Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v rámci novelizace zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v rámci novelizace zákona"— Transkript prezentace:

1 Změny v rámci novelizace zákona
Téma : Veřejné zakázky Změny v rámci novelizace zákona Ing. Renata Aulová a Ing. Jiří Boháček Pardubice,

2 Obsah prezentace Základní informace o zákoně č. 137/2006 Sb.
Stručný přehled změn zákona v roce 2011 Změny zákona k 1.1. a

3 Obsah prezentace Současný stav projednávání novely ZVZ
Základní změny ve znění zákona dle návrhu Poslanecké sněmovny PČR Stručný souhrn nejpodstatnějších změn

4 Základní informace o zákoně č. 137/2006 Sb.
Zákon č. 137/2006 Sb. byl schválen a od té doby byl opakovaně novelizován každý rok Znění zákona vychází z předpisů EU a jeho základní znění je obdobné jako u stejných zákonů v ostatních členských zemích EU Zákon upravuje problematiku zadávání veřejných zakázek a dalších náležitostí spojených s veřejnými zakázkami a tímto zákonem (zejména jeho dodržování)

5 Schválené změny zákona v roce 2011
Proběhly celkem čtyři změny : Změna 258/2011 Sb. Změna 367/2011 Sb. Změna 418/2011 Sb. (účinnost od ) Změna 420/2011 Sb. (účinnost od )

6 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Změny se týkají především : Zanesení problematiky veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany do zákona Nové definování obecných výjimek z působnosti zákona Další drobné změny Technické úpravy

7 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Změny v oblasti zadavatele veřejných zakázek: Zákon se nevztahuje na dotované zadavatele v případě zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti Naopak se nově zákon taxativně vymezuje pro sektorové dodavatele v případě zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti Problematika bezpečnosti a obrany byla doplněna v rámci jednotlivých druhů zadávacích řízení

8 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Nové definování obecných výjimek ze zákona (tj. zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky podle zákona, jestliže a) by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy podle § 38 došlo k vyzrazení utajované informace b) jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům

9 Změny zákona proběhlé v roce 2011
c) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje, d) jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s takovým nabytím nebo nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření smlouvy na nabytí nebo nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv,

10 Změny zákona proběhlé v roce 2011
e) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby

11 Změny zákona proběhlé v roce 2011
f) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb g) jejich předmětem je nabytí či nájem podniku, nebo h) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána.

12 Změny zákona proběhlé v roce 2011
S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže a) jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření b) jejich předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů nebo jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či kapitálu, popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,

13 Změny zákona proběhlé v roce 2011
c) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů d) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času, e) jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zvláštního právního předpisu

14 Změny zákona proběhlé v roce 2011
f) jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního právního předpisu g) jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka ustanoveného příslušným orgánem pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního, h) jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace, nebo

15 Změny zákona proběhlé v roce 2011
i) jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují dodávky, služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními stranami

16 Změny zákona proběhlé v roce 2011
V případě prokazování splnění kvalifikace je nově umožněno : v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) může veřejný zadavatel stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení lhůtu pro jeho prokázání odchylně od odstavců 1 a 2 pro dodavatele, kteří příslušným dokladem ještě nedisponují; k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu však musí dojít nejpozději do uzavření smlouvy. § 54 písm. e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.

17 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je nově možné uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty pro podání námitek bez pozdějších sankcí v případě veřejných zakázek zadávaných : a) v dynamickém nákupním systému, b) na základě rámcové smlouvy veřejným zadavatelem, nebo c) na základě rámcové smlouvy v oblasti obrany nebo bezpečnosti

18 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Nově již není možné omezit účast ve výběrovém řízení na chráněné dílny (je-li to pro projekt relevantní) Nově se toto omezení musí vztahovat na všechny dodavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců dodavatele

19 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Nově lze po uzavření smlouvy podat návrh úkonům zadavatele pouze a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení, b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 (viz předchozí část prezentace) Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

20 Změny zákona proběhlé v roce 2011
Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy, pokud by důsledky tohoto zákazu závažným způsobem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky. Zadavatel je nově povinen uveřejnit oznámení o zakázce v Úředním věstníku také dříve, než na svém profilu zadavatele.

