Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“ Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“ Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách."— Transkript prezentace:

1 „O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“ Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

2 2 Zaměstnanci v sociálních službách  sociální pracovníci  pracovníci v sociálních službách  zdravotničtí pracovníci  pedagogičtí pracovníci  technickohospodářští zaměstnanci  manuálně pracující zaměstnanci

3 3 Právní úprava výkonu povolání  sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách právní úprava jejich způsobilosti z.108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb.  zdravotničtí pracovníci právní úprava jejich způsobilosti z. 95/2004 Sb., z. 96/2004 Sb.  pedagogičtí pracovníci právní úprava jejich způsobilosti z. 563/2004 Sb.  manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby právní úprava jejich způsobilosti z.108/2006 Sb.

4 4 DALŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTANCŮ  Sociální pracovník  Pracovník v sociálních službách  Zdravotnický pracovník  Pedagogický pracovník  způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost  zdravotní způsobilost  odborná způsobilost  povinnost dalšího vzdělávání  přeneseně a v souhrnu ovšem všichni

5 5 Zaměstnanec v sociálních službách Co od něj chceme?  Vysoké morální, vědomostní a osobní předpoklady  Odborné znalosti,  Povinnost celoživotního vzdělávání  Pečlivost a preciznost  Empatii Co mu nabízíme?  Psychicky a fyzicky namáhavou práci  Společenské nedocenění  Nejhorší odměňovaní ze skupin zaměstnanců  Průměrný výdělek  = 18 819 Kč  Pracovníci v s.s.  = 16 271 Kč

6 6 ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK Jaký má být?  efektivní  výkonný  vysoce kvalitní  vzdělaný  empatický  vždy připravený pomoci Věstník MZ ČR, částka 7, 2004, Metodické opatření č.8 + etický kodex

7 7 Zaměstnanci odměňování platem >Rok 201118 501 Kč >Rok 2012 18 612 Kč >Rok 201318 819 Kč >Nominální růst platu = 101,6 % >Reálný růst platu = - 1,7 % >Ukazatel20112012 rozdíl >podíl tarifního platu 69,61 69,15 99,3 >průměrná platová třída 6,47 6,46 99,8 >průměrný osobní příplatek 1 601 1 634 102,1 >průměrné odměny 631 670 106,2 >průměrný počet zaměstnanců 47 62246 813 98,3

8 8 Odměna za práci v organizacích odměňujících platem - kategorie Kategorie zaměstnancůodměna za práci a) sociální pracovníci21 085 Kč b) pracovníci v sociálních službách16 827 Kč c) všeobecné sestry26 843 Kč d) pedagogičtí pracovníci vychovatelé22 398 Kč učitelé21 193 Kč speciální pedagogové 26 222 Kč e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby f) technickohospodářští zaměstnanci26 889 Kč = g) manuálně pracující zaměstnanci 14 419 Kč = Celkem18 819 Kč =

9 9 Zaměstnanci odměňování mzdou Kategorie zaměstnancůodměna za práci a) sociální pracovníci20 404 Kč b) pracovníci v sociálních službách15 780 Kč c) všeobecné sestry22 090 Kč d) pedagogičtí pracovníci20 662 Kč e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby f) technickohospodářští zaměstnanci g) manuálně pracující zaměstnanci Celkem17 477 Kč

10 10 Porovnání platy/mzdy

11 11 Srovnání s národním hospodářstvím Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství >Rok 201124 436 Kč >Rok 201224 514 Kč >Rok 201325 128 Kč >Průměrný plat v sociálních službách >Rok 201118 501 Kč >Rok 2012 18 612 Kč >Rok 201318 819 Kč >Průměrná mzda v sociálních službách >Rok 201117 477 Kč = 699 euro >Rok 2012

12 12 Porovnání platů a mezd mezi průměrem NH a sociálních služeb

13 13 Problém přetěžování zaměstnanců  Stále častěji řešíme stížnosti členů na neadekvátní pracovní zátěž a personální poddimenzování  Zaměstnanci vyhořelí  Zaměstnavatelé porušují právní předpisy  Zhoršení pracovního výkonu, roste stres a násilí na pracovištích

14 14 Zákoník práce >Informování odborové organizace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci >§ 101 až § 106 odst. 1 zákoníku práce >Povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací množství práce a pracovní tempo § 300 >Povinnost zaměstnavatele vzít v úvahu při určení množství práce a pracovního tempa:  fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance  předpisy k zajištění BOZP  čas na přirozené potřeby  čas na jídlo a oddech >Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit normou spotřeby práce – možno stanovit v KS

15 15 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,  způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance = "hodnocení zdravotního rizika“,  minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,  podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,  bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,  bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

16 16 Hlava IV Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží >§ 28 Vymezení ruční manipulace s břemenem  ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže.  za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

17 17 Příloha č. 5 k NV č. 361/2007 Sb, části A, tabulky č. 1 až 3. >Hmotnostní limity pro ruční manipulaci s břemenem ženami:  20 kg při občasném zvedání, t. j. v rozsahu do 30 min. za směnu  15 kg při častém zdvihání  Kumulativně za 8. hod. směnu 6.500 kg Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 4.  Nejvyšší přípustná tepová frekvence 110

18 18 Návrhy odborů ke zlepšení situace  Zajistit rozvoj sociálních služeb dostatečným objemem financí Zvýšení dotací pro poskytovatelé sociálních služeb minimálně na úroveň roku 2007  Zajistit rozvoj sociálních služeb kvalifikovaným, nepřetěžovaným a finančně ohodnoceným personálem – potřeba zajistit 2 mld. Zvýšení tarifních tabulek minimálně o 5 % Přeřazení sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči do tarifních tabulek zdravotnických pracovníků  Dořešit financování zdravotní/ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

19 19 Možnosti odborů v praxi v zařízeních  Příklady specifické péče o zaměstnance a některé kategorie  Nastupující zaměstnanci – adaptační procesy – bez buzerace, prověření znalostí  Ženy na MD a RD – možno různé úvazky  Ženy s malými dětmi – zkrácené úvazky  Zaměstnanci 50 +  Nemocní zaměstnanci – poskytování náhrad za první 3 dny PN  Stávající zaměstnanci všechny kategorie – zapracovat dohodu o předcházení stresu a násilí na pracovišti

20 20 Možnosti nás všech pro praxi >ZASADIT SE O ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK A ZVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD ZAMĚSTANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – nutno zajistit finanční prostředky ve výši 2 mld. >ZASADIT SE O ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY ZAMĚSTNAVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH >ZASADIT SE O ZMĚNU SPOLEČENSKÉHO KLIMATU VE VNÍMÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB >SOCIÁLNÍ SLUŽBY SI BUDUJEME PRO NÁS A NAŠE BLÍZKÉ

21 21 Děkuji za pozornost a podporu Děkuji za pozornost zitnikova.dagmar@cmkos.cz http://osz.cmkos.cz/


Stáhnout ppt "„O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“ Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách."

Podobné prezentace


Reklamy Google