Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Oživení „Stačí novela zákona k jejich ozdravení„

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Oživení „Stačí novela zákona k jejich ozdravení„"— Transkript prezentace:

1 Konference Oživení „Stačí novela zákona k jejich ozdravení„
Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

2 Korupce ve veřejných zakázkách – je ve všech etapách realizaceVZ
Rozhodnutí o potřebě předmětu VZ Nastavení podmínek zadání a druhu VZ Zadávací řízení a zadání VZ Realizace veřejné zakázky a supervize plnění Zabýváme se jen dvěma etapami možných korupčních kroků, nikoliv dalšími (viz podtrženě).

3 Právní úprava VZ – legislativní smršť
Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 110/2007, 296/2007, 76/2008, 124/2008 Sb., 110/2009, 41/2009, 227/2009 a 281/ datové schránky Malá novela zákon č. 417/2009 Sb. a velká novela zákon č. 179/2010 Sb., účinnost 15. září 2010, další novely a PP V legisl. procesu tzv. antikorupční novela

4 Změny – zákon č. 417/2009 Sb. neomezená možnost dožádání kvalifikace
odstranění prohlášení o vázanosti nabídkou vyslovit možnost zákazu plnění smlouvy tzv. „blacklist“

5 „Euroustanovení“ - neplatnost smluv
Možnost ÚOHS ve stanovených případech vyslovit zákaz plnění ze smlouvy, smlouva je pak neplatná (nová pravomoc ÚOHS soudního charakteru) Důvody: uzavření smlouvy bez oznámení (lze dobrovolně oznámit uzavření smlouvy) Poruší zákon a předčasně uzavře smlouvu či v rozporu s předb. opatřením Porušení zákon a neodešle oznámení o výsledku ZŘ v případě DNS, Jen na návrh dodavatele, kauce 100 tis. Kč, lhůta do 30 dnů či 6 měsíců, formulář ex ante (záměr uzavřít smlouvu)

6 „Černá listina dodavatelů“
Zákl. kvalif. předpoklad Nepravdivé údaje (neohlásí změny jen v SKD, netýká se to SCD) Sankce pokuta (10 mil. Kč či 1 mil. Kč) a zákaz plnění veřejných zakázek, včetně malého rozsahu, na dobu 3 let Rejstřík má vést MMR

7 Významné změny zákon č. 179/2010 Sb.
Výjimka dle § 13 odst. 8 i na služby Zadávací dokumentace – vyzvednutí není vázáno na podání nabídky Požadovat jistotu i ve ZPŘ, změny v ZPŘ U losování u 2stupňových řízení možnost kontroly zařízení , notář je povinný Připouští se u ek. výh. nabídek i jiné stanovení ceny než nabídková cena Připouští se jiná forma jednání než jen osobní Odstraňuje se atestace elektronických nástrojů Změny v soutěži o návrh, kvalifikace – jen prosté kopie

8 Souhrn připravovaných změn – očekávané přijetí v druhé půli 2011
Jednotný limit pro veřejné zakázky malého rozsahu s horním limitem 1 mil. Kč bez DPH, Konkretizaci základních zásad s tím, že zadavatel výslovně nesmí omezit účast dodavatelů z členských států EU, popř. tam, kde to stanoví mezinárodní smlouva Institut významné veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 300 mil. Kč bez DPH, u krajů od 200 mil. Kč, u obcí nad 100 tis. obyvatel 100 mil. Kč, nad 25 tis. obyvatel od 50 mil. Kč a u obce do 25 tis. obyvatel od 20 mil. Kč bez DPH. Návrh zrušit soutěžní dialog, což je v rozporu se zadávacími směrnicemi ES (zřejmě neaktuální změna)

9 Souhrn připravovaných změn – očekávané přijetí v druhé půli 2011-2
Použití zjednodušeného podlimitního řízení na stavební podlimitní veřejné zakázky se snižuje na stavební zakázky s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč bez DPH, Zrušení možnosti selekce ve vícestupňových řízeních, Změny v kvalifikaci (např. prokazování ekonomické a finanční způsobilosti pouhým prohlášením), Seznam hodnotitelů, který má vést MMR. Alespoň 1 hodnotitel bude povinně členem hodnotící komise u významných veřejných zakázek. Hodnotitel je osoba splňující část základní kvalifikace a mající odbornou praxi alespoň 5 let a je zapsána v seznamu po dobu 3 let, a to i opakovaně,

10 Souhrn připravovaných změn – očekávané přijetí v druhé půli 2011
Namísto informačního systému o veřejných zakázkách se zavádí věstník veřejných zakázek, Povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy budou méně než 3 nabídky, Zkrácení lhůty pro podání námitek u zjednodušeného podlimitního řízení na 5 dnů (2 dny od lhůty pro pod. nabídek proti ZP)

11 Důraz na transparentnost
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny do 30 dnů na profilu zadavatele o skutečné ceně za plnění veřejné zakázky. Pokud smlouva přesahuje 1 rok, uveřejnění se provede každý rok do Uveřejňování smluv na profilu zadavatele s cenou nad 500 tis. Kč,