21 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Proběhly celkem dvě změny : Zanesení právní odpovědnosti (a s tím spojené bezúhonnosti) také pro samotné právnické osoby Doplnění základních kvalifikačních předpokladů

22 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Zanesení právní odpovědnosti (a s tím spojené bezúhonnosti) také pro samotné právnické osoby (k ) Přijímání úplatku nahrazeno přijetím úplatku Splnění předpokladů v rámci bodu a) a b) § 53 odst. 1) se vztahuje nově kromě statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu i na samotnou právnickou osobu Prokazuje se výpise z rejstříku trestů právnických osob

23 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

24 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

25 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Dále se zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů od nutnost prokázat, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) Prokazuje se čestným prohlášením (změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti).

26 Změny zákona proběhlé v lednu 2012
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ostatní články se přečíslují)

27 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Ve druhé polovině roku 2011 předložila Vláda ČR Parlamentu ČR komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách Poslanecká sněmovna PČR tuto novelu schválila v mírně pozměněném znění Senát PČR schválil původní znění schválené v PS PČR s pozměňovacími návrhy

28 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Vzhledem k tomu, že Senát PČR schválil novelu zákona o veřejných zakázkách dne v pozměněném znění, tato novela se vrátila k projednání znovu do Poslanecké sněmovny PČR Poslanecká sněmovna PČR znění novely ve smyslu pozměňovacích návrhů Senátu PČR projednala a schválila svůj původní návrh bez akceptace změn navržených Senátem PČR Prezident republiky již návrh zákona podepsal

29 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Původní účinnost zákona ještě může být posunuta Politické strany deklarovaly další úpravy ZVZ v nejbližší době Účinnost znění zákona o veřejných zakázkách ve smyslu v současné době schválených změn je stanovena na Úpravy zákona se budou vztahovat až na výběrová řízení zahájená po datu účinnosti schválené novely zákona

30 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Navrhovaná novela je jednou z nejširších novel a mění celou řadu stávajících definic, postupů, lhůt či pravomocí Je potřeba úpravám věnovat velkou pozornost, neboť se dotýkají většiny úkonů spojených se zadáváním veřejných zakázek

31 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Navrhované změny se týkají : Obecné části Změn v jednotlivých zadávacích řízeních Prokazování a posuzování kvalifikace Otevírání obálek

32 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Navrhované změny se týkají : Změn v hodnotících kritériích a procesu hodnocení nabídek Změn v rušení zadávacích řízení Změn ve zvláštních postupech v zadávacím řízení Změn společných ustanovení Změn koncesního zákona

33 Schválené změny zákona od 1. dubna
Dotovaným zadavatelem je nově právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.“ Pro oblast vodárenství však dotovaný zadavatel není nově sektorovým zadavatelem

34 Změny navrhované PS PČR
Zadavatel nově kromě povinnosti postupovat transparentně, nediskriminačně a poskytovat rovné příležitosti nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.“

35 Schválené změny zákona od 1. dubna
Limit pro zakázky malého rozsahu se snižuje na : Kč pro služby (původně 2 mil. Kč) Kč pro stavební práce (původně 6 mil. Kč) Adekvátně se mění i dolní hranice pro podlimitní zakázky

36 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zavádí se pojem významná veřejná zakázka : Zakázka v hodnotě 300 mil. Kč pro stát, státní příspěvkové organizace a právnické osoby založené či financované státem Zakázka v hodnotě 50 mil. Kč pro ÚSC, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby založené a financované ÚSC Věstníkem VZ byla definována ta část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách

37 Schválené změny zákona od 1. dubna
Veřejnými zdroji se nově rozumí : dotace poskytnuté ze SR, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo RR regionu soudržnosti prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu granty Evropské unie, nebo dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí

38 Schválené změny zákona od 1. dubna
osobou se zvláštní způsobilostí je nově osoba, je která : je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a absolvovala vzdělávací program dle § 151a, dokumentací o VZ se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv

39 Schválené změny zákona od 1. dubna
profilem zadavatele je nově elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

