

53 53 Zákon o správních poplatcích 14.Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zvětšuje počet úkonů, které podléhají zpoplatnění a jsou vymezeny v položkách (č. 17, 18, 19 a 20) zvyšuje sazby jednotlivých úkonů, které nebyly měněny od roku 1992

54 54 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Zpoplatňované úkony na úseku územního rozhodování vydání ÚR o umístění stavby, o změně využití území nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území vydání ÚR o dělení nebo scelování pozemků Navrhovaná změna: Nově navržené úkony ke zpoplatnění vydání ÚR podle jednotlivých druhů ÚR vydání změny ÚR vydání ÚR ve zjednodušeném územním řízení vydání územního souhlasu uzavření veřejnoprávní smlouvy prodloužení platnosti ÚR povolení výjimky vydání regulačního plánu na žádost Důvod: Důvod: Větší možnost odstupňování výše poplatku s ohledem na druh územního rozhodnutí resp. složitost činnosti stavebního úřadu.

55 55 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Zpoplatňované úkony na úseku územního rozhodování vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Navrhovaná změna: Nově navržené úkony ke zpoplatnění se dále člení podle složitosti a účelu užívání stavby nebo zařízení  stavby pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci, jejich doplňkové stavby, garáže  stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení  stavby, které vyžadují ohlášení  ostatní stavby velikosti území  do výměry 5 000 m²  nad výměru 5 000 m² Důvod: Důvod: Větší možnost odstupňování výše poplatku s ohledem na velikost stavby nebo území.

56 56 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Za vydání územního rozhodnutí jsou stanoveny dvě sazby 1 000,- Kč 500,- Kč Navrhovaná změna: Nově jsou stanoveny sazby za vydání územního rozhodnutí od 500,- Kč do 20 000,- Kč Důvod: Důvod: Zohlednění nároků kladených na stavební úřad na úseku územního rozhodování a nárůstu výdajů.

57 57 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Položka věnována úseku stavebního řádu neobsahuje všechny úkony stavebního úřadu a naopak zpoplatňuje povolení některých staveb, zařízení a terénních úprav, které nepodléhají vydání rozhodnutí (postačí ohlášení). Navrhovaná změna: Nově jsou stanoveny sazby za vydání rozhodnutí  o povolení užívání stavby  o povolení předčasného užívání stavby  o povolení zkušebního provozu  o povolení výjimky za úkony  ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasportu  přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Důvod: Důvod: Doplnění chybějících úkonů stavebního úřadu, které podléhají zpoplatnění a vypuštění úkonů zpoplatnění nepodléhajících.

58 58 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Za vydání rozhodnutí na úseku stavebního řádu jsou stanoveny sazby 300,- Kč 1 000,- Kč 2 500,- Kč 3 000,- Kč Navrhovaná změna: Sazby za vydání stavebního povolení jsou členěny do více písmen podle složitosti a účelu užívání stavby od 500,- Kč do 5 000,- Kč 10 000,- Kč Ostatní sazby za vydání rozhodnutí 500,- Kč 1 000,- Kč 5 000,- Kč Důvod: Důvod: Zohlednění nároků kladených na stavební úřad na úseku stavebního řádu a nárůstu výdajů.

59 59 Zákon o správních poplatcích Platné znění: Vydání rozhodnutí o vyvlastnění není zpoplatněno. Navrhovaná změna: Nově se stanovuje položka za vydání rozhodnutí o vyvlastnění se sazbou 5 000,- Kč Důvod: Důvod: Doplnění zpoplatnění chybějícího úkonu vyvlastňovacího úřadu.

60 60 Rozdíly původního návrhu a redukované verze Původně byly změny zákonů zpracovány v samostatném návrhu zákona: „Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon“ Nyní jsou přímo součástí návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon – připomínka Legislativní rady vlády.

61 61 Rozdíly původního návrhu a redukované verze Původní návrh obsahoval změnu 20 souvisejících zákonů. Současný návrh obsahuje změnu 14 souvisejících zákonů. Z původních 20 zákonů zůstalo 12 a nově je doplněn zákon o „autorizovaných osobách činných ve výstavbě“ a zákon o zeměměřictví. Důvod redukce: redukce novely stavebního zákona upuštění od legislativně technických úprav, které je možné překlenout výkladem

62 62 Rozdíly původního návrhu a redukované verze Z novelizace se vypouští tyto zákony: 1.zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 2.zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 3.zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 4.zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

63 63 Rozdíly původního návrhu a redukované verze 5.zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 6.zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 7.zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 8.zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

64 64 Rozdíly původního návrhu a redukované verze Poznámka závěrem Rozsáhlejší novelu soudního řádu správního předkládá Ministerstvo spravedlnosti, pokud by neprošla, bude součástí novely stavebního zákona malá novela soudního řádu správního.

