Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP
Bronislava Wittnerová (copyright Robert Zbíral)

2 Úvod úvodu do studia Jméno Bydliště (doporučení) Proč výběr práva?
Byla Olomouc 1. volba? Co po studiu? Cíle pro studium Očekávání od předmětu úvod do studia 1 otázka

3 Předmět Úvod do studia: o čem to je?
cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva jak se učit jak prezentovat sebe a své názory jak vybrat a zpracovat relevantní informace jak psát odborné texty jak ovládat právní informační systémy způsob dosažení cíle aktivity jsou navázány na proces směřující k napsání závěrečné písemné práce

4 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré?
VŠ má být především o získání obecných dovedností aplikovatelné v dalších fázích studia klauzury, diplomky, seminárky, prezentace samozřejmě uplatnitelné i poté v pracovním procesu analogie: většina právních úkonů vyžaduje stejný postup; nutné pochopit zadání od klienta (téma) vyhledat relevantní informace pro řešení pochopit a zpracovat získané informace jasně a stručně sepsat výsledný produkt vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení srozumitelnost výsledku

5 Struktura předmětu přednášky + semináře (viz rozvrh)
přednášky nepovinné semináře započítány do hodnocení pravidla: nežádejte o přestupy mezi semináři možnost náhrady neúčasti v jiném semináři jen po souhlasu obou vyučujících veškeré potřebné informace viz stránky předmětu „Bible předmětu“: sylabus

6 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou
výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem maximální počet bodů: 100 (106) účast na semináři: 2 body (celkem možno 26) při neúčasti (i omluvené) se body nezapočítávají aktivní účast na semináři: 0-12 bodů dle rozhodnutí vyučujícího) 3krát domácí úkol: 0-8 bodů (celkem možno 24) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů 3 termíny (až po konci semestru) dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů exkurze v knihovně: 2 body školení Codexisu: 2 body bonus vyhlášený vedoucím semináře: 2 body – osnova dodat min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! svoboda vs odpovědnost předmět časově náročný na domácí přípravu individuální studijní plány buď chodit standardně, nebo přesun na tzv. distanční formu (tutorialy, úkoly navíc + seminárka) řešit přímo s dr. Zbíralem

7 Nenechávat věci na poslední chvíli…
průběh odevzdávání jednoho z domácích úkolů v předmětu Úvod do studia

8 Studijní zdroje doporučená literatura:
TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu  ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, s. aplikován přístup co je napsáno, není třeba opakovat přednášky zaměřené na to, co není pokryto v učebnicích doporučeno samostudium- nezbytná znalost informací pro procvičování věcí v seminářích

9 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace
čím více se zapojíte a budete se snažit, tím více dovedností (a kvalitněji) se naučíte 

10 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace
výsledky ročníku 2013/2014 (bohužel opět) nepříliš dobré

11 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace
nejlepší závěrečné práce se mohou účastnit soutěže v rámci „Úvodu do studia“ pro nejlépe umístěné dobrý pocit z úspěchu podpořen finanční odměnou možnost následně se přihlásit do fakultní (Monseho) vědecké soutěže prací nejlepší opět finančně ohodnoceni vítězové postupují do celostátního kola SOČ účast či dokonce ocenění na této úrovni je již skutečně zajímavou konkurenční výhodou při vstupu na trh práce

12 Vyhodnocení soutěže ročník 2013/2014
2. místo Andrea Kolcunová Začátky pastafariánů v Čechách: (ne)správný postup úředníků, diskriminace a nepřiměřený zásah do základních práv? 3. místo Marek Němeček Právní aspekty odsunu sudetských Němců Cena studentů Martin Duraj Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků v ČR a její koexistence s oznamovací povinností 1. místo Milan Vařeka Otcovská dovolená a otcovské kvóty

