Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování informací – 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování informací – 4"— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování informací – 4
Informatika Vědní disciplina – zkoumá strukturu a vlastnosti (ne obsah) vědeckých informací. Cílem je zjišťování, uchovávání, vyhledávání a rozšiřování vědeckých informací (Michajlov) Věda, zkoumající vlastnosti a chování informace, síly ovládající tok informací a prostředky informačního procesu (Cuadra) c) Proces zahrnující vznik, šíření, shromažďování , ukládání, organizaci a používání informací (Wiesenberger)

2 Metody zpracování informací – 4
Informace Je sdělení, jakýkoliv údaj v procesu sdělování (Wiesenberger) Jakékoliv sdělení (Afanasjev) Obsah logického myšlení do slyšitelného nebo viditelného slova (Griškin) Vnímatelný obraz poznaného nebo předpokládaného obsahu skutečnosti (Cigánik) Znakový projev, který má smysl pro všechny účastníky komunikace (Merta)

3 Metody zpracování informací – 4
Informace společenské Členěné z hlediska jejich obsahu (např. naučný obsah) Členěné z hlediska jejich určení (všeobecné…) Členěné z hlediska jejich formy )např. publicistické informace) Informace odborné Členěné z hlediska jejich obsahu (technického charakteru) Členěné z hlediska formy (neformální, formální, faktografické) Členěné z hlediska účelu (pro různá výrobní odvětví, funkční složky – řídící, organizační složky – parlamentní) Společenské informace Soustava VTEI Soustava SEI Soustava plánových a rozpočtových informací Soustava kulturologických informací Jiné společenské soustavy informací

4 Metody zpracování informací – 4
Prostředky informační činnosti Hmotný charakter prostředků – prostor, místnosti, plocha Nehmotný charakter prostředků - obsah jednotlivých informací, informačních dokumentů, jejich zaznamenání na informačních nosičích Smíšený charakter prostředků - hmotná i nehmotná podoba informačních nosičů

5 Metody zpracování informací – 4
Hmotné prvky (konkrétní prvky) Nehmotné prvky (abstraktní prostředky) Prvky smíšeného charakteru

6 Metody zpracování informací – 4
Komunikace informací Vznik obsahu informací – je charakterizován souhrnem znaků, projevujících se srozumitelností, smysluplností a účinností = sémantická stránka informace Formu informace tvoří druhy nosičů informací = fyzikální složka informace Sdělování informace – jedině prostřednictvím fyzikální složky informace

7 Metody zpracování informací – 4
Obsah informace Musí mít význam Musí mít srozumitelnost Musí vykazovat odbornou úroveň Musí mít potenciální účinnost (konečného uživatele) Náplň informace Příslušné údaje, data Určení určité specializované části společnosti Podnět ke vzniku informace Vědecký požadavek Operativní činnost Statistické zadání atd.

8 Metody zpracování informací – 4
Etika informační práce Úmyslné zadržování výsledků (ospravedlnitelné v případě zneužitelnosti informace) Odborné zneužití – terorizmus Mentální neschopnost využití předaných informací Zneužití hospodářského postavení Ohrožení životního prostředí Povinné sdělování výsledků Vedoucí seznamují podřízené s výsledky Vědci seznamují s výsledky své činnosti (morální X ekonomické hledisko)

9 Metody zpracování informací – 4
Přenos informací v prostoru a čase V prostoru - přenos informací z jednoho místa na druhé (od člověka k člověku …) V čase - pomocí zpracování informačního dokumentu nebo pomocí zvolených pamětí (lidská, strojová) Přenos přímý a nepřímý Přímý - pomocí nějakého druhu energie Nepřímý – obsah informace se nejprve přenese na libovolný typ nosiče informací a pak se předá dále

10 Metody zpracování informací – 4
Zdroje informací, získávání informací Vlastním pozorováním, „z terénu“, měřením, experimentováním jakýchkoliv procesů a skutečností, vyskytujících se v přírodě a lidské společnosti Pomocí odborných informací získaných od tvůrců (autorů, původců) informací Pomocí odborných informací zpřístupňovaných institucionalizovanou (organizovanou) informační činností