65 65 3. Dosavadní průběh prací na NSZ novela SZ je připravována od 2Q/2008 v 03/2009 byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení v rámci mezirezortního připomínkového řízení - se vyjádřilo 59 připomínkových míst - z toho 39 uplatnilo připomínky zásadní - celkem bylo uplatněno 1469 připomínek - z toho zásadních připomínek bylo 722 všechny zásadní připomínky se podařilo vypořádat návrh byl do vlády předložen v 02/2010 bez rozporů

66 66 3. Dosavadní průběh prací na NSZ v 03/2010 byla novela SZ projednávána ve třech pracovních komisích Legislativní rady vlády (LRV): veřejné právo II – finanční právo, soukromé právo a veřejné právo I – správní právo č. 1 dne 22.4.2010 byla novela SZ projednávána v LRV; s ohledem na doporučení formální (aby NSZ předložila vláda vzešlá z připravovaných voleb) i věcná (zdůvodnit rozsah NSZ) byl návrh stažen z jednání LRV od 3Q 2010: - obsah projednané novely SZ zredukován na základě doporučení LRV + akceptovány její další připomínky - novela SZ doplňována o cíle Programového prohlášení vlády ČR na úseku veřejného stavebního práva

67 67 4. Harmonogram prací leden 2011– projednání RIA únor 2011– zpracování návrhu novely březen 2011– vnitřní připomínkové řízení a mezirezortní připomínkové řízení duben 2011– projednání připomínek, úprava návrhu květen 2011– projednání příp. rozporů září 2011 – předání návrhu na Úřad vlády

68 INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ (zák. č. 184/2006 Sb.)

69 69 Hlavní změny Hlavní změny stanovení výše náhrady za vyvlastnění rozlišení účinků odvolání odkladný účinek přizná žalobě soud soud bude rozhodovat o rozvrhu náhrady, nebude-li dohoda

70 70 Náhrada při odnětí vlastnictvíStav: Navrhovaná změna: Náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku podle skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti, nepřihlíží se ke zhodnocení či znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění Důvod: Důvod: problémy stanovení ceny obvyklé – porovnání cen stejného nebo obdobného majetku v daném místě a čase Náhrada ve výši obvyklé ceny, pozemky se oceňují jako stavební určených Problémy s oceněním pozemků určených pro dopravní stavby, kde není tržní prostředí Velké rozdíly mezi katastrálními územími

71 71 Náhrada dalším osobám Stav: O rozdělení náhrady mezi vyvlastňovaného a další osoby, jejichž práva zanikají (zástavní, podzástavní), rozhodují vyvlastňovací úřady. Navrhovaná změna: O rozvrhu náhrady budou rozhodovat soudy. Vyvlastňovací úřad jen na základě doložené dohody o rozdělení náhrady.

72 72 Účinky odvoláníStav: Podáním odvolání proti výroku o stanovení náhrady za vyvlastnění, nenabývá právní moci výrok o vyvlastnění. Navrhovaná změna: Podání odvolání proti výroku o stanovení náhrady za vyvlastnění nemá vliv na samotné vyvlastnění. Důvod: urychlení staveb ve veřejném zájmu

73 73 Žaloba proti rozhodnutíStav: Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Navrhovaná změna: Odkladný účinek ze zákona se ruší. Odkladný účinek může přiznat žalobě v konkrétním případě obecný soud podle OSŘ. Důvod: Důvod: rozlišování přiznání odkladného účinku žaloby podle konkrétního případu

74 74 2/ Změna dalších zákonů Navrhované změny zákona o vyvlastnění vyvolají potřebu změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

75 75 3/ Harmonogram prací leden 2011– projednání RIA únor 2011– vnitřní připomínkové řízení březen 2011– mezirezortní připomínkové řízení duben 2011– projednání připomínek, úprava návrhu květen 2011 – projednání případných rozporů červen 2011 – předání návrhu na Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souvisejících zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google