Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.)
a změně souvisejících zákonů

2 Novela stavebního zákona
OBSAH INFORMACE Důvody pro novelu SZ a hlavní témata Návrh změn na úseku 2.1 územního plánování 2.2 územního rozhodování 2.3 stavebního řádu 2.4 změna dalších předpisů Dosavadní průběh prací Harmonogram prací

3 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata
analýza poznatků a zkušeností s aplikací SZ, ve spolupráci se správními orgány a odbornou i laickou veřejností podněty uplatněné v průběhu projednávání „technické“ novely SZ v 2/Q 2008 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR naplnění cílů Programového prohlášení vlády ČR na úseku veřejného stavebního práva

4 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata
NSZ nemění koncepci platného SZ. Novela SZ: zpřesňuje znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy odstraňuje nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního předpisu provádí legislativně technické úpravy promítá Programové prohlášení vlády ČR

5 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata
Hlavní témata novely SZ: A/ na úseku územního plánování - zkrácení procesu pořizování územních plánů - zvýšení zapojení veřejnosti do připomínkování územních plánů - zlepšení postavení vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu - zlepšení postavení obcí při připomínkování Politiky územního rozvoje

6 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata
B/ na úseku územního rozhodování - integrace posuzování vlivů na životní prostředí a na soustavu území NATURA 2000 do územního řízení - rozpracování podrobnějšího postupu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí - rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas - zpřesnění procesních postupů u zjednodušeného územního řízení a územního souhlasu - rozpracování vedení spojeného územního a stavebního řízení

7 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata
C/ na úseku stavebního řádu - změna kompetencí obecných stavebních úřadů - provedení revize výčtu staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících povolení ani ohlášení - sjednocení procesních postupů v případech, kdy není vedeno správní řízení - podrobnější úprava posouzení stavby autorizovaným inspektorem, možnost revize - podrobnější stanovení postupu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení - pro udržení stavební kázně doplnění a upřesnění skutkových podstat přestupků a deliktů

8 2.1 Návrh změn na úseku územního plánování

9 Zkrácení procesu pořizování ÚPD § 37, § 47 odst. 5, § 48 až 51, § 65
Stav: etapy pořizování ÚP: zadání Koncept - rozhodování o variantách návrh (společné jednání, veřejné projednání) lhůty pro stanoviska dotčených orgánů (DO) až 75 dnů u jedné etapy stanovisko nadřízeného orgánu se vydává až po stanoviscích DO Navrhovaná změna: zrušení konceptu ÚP, rozhodování o variantách v etapě společného jednání o návrhu zrušení možnosti prodloužit lhůty pro stanoviska DO o dalších 30 dnů stanovisko nadřízeného orgánu se dává ve lhůtě pro dotčené orgány Důvod: zkrácení procesu pořizování ÚP o 6 až 12 měsíců

10 Zapojení veřejnosti do připomínkování ÚPD § 37 odst. 4, § 50 odst
Zapojení veřejnosti do připomínkování ÚPD § 37 odst. 4, § 50 odst. 3, § 65 odst. 4 Stav: V etapě společného jednání o návrhu ÚPD s dotčenými orgány nemohla veřejnost uplatňovat připomínky – vyplývá se správního řádu Navrhovaná změna: Návrh bude i v této etapě vystaven k veřejnému nahlédnutí + na webových stránkách a bude umožněno veřejnosti uplatňovat připomínky – specielní úprava vůči správnímu řádu Důvod: zohlednění Aarhuské úmluvy

11 Úprava postavení vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením ÚP § 52 odst. 2
námitky mohou uplatnit jen vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch Navrhovaná změna: námitky mohou uplatnit všichni vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu Důvod: zohlednění judikatury Nejvyššího správního soudu

12 Zpřesnění úpravy pořizování RP § 61 až 74
Stav: Regulační plán musí nahradit vyjmenovaná územní rozhodnutí Při posuzování vlivů na ŽP je vyžadován kromě vyhodnocení posudek a stanovisko Není jasné, kdo u RP na žádost platí dokumentaci vlivů na ŽP Nevydá-li zastupitelstvo RP na žádost do 2 let, ze zákona se ruší podmínka, že musí být RP a nelze vydat ÚR RP na žádost nahrazující ÚR lze prodloužit o jakoukoliv dobu Navrhovaná změna: RP může nahradit územní rozhodnutí Při posuzování vlivů na ŽP bude vyžadován posudek jen u záměrů s nejvýznamnějším vlivem na ŽP U RP na žádost je stanoveno, že dokumentaci vlivů na ŽP platí žadatel Lhůta pro vydání RP na žádost se zkracuje na 1 rok od podání žádosti, pak lze vydat územní rozhodnutí Možnost prodloužení platnosti RP na žádost se omezuje na 5 let Uvedeny jsou jen hlavní změny při pořizování regulačních plánů proti současné právní úpravě. Důvody: U RP historických jader není účelné nahrazovat povinně ÚR. Posudek k vyhodnocení vlivů na ŽP není Směrnicí EU vyžadován, pro nadbytečnost je vypuštěn s výjimkou staveb s největším vlivem na ŽP. Dokumentaci vyhodnocení vlivů bude platit žadatel, protože se týká záměru, který chce realizovat. Navržené zkrácení lhůty je reálné, v žádosti jsou již stanoviska DO a probíhá jen řízení s veřejností. Omezení platnosti RP na žádost brání spekulativnímu blokování využití zastavitelných pozemků.

