Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže"— Transkript prezentace:

1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejná podpora CO LZE A CO NELZE Financování zdravotnictví z perspektivy veřejné podpory Kamil Rudolecký Praha Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejná podpora Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES 4 znaky veřejné podpory: - podpora ze státních prostředků - (možnost) narušení hospodářské soutěže - zvýhodnění podniku nebo podnikání - ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU Při kumulativním naplnění znaků veřejné podpory se jedná o veřejnou podporu Pro její poskytnutí nutné posouzení její slučitelnosti včetně souhlasu EK V určitých případech lze poskytnout bez souhlasu EK na základě tzv. blokové výjimky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejné prostředky: Veřejné fondy (Fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Česká energetická agentura) Územní samosprávné celky (krajské úřady, města, obce) Prostředky veřejného zdravotního pojištění Prostředky právnických osob, které kontroluje stát, pokud jsou použity způsobem neodpovídajícím tržnímu chování (např. i nemocnice) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zvýhodnění Selektivita Rozhodovací (diskreční) pravomoc poskytovatele Výhoda, kterou by příjemce za běžných podmínek neobdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

5 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zvýhodnění Konkrétního podniku (včetně podniků kontrolovaných státem – Westdeutsche Landesbank T 228/99) Konkrétního odvětví 61/79 Denkavit Irelevantní zda: Trvale či jen dočasně (T Ladbroke Racing) Příjemce částečně přispěl (78/76 Steinike) Příjemce splní určité podmínky (323/82 Intermills) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6 Narušení soutěže mezi členskými státy ES
Předpokladem je existence hospodářské soutěže (liberalizace trhu) Postačuje již i hrozba narušení soutěže Postačuje již i ztížení přístupu na trh EK většinou presumuje I malá výše veřejné podpory může narušit soutěž (ESD 259/85) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

7 Narušení soutěže mezi členskými státy ES
Možnost narušení i v případě, kdy: - příjemce podpory téměř všechnu produkci vyváží mimo EU (C-142/87) - sám svoji produkci nevyváží, existuje ovšem menší exportní šance ze strany konkurence (ESD 102/87, Francie) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8 O veřejnou podporu nejde v případě:
nenaplnění všech 4 znaků veřejné podpory absence dopadu do veřejných zdrojů (případ Preussen Electra) naplnění znaků tzv. principu soukromého investora optimalizace veřejných pohledávek – naplnění znaků tzv. principu soukromého věřitele obecné opatření (např. změna sazby daně) výkon služeb obecného hospodářského významu (při splnění kritérií vymezených v rozsudku ESD Altmark) podpora malého rozsahu tzv. podpora de- minimis prostředky EU (neexistence kofinancování s prostředky členského státu) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

9 Netradiční výjimky ze zákazu veřejné podpory
Skupinové /blokové/ - čl. 88 odst. 3 SES (70 – 80 % národní úroveň) de minimis (200 tis. Eur během tří fiskálních období) 1998/2006 vzdělávání - 68/ /2004 malé a střední podniky 70/ /2004 zaměstnanost 2204/2002 regionální podpora 1628/2006 Výjimky, které stanoví Rada - čl. 88 odst. 2 pododst. 3 /české ocelářství/ Výjimky - služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

10 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejná podpora může mít různé formy: Granty a dotace Úvěry a zvýhodněné půjčky Garance Kapitálové injekce Kapitalizace pohledávek Slevy na dani, prominutí poplatků, penále a veřejných plateb Zvýhodněný prodej pozemků či podniků či jiného majetku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

11 Pozice příjemce ilegální veřejné podpory:
Nelze spoléhat na dobrou víru (pouze za výjimečných okolností, např. kdy podporu přislíbila samotná EK) Nebezpečí stížnosti konkurenčních subjektů Ujednání o kompenzaci podpory v případě její neslučitelnosti je rovněž neslučitelné s právem ES Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

12 Pozice příjemce ilegální veřejné podpory:
Přelomový rozsudek soudního dvora C 199/06 : Centrum exportu francouzských knižních titulů (CELF), Ministerstvo kultury a komunikace versus společnost SIDE Výsledek: Národní soud je povinen vyhovět žádosti o navrácení VP vyplacených v rozporu s čl. 88 odst. 3 Konečné rozhodnutí EK o slučitelnosti neznamená odstranění protiprávnosti v předcházejícím období Bez ohledu na slučitelnost musí národní soud rozhodnout o navrácení VP – nikoliv však v plném rozsahu (pouze úroky za období čerpání bez povolení EK) Soud může rozhodnout o navrácení VP, veřejný orgán však může VP ZNOVU POSKYTNOUT Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

13 Ochrana příjemce veřejné podpory:
ujistit se, že veřejná podpora byla řádně notifikována EK (specifický formulář) ujistit se, že notifikace je založena na profesionální argumentaci ohledně slučitelnosti možnost neformálního jednání s EK aktivní spolupráce s českými orgány během řízení před EK Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14 Zdravotní péče z pohledu VP
Výkon zdravotnických služeb je ekonomickou činností (ESD C 157/99, Smits, 2001, ECR I – 5473, odst. 53.) Subjekty, které je vykonávají, jsou z hlediska soutěžního práva podniky bez ohledu na právní formu nebo vlastnictví Financování zdravotnických služeb doporučuji realizovat na základě služby veřejného zájmu! Úhrada zdravotní péče z VZP není VP /jde o protiplnění/, systém však není liberalizovaný. Problematické v případě, pokud neadekvátně zvýhodňuje některé druhy výkonů před jinými. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

