Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

o přípravě a realizaci investic a neinvestičních akcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "o přípravě a realizaci investic a neinvestičních akcí"— Transkript prezentace:

1 o přípravě a realizaci investic a neinvestičních akcí
Situační zpráva o přípravě a realizaci investic a neinvestičních akcí na silnicích II. a III. třídy na území Zlínského kraje v roce 2010 Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 Příspěvek na provoz 390 000 tis. Kč
Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0190/Z09/09 dne 16. prosince 2009 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok V rámci rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvo schválilo příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, jak je uvedeno níže: Příspěvek na provoz 390 000 tis. Kč Investiční dotace zřizovatele. 145 250 tis. Kč Celkem z rozpočtu zřizovatele 535 250 tis. Kč

3 Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy
a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžné opravy a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

4 Příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010 je 390 000 tis. Kč; oproti skutečnosti roku 2009 je nižší o tis. Kč (v průběhu roku 2009 byl navýšen rozpočet o 43 mil Kč z důvodů krytí zvýšených nákladů při zimní údržbě a pro akce po povodních v červnu 2009). Objem 303 627 tis. Kč, tj. 77,85 % z příspěvku na provoz, je určeno na zajištění běžné zimní a letní údržby silniční sítě na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji a opravy této sítě. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu na rok 2010 jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem tis. Kč (cca 14 %). Zbývajících tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy a zákonných odvodů zaměstnanců organizace). Na rok 2010 plánujeme výnosy organizace v rámci hlavní činnosti ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na opravy a údržbu silniční sítě.

5 stavební akci v rámci přeshraniční spolupráce
Zřizovatel - Zlínský kraj - poskytne v roce 2010 příspěvkové organizaci investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele ve výši 145 250 tis. Kč, což je o 32 250 tis. Kč více než-li v roce 2009. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování stavebních akcí realizovaných v rámci Regionálního operačního systému a spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu zahájené v minulých letech i nově připravené a schválené zřizovatelem stavební akci v rámci přeshraniční spolupráce výstavby mostů poničených přívalovými dešti v roce 2009 výstavby a technického zhodnocení těch silničních úseků, které vykazují nevyhovující až havarijní stav povrchu vozovek mostů vykazujících velmi špatný až havarijní stav Pro zajištění investiční výstavby počítáme také s finančními prostředky v objemu 10 424 tis. Kč, což je zůstatek investičního fondu z roku 2009, a s finančními prostředky z odpisů svěřeného majetku ve výši tis. Kč.

6 Finanční prostředky investiční
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční výstavba a technické zhodnocení Most ev. č Veselá na silnici III/01875 4 250 Most ev. č Mštěnovice na silnici III/03568 4 000 Přeshraniční spolupráce - podíl zřizovatele pro spolufinancování 12 000 - zůstatek investičního fondu z roku 2009 10 424 - odpisy stávajícího majetku 52 079 Ostatní dotace a příspěvky Předfinancování z rozpočtu SFDI na akce spolufinancované z ESF Návratná finanční výpomoc 30 000 z toho: Přeshraniční spolupráce 20 000 Autobusové zastávky 10 000

7 V roce 2010 se předpokládá čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na akce zařazené do Regionálního operačního systému formou modifikovaných plateb příjemcům; v praxi se jedná průběžné financování. Výše finančních prostředků takto získaných bude příjemci známá po ukončení hodnocení projektů a uzavření smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako příjemcem dotace a Regionální radou ROP NUTS II. Předběžně je uvažováno s poskytnutím částky 540 mil. V rámci průběžného financování nových staveb zařazených v ROP.

8 Investiční náklady ŘSZK pro rok 2010
(tabulky) Legenda k použitým barvám: financování staveb z fin.prostředků EU (ROP) přeshraniční spolupráce financování staveb z fin.prostředků dotace zřizovatele spolufinancování se st.rozpočtu MF ( ochrana vod )

9 Náklady dle IZ/odhad CN plán realizace v roce 2010
Náklady dle IZ/odhad CN plán realizace v roce 2010 Termín dokončení staveb ZK EU MF 30 000 STAVBY C E L K E M ( tis. Kč) A. Rozestavěné stavby Silnice II/497 Březolupy -Bílovice 7 545 3 873 2010 Silnice II/150: Poličná - Valašské Meziříčí 66 036 2 623 29 440 Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křiž. se silnicí II/493; 1. etapa 92 888 671 38 479 Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice, Hážovice 73 621 19 789 2011 Silnice III/4874: Huslenky, most ev. č 24 819 1 543 Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49 (demolice Horákův Mlýn) 3 905 3 855 Silnice III/49024: Ludkovice - Pradliska 89 568 10 392 A. Rozestavěné stavby c e l k e m 46 418 71 792