11 Metody zpracování informací – 4
Ad a) získávání měřením, experimenty Vlastní výzkum, zjišťování, pozorování. Empirická metody získávání informací. Základní forma. Zde jsou tvůrci informací. Ad b) informace od tvůrců informací Tyto informace mohou být sdělovány záměrně nebo náhodně, nechtěně. Informace mohou být cílené, volně „letící“ světem. Zprostředkovávají se pomocí dokumentů nebo jiných sdělovacích prostředků. Jedná se většinou o zdroje primárních informací. Ad c) zisk informační činností Jedná se většinou o zdroje sekundárních informací. Prostředníkem jsou odborné informační instituce (knihovny, informační střediska, poradenská pracoviště). Dělí se na faktografické, dokumentografické (patentové, normativní), referátové, studijně rozborové apod. A - pozorování B – od tvůrců informací C – získávání sekundárních informací

12 Metody zpracování informací – 4
Příjem odborných informací Přijetí s cílem využít získané informace Přijetí mimovolné, bez předchozího zájmu. Informace jsou ukládány mimoděk volně do paměti, kde dochází k pozdějšímu i náhodnému použití. Někdy se nevyužijí. Technické prostředky příjmu odborných informací Psychologické aspekty odborných informací Psychologické aspekty příjemce informací

13 Metody zpracování informací – 4
Informační úroveň uživatele Všeobecná úroveň – přirozená inteligence, stupeň vzdělání, primární prostředí v němž se nalézá – všeobecná kvalifikace Profesní, odborná úroveň – získaní školou, vzděláním (organizovaným, osobním), zkušenostmi získanými životem a odbornou praxí Vlastní informační úroveň uživatele – specializovaná komunikační schopnost získaná odbornou školní nebo mimoškolní informační výchovou Výsledkem je celková informační úroveň uživatele

14 Metody zpracování informací – 4
Celková informační úroveň uživatele Orientace v základní literatuře daného oboru Schopnost vyhledávat informační prameny Znalost metod vyhledávání informací Schopnost analyzovat informační prameny Znalost vytvářet si osobní dokumentaci Schopnost vytvářet logicky vystavěný odborný text Zvládat techniky duševní práce Zvládnutí cizích jazyků Celková schopnost přijímat informace

15 Metody zpracování informací – 4
Informační prostředí Celkové – společenské – informační prostředí Institucionální informační prostředí Skupinové informační prostředí Řídící informační prostředí Individuální informační prostředí

16 Metody zpracování informací – 4
Vliv informační činnosti na systém tvůrců informací i na uživatele

17 Metody zpracování informací – 4
Požadavky na uživatelů na informační instituce Dostatečná znalost dané problematiky, jíž se zabývá Dobrá znalost informačního fondu, který spravuje Potřebná znalost zdrojů informací k danému oboru Potřebná znalost jiných fondů, zdrojů a informačních služeb Orientace v potřebách a požadavcích informačních potřeb uživatelů informací Výborná znalost metod a způsobu uspokojování potřeb informací, odborná i psychologická úroveň Schopnost poskytovat informace současné i minulé Schopnost uspokojovat informační služby individuálně Schopnost navádět uživatele na individuální práci s informace a zdroji informačních služeb

18 Metody zpracování informací – 4
Požadavky informačních institucí na uživatele Jejich zájem se dále informovat na novinkách Zvyšovat si neustále kvalifikaci s pomocí odborných informací Získávat znalosti informačních zdrojů, metod poskytování informací, informačních služeb Sdělovat – komunikovat – s informačními pracovníky a sdělovat požadavky na nové metody a informační zdroje a služby Napomáhat při řešení informačního problému – spolupráce při řešení zadaného požadavku Ochota komunikovat a přijímat nové informace Popularizovat a využívat nově získané informace a metody získávání informací


Stáhnout ppt "Metody zpracování informací – 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google