Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská produkce 2. Magisterský studijní program FVL a FVHE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská produkce 2. Magisterský studijní program FVL a FVHE."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská produkce 2. Magisterský studijní program FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 2 Zemědělský půdní fond Funkce půdy Funkce půdy Kvalita zemědělského půdního fondu Kvalita zemědělského půdního fondu Klimatické poměry v České republice Klimatické poměry v České republice Kategorizace zemědělského území, zemědělské výrobní oblasti Kategorizace zemědělského území, zemědělské výrobní oblasti Pěstování zemědělských rostlin Obecné schéma pěstování zemědělských rostlin Obecné schéma pěstování zemědělských rostlin Základní principy zpracování půdy Základní principy zpracování půdy

3 Zemědělský půdní fond

4 Základní funkce půdy produkční produkční mimoprodukční mimoprodukční

5 Půdní úrodnost definice podle zákona o hnojivech definice podle zákona o hnojivech (č. 308/2000 Sb.) (č. 308/2000 Sb.)  schopnost půdy umožňovat rostlinám  schopnost půdy umožňovat rostlinám růst, vývoj a dosažení žádoucího růst, vývoj a dosažení žádoucího výnosu, kvality a nezávadnosti výnosu, kvality a nezávadnosti produkce produkce přirozená úrodnost půdy přirozená úrodnost půdy skutečná úrodnost půdy skutečná úrodnost půdy

6 Charakteristika zemědělského půdního fondu ČR 54 % průměrných až podprůměrných 54 % průměrných až podprůměrných 6% zcela nevhodných 6% zcela nevhodných 40% nadprůměrně úrodných 40% nadprůměrně úrodných více než 20 % se nachází nad 500 n. m. více než 20 % se nachází nad 500 n. m. silně skeletovité 4,5 %, slabě 24 % silně skeletovité 4,5 %, slabě 24 % 30 - 50 % je ohroženo tzv. zhutněním 30 - 50 % je ohroženo tzv. zhutněním

7 Hodnocení kvality zemědělského půdního fondu bonitace půdy bonitace půdy BPEJ - bonitovaná půdně - ekologická jednotka  vyhodnocením parametrů : BPEJ - bonitovaná půdně - ekologická jednotka  vyhodnocením parametrů : - klima - klima - klasifikační zařazení půdy - klasifikační zařazení půdy - charakteristika geografických substrátů - charakteristika geografických substrátů - zrnitost, skeletovitost - zrnitost, skeletovitost - vodní a vzdušný režim - vodní a vzdušný režim - půdní profil - půdní profil - svažitost a expozice pozemku - svažitost a expozice pozemku

8 Znehodnocování půdního fondu Přírodní vlivy - větrná a vodní eroze Přírodní vlivy - větrná a vodní eroze záplavy záplavy Technické příčiny - devastace půdy těžbou, Technické příčiny - devastace půdy těžbou, exhalace v okolí průmyslových podniků, exhalace v okolí průmyslových podniků, stavby sídlišť, podniků a komunikací stavby sídlišť, podniků a komunikací

9 Degradace půdy eroze - vodní (více než 1/2 ZP), větrná (asi 7,5%), sněhová eroze - vodní (více než 1/2 ZP), větrná (asi 7,5%), sněhová debazifikace a acidifikace, debazifikace a acidifikace, degradace fyzikální (degradace půdní struktury, kompakce), degradace fyzikální (degradace půdní struktury, kompakce), degradace znečištěním a kontaminací, degradace znečištěním a kontaminací, úbytky organické hmoty (humusu), úbytky organické hmoty (humusu), degradace biologická degradace biologická

10 Protierozní ochrana půdy biologické způsoby - účelné rozmístění biologické způsoby - účelné rozmístění kultur, pásový způsob hospodaření, kultur, pásový způsob hospodaření, meze, trvalé travní porosty, meze, trvalé travní porosty, strukturotvorné plodiny strukturotvorné plodiny technické - větrolamy technické - větrolamy