10 Náklady dle IZ/odhad CN
Náklady dle IZ/odhad CN plán realizace v roce 2010 Termín dokončení staveb ZK EU MF 30 000 STAVBY C E L K E M ( tis. Kč) B. Nově zahajované v roce 2010 Silnice II/497: Šarovy-Březolupy 7 904 2011 Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křiž. se silnicí II/493; 2.etapa 85 668 7 922 75 698 Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, I. et. Velké Karlovice 10 013 2012 Silnice II/432 : Roštín 41 306 3 984 36 482 2010 Silnice II/495: Bylnice, silnice, most 82 424 4 602 56 898 Silnice II/495: Bojkovice, most 58 241 2 156 39 310 Silnice II/432: Kroměříž - Jestřabice 45 795 3 811 40 366

11 Náklady dle IZ/odhad CN
Náklady dle IZ/odhad CN plán realizace v roce 2010 Termín dokončení staveb ZK EU MF 30 000 STAVBY C E L K E M ( tis. Kč) B. Nově zahajované v roce 2010 (pokračování tabulky) Silnice II/422 Osvětimany, most ev. č 12 525 11 666 2010 Silnice III/49718: Velký Ořechov - Doubravy 30 392 15 050 2 011 Silnice III/4991: Ostrožská Lhota 12 000 6 020 Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy 20 000 19 932 Silnice III/42822: Velehrad, most 10 000 2 460 2 012 Silnice III//05741: Seninka, most 16 760 6 366 Silnice III/49016: Zlín, Mladcovská 12 460 15 544 2 010 Silnice III/01868: Loučka, most 9 000 7 453 Silnice III03568: Mštěnovice, most 4 250 Silnice III/01875: Veselá, most 10 250 4 000 Silnice III/05736: Brumov - Nedašova Lhota, stát.hranice 75 800 Havarijní stavy silnic a mostů na sil. síti 16 052 strojní investice 1 000 vrácená dotace z EU B. Nově zahajované v roce 2010

12 Náklady dle IZ/odhad CN
Náklady dle IZ/odhad CN plán realizace v roce 2010 Termín dokončení staveb ZK EU MF 30 000 STAVBY C E L K E M ( tis. Kč) D: Příprava a zabezpečení staveb II. a III. třídy (projekty) D.Příprava a zabezp. staveb c e l k e m 40 000 38 186

13 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/497: Šarovy – Březolupy Předmětem stavby je směrové narovnání komunikace II/497 včetně výškové úpravy nivelety a rozšíření vozovky na projektovanou kategorii S 9,5/70 v celkové délce 1 125 m v úseku mezi obcemi Šarovy a Březolupy. Rozšíření komunikace si vyžádá vybudování zárubní zdi podél lesního pozemku v délce 81 bm.

14 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/492: Horní Lhota - křiž.se sil. II/493, II. etapa, Horní Lhota Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/492 včetně výškové úpravy nivelety a rozšíření vozovky na projektovanou kategorii S 9,5/80 mimo obec a na typ příčného uspořádání MS2 12/8,5/50 v obci. Celková délka stavební úpravy silnice II/492 je 2,621 km. Nová konstrukce vozovky je řešena pouze v místech rozšíření. Na zbylé délce bude provedena obnova živičných vrstev. Součástí stavby je stavba zárubní zdi v dl. 50 m, která řeší sanaci sesuvu, stavební úpravy mostu ev.č spočívající v obnově mostního svršku vč. izolace a zvýšení zatížitelnosti mostu spřaženou deskou a dále dobudování dešťové kanalizace, která řeší odvedení dešťové vody z části komunikace do stávající vodoteče. Rekonstrukce silnice II/492 v průjezdním úseku obce Horní Lhota bude probíhat v těsném souběhu se stavbou „Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování“ řešící odvedení splaškových vod z obce do čističky, proto bude nutná koordinace obou staveb.

