Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České a německé právo Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 sluzby.com/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České a německé právo Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 sluzby.com/"— Transkript prezentace:

1 České a německé právo Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 ilda@seznam.cz http://www.advokatni sluzby.com/

2 Právo sociálního zabezpečení I.  Obsah výuky  Prameny práva  Doporučená literatura:  Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení, 5. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-322-6  Chvátalová I. a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2012  Monografie ANAG  ÚZ Sbírky právních předpisů  Materiály: Praha, Karlovy Vary – na odborném a výukovém webu podklady vkládány v průběhu semestru dle probírané tématiky v kombinovaném a denním studiu  Poslední setkání zápočtový test – teoretické a praktické otázky související s probíranou tématikou v prvním semestru předmětu I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

3 Odborný a výukový web: http://www.akilda.cz/ http://www.akilda.cz/ I. K. 15. 09. 2012

4 Právo sociálního zabezpečení I.  Pojem práva sociálního zabezpečení  Prameny práva  Systémy práva sociálního zabezpečení  Organizace a řízení sociálního zabezpečení v České republice a v členských státech Evropské unie  Pojistné systémy – zdravotní a sociální pojištění (nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti)  Nepojistné systémy – státní sociální podpora a sociální pomoc a péče I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

5 Pojem práva sociálního zab.  Chudinská péče  Sociální správa – social administration  Sociální péče – social welfare  „Social welfare state“  „sozialrechtlicher Staat“  Ekonomové – modely redistribuce příjmů  John Maynard Keynes (1883-1946)  William Beveridge (1879-1963) – 1942 národní pojištění v Anglii  Sociální společnost – welfare society – nestátními občanskými a zpravidla neziskovými službami doplňuje veřejnoprávní úsilí sociálního státu I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

6 Cíl práva sociálního zabezpečení  Cíl – regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost(povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním)  Společenský vývoj ochrany lidských práv postupuje od práva na život až k právu na důstojný život a rozvoj osobnosti člověka.  Vrcholem pyramidy společenského rozvoje představuje demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka. I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

7 Obsah práva sociálního zabezpečení  Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 102 z roku 1952 – pomoc lidem v případě:  Nemoci  Nezaměstnanosti  Zdravotního poškození a invalidity  Pracovního úrazu a nemoci z povolání  Stáří  Mateřství  Rodičovství  Úmrtí živitele I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

8 Předmět práva sociálního zabezpečení  Soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje oprávněným občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena.  Sociální událost = objektivní právní skutečnost směřující ke vzniku, změně nebo zániku právních vztahů  Právo – splněním podmínek stanovených zákonem  Nárok – na výplatu po podání žádosti I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

9 Vznik a vývoj práva sociál. Zab.  Tröster, P. a kol. str. 25-56  Aktuality v roce 2012  Důchodová reforma – tzv. malá a velká  Sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, změny přijímané v červenci 2012  Zdravotní služby – nové předpisy účinné od 01. 04. 2012, tzv. specifické zdravotní služby v podobě pracovnělékařských služeb – účinnost zatím odložena na rok 2012 I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

10 Prameny práva sociálního zab.  Pojem pramen práva – zdroj pravidel chování směřující k neurčitému okruhu subjektů  Právní předpisy ve formálním slova smyslu  Působnost práva sociálního zabezpečení – rozsah použití právních předpisů ve sféře jejich aplikace a realizace z hlediska okruhu právních vztahů, osob, prostoru a času. Působnost věcná, osobní, prostorová a časová.  Interpretace práva sociálního zabezpečení – výklad práva jako proces směřující k poznání obsahu právních norem v souvislosti s objasněním smyslu jazykových termínů a výrazů uvedených v normativních právních aktech.  Aplikace práva sociálního zabezpečení – činnost příslušných státních orgánů v oblasti sociálního zabezpečení, které na základě své pravomoci a kompetence vydávají individuální právní akty aplikace práva s účinky konstitutivními (ex nunc) nebo deklaratorními (ex tunc)  Možnost použití analogie zákona či práva – postup dle normy vztahující se na případ nejpodobnější či postup používaný v případech, kdy neexistuje právní norma, která by upravovala obdobné vztahy a věc je třeba řešit podle principů příslušného právního odvětví a obecných principů práva. V oblasti práva sociálního zabezpečení použití analogie v úvahu nepřichází. Obecná zásada veřejného práva „co není dovoleno, je zakázáno“. Př. Vdovský/vdovecký důchod – registrovaný partner? I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

11 Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení  Pojetí lidský práv  Mezinárodní organizace práce/MOP/International labour organisation/ILO, http://www.ilo.org/http://www.ilo.org/  Světová zdravotnická organizace  Rada Evropy – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Řím 14. listopadu 1950, úmluva byla ratifikována 18. března 1992, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_ENratifikována18. března1992 http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN  Evropská unie – Váš život v EU - http://europa.eu/index_cs.htm http://europa.eu/index_cs.htm  Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb. – hospodářská, sociální a kulturní práva I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

12 Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie  Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a prováděcí č. 987/2009  Základní principy koordinace a její rozsah 1. Aplikace právního řádu jednoho státu 2. Rovné zacházení 3. Zachování nabytých práv – export, import dávek 4. Sčítání dob pojištění  Věcná působnost koordinace  Osobní působnost koordinace  Informační průvodci dostupné též na webu:  http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