13 Postupy při posuzování vlivů na ŽP a NATURA (§§ viz. pozn.)
Stav: Postup při posouzení vlivů PÚR a územně plánovací dokumentace na ŽP není jednoznačný U regulačního plánu je možnost spojení postupů projednávání a posuzování vlivů na ŽP zpochybňováno Kompenzační opatření se ukládají samostatným postupem Navrhovaná změna: Novela stanovuje přesný postup u PÚR i všech druhů územně plánovací dokumentace včetně RP Kompenzační opatření ve vztahu k Natuře ukládá přímo schvalující orgán v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody U posuzování regulačních plánů vypuštěna etapa nevyžadovaná Směrnicí EU § 19 odst. 2, § 32 odst. 2, § 33 až 35, § 37, § 39 odst. 5, § 40, § 42 odst. 1, § 47, § 50 a 51, § 61 odst. 4 a 5, § 62 odst. 3, § 64 a 65, § 67, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 U zásad územního rozvoje a územního plánu dojde vždy ke spojení procesů pořizování a posuzování vlivů. U regulačních plánů se spojení procesů podařilo dohodnout s výjimkou největších záměrů (jaderné elektrárny, doly, ocelárny, dálnice apod.). Propojení postupů si vyžádalo zásah do velkého množství paragrafů. Důvod: odstranit rozdílné výklady kombinace 3 zákonů, a tím zpřehlednit a zjednodušit postupy posuzování vlivů spojené s územně plánovací činností, omezit možnost obstrukcí

14 Úprava náhrad za změnu v území § 102 a 198
Stav: vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo ÚP, RP nebo jejich změnou zrušeno, náleží náhrada ve výši rozdílu cen totéž platí pro stavební uzávěru Navrhovaná změna: Nepožádá-li vlastník do 8 let od vydání ÚP nebo jeho změny umožňující pozemek zastavět o územní rozhodnutí, může obec zrušit zastavitelnost pozemku bez náhrady Důvody: zamezení spekulací s pozemky, přenesení náhrady na ten orgán.

15 Úprava rozsahu a zpřesnění způsobu uplatňování předkupního práva (§ 101)
Stav: Předkupní právo je možné stanovit i pro pozemky, na kterých jsou územním plánem navrhovány liniové části staveb technické infrastruktury Podle některých právních výkladů je podle nynějšího znění SZ povinností obce stanovit v ÚP předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby a opatření vždy Navrhovaná změna: pokud postačí věcné břemeno k možnosti realizovat veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření, není potřeba pozemek vykoupit a předkupní právo je zbytečné v UP vymezovat Nové znění SZ odstraní pochybnosti a jednoznačně umožní zastupitelstvu obce nestanovit předkupní právo vůbec nebo jen v rozsahu, který uzná za vhodný Důvod: omezení předkupního práva k pozemkům jen na nezbytné případy, což vyvolá i výrazné snížení zápisů na listy vlastnictví a s tím spojené administrativy u pořizovatelů i na katastr. úřadech, odstranění pochybností v textu zákona

16 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
nebudou prováděny drobné legislativně technické úpravy, pouze zpřesňující a precizující text zákona nebudou novelizována ustanovení, jejichž aplikaci lze sjednotit na základě metodické činnosti ministerstev a krajů Důvody: doporučení Legislativní rady vlády posoudit nezbytnost a rozsah novelizace zákona

17 2.2 Návrh změn na úseku územního rozhodování

18 Výčet staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu § 79 odst
Výčet staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu § 79 odst. 3 SZ Stav: nevyhovující taxativní výčet případů, které nevyžadují vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Navrhovaná změna: další deregulace (rozšíření) případů, které nebudou vyžadovat vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – např. jedna stavba na pozemku rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, která plní doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní; skleníky do 40 m2; bazény do 40 m2 atd. - výčet je připraven v kontextu s přepracováním § 103, který vymezuje případy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení - rozšíření záměrů, které nebudou vyžadovat žádnou formu umístění jako např.: skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky umístěné min. 2 m od hranice pozemku; bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci umístěné min. 2 m od hranice pozemku; jedna stavba slunečního kolektoru o ploše do 16 m2 a výšky 5 m umístěná min. 2 m od hranice pozemku, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, nebo umisťovaná na budovách; jedna stavba o jednom nadzemním podlaží, zastavěné ploše do 25 m2 a do výšky 5 m, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, pokud plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, umisťovaná min. 2 m od hranice pozemku a nejedná se o provozovnu) Důvod: zjednodušení realizace některých stavebních záměrů – nezatěžování stavebníků - jedná se o nevýznamné (jednoduché) záměry,které nevyžadují ani umístění ani povolení

19 Územní řízení §§ 86-90 SZ Stav: Navrhovaná změna:
některé procesní kroky činí problémy v praxi Navrhovaná změna: neuvádění vedlejších účastníků řízení – v případě řízení s velkým počtem účastníků možnost upuštění od veřejného ústního jednání speciální úprava lhůt pro vydání rozhodnutí – odlišná od obecné úpravy správního řádu – lhůty ve stavebním zákoně budou delší (60, popř. 90 dnů) vypuštění společenství vlastníků jednotek z okruhu účastníků územního řízení - v žádosti o vydání územního rozhodnutí, v oznámení o zahájení územního řízení ani v územním rozhodnutí nebudou v případě, že bude vedeno řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 správního řádu), uváděni vedlejší účastníci řízení – budou pouze identifikováni označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru - možnost upuštění od veřejného ústního jednání v případě, že záměr nebude vyžadovat posuzování vlivů na životní prostředí - ve zvlášť složitých případech bude z důvodu složitosti a mimořádné náročnosti územního řízení upravena lhůta pro vydání rozhodnutí na 90 dnů - společenství vlastníků jednotek jako účastníků územního řízení – jde o nefunkční rozšíření okruhu účastníků řízení – vlastníci jednotek mají postavení samostatných účastníků řízení Důvod: odstranění problematických procesních kroků při vedení územního řízení