11 Klimatické podmínky v ČR rozmanité, přechod mezi přímořským a kontinentálním klimatem rozmanité, přechod mezi přímořským a kontinentálním klimatem promítají se výškové poměry a členitost terénu promítají se výškové poměry a členitost terénu klimatické oblasti - teplá, mírně teplá, chladná klimatické oblasti - teplá, mírně teplá, chladná klimatické regiony (10) klimatické regiony (10) největší zastoupení má mírně teplý a vlhký (MT4) na 25 % ZP největší zastoupení má mírně teplý a vlhký (MT4) na 25 % ZP nejpříznivější je teplý a mírně vlhký (T3) na 14 % ZP nejpříznivější je teplý a mírně vlhký (T3) na 14 % ZP

12 Kategorizace zemědělského území zemědělské výrobní oblasti zemědělské výrobní oblasti méně příznivé oblasti méně příznivé oblasti zranitelné oblasti zranitelné oblasti

13 Zemědělské výrobní oblasti podle přírodních podmínek : podle přírodních podmínek : členitost krajiny, genetické půdní typy, členitost krajiny, genetické půdní typy, půdní druh, klimatické poměry půdní druh, klimatické poměry podle ekonomických podmínek – podle ekonomických podmínek – vzdálenost od zpracovatelských vzdálenost od zpracovatelských závodů závodů podle druhu a hloubky půdy a vhodnosti pro určitou plodinu podle druhu a hloubky půdy a vhodnosti pro určitou plodinu

14 Rozdělení zemědělských výrobních oblastí (od roku 2003) kukuřičná (podoblasti K1, K2, K3) kukuřičná (podoblasti K1, K2, K3) řepařská (podoblasti R1, R2, R3) řepařská (podoblasti R1, R2, R3) bramborářská (podoblasti B1 a B2) bramborářská (podoblasti B1 a B2) bramborářsko-ovesná (podoblast B3) bramborářsko-ovesná (podoblast B3) horská (podoblasti H1 a H2) horská (podoblasti H1 a H2)

15 Zemědělské výrobní oblasti

16 Méně příznivé oblasti horské oblasti (typ H) horské oblasti (typ H) ostatní - málo výnosné půdy, malá hustota obyvatel (typ O) ostatní - málo výnosné půdy, malá hustota obyvatel (typ O) oblasti se specifickými omezeními - příhraniční oblasti, další jednotlivá území s nízkou výnosností (typ S) oblasti se specifickými omezeními - příhraniční oblasti, další jednotlivá území s nízkou výnosností (typ S)

17 Méně příznivé oblasti

18 Vymezení zranitelných oblastí jsou určeny na základě rozborů povrchových a podzemních vod jsou určeny na základě rozborů povrchových a podzemních vod ve zranitelných oblastech se nachází až 44% z celkové výměry ZP ve zranitelných oblastech se nachází až 44% z celkové výměry ZP

19 Mapa rozložení zranitelných oblastí

20 Opatření ve zranitelných oblastech legislativně je vymezen zákaz používání dusíkatých hnojiv (neplatí pro trvalé kultury, polní zeleniny a zakryté plochy) v určitém období legislativně je vymezen zákaz používání dusíkatých hnojiv (neplatí pro trvalé kultury, polní zeleniny a zakryté plochy) v určitém období pravidla pro používání statkových hnojiv pravidla pro používání statkových hnojiv nařízení protierozních opatření nařízení protierozních opatření

21 Pěstování zemědělských rostlin

22 Obecné schéma pěstování zemědělských rostlin (agrotechnické faktory) volba plodiny (užitkový směr), odrůda volba plodiny (užitkový směr), odrůda osevní postup (pozemek, předplodiny) osevní postup (pozemek, předplodiny) základní a předseťová úprava půdy základní a předseťová úprava půdy hnojení hnojení setí a sázení setí a sázení ošetření porostu během vegetace ošetření porostu během vegetace sklizeň sklizeň posklizňové ošetření posklizňové ošetření skladování skladování

