Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společné jednání VR, DR a zástupců KR PRAHA 11. června 2014 Jednání 10 – 15 hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společné jednání VR, DR a zástupců KR PRAHA 11. června 2014 Jednání 10 – 15 hod."— Transkript prezentace:

1 Společné jednání VR, DR a zástupců KR PRAHA 11. června 2014 Jednání 10 – 15 hod.

2 2 Program: 1. Aktuální informace k situaci ve zdravotnictví a sociálních službách 2.Příprava VII. sjezdu OSZSP ČR a/ Projednání návrhů na úpravu programu OS b/ Projednání připomínek k návrhu stanov OS c/ Hospodaření OSZSP ČR ve vývojových řadách 1990 – 2013 d/ Projednání úprav dokumentů OS (Volební řád, Jednací řád, Finanční řád) 3.Různé

3 3 Aktuální informace k situaci ve zdravotnictví a sociálních službách  Zdravotnictví platy:  Rok 2012 - 30 472 Kč  Rok 2013 - 30 234 Kč meziroční pokles 99, 2 %  Sociální služby platy  Rok 2012 - 19 541 Kč  Rok 2013 - 19 646 Kč Meziročně „stejně“ - 100,5 %, nejnižší ze všech resortů  Požadavek na zvýšení tarifních tabulek minimálně o 5 %  V sociálních službách přeřadit sociální pracovníky a pracovníky v přímé péčí do „zdravotnických tabulek“  Zrušení pásmového odměňování  Finance na zdravotníky v sociálních službách

4 4 Aktuální informace k situaci ve zdravotnictví a sociálních službách Personální poddimenzování zaměstnanců:  Stále častěji řešíme stížnosti členů na neadekvátní a neúnosnou pracovní zátěž  Zaměstnanci vyhořelí  Zaměstnavatelé porušují právní předpisy  Zhoršení pracovního výkonu, roste stres a násilí na pracovištích Návrhy OS na řešení  stanovit personální „optima“ Pracovní skupina k novele personální vyhlášky na MZ V sociálních službách chceme řešit s MPSV, zřizovateli a v rámci projektu se zaměstnavateli Finanční limity – zvýšení financí do obou resortů

5 5 Zákoník práce  Povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací množství práce a pracovní tempo § 300  Povinnost zaměstnavatele vzít v úvahu při určení množství práce a pracovního tempa:  fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance  předpisy k zajištění BOZP  čas na přirozené potřeby  čas na jídlo a oddech  Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit normou spotřeby práce – možno stanovit v KS

6 6 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,  způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance = "hodnocení zdravotního rizika“,  minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,  podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,  bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,  bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

7 7 Hlava IV Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží  § 28 Vymezení ruční manipulace s břemenem  ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže.  za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

8 8 Příloha č. 5 k NV č. 361/2007 Sb, části A, tabulky č. 1 až 3.  Hmotnostní limity pro ruční manipulaci s břemenem ženami:  20 kg při občasném zvedání, t. j. v rozsahu do 30 min. za směnu  15 kg při častém zdvihání  Kumulativně za 8. hod. směnu 6.500 kg  Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 4.  Nejvyšší přípustná tepová frekvence 110

9 9 Projednání návrhů na úpravu programu OS  Široký program, který zahrnuje všechny oblasti  Zúžená verze pro širokou členskou základnu  Priority = Hlavní úkoly OSZPSP ČR v letech 2011 – 2014 1) Sociální dialog, kolektivní vyjednávání 2) Právní ochrana a poskytování právní pomoci členům 3) Zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení pro zaměstnance 4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5) Odborové a profesní vzdělávání 6) Služby členům a benefity 7) Mezinárodní činnost  Návrh na doplnění – finanční zabezpečení sociálního dialogu

10 10 Projednání připomínek k návrhu stanov OS Důvody úprav:  Legislativní – soulad s NOZ  Zpřehlednění materie  Vyjasnění kompetencí  Návaznost na ekonomické souvislosti

11 11 Projednání připomínek k návrhu stanov OS Připomínky:  Technické  „Politické“  Počet členů v orgánech OS  VR, vedení, KR, DR – složení a počty  Podmínky pro kandidaturu  Oprávnění jednotlivých orgánů  Rozpočet svazu

12 12 Hospodaření OSZSP ČR ve vývojových řadách 1990 – 2013  Primárně snaha zvýšit příjmy a zefektivnit činnosti  Zvýšení členské základny - jednání s DLV  Dořešení odměn za vydávání ZDN  Správa volných financí  „Vnitřní výběrová řízení“  Optimalizace zaměstnanců  Snížení deficitu ve vývojových řadách

13 13 Projednání návrhů na úpravy dokumentů OS Volební řád  princip budování svazu od odborové organizace  každý funkcionář musí mít potvrzení, že ho nominuje i jeho organizace  zatím formou nominačního listu Jednací řád  zatím není návrh na úpravy

14 14 Projednání návrhů na úpravy dokumentů OS Finanční řád – návrhy na úpravy:  Věcné - stejně jako stanovy - srozumitelnější text  Finanční: Členské příspěvky člena odborové organizace - měsíčně 1.Základní příspěvek procentní sazbou nejméně 1 % z čistého příjmu  z toho odvod na OS 60 Kč  *) viz čl. 57 věta druhá 30 Kč 2.Základní příspěvek paušální částkou nejméně 120 Kč  z toho odvod ústředí 60 Kč 3.Udržovací příspěvek - nejméně 20 Kč  z toho odvod na OS 0 Kč

15 15 Úspory pro OS Projekt sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb  Předpoklady efektivního vedení sociálního dialogu  Semináře ke kolektivnímu vyjednávání v regionech posílení právního vědomí aktérů sociálního dialogu  Pracovní cesty do zahraničí  Podpora kolektivního vyjednávání  Příprava kolektivní smlouvy vyššího stupně  Zajišťovací fond

16 16 Spolupráce s jinými subjekty – nabídka Občanských poraden Obsah semináře  hospodaření v domácnosti – sestavení výdajů a doporučení tvoření rezerv  „zodpovědné“ zadlužování – pečlivé zvážení potřebnosti dané věci – „Není vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splatnosti“  co se může stát během splácení dluhu  co dělat, když nemohu splácet  jak se bránit, pokud exekutor zabaví majetek jiné osoby  „nekalé“ praktiky – Spotřebitel má právo vzít si smlouvu o úvěru domů a prostudovat si ji!!!  předváděcí akce a jejich rizika – nárok na odstoupení od smlouvy, na co si dát pozor  podomní prodej, energetické společnosti – rizika, možnost odstoupení od smlouvy dle aktuální právní úpravy  jak chránit důchod před exekucí

17 17 Závěry? Závěry!


Stáhnout ppt "Společné jednání VR, DR a zástupců KR PRAHA 11. června 2014 Jednání 10 – 15 hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google