40 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zjednodušené podlimitní řízení bude možné na příště provádět pouze u podlimitních stavebních prací s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč (původně 20 mil. Kč) V rámci užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním nově nebude možné omezit počet zájemců pro účast v řízení s výjimkou oblasti obrany a bezpečnosti a u sektorových zadavatelů

41 Schválené změny zákona od 1. dubna
U jednacího řízení bez uveřejnění není potřeba nově písemná výzva v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny V rámci soutěžního dialogu nebude nově možné omezovat počet zájemců V rámci soutěžního dialogu nebude nově možné realizovat ho ve fázích s cílem snížit počet vhodných řešení

42 Schválené změny zákona od 1. dubna
Výzvu k podávání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení bude nutné vždy zveřejnit na profilu zadavatele Nově jsou stanoveny také lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejné zadavatele – vyloučeny jsou zkrácené lhůty v objektivně naléhavých případech a platné jsou pouze základní stanovené lhůty (ty se nemění)

43 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí být kratší než a) 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek, nebo b) 15 dnů u podlimitních veřejných zakázek (vyloučení výjimky 15 resp. 10 dnů v objektivně naléhavých případech).

44 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůta pro podání nabídek nesmí být a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 52 dny v otevřeném řízení, nebo 40 dnů v užším řízení b) u podlimitních veřejných zakázek kratší než 22 dny v otevřeném řízení, nebo 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.

45 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůty podle odstavců 2 a 3 se u významných veřejných zakázek prodlužují alespoň o polovinu. Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel a) v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek b) v jednacím řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání c) v řízení na základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání nabídky.

46 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůty pro doručení žádostí o účast podle odstavce 2 začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek podle odstavce 3 začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.

47 Schválené změny zákona od 1. dubna
Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.“

48 Schválené změny zákona od 1. dubna
Sektorový zadavatel nově nemůže zkrátit lhůtu pro podání nabídek či žádostí o účast ve výběrovém řízení v případě zaslání informace o zahájení zadávacího řízení elektronickými prostředky K zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem se před zahájením zadávacího řízení nově vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem se k zadávacím podmínkám vyjádří rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu

49 Schválené změny zákona od 1. dubna
Nově je vymezeno, že technický dozor u stavebních prací nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. Zadavatel je nově povinen na svém profilu zveřejnit alespoň textovou část zadávací dokumentace

50 Schválené změny zákona od 1. dubna
Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Nově je taxativně stanoveno, že písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (5 u podlimitních VZ v podlimitním výběrovém řízení)

51 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůta pro odeslání odpovědi na dotazy uchazečů se zkracuje na 4 dny (3 dny u podlimitních VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení (původně 5 dní) Veřejný zadavatel není nově oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek

52 Schválené změny zákona od 1. dubna
Nově nebude moci být součástí hodnotících kritérií splnění kteréhokoliv kvalifikačního předpokladu (dosud platilo pouze pro ekonomické KP) V rámci prokázání základních kvalifikačních předpokladů se ruší předložení seznamu statutárních orgánu, které v posledních 3 letech pracovaly u zadavatele a také předkládání aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % Zcela bez náhrady se ruší ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

53 Schválené změny zákona od 1. dubna
Prokazování referencí bude možné pouze osvědčením nebo nově místo čestného prohlášení smlouvou a dokladem o uskutečnění takové reference Nově nebude možné po uchazeči vyžadovat předložení certifikátu řízení jakosti či dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) apod. Požadovaný rozsah jednotlivé reference na stavební práce nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

54 Schválené změny zákona od 1. dubna
V případě změny ve své kvalifikaci již uchazeč není povinen současně s oznámením této skutečnosti předložit dokumenty prokazující splnění kvalifikace (nově je stanovena lhůta 10 dnů) Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nově nastat před podáním nabídek i v případě doplnění nabídky v rámci vyhodnocování

55 Schválené změny zákona od 1. dubna
O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel nově protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal.

56 Schválené změny zákona od 1. dubna
Tento seznam by měl obsahovat název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem, v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření smlouvy a dodavatele, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4 a označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.

