Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách"— Transkript prezentace:

1 „O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“
Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

2 Zaměstnanci v sociálních službách
sociální pracovníci pracovníci v sociálních službách zdravotničtí pracovníci pedagogičtí pracovníci technickohospodářští zaměstnanci manuálně pracující zaměstnanci

3 Právní úprava výkonu povolání
sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách právní úprava jejich způsobilosti z.108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb. zdravotničtí pracovníci právní úprava jejich způsobilosti z. 95/2004 Sb., z. 96/2004 Sb. pedagogičtí pracovníci právní úprava jejich způsobilosti z. 563/2004 Sb. manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby právní úprava jejich způsobilosti z.108/2006 Sb.

4 DALŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTANCŮ
Sociální pracovník Pracovník v sociálních službách Zdravotnický pracovník Pedagogický pracovník způsobilost k právním úkonům bezúhonnost zdravotní způsobilost odborná způsobilost povinnost dalšího vzdělávání přeneseně a v souhrnu ovšem všichni

5 Zaměstnanec v sociálních službách
Co od něj chceme? Vysoké morální, vědomostní a osobní předpoklady Odborné znalosti, Povinnost celoživotního vzdělávání Pečlivost a preciznost Empatii Co mu nabízíme? Psychicky a fyzicky namáhavou práci Společenské nedocenění Nejhorší odměňovaní ze skupin zaměstnanců Průměrný výdělek = Kč Pracovníci v s.s. = Kč

6 ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK
Jaký má být? efektivní výkonný vysoce kvalitní vzdělaný empatický vždy připravený pomoci Věstník MZ ČR, částka 7, 2004, Metodické opatření č.8 + etický kodex

7 Zaměstnanci odměňování platem
Rok Kč Rok Kč Rok Kč Nominální růst platu = 101,6 % Reálný růst platu = - 1,7 % Ukazatel rozdíl podíl tarifního platu 69, , ,3 průměrná platová třída 6, , ,8 průměrný osobní příplatek ,1 průměrné odměny ,2 průměrný počet zaměstnanců ,3

8 Odměna za práci v organizacích odměňujících platem - kategorie
Kategorie zaměstnanců odměna za práci a) sociální pracovníci Kč b) pracovníci v sociálních službách Kč c) všeobecné sestry Kč d) pedagogičtí pracovníci vychovatelé Kč učitelé Kč speciální pedagogové Kč e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby f) technickohospodářští zaměstnanci Kč = g) manuálně pracující zaměstnanci Kč = Celkem Kč =

9 Zaměstnanci odměňování mzdou
Kategorie zaměstnanců odměna za práci a) sociální pracovníci Kč b) pracovníci v sociálních službách Kč c) všeobecné sestry Kč d) pedagogičtí pracovníci Kč e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby f) technickohospodářští zaměstnanci g) manuálně pracující zaměstnanci Celkem Kč

10 Porovnání platy/mzdy

11 Srovnání s národním hospodářstvím
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství Rok Kč Rok Kč Rok Kč Průměrný plat v sociálních službách Rok Kč Rok Kč Rok Kč Průměrná mzda v sociálních službách Rok Kč = 699 euro Rok 2012

12 Porovnání platů a mezd mezi průměrem NH a sociálních služeb

13 Problém přetěžování zaměstnanců
Stále častěji řešíme stížnosti členů na neadekvátní pracovní zátěž a personální poddimenzování Zaměstnanci vyhořelí Zaměstnavatelé porušují právní předpisy Zhoršení pracovního výkonu, roste stres a násilí na pracovištích

14 Zákoník práce Informování odborové organizace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci § 101 až § 106 odst. 1 zákoníku práce Povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací množství práce a pracovní tempo § 300 Povinnost zaměstnavatele vzít v úvahu při určení množství práce a pracovního tempa: fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance předpisy k zajištění BOZP čas na přirozené potřeby čas na jídlo a oddech Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit normou spotřeby práce – možno stanovit v KS

15 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance = "hodnocení zdravotního rizika“, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

16 Hlava IV Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží
§ 28 Vymezení ruční manipulace s břemenem ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

17 Příloha č. 5 k NV č. 361/2007 Sb, části A, tabulky č. 1 až 3.
Hmotnostní limity pro ruční manipulaci s břemenem ženami: 20 kg při občasném zvedání, t. j. v rozsahu do 30 min. za směnu 15 kg při častém zdvihání Kumulativně za 8. hod. směnu kg Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 4. Nejvyšší přípustná tepová frekvence 110

18 Návrhy odborů ke zlepšení situace
Zajistit rozvoj sociálních služeb dostatečným objemem financí Zvýšení dotací pro poskytovatelé sociálních služeb minimálně na úroveň roku 2007 Zajistit rozvoj sociálních služeb kvalifikovaným, nepřetěžovaným a finančně ohodnoceným personálem – potřeba zajistit 2 mld. Zvýšení tarifních tabulek minimálně o 5 % Přeřazení sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči do tarifních tabulek zdravotnických pracovníků Dořešit financování zdravotní/ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

19 Možnosti odborů v praxi v zařízeních
Příklady specifické péče o zaměstnance a některé kategorie Nastupující zaměstnanci – adaptační procesy – bez buzerace, prověření znalostí Ženy na MD a RD – možno různé úvazky Ženy s malými dětmi – zkrácené úvazky Zaměstnanci 50 + Nemocní zaměstnanci – poskytování náhrad za první 3 dny PN Stávající zaměstnanci všechny kategorie – zapracovat dohodu o předcházení stresu a násilí na pracovišti

20 Možnosti nás všech pro praxi
ZASADIT SE O ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK A ZVÝŠENÍ PLATŮ A MEZD ZAMĚSTANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – nutno zajistit finanční prostředky ve výši 2 mld. ZASADIT SE O ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY ZAMĚSTNAVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZASADIT SE O ZMĚNU SPOLEČENSKÉHO KLIMATU VE VNÍMÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ SLUŽBY SI BUDUJEME PRO NÁS A NAŠE BLÍZKÉ

21 Děkuji za pozornost a podporu


Stáhnout ppt "Odměňování a postavení zaměstnanců v sociálních službách"

Podobné prezentace


Reklamy Google