20 Územně plánovací informace § 21 SZ
Stav: dvojí pojetí = předběžná informace a forma územního rozhodování (umístění záměru) touto formou se umisťují stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2, podzemní stavby do 300 m2, haly do 1000 m2 a stavby do 25 m2 nedostatečně upravený proces pro projednání chybí právní jistota pro žadatele i sousedy Navrhovaná změna: zrušení územně plánovací informace jako formy umístění záměru zachování pouze jako předběžné informace – informace pro žadatele o možnostech a způsobu změn v území - negativním důsledkem při využití ÚPI jako formy umístění - je zkrácení práv dotčených osob (vlastníků sousedních pozemků a staveb), které by jinak byli účastníkem územního řízení nebo by musely dát svůj výslovný souhlas k vydání územního souhlasu. Důsledkem je porušení základních procesních zásad, rovnosti účastníků a práva na spravedlivý proces. - po novele SZ – ÚPI pouze jako předběžná informace – žadatel získá kvalifikovanou informaci, na jejímž základě může zhodnotit svůj případný postup v dané věci, např. zda žádost podá a jakým způsobem. Důvod: odstranění problematické formy umístění

21 Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí § 78 odst
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí § 78 odst. 3 až 5 SZ Stav: obecná úprava správního řádu – pro stavebníky a stavební úřady nedostačující stavební zákon - neobsahuje téměř žádnou zvláštní úpravu – aplikační problémy nedostatečná orientace veřejné správy i veřejnosti v procesu uzavírání smluv z uvedených důvodů v praxi málo využívána Navrhovaná změna: podrobnější úprava procesu uzavírání smluv rozpracování postupu a jednotlivých kroků – např. stanovení lhůty pro vyjádření stavebního úřadu k návrhu, postup při změně nebo úpravě návrhu, vyjadřování dotčených orgánů, zveřejňování a účinky smlouvy atd. - v návaznosti na obecnou úpravu budou podrobně rozpracovány jednotlivé kroky – tzn. příprava návrhu, požadavky na její obsah, posouzení návrhu smlouvy, komunikace s dotčenými orgány, lhůty, zveřejňování, platnost a podmínky platnosti, změny veřejnoprávní smlouvy atd. - podrobnosti a obsah veřejnoprávní smlouvy budou upraveny v prováděcím právním předpise Důvod: absence právní úpravy, která činí v praxi problémy

22 Společné územní a stavební řízení § 78 odst.1 SZ
nevyhovující obecná úprava dle správního řádu nedostatečná právní úprava postupu při vedení tohoto spojeného řízení – problémy při aplikaci v praxi Navrhovaná změna: rozpracování jednotlivých procesních kroků a postupů při vedení řízení zpřehlednění a zpřesnění procesu vedení tohoto řízení - rozpracovány budou jednotlivé kroky žadatele a úkony stavebního úřadu - budou stanoveny např. požadavky na společnou dokumentaci, vydávání příslušných usnesení, způsoby doručování, jednotlivé lhůty, obsahové náležitosti společného rozhodnutí atd. Důvod: srozumitelnost úpravy přispěje ke snížení administrativní náročnosti

23 Integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení § 91 SZ
Stav: zatěžování stavebníků – řetězení a zdlouhavost procedur opakování obdobných postupů zpoždění zahájení staveb zvýšení nákladů stavebníků Navrhovaná změna: integrace posuzování vlivů na ŽP do územního řízení u záměrů, u kterých není MŽP příslušné k vydání stanoviska EIA posuzování vlivů na ŽP nebude probíhat před územním řízením, ale v rámci územního řízení do územního řízení bude předkládáno pouze stanovisko orgánu EIA posudek se nebude zpracovávat – bude mít pouze charakter odborného posouzení - zapracování Programového prohlášení vlády zjednodušit posuzování vlivů strategií a projektů na ŽP v procesu SEA a EIA – efektivita procesů efektivní veřejná správa v oblasti ŽP snížení administrativní zátěže občanů a podnikatelů odstranění překážek pro podnikání z pohledu ochrany ŽP - duplicity v procesu EIA a územním řízení dokumentace – značně totožný a shodný obsah identické dotčené orgány + zapojení veřejnosti duplicitní posuzování vhodnosti záměru – posuzuje orgán EIA i stavební úřad - posouzení vlivů na ŽP proběhne v rámci územního řízení - v rámci územního řízení – doloženo stanovisko příslušného úřadu - posudek o vlivech záměru na ŽP se nebude zpracovávat a předkládat – posudek bude mít pouze charakter odborného posouzení, bude na zvážení posuzujícího orgánu, zda si toto odborné posouzení opatří - stanovena fikce vydání stanoviska v případě, že jej příslušný posuzující úřad ve stanovené a ani v dodatečné lhůtě nevydá Důvod: zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy – zkrácení lhůt, snížení administrativní náročnosti, snížení nákladů, zvýšení právní jistoty stavebníků

24 Územní souhlas § 96 SZ Stav: Navrhovaná změna:
z pohledu judikatury nejednoznačná forma vydání (jiný úkon správního orgánu nebo správní rozhodnutí) aplikační problémy některých procesních kroků Navrhovaná změna: změna koncepce a formy – bude vydáván formou správního rozhodnutí se zjednodušeným postupem upřesnění procesních pravidel a požadavků na jeho vydání - bude vydáván formou rozhodnutí do 30 dnů ode dne podání žádosti, rozhodnutí bude první úkon v řízení a nebude se možno proti němu odvolat - v rámci zjednodušení postupů nebude u jednodušších stavebních záměrů vyžadován souhlas vlastníků sousedních nemovitostí – snížení administrativní náročnosti - úprava podrobností o doručování – slouží ke zpřesnění postupu stavebního úřadu - doplněna možnost doložení pouhého souhlasu vlastníka pozemku, pokud není sám žadatelem - změna doby platnosti na 2 roky (stejně jako u územního rozhodnutí) Důvod: úprava v návaznosti na judikaturu a výklady k pojetí územního souhlasu, odstranění aplikačních problémů z praxe