15 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, 1. etapa Velké Karlovice Rekonstrukce silnice II/487 včetně výškové úpravy nivelety a sjednocení šířky vozovky na projektovanou kategorii MO 8/50 v průjezdním úseku obce Velké Karlovice v celkové délce 5,138 m. Stávající křižovatka silnic II/487 a II/481 v obci bude přebudována na okružní křižovatku, v rámci rekonstrukce silnice bude provedena i rekonstrukce mostů ev. č , a a demolice a výstavba nových mostů ev.č , a Rozšíření komunikace si vyžádá vybudování opěrné nábřežní zdi v délce 123 m před vjezdem do obce, kde bude současně provedena směrová úprava silnice v délce cca 400 bm. Stavba bude probíhat v souběhu s výstavbou cyklostezky (investor obec). Stavba je v kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, které budou přeloženy. Jedná se o přeložku kabelů NN, VO a provedení ochrany slaboproudých kabelů O2.

16 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/432: Roštín Předmětem akce je obnova konstrukčních vrstev silnice II/432 v průjezdním úseku obce Roštín v celé délce řešeného úseku, tj m. Stávající stavební stav povrchu silnice vč. její únosnosti je havarijní. Akce bude probíhat v současně s realizací stavby obce Roštín (chodníky apod.) a stavbou kanalizace, jejímž investorem je VAK.

17 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/495: Bylnice, most ev.č Most ev.č představuje bodovou závadu převádějící silnici II/495 přes železniční trať Bylnice – Horní Lideč před obcí Bylnice. Most je ve velmi špatném stavebním stavu. Prostorové uspořádání na mostě je nevyhovující, celkově se jedná o nebezpečný a nepřehledný úsek. Předmětem projektu je komplexní přestavba výše uvedeného mostu osově posunutého oproti stávajícímu stavu a směrové narovnání komunikace mezi mosty ev.č a ev.č s rozšířením vozovky na projektovanou kategorii S 8/50 v délce cca 330 m. V průjezdním úseku obce až po křižovatku se sil. I/57 bude probíhat rekonstrukce předmětné komunikace v návrhové šířce MO2 8/8/40. Celková délka rekonstruovaného úseku je 892 m. Zajištění provozu během stavby bude řešeno pomocí koordinátora veřejné dopravy ZK, silniční doprava bude převedena na objízdné trasy po stávajících silnicích.

18 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/495: Bojkovice, most ev.č Předmětem je celková přestavba stávajícího mostu ev.č. 495 – 028 přes vodní tok Olšava a navazujících úseků silnice II/495 v celkové délce 176 m v Bojkovicích v novém směrovém vedení. Nosná konstrukce nového mostu bude trámová spřažená železobetonová deska, podepřená spřaženými hlavními ocelovými nosníky ztuženými ocelovými příčníky. Ocelové příčníky budou uloženy na mostních ložiskách. Spodní stavba bude železobetonová monolitická s hlubinným založením na poloskalním podloží. Změna umístění nového mostního objektu si vyžádá směrovou a výškovou úpravu navazujících úseků silnice II/495 v celkové délce 176 m. Silnice je navržena na kategorii MO2 10,75/9/30. Součástí stavby bude vybudování a následné odstranění mostního provizoria, které bude zajišťovat provoz vozidel během výstavby mostu.

19 Nově zahajované investiční stavby ROP v roce 2010
Silnice II/432: Kroměříž – Koryčany, část XII a XV (extravilán) Předmětem akce je obnova konstrukčních vrstev silnice II/432 v úseku mezi obcemi Roštín a Cetechovice v délce cca 855 m. Šířka silnice II/432 bude sjednocena na 6,50 m. Směrové vedení silnice bude zachováno, bude provedena celková rekonstrukce vozovky včetně sanace sesuvů pomocí 3 pilotových stěn v celk. délce 138 m. Druhá část projektu představuje kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev silnice II/432 za městem Koryčany (směr Jestřabice). Celková délka rekonstruované části silnice II/432 je 305 m. Šířka silnice II/432 bude sjednocena na 6,50 m. Směrové vedení silnice bude zachováno. Bude provedena sanace sesuvů pravostranné krajnice pomocí gabionové opěrné zdi délky 42 m a pomocí tuhých dvouosých geomříží.