13 Základy studia na VŠ: Komu věřit a proč
oficiální zdroje vs vlastní rozum vs „jedna paní povídala“ jakoby řeší informační přehlcenost (srv. Yelp, Scuk, booking.com etc.) problém č. 1: uvěřitelnost (tzv. sebenaplňující se proroctví, tichá pošta) problém č. 2: neprůhlednost dostupných dat (verifikace) problém č. 3: obtížná přenositelnost zkušenosti na VŠ většina procesů na VŠ vysoce zformalizována základní jízdní řád: Studijní a zkušební řád UP široká škála dalších předpisů: tzv. palačinka (žlutá), důležitost stránek předmětů, sylaby standardizace studia: proč zrovna já bych měl žádat o „zvláštní zacházení“ (prevence vs hašení ohně)

14 Základy studia na VŠ: Komunikace učitelů se studenty
oslovení vyučujících (česká titulománie) tituly: Mgr., JUDr., PhD., doc., prof. příklady: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.; prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. pozdrav není prohrou studenta… tzv. kaskáda „řešení problému“ (aneb jak a kdy se dotazovat) existuje reálně problém? - není informace běžně dostupná?, nechci nějaký nesmysl? existuje reálně problém (verze 2.0)? - raději se pro jistotu znovu vraťte k bodu č. 1 řešte problém včas zkuste se zeptat na příslušných místech (studijní, sekretářky kateder) dotaz souvisle a srozumitelně vysvětlete - nezapomenout: oslovení, poděkování, podpis! buďte shovívaví… ne všichni vyučující mají čas/chuť/schopnosti odpovídat vs konzultační hodiny (učitel má i jiné povinnosti) ale zase nezapomeňte bránit svá práva (odvolání k vedoucímu katedry, proděkance…)

15 Několik vybraných rad pro dalších X let
užijte si své studium když v něčem vidím přidanou hodnotu, není důvod, proč to nedělat aneb nejlepší pivo má Drápal, nejlepší steaky hospoda U Travise, vyhýbejte se non-stopu Phoenix využijte své studium musím věřit v sebe a v to, co dělám (Richard Branson) každá věc mi může k něčemu být, pokud zde nejsem omylem… to opravdu není k ničemu… (pak se ozvat) dnešní doba a systém dělat vše mimo to, kvůli čemu jsem přišel vs například stovky volitelných předmětů a uzpůsobení vlastním prioritám cílem fakulty je dát vám základy a orientaci, na kterých budete stavět fakulta není (a nemůže) být praktickou přípravkou pro konkrétní místo (úředník v kanceláři A209 na katastrálním úřadu v Českém Krumlově) idolizace a idealizace „praxe“- co jí vlastně je a k čemu to bude?

16 Konkurence a jak se odlišit
fakt 1: situace na pracovním trhu není růžová (ale na to nyní nemyslete) fakt 2: průměrná kvalita studentů je dnes mnohem nižší výběrovost: čísla 1999 vs 2013 fakt 3: průměrná kvalita PF UP je dnes mnohem vyšší snažit se využít nabídky fakulty mimo „běžnou“ výuku stáže Erasmus kliniky, street-law, právnická poradna studentské spolky (ELSA, ILSA) národní i mezinárodní moot courty víkendové semináře (římské právo, ústavko atd.), letní školy soutěže v psaní písemných prací včetně diplomek pomocná vědecká síla mimořádné přednášky, semináře, workshopy

17 Zadání 1. dú Termín do

18 Téma: Kvantitativní rozbor vlivu práva EU na slovenský právní řád
1. domácí úkol- volba tématu Robert Zbíral sk. úterý, 8h

19 Představení tématu Kvantitativní rozbor vlivu práva EU na slovenský právní řád o čem to je (přiblížení tématu) EU a její právo má velký vliv na národní právní řády (proces evropeizace), ale odhady míry tohoto vlivu se významně liší a jsou založené jen na dohadech či přímo manipulaci proč dané téma právní řád rovná se realizace politiky- nakolik se státy mohou rozhodovat samy či se už „rozpouštějí“ v EU?- obavy politiků a veřejnosti (reálný rozměr problému) vztah unijního a vnitrostátního práva stále v centru pozornosti odborníků (věda stále řeší problém) málo informací o situaci v nových členských státech (konkrétní mezera ve výzkumu)