57 Schválené změny zákona od 1. dubna
Nově bude možné ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Tato varianta je možná pouze tehdy, pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil

58 Schválené změny zákona od 1. dubna
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje nově pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

59 Schválené změny zákona od 1. dubna
V rámci užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním nebude již možné provést výběr uchazečů losováním (nově platí pouze pro sektorové zadavatele) U zajištění jistotu se v rámci elektronické aukce stanovuje jako horní limit pro jistotu 5 % předpokládané hodnoty zakázky Zadavatel je nově povinen jistotu uvolnit již do 5 pracovních dnů (dříve 7 dnů)

60 Schválené změny zákona od 1. dubna
Součástí nabídky (místo základních KP) musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

61 Schválené změny zákona od 1. dubna
Otevírání obálek musí být nově zahájeno okamžitě po uplynutí lhůty pro podávání nabídek Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel postupuje v rámci jednacího řízení s uveřejněním nebo zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy. Komise pro otevírání obálek nově nehodnotí, zda nabídka obsahuje všechny požadované součásti

62 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zadavatel je nově povinen oznámit nejen nabídkovou cenu, ale i informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím Členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek musí být nově osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu

63 Schválené změny zákona od 1. dubna
U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem musí mít hodnotící komise nejméně 9 členů (nově vždy). Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Do hodnotící komise navrhne ministerstvo dva členy a dva náhradníky ze seznamu hodnotitelů. Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka. Hodnotící komisi ustanoví vláda.

64 Schválené změny zákona od 1. dubna
V případě doplnění informací či dodání chybějících dokladů může zadavatel na základě žádosti uchazeče lhůtu pro doložení těchto dokumentů prodloužit či prominout její zmeškání Nově však komise nemůže pro tuto činnost stanovit lhůtu delší, než stanoví zákon (3 pracovní dny, toto obecně platí i u obdobných lhůt u dalších aktů) Nabídky se nově nemohou taxativně hodnotit na základě platebních podmínek (např. splatnost faktur)

65 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zadavatel nově nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by a) rozšířila předmět veřejné zakázky b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

66 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Lhůta pro zaslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění se zkracuje z 48 dnů na 15 dní a v případě sektorového zadavatele ze 2 měsíců na 30 dnů

67 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zadavatel je nově povinen bezodkladně zrušit výběrové řízení, pokud obdržel pouze 1 nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 1 nabídka Zadavatel je nově povinen zhotovit písemnou zprávu ke každé veřejné zakázce, přičemž součástí této zprávy musí být nově také identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu. Tuto zprávu musí zadavatel také nově zveřejnit do 15 dnů na svém profilu

68 Schválené změny zákona od 1. dubna
Předběžné oznámení bude muset být uveřejněno nově i podlimitních zakázek, přičemž výběrové řízení bude moci být zahájeno nejdříve 1 měsíc po tomto zveřejnění Součástí předběžného oznámení je nově zejména odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Toto platí s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení, jednacího řízení s i bez uveřejnění a také v případě opakovaného výběrového řízení Původní ustanovení o předběžném oznámení platí nyní pouze pro sektorové zadavatele

69 Schválené změny zákona od 1. dubna
Lhůta pro podání námitek se zkracuje z 15 dnů na 10 dnů v případě zjednodušeného podlimitního řízení Naopak lhůta pro podání námitek proti oznámení o záměru uzavřít smlouvu se prodlužuje z 15 na 30 dnů Je také vymezeno, že stěžovatel který nepodal námitku zadavateli není oprávněn podat tuto dále na ÚOHS Upravuje se působnost ÚOHS a také jeho působnost Výše pokuty za správní delikt se zvyšuje ve své horní hranici na 10 % ceny zakázky nebo 20 mil. Kč

70 Schválené změny zákona od 1. dubna
Uveřejněním se nově rozumí : a) ve Věstníku veřejných zakázek, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, b) ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh. Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.