25 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
nejsou prováděny drobné a legislativně technické úpravy zpřesňující a zdokonalující text nejsou provedeny úpravy těch ustanovení, které lze překlenout výklady či metodickými doporučeními ponechání § 21 „územně plánovací informace“ – jako předběžná informace není obsažena zvláštní úprava doručování při umístění liniových staveb, staveb zvlášť rozsáhlých a změn využití zvlášť rozsáhlých – bude řešeno přes řízení s velkým počtem účastníků dle správního řádu nově je vložena úprava integrace vlivů na životní prostředí do územního řízení nadále již není rozpracována úprava udělování výjimek z územního opatření o stavební uzávěře – lze překlenout výkladem

26 2. Návrh změn 2.3 Návrh rozšíření původní novely SZ o úpravy reflektující programové prohlášení vlády

27 Změna působnosti stavebních úřadů při umisťování staveb
Stavbu umisťuje obecný stavební úřad obce 1., 2., 3. typu podle místa stavby Navrhovaná změna: Rozhodování o umístění všech speciálních staveb (dopravní stavby a vodní díla)a umístění veřejné technické infrastrukturu svěřit pouze obcím 3. typu. Posunem kompetencí na obce „2“ typu by byly „sesouladěny“ správní obvody, a bylo by splněno usnesení vlády 993 ze dne 8. října 2003. Správní obvody stavebních úřadů nejsou určeny právním předpisem a historicky vznikaly na základně rozdílných a dnes již často nedoložitelných právních aktů (dohod, nařízení či opatření OkÚ). MV bylo identifikováno 175 obcí, které přísluší ke stavebnímu úřadu patřícímu do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností než samotná obec. Přesunem kompetencí na obce „3“ typu by bylo umožněno ve větší míře využívat zjednodušujících postupů – pokud by příslušnost k vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení byla u jednoho úřadu je možnost vést spojené řízení. Tato úprava odpovídá platné úpravě zákona č.416/2009 (i návrhům na novely tohoto zákona). Např. lze spojovat řízení o umístění a povolení vodního díla, protože vodoprávní úřady jsou na obcích „3“ typu. Důvod: naplnění programového prohlášení vlády úřad – 1 rozhodnutí – garantované informace

28 Revize stavebních záměrů bez ohlášení nebo povolení § 103 SZ
nejasná vazba na územní rozhodování nepřesná specifikace některých stavebních záměrů Navrhovaná změna: zdůraznění nutnosti předchozího umístění rozšíření počtu stavebních záměrů bez ohlášení nebo SP přesnější vymezení pojmů Jsou to všechny stavební záměry, které není třeba ani umístit Běžné udržovací práce, jednodušší stavební úpravy Všechny reklamní zařízení a všechny výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně Dalších 17 druhů staveb, mj. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie, vedení sítí veřejného osvětlení Důvod: rozšíření záměrů nevyžadujících ohlášení nebo stavební povolení (např. veřejná technická infrastruktura)

29 Sjednocení postupů na úseku stavebního řádu §§ 106 - 107, 120, 127, 128
procesní postup SÚ je u jednotlivých podání stavebníka odlišný (rozdíl při postupu u ohlášení stavebního záměru, oznámení změny užívání, oznámení odstranění stavby, oznámení užívání) Navrhovaná změna: upravit procesní postup SÚ jednotně u všech podání stanovit podmínky pro : vznik práva ze zákona (práva stavět, užívat, odstranit stavbu) zákaz záměru stavebníka - projednání záměru ve správním řízení §§ 106 a 107 pro ohlášení stavby, § 120 pro užívání stavby, § 127 pro změnu užívání stavby, § 128 pro odstraňování staveb Sjednocují se postupy stavebního úřadu na celém úseku stavebního řádu, které nejsou standardním správním řízením: Pokud podá stavebník ohlášení k provedení stavby, nebo kolaudace, nebo vlastník stavby oznámení ke změně účelu užívání stavby nebo odstranění vznikne mu právo ze zákona uplynutím 30 dnů, pokud stavební úřad v této lhůtě rozhodnutím záměr nezakáže (je stanoveno, kdy může stavební úřad rozhodnutí vydat) nebo v této lhůtě usnesením nerozhodne o tom, že záměr projedná v řízení (pro tuto možnost má stanovené podmínky – např. je třeba stanovit podmínky pro provedení stavby nebo podmínky podle dotčených orgánů k ochraně veřejných zájmů) Pokud stavební úřad rozhodnutím zakáže, má stavebník právo se odvolat proti rozhodnutí Pokud stavební úřad usnesením rozhodne o tom, že povede standardní řízení, podané ohlášení se pokládá za žádost, stavební úřad může žádat o další doplnění, ale maximálně v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Vznik oprávnění stavební úřad vyznačí na kopii ohlášení, stavebník má právo zahájit provádění ohlášeného záměru do 2 let Stavebnímu úřadu se ponechává možnost následně do 1 roku rozhodnout o tom, že právo nevzniklo. Důvod: nejednotná úprava brání zjednodušení aplikační praxe, zkvalitnění a zrychlení činnosti

30 Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení § 116 SZ
zcela nový institut veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně (místo vydání stavebního povolení může SÚ uzavřít se stavebníkem smlouvu o provedení stavby) nedostatečná právní úprava postupu SÚ a stavebníka Navrhovaná změna: Podrobněji upravuje postup stavebníka a stavebního úřadu náležitosti návrhu smlouvy účinky smlouvy Podrobněji se stanoví náležitosti návrhu VPS a jeho příloh Postup stavebního úřadu po předložení návrhu včetně lhůty 30 dnů Podrobné stanovení postupu stavebníka po uzavření VPS Účinky VPS zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti (vyznačí ji stavební úřad v případě, že stavebník doloží souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení), nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Dodatkem VPS lze účinky VPS prodloužit Důvod: podrobnější úpravou přispět k častějšímu využívání