20 Výzkumný rámec cíl práce: výzkumné otázky: hypotézy:
zjistit, do jaké míry a jakým způsobem právo EU ovlivňuje slovenský právní řád a zda se to odlišuje od výsledků z jiných členských státu EU výzkumné otázky: Jaký podíl slovenských zákonů je ovlivněn právem EU? Odlišují se svým charakterem a procesem schvalování zákony bez vlivu práva EU a ty s ním? hypotézy: Vliv práva EU na slovenské zákony je shodný jako ve státech s podobnou strukturou právního řádu (například ČR) Zákony s vlivem EU mají technicko-regulativní charakter a jsou méně kontroverzní než čistě vnitrostátní

21 Plánovaná osnova Úvod Metody měření míry evropeizace národního práva a jejich limity jak lze měřit vliv práva EU na národní právní řády? Syntéza dosavadních výsledků evropeizace vnitrostátní právních řádů k čemu došli odborníci při výzkumech v jiných členských zemích? Evropeizace slovenského práva : data a výsledky Použitá data a jejich zpracování jaká data můj výzkum využívá? jak je získal a jaké jsou jejich silné/slabé stránky? Aproximační nařízení vlády: výsledky a diskuze k jakým výsledkům došel výzkum u ANV? Schválené a neschválené návrhy zákonů: výsledky a diskuze k jakým výsledkům došel výzkumu u návrhů zákonů Závěr

22 Zadávání prací Ukázka zadání práce 1. DÚ
3 slide + úvodní – jméno, příjmení, téma Odevzdání pouze 1x –správná verze Prezentace Jednoduchost Ne obrázky Nevrhnout se rovnou do tématu Osnova – musí se krýt s tím, co chci řešit v právi Název souboru „lidsky“ tj. 1DU-Wittnerova Formát .pptx .ppt .pdf – formát, který PC přečte

23 1. DÚ Téma není pevné dodržení téma a osnovy?
Kreativní záležitost – další literatura, nepředpokládá se, že už nyní student má vše načteno DÚ č. 1 je o promyšlení tématu Jediný závazek – OBLAST Př. Boj s alkoholismem – věcná břemena Př. Boj s alkoholismem – boj s alkoholismem ve skulině mladistvých Př. Sport – stanovy klubu Př. Nezpracovatelné téma, téma úplně mimo?

24 Pomůcky při tvorbě tématu
výzkumná otázka – pomůcka, o co mi jde jednoduše: o co mi v práci jde? (1 věta) ne popsat XY, zabývat se XY, cílem zkoumat XY podmínky: relevantní k tématu (či dle zadání) – týká se tématu, ověřitelnost – to, na co se ptám, budu schopna odpovědět, jednoduchost – ne dlouhé souvětí, prvek motivace – jasnost, užitečnost příklad téma: Vývoj státního dluhu České republiky VO: Přispěly k nárůstu státního dluhu vlády ODS nebo ČSSD? VO: Jak se vyvíjí dluh v ČR? VO: Proč se zvyšuje státní dluh v ČR?

25 Pomůcky při tvorbě tématu
hypotéza návrh vysvětlení určité skutečnosti, v práci se následně ověřuje (potvrzuje/vyvrací) Předpoklad, který výzkumník předpokládá a pak se pokusí jej potvrdit či vyvrátit, je to tvrzení Podmínky: 1) věta oznamovací, 2) určitost, 3) testovatelnost (odpověď: ano/ne), 4) vztah mezi zkoumaným jevem (závislá proměnná) a jevem ovlivňujícím (nezávislá proměnná)


Stáhnout ppt "Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP"

Podobné prezentace


Reklamy Google