71 Schválené změny zákona od 1. dubna
Nově je ustanoveno pro uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

72 Schválené změny zákona od 1. dubna
Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písmene a) se nevztahuje na a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH, b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

73 Schválené změny zákona od 1. dubna
Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ se nevztahuje na a) veřejné zakázky malého rozsahu, b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

74 Schválené změny zákona od 1. dubna
Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene c), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

75 Schválené změny zákona od 1. dubna
Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene c) nejpozději do a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 28. Února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

76 Schválené změny zákona od 1. dubna
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písmene c) nejpozději do a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

77 Schválené změny zákona od 1. dubna
Povinnosti podle odstavců 4 a 5 se nevztahují na a) veřejné zakázky malého rozsahu, b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.

78 Schválené změny zákona od 1. dubna
Zadavatel je nově povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce po dobu 10 let (původně pouze 5 let)

79 Schválené změny zákona od 1. dubna
Nově je také definováno Odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění a) účelnosti veřejné zakázky, b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

80 Schválené změny zákona od 1. dubna
Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky u významné VZ společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty VZ ke schválení vládě. Podmínkou projednání odůvodnění vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

81 Schválené změny zákona od 1. dubna
Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu.

82 Schválené změny zákona od 1. dubna
Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), a § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c), § 23 odst. 11.

83 Souhrn hlavních změn Změny obecné části:
zpřesnění definice dotovaného zadavatele, rámcové smlouvy, internetového profilu zadavatele, veřejných zakázek na do dodávky, které nově zahrnují vedle pořízení zboží i poskytnutí stavebních prací, pokud tyto nejsou základním účelem veřejné zakázky, definování citlivé činnosti, kterou bude zadání veřejné zakázky vybranými zadavateli v hodnotě nad ,- Kč bez DPH v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

84 Souhrn hlavních změn Změny obecné části:
povinnost zadavatele zvlášť stanovit v rámci předpokládané hodnoty veřejné zakázky i hodnotu dodávek, služeb či stavebních prací poskytovaných na základě opčního práva;

85 Souhrn hlavních změn změny v jednotlivých zadávacích řízeních:
změna ve stanovení počátku zadávacích řízení uveřejňovaných podle ust. § 146 zákona o veřejných zakázkách; nově se zadávací řízení zahajuje okamžikem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nikoliv samotným uveřejněním, jak tomu je doposud, povinnost zadavatele zveřejnit výzvu v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na svém profilu, přičemž se nově zavádí povinnost zadavatele uveřejnit svůj profil v informačním systému o VZ, výslovné zakotvení povinnosti zadavatele hodnotit v rámci zjednodušeného podlimitního řízení i nabídky uchazečů, kteří nebyli k podání nabídky zadavatelem vyzváni,

86 Souhrn hlavních změn změny v jednotlivých zadávacích řízeních:
prodloužení zadávací lhůty o dobu, kdy z důvodu podaných námitek či jiných zákonných důvodů zadávací lhůta neběží, stanovení technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky – motorových vozidel se rozšiřuje o zvláštní technické podmínky zohledňující energetické a ekologické dopady (spotřeba energie, emise CO2 atd.), změny v počítání i délce lhůt pro doručení dodatečných informací (nově budou dodatečné informace doručovány do 4, resp. 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele) a dále výslovná povinnost zadavatele zaslat veškeré dodatečné informace společně se zadávací dokumentací všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci;

87 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: v případě plnění části veřejné zakázky subdodavatelem má dodavatel povinnost vedle smlouvy se subdodavatelem předložit výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, popř. jiné evidence a dále čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, zrovnoprávnění dokladů předkládaných ve slovenském jazyku (nevyžaduje se jejich překlad českého jazyka), prokazování absence insolvence a konkurzu na majetek dodavatele se bude týkat pouze posledních tří let, povinnost zadavatele vracet na písemnou žádost dodavatele poskytnuté vzorky,

88 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: rozšíření prokazování kvalifikace o doklady prokazující vlastnickou strukturu právnické osoby coby dodavatele a seznam zaměstnanců či členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a rozhodovali o veřejných zakázkách, předkládání veškerých dokladů zadavateli pouze v prostých kopiích (zadavatel si však může vyžádat před uzavřením smlouvy předložení originálů či úředně ověřených kopií těch dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci),