31 Zkrácené stavební řízení § 117
zcela nový institut autorizovaného inspektora ve stavebním zákoně nedostatečná právní úprava postupu autorizovaného inspektora a ochrany proti chybnému certifikátu Navrhovaná změna: stanoví podmínky pro vznik práva stavět upravuje zamezení souběhu stavebního řízení a posouzení autorizovaným inspektorem poskytuje větší ochranu veřejných zájmů a práv sousedů Návrhem novely se navrhují stanovit podmínky, za kterých vzniká stavebníkovi právo stavět a to podáním oznámení na příslušný stavební úřad. Právo vznikne, pokud je stavba v souladu s umístěním, v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Zákon neřeší platnost certifikátu, podle ustáleného výkladu certifikát platí 2 roky ode dne vydání a nepozbývá platnosti, jestliže stavba byla v této lhůtě zahájena.Návrh výslovně uvádí, že oprávnění provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do 2 let od oznámení. Stavební úřad může tuto lhůtu prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka. Ochrana veřejných zájmů je zajištěna tím, že stavební úřad má možnost v případě, kdy dodatečně zjistí, že nebyly splněny podmínky pro vznik práva, rozhodnout o tom, že právo nevzniklo. Potom se na stavbu hledí jako na nepovolenou, a zahájí se řízení o odstranění. Ochrana soukromých zájmů je zajištěna jednak tím, že nepodaří-li se odstranit rozpory mezi sousedy, není ze zákona stavba způsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem. Pokud by se s některým sousedem nejednalo, je dána možnost, aby se obrátil do 1 roku od zahájení stavby na stavební úřad, aby rozhodl o tom, že právo nevzniklo. Řeší se zamezení souběhu stavebního řízení a posouzení AI. AI je povinen uzavřenou smlouvu se stavebníkem bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu a tomu vzniká překážka vedeného řízení a stavební řízení zastaví. V praxi dochází k případům, že přestože vede stavební úřad řízení, stavebník se obrátí na AI a v průběhu řízení předloží na stavební úřad certifikát. Důvod: v aplikační praxi se platná úprava ukázala jako nedostatečná

32 Zkrácené stavební řízení § 117a
Výslovně není upraveno zákonem, pouze výkladem se dovozuje, že právo stavět vzniká stavebníkovi předáním oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem na SÚ Navrhovaná změna: Právo stavět stavebníkovi vznikne podáním oznámení na SÚ, jsou-li splněny zákonné podmínky vzniku práva SÚ může rozhodnout o zákazu stavby nebo o tom, že oznámený stavební záměr projedná ve stavebním řízení SÚ může do 1 roku od podání oznámení rozhodnout, že právo nevzniklo, zastavit stavbu a zahájit řízení o odstranění § 117a navrhované řešení bude upraveno v návaznosti na vývoj soudní judikatury a výsledků RIA – řešení je navrhováno s využitím § 142 správního řádu, tj., že by stavební úřady po předložení oznámení stavebníka o posouzení stavby AI, měly možnost v 15ti denní lhůtě přezkoumat úplnost oznámení a formální náležitosti ( zda je dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou, zda nejsou dány podmínky pro zákaz výkonu činnosti podle § 148, zda certifikát nebyl vydán, přestože nebyly splněny podmínky pro jeho vydání), pokud zjistí nedostatky zakáže provádění stavby. Pokud tak neučiní, vzniká stavebníkovi po uplynutí 15ti denní lhůty právo stavět a může stavbu zahájit. Věcnou stránku stavební úřad v této lhůtě nezkoumá. Má možnost následně, při zjištění věcných pochybení (např. nedodržení OTP) rozhodnout, že právo nevzniklo, provádění stavby zastavit a vést řízení o odstranění. Důvod: větší ochrana soukromých a veřejných zájmů

33 Nařízení odstranění stavby § 129 SZ
4 taxativní důvody pro odstranění stavby: závadný stav stavby „černá“ stavba zrušeno stavební povolení ve veřejném zájmu podle § 176 SZ dočasná stavba Navrhovaná změna: Stanoví se další důvody : stavba nevyžaduje posouzení podle SZ, ale je postavená v rozporu s předpisy (např. v ochranném pásmu) povolení zrušeno soudem (vede se opakované stavební řízení) Vedle tradičních důvodů, za kterých může stavební úřad nařídit odstranění stavby (tj. stavba v závadném stavu ohrožuje život nebo zdraví, „černá stavba“, dočasná stavba) jsou doplněny další důvody, např. stavba nevyžadující umístění ani povolení byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo bylo zrušeno rozhodnutí v přezkumném řízení nebo soudem Podle jednotlivých důvodů odstranění se také rozlišují postupy stavebního úřadu (je zachována možnost dodatečného povolení „černé“ stavby, zavádí se vedení opakovaného stavebního řízení, pokud stavebník postupoval podle rozhodnutí, které bylo následně zrušeno v přezkumném řízení nebo soudem) Některé stavby provedené na základě ohlášení jako dočasné na 3 roky nelze prodloužit a nařídí se odstranění (stavby do 300m² celkové zastavěné plochy a výšky do 10m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000m² celkové zastavěné plochy a výšky do 15m) Důvod: zvýšení ochrany veřejných zájmů

34 Přestupky a delikty §§ 178 -181 SZ
Stav: absence postihu sankcí u některých povinností vyplývajících ze zákona Navrhovaná změna: rozšíření počtu skutkových podstat přestupků a deliktů Dnes přestupků fyzických osob 25, podle novely 70 – došlo k rozšíření postihů jak u stavebníků, stavbyvedoucích, stavebního dozoru, vlastníků stavby, vlastníků technické infrastruktury, autorizovaných inspektorů Dnes deliktů právnických osob 26, podle novely 69 U původních přestupků ani deliktů nedošlo ke zvýšení pokut Zavádí se pokuty pro AI za neplnění povinností daných zákonem- např. povinnost neprodleně hlásit závady na stavbě Důvod: zvýšení stavební kázně stavebníků, možnost získání finančních prostředků obcí

35 2. Návrh změn 2.4 Změny dalších zákonů
Součástí novely stavebního zákona je také změna dalších 14 souvisejících zákonů