20 Nově zahajované stavby v roce 2010 financované z rozpočtu ZK
Silnice II/422: Osvětimany, most Přestavba stávajícího havarijního mostního objektu - klenba, která je již provizorně zajištěna z důvodu zabezpečení silničního provozu. Most se nachází v extravilánu. Bude vybudován nový most (trubní – TUBOSIDER) v novém směrovém vedení silnice. Současně budou vybudována nezbytná napojení sousedních nemovitostí. Realizace 2010. Silnice III/49720: Velký Ořechov – Doubravy Obnova konstrukce vozovky silnice III/49720 v dl. 3 638 m technologií recyklace za studena na místě s použitím asfaltového pojiva a cementu podle TP 162 a zhotovení nového jednovrstvého živičného krytu. Současně bude provedeno obnovení odvodnění vozovky, dopravního značení. Realizace

21 Nově zahajované stavby v roce 2010 financované z rozpočtu ZK
Silnice III/4991: Ostrožská Lhota Úprava komunikace v průjezdním úseku (v zastavěném území) obce Ostrožská Lhota v celkové délce 478,76 m. Stávající dlážděná vozovka bude odstraněna, proběhne sanace podloží. Nová silnice je navržena v kategorii MS2 7,0/7,0/50 - šířka vozovky mezi obrubami 6,0 m. Silnice bude vedena ve stávajícím směrovém vedení. Součástí je obnova a doplnění odvodnění vozovky, dopravního značení na silnici III/4991, rekonstrukce mostního svršku mostu ev.č včetně nové hydroizolace mostu. Realizace

22 Nově zahajované stavby v roce 2010 financované z rozpočtu ZK
Silnice II/367: Kroměříž -Kotojedy Kompletní rekonstrukce vozovky silnice II/367 v délce cca 395m, kdy bude provedeno celkové snížení nivelety silnice v kategorii MS2 12,5/8/50 - volná šířka mezi obrubami bude 7,00 m. Bude provedeno nové odvodnění vozovky, obnoveno a doplněno dopravní značení. Současně Město Kroměříž vybuduje v silničním pozemku kanalizaci. Na rekonstrukci vozovky navazuje výstavba nové malé okružní křižovatky silnic II/367, III/36734, III/36735 a MK s vnějším průměrem 40,00 m, pěti paprsky (větvemi) a nepojížděným středovým ostrovem. Město Kroměříž je investorem napojení MK, navazujících úprav a sjezdů, nutno realizovat obě investice současně. Realizace

23 Nově zahajované stavby v roce 2010 financované z rozpočtu ZK
Silnice III/42822: Velehrad, most Rekonstrukce stávajícího kamenného mostu (špatný stavební stav), který je kulturní chráněnou památkou. V návaznosti na řešení připomínek dotčených účastníků stavebního řízení se předpokládá zahájení realizace na podzim 2010, kdy budou zahájeny přípravné a restaurátorské práce. Dokončení stavby 2011. Silnice III/05741: Seninka, most Silnice III/01868: Loučka, most Přestavby stávajících mostů ve velmi špatném stavebním stavu na nové mostní objekty s normovou zatížitelností. Provoz během stavby veden přes mostní provizorium. Dokončení staveb 2010, nejpozději duben 2011.

24 Nově zahajované stavby v roce 2010 financované z rozpočtu ZK
Silnice III/50736: Nedašova Lhota – st.hranice ČR-SR Kompletní rekonstrukce silnice v délce cca 800 m v koncové části obce Nedašova Lhota. Součástí stavby je objekt kanalizace pro zajištění odvedení silničních vod, obnova a doplnění dopravního značení, rekonstrukce propustku, nezbytné přeložky inženýrských sítí. Stavba pokračuje extravilánem v délce m až na státní hranici, kde bude provedena recyklace konstrukce vozovky včetně jejího rozšíření na 6m, výstavba opěrných zdí a odvodňovacích žeber pro zajištění sesuvů silnice, obnova a doplnění odvodnění silnice, dopravního značení a zabezpečovacího zařízení. Předpoklad financování z programu Přeshraniční spolupráce, předpoklad zahájení stavby nejdříve v říjnu 2010.

25 Rozestavěné stavby Silnice II/497: Březolupy-Bílovice
Silnice II/150: Poličná-Val.Meziříčí Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, 1. etapa Silnice III/4867: Rožnov p/R, Hážovice, most Silnice III/4874: Huslenky, most Probíhají dokončovací práce. Budou realizačně dokončeny nejpozději v prvním pololetí roku 2010.

