Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv klimatické změny na půdní degradaci (návrh adaptačních opatření)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv klimatické změny na půdní degradaci (návrh adaptačních opatření)"— Transkript prezentace:

1 Vliv klimatické změny na půdní degradaci (návrh adaptačních opatření)
Vítězslav Vlček Regional Reference Center Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno desert.rrc(at)mendelu.cz

2 (Projekt VaV/740/1/00)

3 (Projekt VaV/740/1/00)

4 Z-index – procento měsíců zasažených suchou epizodou
v současnosti (A) a v klimatických podmínkách očekávaných kolem roku 2050 (B). Komentář k legendě: Oblasti s výskytem sucha <20 % lze označit jako oblast s nulovým až nízkým rizikem, >60 % jako oblasti s vysokým rizikem a >90 % jako oblasti s  extrémně vysokým rizikem výskytu suchých epizod (Trnka 2006).

5 Důsledky aridizace klimatu, změna hospodaření s vodními zdroji
regionem ČR, který je tímto vývojem ohrožen nejbezprostředněji, je oblast jižní Moravy a Polabí.

6 Ohrožení ZPF klima-změnou
urychlená eroze fyzikální degradace/utužení salinizace/alkalizace ztráty POH

7 Eroze

8 Důsledky snížení zemědělské produkce
nepřímé škody snížení produkčního schopnosti půd změna fyzikálních vlastností půdy změna chemických vlastností půdy omezení edafonu náchylnost ke zhutňování a ztvrdnutí apod.

9 Úroveň ztráty pod 1 t/ha za rok jsou málo významné
už ztráta 5 – 20 t/ha za rok má vážný důsledek na vývoj půdy a krajiny. 20 – 40 t/ha za rok jsou výsledkem intenzivní bouřkové činnosti a představují extrémní hodnoty odnosu půdního materiálu

10 Návrhová opatření Opatření proti větrné erozi
ochrana proti větru dočasnými umělými zábranami, ochrana proti větru trvalými porosty, ochrana proti větru pěstitelskými metodami (organizace honů, smíšené kultury apod.).

11 Opatření proti vodní erozi
Organizační: pásové pěstování plodin, návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku apod. Agrotechnická a vegetační: půdo-ochranné obdělávání, protierozní orba Technická: příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky protierozní nádrže

12 Degradace fyzikálních vlastností půdy (poškození struktury, utužení, slévavost povrchu)
proces zásadního porušení fyzikálního stavu půdy, v kterém se redukuje celková a vzdušná pórovitost a propustnost, zvyšuje se pevnost a eviduje mnoho změn v půdní struktuře a v chování některých fyzikálních vlastností. k utužení dochází zejména mechanickým tlakem

13 Jak může ovlivňovat klimatická změna fyzikální vlastnosti půd
zejména sucho má vliv na změnu fyzikálních vlastností vedoucí k utužení a ztvrdnutí půdních vrstev, resp. tvorbu profilových trhlin, zpomalení či zastavení tvorby agregátů v případě výskytu dlouhodobého sucha, časté střídání klimatických jevů vede k možným intenzivním procesům destrukce struktury půdy.

14 Hodnoty vybraných půdních vlastností
u zhutněných půd v ZPF půdní vlastnost H objemová hmotnost [g/cm3]  nad 1,45 pórovitost [% obj.] pod 45 minimální vzdušnost [% obj.]  pod 10 max. kapil.kapacita [% obj.]  nad 35

15 Identifikace půd využívání těžké techniky na povrchu půdy. Intenzita projevů zhutnění závisí a kolísá podle vlhkosti půdy, všeobecně těžší půdy jsou náchylnější na deformace, v minerálních půdách organická hmota snižuje náchylnost půd k utužení pro všechny zrnitostní třídy, půdy se zrnitou či slabě vyvinutou polyedrickou strukturou vykazují silnou náchylnost na zhutnění.

16 zhutněním je ohroženo kolem 30 – 50 % půd ZPF

17 Návrhová opatření omezování přejezdů těžké mechanizace,
využívání půdo-ochranných způsobů obdělávání, dostatečné organické hnojení, používání mechanizace s nízko-zátěžovými pneumatikami, pozemky s již zhutnělým podorničím lze jednorázově zlepšit melioračním kypřením.

18 Salinizace / alkalizace
salinizace je proces, který vede k nadměrnému zvýšení vodo-rozpustných solí v půdě, primární a sekundární salinizace.

19 Jak může ovlivňovat klimatická změna salinizaci
téměř všechny klimatické scénáře předpovídají extrémní sucha v části nížin, kde hladina podzemní vody bude ovlivňovat půdní profil, bude nutné monitorovat množství solí v podzemní vodě a v půdě, aby nebyl překročený práh ohrožení půdy, závlahy.

20 Důsledky změny půdních vlastností, zejména fyzikálně-chemických,
vysoký obsah Na a Cl iontů působí toxicky přímo, ale zejména nepřímo, mění se dostupnost Ca a dalších iontů, rostliny trpí jejich nedostatkem, rozpad (peptizace) koloidů.

21 Ztráta POH Ochrana POH v půdě je kritickým bodem pro trvale udržitelné hospodaření na půdě. Je však třeba konstatovat, že úroveň humusu v půdě se už dnes snižuje (Kobza et al. 2002)

22 Jak může ovlivňovat klimatická změna množství POH
množství a distribuce POH záleží na více faktorech, především na půdním typu a zrnitostním složení, pozitivní management: exogenní vstupy organických látek a doplňkové závlahy, vysoké ohrožení půd ztrátou organického uhlíku může zapříčinit náchylnost půdy na jiné ohrožení (eroze, salinita, fyzikální degradace).

23 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vliv klimatické změny na půdní degradaci (návrh adaptačních opatření)"

Podobné prezentace


Reklamy Google