36 Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy:
Změny dalších zákonů Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

37 Změny dalších zákonů zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

38 Zákon o požární ochraně
Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů upravuje výkon státního požárního dozoru tak, aby byl v souladu s navrhovanými úpravami § 104 (ohlašování staveb), § 126 a § 127 (změna v užívání) stavebního zákona, tj. upřesňuje výčet staveb, u kterých se státní požární dozor vykonává a u kterých se nevykonává

39 Horní zákon Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů zpřesňuje působnost obvodního báňského úřadu při umisťování staveb (sjednocení úpravy s novelizovaným § 16 stavebního zákona) označuje stavby důlních děl, důlní stavby pod povrchem a sklady výbušnin, jako nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem

40 Zákon o ochraně přírody a krajiny
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů posuzování vlivů na Naturu 2000 a územní řízení nebo projednávání územně plánovací dokumentace už nebude děleno do 2 samostatných procesů kompenzační opatření nebudou vydávána samostatným rozhodnutím, budou součástí rozhodnutí SÚ nebo vydávaného opatření obecné povahy

41 Zákon o ochraně přírody a krajiny
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů omezuje účast občanských sdružení formou procesního postavení jako účastníků řízení pouze na řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny účast veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení bude nadále umožněna podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Smyslem provedené úpravy v tomto zákoně s vazbou na úpravy ve stavebním zákoně je, aby se občanská sdružení z hlediska ochrany životního prostředí účastnila pouze těch řízení, u kterých proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí, nebo u záměrů, u kterých proběhlo zjišťovací řízení. Tato úprava by měla do budoucna zefektivnit průběh územního řízení a současně snížit jeho administrativní náročnost.

42 Zákon o dani z nemovitosti
Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů odráží návrhy novely stavebního zákona např. v souvislosti s omezením platnosti certifikátu autorizovaného inspektora nahrazujícího stavební povolení (§ 117 stavebního zákona) nebo zániku účinku veřejnoprávní smlouvy (§ 116 stavebního zákona) přizpůsobuje terminologii zákona o dani z nemovitosti termínům stavebního zákona Smyslem provedené úpravy v tomto zákoně s vazbou na úpravy ve stavebním zákoně je, aby se občanská sdružení z hlediska ochrany životního prostředí účastnila pouze těch řízení, u kterých proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí, nebo u záměrů, u kterých proběhlo zjišťovací řízení. Tato úprava by měla do budoucna zefektivnit průběh územního řízení a současně snížit jeho administrativní náročnost.

43 Zákon o „autorizovaných osobách činných ve výstavbě“
Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje oprávnění a z něho vyplývajících povinností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a autorizovaného technika v případě zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Smyslem provedené úpravy v tomto zákoně s vazbou na úpravy ve stavebním zákoně je, aby se občanská sdružení z hlediska ochrany životního prostředí účastnila pouze těch řízení, u kterých proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí, nebo u záměrů, u kterých proběhlo zjišťovací řízení. Tato úprava by měla do budoucna zefektivnit průběh územního řízení a současně snížit jeho administrativní náročnost.

44 Zákon o zeměměřictví Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů stanoví zmocnění pro obce a hlavní město Prahu vydat v případech, kdy vedou technickou mapu obce, obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezí obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce, a podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro účely aktualizace této mapy Smyslem provedené úpravy v tomto zákoně s vazbou na úpravy ve stavebním zákoně je, aby se občanská sdružení z hlediska ochrany životního prostředí účastnila pouze těch řízení, u kterých proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí, nebo u záměrů, u kterých proběhlo zjišťovací řízení. Tato úprava by měla do budoucna zefektivnit průběh územního řízení a současně snížit jeho administrativní náročnost.

45 Atomový zákon Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost předkládat výsledky stanovení radonového indexu pozemku již při umisťování stavby (ne až ve stavebním řízení), a to z důvodu úprav § 103 a § 104 stavebního zákona, kterými se zvyšuje počet staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení

46 Zákon o oceňování majetku
Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů přizpůsobuje terminologii zákona o oceňování majetku termínům stavebního zákona, a to především z důvodu eliminace zavádějících výkladů jako prevence před soudními kauzami ve věci objektivního stanovení základu majetkových daní, např. daně z převodu nemovitostí

47 Zákon o hlavním městě Praze
Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů doplňuje do samostatné působnosti městské části oprávnění vystupovat jako účastník řízení, v nichž se vydává dodatečné povolení stavby nahrazující územní rozhodnutí, čímž reaguje na úpravu novelizovaného § 129 stavebního zákona (nařízení odstranění stavby), ve kterém je nově upraveno postavení obce jako účastníka řízení o dodatečném povolení stavby, pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna proti územnímu rozhodnutí

48 Zákon o hospodaření energií
Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů odstraňuje zmatečnost vztahu mezi územně plánovací dokumentací a územní energetickou koncepcí územní energetická koncepce bude neopomenutelným podkladem pro územní plánování nikoli součástí územně plánovací dokumentace

49 Energetický zákon Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů upravuje postavení MPO ve věcech udělování autorizace při výstavbě vybraných plynových zařízení jako dotčeného orgánu (místo účastníka řízení) při umisťování staveb vypouští povinnost projednat odpojení od centralizovaného zásobování teplem ve stavebním řízení, neboť to není předmětem energetického zákona (formu povolení upravuje stavební zákon)

50 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů upravuje zvláštní ustanovení o posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí, které zajistí, že projednávání každé z těchto dokumentací podle stavebního zákona a projednávání posouzení vlivů na životní prostředí bude jeden společný proces upravuje účast občanských sdružení ve stavebním řízení a dává jej do souladu s obecnými principy stavebního zákona. Úprava jednoznačně stanoví, že občanská sdružení nejsou účastníky stavebního řízení.