12 Osoba se zvláštní způsobilostí
Původní návrh: Zřízení institutu odpovědné osoby, která je v pracovněprávním vztahu k zadavateli. Pouze tato osoba se může u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek podílet na tvorbě zadávacích podmínek, podepisovat rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvu, rušit veřejnou zakázku, vykonávat funkci člena hodnotící komise, posuzovat a hodnotit nabídky. Odpovědná osoba musí absolvovat vzdělávací program MMR, jehož obsah není znám. Nynější návrh: Schvaluje zadávací podmínky, pracovně právní vztah i dohoda o provedení práce (školení)

13 Osoba se zvláštní způsobilostí2
§ 3 Základními pracovněprávními vztahy podle ZP jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nekryje se kompetence této osoby s rozsahem školení Vzhledem k tomu, že zadavateli mohou být i soukromé osoby, které mohou zadávat VZ ad hoc budou rozhodující podmínky a rychlost školení

14 Omezení hospodářské soutěže
Veřejný zadavatel nesmí stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže a současně by kvalifikační předpoklad bylo možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Zadavatel uveřejní na svém profilu ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady a odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky a předmětu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele. Toto odůvodnění má být zveřejněno po zahájení zadávacího řízení, nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho zahájení. Součástí odůvodnění musí být prohlášení o tom, že zadavateli je známo 5 dodavatelů, kteří splní kvalifikaci, vzhledem ke specifickému charakteru 5 dodavatelů na trhu neexistuje, veřejný zadavatel pak předloží ekonomické odůvodnění předmětu veřejné zakázky u významné veřejné zakázky

15 ÚOHS a novela Sankce ukládané ÚOHS se zvyšují na dvojnásobek.
ÚOHS v současné době nevyužívá ani současně platných horních limitů Sankce musí časově navazovat na porušení zákona Pracovníci zadavatelů mají podléhat školení, naproti tomu na pracovníky ÚOHS nejsou žádné podmínky stanoveny Měli by mít min. 5letou praxi v oblasti zadávání VZ, vyšší plat, míru nezávislosti a odpovědnosti

16 Změny v kvalifikaci Zrušení ZKP dle § 53 odst. 1 k) a l)
Zrušuje se § 55 Namísto ČP u referencí se má předložit smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace

17 Změny v kvalifikaci2 Do protokolu o posouzení se má uvést identifikace dokladů o kvalifikaci a dalších dokladů Zrušuje se § 55 Namísto ČP u referencí se má předložit smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace

18 Změny v kvalifikaci3 Vypouští se požadavky na ISO 9001 a ISO 140001
Rozhodovací praxe ÚOHS a soudů připouští i certifikáty nad rámec ZVZ, kupř. OHSAS18001 Není možná selekce dodavatelů, a to ani pomocí kvalifikace Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace

19 Změny v zadávací dokumentace
u stavební ZD požadavky na její obsah stanoví prováděcí předpis Uvolnění § 44 odst. 9 ve vztahu ke stavebním VZ K ZD z nadlimitní VZ se vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí U nadlimitní stavební VZ i autorizované osoba Pomoc či administrativa? Nový § 46b – technický dozor, projektant a dodavatel nesmí být propojenými osobami Textová část se zveřejní prostřednictvím věstníku, zbytek do 3 pracovních dnů či do 2 pracovních dnů u ZPŘ.

20 Neřešené problémy Neexistence prováděcího předpisu k § 46a
Vysoké platby za zadávací dokumentaci u stavebních zakázek Používání speciálních programů pro elektronickou verzi ZD u stavebních zakázek a neřešená diskriminace tímto způsobem Nízký počet nabídek u některých zakázek, nedostatek pravidel k výkladu ZVZ, cenové mapy ve vztahu ke klasifikaci plnění

21 Závěry k antikorupční novele in globo
Zákon o veřejných zakázkách není primárně protikorupční normou (těmi jsou kupř. TZ, ZoHS), měl by vytvářet podmínky pro férovou soutěž Úspora 60 až 90 mld. ( % úspor) je spíše iluzí, stát i když peníze ušetří, stejně je utratí na jiné potřeby Skutečný problém je neúčinnost zákona o státní službě ÚOHS není schopen odhalit předražené zakázky, z tohoto pohledu VZ nezkoumá Korupce mnohdy spočívá v samotné neúčelnosti, tedy ve vypsání VZ, která není nutná

22 Závěry k antikorupční novele in globo2
Příklady neúčelných zakázek s vysokou pravděpodobností míry plýtvání a prostoru pro korupci: Údržba a opravy vybraných součástí železniční dopravní cesty Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací VZ na datové schránky VZ na „privatizaci VS“, Zc dodavatele nařizují VS, co mají dělat Komunikační infrastruktura veřejné správy Outsourcing státních maturit

23 Zahraniční zkušenosti s bojem s korupcí
Evropské země Asijské země Doporučení Světové banky Efektivita boje s korupcí Úvahy de lege ferenda

24 Literatura Reducing Corruption at the Local Level October 2000 • M. González de Asis Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism (from Journal of Public Economics) June 2000 • S. Johnson, D. Kaufmann, J. McMillan, and C. Woodruff Corruption: The Facts (from Foreign Policy) Summer 1997 • D. Kaufmann


Stáhnout ppt "Konference Oživení „Stačí novela zákona k jejich ozdravení„"

Podobné prezentace


Reklamy Google