15 Argumentace pro vyloučení VP
Argumentace články stejné právní síly – čl. 152 odst. 5 SES – „odpovědnost čl. státu za poskytování zdravotní péče a služeb a za organizaci zdravotnictví“ (vyváženě!) Úhrada za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění (VZP) je v kompetenci členského státu (čl. 152 SES) Vnitrostátní právní normy mají nižší právní sílu než komunitární pravidla! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

16 Závazek veřejné služby (SGEI)
Základní předpoklady: 1) v daném segmentu neexistuje trh (nelze financovat např. prádelny, estetickou chirurgii a jiné nadstandardní úkony, které jsou na trhu dostupné) 2) trh sice existuje, ceny však neodpovídají koupěschopnosti běžného spotřebitele 3) přednost má ochrana volného trhu, omezení ve formě SGEI představuje pouze nejnutnější ústupek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

17 Závazek veřejné služby
Neexistuje taxativní výčet – je de facto na libovůli členského státu /široký okruh činností/ Klasické případy – od síťových odvětví, jako energetika, telekomunikace, služby audiovizuálního vysílání a poštovní služby, až po vzdělávání, dodávky vody, nakládání s odpady a zdravotní a sociální služby, dopravní obslužnost. Jedná se o služby, které mají pro život občanů i podniků zásadní význam Lze zahrnout provozní i investiční náklady! Kdy se nejedná o VP? - podpora má formu tzv. vyrovnávací platby (tj. částky, která pouze kompenzuje náklady vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby) a jsou současně splněna čtyři kritéria tzv. Altmarku (rozsudek Evropského soudního dvora v případu C-280/00) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

18 Závazek veřejné služby
Kritéria vyplývající z rozsudku Altmark: příjemce vyrovnávací platby musí být pověřen závazky veřejné služby a tyto závazky musí být jasně vymezeny (zákonem, rozhodnutím zastupitelstva, správním aktem, smlouvou) ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby musí být stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem (úkol poskytovatele), výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout náklady vynaložené při plnění závazků veřejné služby, při započtení příjmů a přiměř. zisku pokud pověřený podnik nebyl vybrán v souladu s procedurou zadávání veřejných zakázek, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by vykázal typický (běžný), řádně řízený podnik (může být obtížné). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

19 Závazek veřejné služby
Není splněn „Altmark“  jde o VP úprava na úrovni Evropské komise: Rozhodnutí EK z o státní podpoře ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/842/ES) – platby jsou VP, avšak nemusí být předem oznámeny EK - čl nemocnice automaticky vyňaty z ohlašovací povinnosti i v případě překročení obratových kriterií (obrat 100 mil. EUR, vyrovnávací platba 30 mil. EUR) Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (Úřední věstník C297, ) – platby jsou VP a musí být předem oznámeny EK. Rámec upravuje podmínky slučitelnosti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

20 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Náležitosti pověření Povaha a délka trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha výhradních nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

21 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Irelevantní, zda je pověřen výkonem SGEI subjekt ve vlastnictví soukromém či veřejnoprávní korporace Pověření v duchu rozhodnutí zakládá právní jistotu. Zavázán je jak pověřený subjekt, tak pověřující. Je znatelné, že oblast financování zdravotnictví je problematická - evidentní snahy EK se případy z této oblasti nezabývat. (viz rozhodnutí v případě T – 167/04 Asklepieos Kliniken.) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

22 Prodej majetku veřejným subjektem
Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03) Základní zásady pro vyloučení veřejné podpory – dvě možnosti, jak se vyhnout veřejné podpoře: nepodmíněné nabídkové řízení prodej za cenu stanovenou nezávislým znalcem (stanovená hodnota musí co nejvěrohodněji odrážet cenu tržní) případný kladný rozdíl mezi tržní cenou a prodejní cenou (tato je nižší než tržní) = veřejná podpora Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

23 Prodej majetku veřejným subjektem
Transparentní výběrové řízení (dostatečná doba zveřejnění min. 2 měsíce) Nediskriminační přístup Prodej majetku nejvyšší (nejlepší) nebo jediné nabídce Dostatečný prostor přípravě nabídky (ocenění) Všichni uchazeči stejné informace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

24 Prodej majetku – předpoklady VP
Restriktivní postupy – exkluzivita Předchází odepsání dluhů Předchází kapitalizace pohledávek či jiné navýšení základního jmění Veškeré prvky neakceptovatelné pro soukromý subjekt (např. záporná cena) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

25 Pozice Evropské komise
EK nemá příliš zkušeností (poslední případ z roku 2001) rovněž jednoznačně prosazuje koncept SGEI je proti omezení zdravotní péče na obyvatelstvo z určitého území revize závazku po 10 letech pověření závazkem je nutné i u nemocnic vlastněných veřejným subjektem akutní péče (první pomoc) i péče na ARO je rovněž ekonomickou aktivitou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

26 Pozice Evropské komise
podpora nemocnic ve vnitrozemí či malých nemocnic v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva pokud nemají zahraniční klientelu není VP (N 543/2001) v rámci pověření závazkem veřejné služby je možno financovat i opravy budov či nákupy přístrojového vybavení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

27 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
. Diskuse Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


Stáhnout ppt "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže"

Podobné prezentace


Reklamy Google