51 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů upravuje účast občanských sdružení ve stavebním řízení a dává jej do souladu s obecnými principy stavebního zákona; úprava jednoznačně stanoví, že občanská sdružení nejsou účastníky stavebního řízení

52 Vodní zákon Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů upřesňuje nezbytné podklady vodoprávního úřadu (souhlas, stanovisko, rozhodnutí) pro postupy podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb upřesňuje, která vodní díla může posoudit autorizovaný inspektor

53 Zákon o správních poplatcích
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zvětšuje počet úkonů, které podléhají zpoplatnění a jsou vymezeny v položkách (č. 17, 18, 19 a 20) zvyšuje sazby jednotlivých úkonů, které nebyly měněny od roku 1992

54 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Zpoplatňované úkony na úseku územního rozhodování vydání ÚR o umístění stavby, o změně využití území nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území vydání ÚR o dělení nebo scelování pozemků Navrhovaná změna: Nově navržené úkony ke zpoplatnění vydání ÚR podle jednotlivých druhů ÚR vydání změny ÚR vydání ÚR ve zjednodušeném územním řízení vydání územního souhlasu uzavření veřejnoprávní smlouvy prodloužení platnosti ÚR povolení výjimky vydání regulačního plánu na žádost Důvod: Větší možnost odstupňování výše poplatku s ohledem na druh územního rozhodnutí resp. složitost činnosti stavebního úřadu.

55 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Zpoplatňované úkony na úseku územního rozhodování vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Navrhovaná změna: Nově navržené úkony ke zpoplatnění se dále člení podle složitosti a účelu užívání stavby nebo zařízení stavby pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci, jejich doplňkové stavby, garáže stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení stavby, které vyžadují ohlášení ostatní stavby velikosti území do výměry m² nad výměru m² Důvod: Větší možnost odstupňování výše poplatku s ohledem na velikost stavby nebo území.

56 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Za vydání územního rozhodnutí jsou stanoveny dvě sazby 1 000,- Kč 500,- Kč Navrhovaná změna: Nově jsou stanoveny sazby za vydání územního rozhodnutí od 500,- Kč do ,- Kč Důvod: Zohlednění nároků kladených na stavební úřad na úseku územního rozhodování a nárůstu výdajů.

57 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Položka věnována úseku stavebního řádu neobsahuje všechny úkony stavebního úřadu a naopak zpoplatňuje povolení některých staveb, zařízení a terénních úprav, které nepodléhají vydání rozhodnutí (postačí ohlášení). Navrhovaná změna: Nově jsou stanoveny sazby za vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby o povolení předčasného užívání stavby o povolení zkušebního provozu o povolení výjimky za úkony ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasportu přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Důvod: Doplnění chybějících úkonů stavebního úřadu, které podléhají zpoplatnění a vypuštění úkonů zpoplatnění nepodléhajících.

58 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Za vydání rozhodnutí na úseku stavebního řádu jsou stanoveny sazby 300,- Kč 1 000,- Kč 2 500,- Kč 3 000,- Kč Navrhovaná změna: Sazby za vydání stavebního povolení jsou členěny do více písmen podle složitosti a účelu užívání stavby od 500,- Kč do 5 000,- Kč 10 000,- Kč Ostatní sazby za vydání rozhodnutí 500,- Kč 1 000,- Kč 5 000,- Kč Důvod: Zohlednění nároků kladených na stavební úřad na úseku stavebního řádu a nárůstu výdajů.

59 Zákon o správních poplatcích
Platné znění: Vydání rozhodnutí o vyvlastnění není zpoplatněno. Navrhovaná změna: Nově se stanovuje položka za vydání rozhodnutí o vyvlastnění se sazbou 5 000,- Kč Důvod: Doplnění zpoplatnění chybějícího úkonu vyvlastňovacího úřadu.

60 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
Původně byly změny zákonů zpracovány v samostatném návrhu zákona: „Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon“ Nyní jsou přímo součástí návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon – připomínka Legislativní rady vlády .

61 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
Původní návrh obsahoval změnu 20 souvisejících zákonů. Současný návrh obsahuje změnu 14 souvisejících zákonů. Z původních 20 zákonů zůstalo 12 a nově je doplněn zákon o „autorizovaných osobách činných ve výstavbě“ a zákon o zeměměřictví. Důvod redukce: redukce novely stavebního zákona upuštění od legislativně technických úprav, které je možné překlenout výkladem

62 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
Z novelizace se vypouští tyto zákony: zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

63 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

64 Rozdíly původního návrhu a redukované verze
Poznámka závěrem Rozsáhlejší novelu soudního řádu správního předkládá Ministerstvo spravedlnosti, pokud by neprošla, bude součástí novely stavebního zákona malá novela soudního řádu správního.

65 3. Dosavadní průběh prací na NSZ
novela SZ je připravována od 2Q/2008 v 03/2009 byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení v rámci mezirezortního připomínkového řízení - se vyjádřilo 59 připomínkových míst - z toho 39 uplatnilo připomínky zásadní - celkem bylo uplatněno 1469 připomínek - z toho zásadních připomínek bylo 722 všechny zásadní připomínky se podařilo vypořádat návrh byl do vlády předložen v 02/2010 bez rozporů

66 3. Dosavadní průběh prací na NSZ
v 03/2010 byla novela SZ projednávána ve třech pracovních komisích Legislativní rady vlády (LRV): veřejné právo II – finanční právo, soukromé právo a veřejné právo I – správní právo č. 1 dne byla novela SZ projednávána v LRV; s ohledem na doporučení formální (aby NSZ předložila vláda vzešlá z připravovaných voleb) i věcná (zdůvodnit rozsah NSZ) byl návrh stažen z jednání LRV od 3Q 2010: - obsah projednané novely SZ zredukován na základě doporučení LRV + akceptovány její další připomínky - novela SZ doplňována o cíle Programového prohlášení vlády ČR na úseku veřejného stavebního práva