23 Základní principy zpracování půdy Mechanické zásahy ovlivňují : hospodaření s půdní vláhou a vzdušný režim hospodaření s půdní vláhou a vzdušný režim rozvoj půdních aerobních mikroorganismů rozvoj půdních aerobních mikroorganismů humifikační pochody humifikační pochody rozvoj chorob a škůdců rostlin rozvoj chorob a škůdců rostlin

24 Význam zpracování půdy regulace plevelů regulace plevelů zapravení organických a anorganických hnojiv zapravení organických a anorganických hnojiv příprava pro založení nových porostů příprava pro založení nových porostů vliv na jakost produktů vliv na jakost produktů

25 Konvenční (klasické) zpracování půdy základní zpracování půdy – podmítka, orba, podrývání a prohlubování, hloubkové kypření, podzimní úprava povrchu zorané půdy základní zpracování půdy – podmítka, orba, podrývání a prohlubování, hloubkové kypření, podzimní úprava povrchu zorané půdy příprava půdy před setím a sázením příprava půdy před setím a sázením kultivace půdy během vegetace kultivace půdy během vegetace

26 Minimální zpracování půdy důvody - klasické postupy jsou energeticky náročné, zjednodušení urychlení důvody - klasické postupy jsou energeticky náročné, zjednodušení urychlení předpoklady - dobrý fyzikální stav půdy, biologicky čistá ornice s dostatečným obsahem živin předpoklady - dobrý fyzikální stav půdy, biologicky čistá ornice s dostatečným obsahem živin minimální zastoupení trvalých plevelů minimální zastoupení trvalých plevelů vhodný osevní postup vhodný osevní postup

27 Metody minimalizace zpracování půdy vypouštění nebo nahrazování některých zákroků vypouštění nebo nahrazování některých zákroků spojování do menšího počtu operací spojování do menšího počtu operací omezení zpracování na určitou hloubku nebo část plochy omezení zpracování na určitou hloubku nebo část plochy setí do nezpracované půdy setí do nezpracované půdy

28 Systémy s minimálním zpracování půdy systémy se zachováním klasické orby, ale omezování hloubky a slučování operací systémy se zachováním klasické orby, ale omezování hloubky a slučování operací systémy bez orby - kypření a obracení nebo setí do nezpracované půdy systémy bez orby - kypření a obracení nebo setí do nezpracované půdy výběr záleží na klimatických podmínkách, druhu a typu půdy, erozi, systému hospodaření, vybavení mechanizačními prostředky výběr záleží na klimatických podmínkách, druhu a typu půdy, erozi, systému hospodaření, vybavení mechanizačními prostředky výhody a reálnost v našich podmínkách ? výhody a reálnost v našich podmínkách ?

29 Progresivní způsoby zpracování půdy jsou založeny na výkonnějších strojích jsou založeny na výkonnějších strojích přednosti - okamžitá příprava půdy se setím přednosti - okamžitá příprava půdy se setím eliminace slehnutí půdy eliminace slehnutí půdy dokonalé urovnání a odplevelení půdy dokonalé urovnání a odplevelení půdy vyšší využití vláhy vyšší využití vláhy nevýhoda - drahé stroje nevýhoda - drahé stroje

30 Půdoochranné systémy soubor agrotechnických operací, které ještě ve větší míře šetří půdu než předchozí postupy soubor agrotechnických operací, které ještě ve větší míře šetří půdu než předchozí postupy kypření půdy bez obracení kypření půdy bez obracení přímé setí do nezpracované půdy přímé setí do nezpracované půdy ničení plevelů herbicidy ničení plevelů herbicidy

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zemědělská produkce 2. Magisterský studijní program FVL a FVHE."

Podobné prezentace


Reklamy Google