26 Rozestavěné stavby Silnice III/49024: Ludkovice – Pradlisko, ochrana zdroje pitné vody Celý řešený úsek má délku m a ten se dělí na 2 samostatné úseky: (úsek A: m, úsek B: m). V části úseku A bude provedena obnova živičných vrstev a v délce m bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně jejího odvodnění, obnovy a doplnění dopravního značení a zabezpečovacího zařízení silnice. Bude vybudována kanalizace dl m a 8 lapolů pro zajištění ochrany vodní nádrže Ludkovice. V úseku B bude provedena recyklace vozovky za studena na místě s použitím asfaltového pojiva a cementu, včetně obnovy odvodňovacího zařízení, dopravního značení, bezpečnostního zařízení a staveb opěrných zdí v délce 240 m, úpravy stávajících propustků (27 ks).Stavba byla zahájena na podzim roku 2009, dokončení 2011.

27 Finanční objem (tis. Kč)
Hospodaření ŘSZK Specifikace činnosti Finanční objem (tis. Kč) Poznámka skutečnost roku 2008 skutečnost roku 2009 plán roku 2010 rozdíl ( ) Výnosy organizace celkem z toho: - příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele - výnosy organizace 6 043 8 757 2 500 -6 257 - účelová dotace 4 000 -4 000 Náklady organizace celkem Opravy a běžná údržba nemovitého majetku Bežná údržba silnic - zimní údržba 67 163 SÚS Bežná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 55 885 62 475 47 500 Bežná údržba silnic - letní údrž. příslušenství silnic a dopr. značení 86 962 68 861 55 500 Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 14 963 16 380 12 000 -4 380 zhotovitelé a SÚS Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) 24 396 28 072 22 000 -6 072 zhotovitelé Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 758 17 446 -5 446 Opravy a stavební údržba mostů 11 174 11 546 11 000 -546 Obnova dopravního značení silnic 4 127 3 952 5 000 1 048 Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) 10 576 11 139 10 387 -869 Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) 5 552 5 919 6 105 186 Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 1 495 1 678 1 800 122 Odstranění následků povodní - opravy 10 816 5 635 -5 181 Celostátní sčítání dopravy 2010 Příprava (GP, ZP, PD) - oprava majetku ve vlastnictví ZK 2 209 1 475 2 000 525 Služby –realizace 745 1 200 455 Odpisy silničního majetku 45 229 49 157 54 580 5 423 Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 29 735 31 358 31 793 435

28 Komentář k plánu údržby o oprav silnic II. a III. třídy v roce 2010
1. Běžná údržba silnic Práce probíhají dle platných smluv o dílo „Provádění vybraných činností při výkonu údržby silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji“ uzavřených na období od do pro území jednotlivých okresů s následujícími obchodními společnostmi: Kroměříž - SÚS Kroměřížska s. r. o., Uherské Hradiště - SÚS Slovácka s. r. o., Vsetín - SÚS Valašska s. r. o. a Zlín - SÚS Zlínska s. r. o. Práce jsou realizovány na základě plánů, které jsou samostatné pro každý okres a vycházejí z finančních možností naší organizace na kalendářní rok. Finanční plnění je závislé na klimatických podmínkách, zimní údržba čerpá na základě zkušeností z minulých zimních sezon 40 až 50 % celkových finančních prostředků, v případě jejich úspory jsou prováděny v letním období ve větším rozsahu práce na údržbě vozovek a příslušenství silnic.

29 Komentář k plánu údržby o oprav silnic II. a III. třídy v roce 2010
Prioritou zakázky s SÚS je v zimním období, tj. od do , zajištění zmírňování závad ve sjízdnosti silnic. Dále jsou pak realizovány zejména následující činnosti: pravidelné celoroční prohlídky silnic a odstraňování zjištěných závad ve sjízdnosti, v letním období, tj. od do , zajištění letní údržby silnic zejména lokálních vysprávek vozovek, údržby svislého dopravního značení, odvodnění silnic a údržby silniční zeleně.

30 Komentář k plánu údržby o oprav silnic II. a III. třídy v roce 2010
2. Stavební zakázky Jsou zadávány na základě výběrových řízení a slouží pro zajištění oprav a údržby silnic, mostů a ostatního příslušenství silnic II. a III. třídy. a) Opravy úseků silnic b) Plošné vysprávky silnic c) Souvislá údržba vozovek d) Opravy a stavební údržba mostů e) Obnova dopravního značení f) Opravy odvodnění silnic g) Opravy silničního příslušenství h) Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách

31 Průběžná aktualizace informací:
Děkuji za pozornost Průběžná aktualizace informací:


Stáhnout ppt "o přípravě a realizaci investic a neinvestičních akcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google