89 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: povinnost zadavatele, popř. zvláštní komise, sepsat o posouzení kvalifikace písemný protokol, do kterého mají možnost posuzovaní dodavatelé nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, popř. opisy obdobně jako tomu je dnes u zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, institut jistoty se nově rozšíří o možnost zajištění plnění povinností uchazeče plynoucích z veřejné zakázky prostřednictvím pojištění záruky; v praxi bude uchazeč uzavírat pojistnou smlouvu ve prospěch zadavatele, kterému za splnění podmínek vznikne právo na pojistně plnění;

90 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se otevírání obálek:
novela přinese možnost uchazečům pořizovat si výpis nebo opis z protokolu o otevírání obálek,

91 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: povinnost zadavatele při zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanovit dílčí hodnotící kritéria vždy tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, váha jednotlivých dílčích hodnotících kritérií již nemusí být vyjadřována výhradně v procentech, ale je přípustné, aby zadavatel stanovil i jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii,

92 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: v souvislosti s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) je výslovně novelou zakotvena povinnost zadavatele, resp. komise pro posouzení a hodnocení nabídek, uvést v obsahu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií“,

93 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: doplnění o možnost uchazečů pořizovat si vedle výpisu a opisu i kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozšíření obsahu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky i o informace o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem poté, co původní hodnocení zrušil pro zjištěné porušení zákona;

94 Souhrn hlavních změn změny v rušení zadávacího řízení:
zadavatel bude mít povinnost odeslat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí takového rozhodnutí; dnes platí, že zadavatel má povinnost doručit rozhodnutí všem známým zájemcům a uchazečům do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí;

95 Souhrn hlavních změn změny ve zvláštních postupech v zadávacím řízení:
nově bude mít zadavatel možnost při uzavírání rámcové smlouvy s více uchazeči stanovovat podmínky plnění veřejné zakázky týkajících se jen některého uchazeče do samostatné přílohy rámcové smlouvy, aby bylo zachováno obchodní tajemství a soutěžní prostředí, uzavře-li zadavatel rámcovou smlouvu na dobu delšího 1 roku, bude mít možnost požadovat po dodavateli po uplynutí každého roku, aby znovu prokázal kvalifikaci; do doby než dodavatel prokáže kvalifikaci, není zadavatel oprávněn dodavatele vyzvat k plnění nebo poskytnutí nabídky,

96 Souhrn hlavních změn změny ve zvláštních postupech v zadávacím řízení:
kritérií při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, pokud jsou tato kritéria vymezena na základě rámcové smlouvy alespoň obecným způsobem, opčního práva v jednacím bez uveřejnění nebude možno nově využít u veřejných zakázek na dodávky; nově se konkretizují limity omezující využití opčního práva (30% předpokládané hodnoty plnění odpovídajícímu opčnímu právu určenému před zahájením zadávacího řízení nebo 30% ceny původní veřejné zakázky), řada změn se dotkne rovněž soutěže o návrh, kdy novela přivede do praxe dvě odlišná řízení, a to (i) otevřenou soutěž o návrh a (ii) užší soutěž o návrh;

97 Souhrn hlavních změn změny společných ustanovení:
v rámci komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se výslovně zavádí možnost komunikace prostřednictvím datové schránky, přičemž komunikace prostřednictvím datové schránky bude upřednostněna, pokud to povaha písemností umožní, nově bude zavedeno pod sankcí neplatnosti smlouvy tzv. ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky Ministerstvem financí, a to za podmínky, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána na dobu delší než 5 let nebo na dobu neurčitou.

98 Souhrn hlavních změn Změny koncesního zákona
Z dílčích změn, které novela přináší, stojí za zmínku zejména: povinnost stěžovatele společně s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele předložit doklad o složení kauce a v případě návrhu zaslaného ÚHOS před uzavřením koncesní smlouvy, rovněž doklad o doručení námitek, zakotvení důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování v plnění koncesní smlouvy jako důvod pro neuplatnění opatření zákazu plnění koncesní smlouvy uplatňovaného ÚHOS.

99 Děkuji za pozornost Ing. Renata Aulová – interní lektor
Ing. Jiří Boháček– interní lektor (uveďte prosím jméno lektora)


Stáhnout ppt "Změny v rámci novelizace zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google