67 4. Harmonogram prací leden 2011– projednání RIA únor 2011– zpracování návrhu novely březen 2011– vnitřní připomínkové řízení a mezirezortní připomínkové řízení duben 2011– projednání připomínek, úprava návrhu květen 2011– projednání příp. rozporů září 2011 – předání návrhu na Úřad vlády

68 INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ (zák. č. 184/2006 Sb.)

69 rozlišení účinků odvolání odkladný účinek přizná žalobě soud
Hlavní změny • stanovení výše náhrady za vyvlastnění rozlišení účinků odvolání odkladný účinek přizná žalobě soud soud bude rozhodovat o rozvrhu náhrady, nebude-li dohoda

70 Náhrada při odnětí vlastnictví
Stav: Navrhovaná změna: Náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku podle skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti, nepřihlíží se ke zhodnocení či znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění Náhrada ve výši obvyklé ceny, pozemky se oceňují jako stavební Problémy s oceněním pozemků určených pro dopravní stavby, kde není tržní prostředí Velké rozdíly mezi katastrálními územími U stanovení náhrady za vyvlastnění dochází ke změně u oceňování pozemků určených k výstavbě. U pozemků pro stavby dopravní infrastruktury trh prakticky neexistuje, protože stavby pozemních komunikací jsou podle jednotlivých kategorií vyhrazeny do vlastnictví státu nebo územních samospráv. Je třeba také zvažovat „zhodnocení“ pozemků, které jsou určeny územním rozhodnutím pro dopravní stavby, tudíž mají charakter pozemků stavebních, ale na základě výsledků činnosti investorů těchto staveb a ne vlastníků pozemků, kteří nejsou ani oprávněni daný účel realizovat. U stanovení náhrad u staveb ke změně nedochází, Nedochází ke změně stanovení náhrady ani u důvodů vyvlastnění, které nesouvisí s výstavbou Nedochází ke změně stanovení výše náhrady ani u omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene, změně nebo zániku existujícího věcného břemene) Důvod: problémy stanovení ceny obvyklé – porovnání cen stejného nebo obdobného majetku v daném místě a čase

71 Náhrada dalším osobám Stav: Navrhovaná změna:
O rozdělení náhrady mezi vyvlastňovaného a další osoby, jejichž práva zanikají (zástavní, podzástavní), rozhodují vyvlastňovací úřady. Navrhovaná změna: O rozvrhu náhrady budou rozhodovat soudy. Vyvlastňovací úřad jen na základě doložené dohody o rozdělení náhrady. Vypořádání práv třetích osob představuje složitou právní otázku. Určování jaká částka z náhrady pro vyvlastnitele má být poskytnuta zástavnímu, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva je pro vyvlastňovací úřad složitá, úřad nemá nástroje ke zjišťování aktuálního stavu plnění pohledávky. Vzniká riziko, že rozhodnutí nebudou s ohledem na aktuální stav pohledávek správné. Podle navržené úpravy by vyvlastňovací úřad o rozvrhu náhrady mezi vyvlastňovaného a další osoby rozhodoval jen v tom případě, bude-li během řízení doložena dohoda mezi vyvlastňovaným a ostatními. Pokud nebude dohoda, vyvlastňovací úřad rozhodne o složení náhrady u soudu a o rozvrhu náhrady bude rozhodovat soud. Tato úprava přinese jednoznačně zrychlení řízení.

72 Účinky odvolání Podání odvolání Stav: Podáním odvolání proti výroku
o stanovení náhrady za vyvlastnění, nenabývá právní moci výrok o vyvlastnění. Navrhovaná změna: Podání odvolání proti výroku o stanovení náhrady za vyvlastnění nemá vliv na samotné vyvlastnění. Nabude-li výrok o vyvlastnění právní moci a vykonatelnosti, může se začít stavět, bez ohledu na to, jak dlouhou dobu bude trvat nabytí právní moci výrok o náhradě. Je-li pozemek zatížen právy třetích osob, o rozdělení náhrady už nerozhoduje vyvlastňovací úřad, ale náhrada se ukládá u soudu, a soudy potom rozhodují o rozvrhu náhrady. Tato doba již nemá vliv na realizaci výstavby. Důvod: urychlení staveb ve veřejném zájmu

73 Žaloba proti rozhodnutí
Stav: Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Navrhovaná změna: Odkladný účinek ze zákona se ruší. Odkladný účinek může přiznat žalobě v konkrétním případě obecný soud podle OSŘ. Navrhovanou úpravou se ruší speciální úprava k OSŘ a odložení vykonatelnosti a právní moci se ponechává na rozhodnutí soudu, který k žádosti žalobce odloží vykonatelnost rozhodnutí až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže by neprodleným výkonem rozhodnutí správního orgánu hrozila žalobci závažná újma, a právní moc rozhodnutí až do práví moci rozhodnutí o žalobě, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech a odklad se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv nabytých třetími osobami. Soud bude moci rozlišovat u žaloby proti vyvlastnění a žaloby čistě proti náhradě. Navržená úprava je stejná jako v zákoně 416/2009. Důvod: rozlišování přiznání odkladného účinku žaloby podle konkrétního případu

74 2/ Změna dalších zákonů Navrhované změny zákona o vyvlastnění
vyvolají potřebu změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Většina obsahu zákona se navrhuje převzít do zákona o vyvlastnění jako obecného předpisu, platila by pro všechna vyvlastnění, nejenom pro dopravní infrastrukturu, podle rozsahu změn je také možné úplné zrušení 416/2009 Sb. Návrhem je převzatá úprava pro doručování návrhu na získání práva dohodou, rozlišení účinků odvolání i otázky soudní ochrany

75 3/ Harmonogram prací leden 2011– projednání RIA
únor 2011– vnitřní připomínkové řízení březen 2011– mezirezortní připomínkové řízení duben 2011– projednání připomínek, úprava návrhu květen 2011 – projednání případných rozporů červen 2011 – předání návrhu na Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google