13 Právní skutečnosti  Sociální událost vzniká nezávisle na vůli subjektu  Sociální události lze členit:  Podle jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení.  Podle předvídatelnosti.  Podle vlivů biologických či společenských.  Podle vlivu na sociální situaci člověka – přirozené (narození, dosažení důchodového věku, smrt) a nepřirozené (porucha zdraví, invalidita).  Přímé a nepřímé - osoba, u níž sociální událost nastala, je či není subjektem právního vztahu (př. přímé a nepřímé pozůstalostní důchody). I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

14 Právní vztahy v sociálním zab.  Vzájemné vztahy mezi účastníky  Smyslem je eliminace negativních dopadů určitých skutečností v životě člověka.  Členění – dle povahy sociální události  Členění dle principu vzájemných práv a povinností - pojistné a zabezpečovací vztahy.  Základní, tzv. hlavní právní vztahy, a odvozené, tzv. vedlejší, například vztahy odpovědnosti.  Subjekty – ti, kteří v těchto vztazích mají práva a povinnosti (obsah) a realizují je chováním (objekt). I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

15 Odpovědnost v sociálním zabezpečení  Předpoklady:  Protiprávní jednání  Škoda nebo existence právem předpokládané právní skutečnosti  Příčinná souvislost  Druhy odpovědnosti:  1. Za nezaplacení pojistného  2. Za přeplatek na dávce sociálního zabezpečení I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

16 Financování sociálního zabezpečení  Obecné principy a modely řešení  Státní financování a financování prostřednictvím sociálního pojištění  Základní principy – vzájemnost a solidarita  Solidarita ekonomicky aktivních s ekonomicky neaktivními  Solidarita osob s vyššími příjmy s osobami s nižšími příjmy  Solidarita bezdětných s rodinami s dětmi  Solidarita zdravých s nemocnými  Základní modely systémů sociálního zabezpečení v mezinárodním měřítku I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

17 Zdravotní pojištění  ÚZ č. 863 Zdravotní pojištění, reformní změny zákonů od 01. 12. 2011  ÚZ č. 864 Zdravotní služby k 01. 04. 2012  Obligatorní pojistný systém  Účel – zachování a zlepšení zdravotního stavu pojištěnce  Všeobecná zdravotní pojišťovna/VZP http://www.vzp.cz/ http://www.vzp.cz/  Resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny, z. č. 280/1992 Sb., Svaz zdravotních pojišťoven ČR, http://www.szpcr.cz/http://www.szpcr.cz/  Centrum mezistátních úhrad zdravotní péče, http://www.cmu.cz/ http://www.cmu.cz/ I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

18 Nemocenské pojištění  ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012  Obligatorní pojistný systém pro zaměstnance, dobrovolný pro osoby samostatně výdělečně činné  Účel – kompenzace ušlého příjmu v případě nemoci, těhotenství, péče o jiného člena domácnosti (nemocné dítě)  Náhrada mzdy – zaměstnavatel za odpadlé pracovní dny, od 4. do 14., resp. 21 dne, zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.  Nemocenské od 15., resp. 22. dne za kalendářní dny okresní správa sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

19 Úrazové pojištění  Komerční báze  Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., v platném znění  Obligatorní pojistný systém pro zaměstnavatele  Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání  V jiných zemích bývá součástí sociálního pojištění  Informační portál: http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne- pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne- pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/  Zákonného pojištění zaměstnavatele:  pojištění vyplývá ze zákona, neuzavírají se pojistné smlouvy  pojištění automaticky vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele  komplexní krytí – pojištění chrání zaměstnavatele proti veškerým nárokům zaměstnanců za pracovní úrazy a nemoci z povolání v rozsahu zákoníku práce  vztahuje se na škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů i na zahraničních cestách bez místního omezení  pojištěny jsou všichni zaměstnavatelé vyspecifikovaní ve vyhl. 125/1993 Sb., mají-li alespoň 1 zaměstnance  Kooperativa pojišťuje všechny zaměstnavatele od 1. 1. 1993 I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

20 Důchodové pojištění a doplňkové důchodové systémy  Zákon o důchodovém pojištění, obligatorní pojistný systém – z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění zejména novely č. 220/2011 Sb. tzv. malá důch. reforma  ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012  Doplňkové důchodové systémy: Mladá Fronta Dnes, Mimořádná příloha, úterý 11. 09. 2012  Penzijní připojištění se státním příspěvkem, z. č. 42/1994 Sb., transformace zákonem č. 427/2011Sb. o doplňkovém penzijním spoření  Dobrovolný pilíř – tzv. velká důchodová reforma, z. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření  Činnost zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, z. č. 340/2006 Sb. I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

21 Státní sociální podpora  ÚZ č. 879 Sociální zabezpečení 2012  Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění  Nepojistný systém  Podpora rodin s dětmi  Solidarita osob bezdětných s rodinami s dětmi  Financováno ze státního rozpočtu  Portál věnovaný státní sociální podpoře, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp http://portal.mpsv.cz/soc/ssp I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

22 Sociální pomoc  ÚZ č. 879 Sociální zabezpečení 2012  Nepojistný systém  Solidarita vysokopříjmových osob s osobami s nízkými příjmy  Pomoc v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., v platném znění  Sociální služby, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění  OZP – Zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb., v platném znění - Pracovní rehabilitace a podpora osob zdravotně postižených na trhu práce, zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění  Portál věnovaný sociální tématice, http://portal.mpsv.cz/sochttp://portal.mpsv.cz/soc I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

23 Organizační uspořádání a řízení v sociálním zabezpečení  ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění  Organizační uspořádání jednotlivých odvětví sociálního zabezpečení  Řízení ve věcech sociálního zabezpečení, lex generalis Správní řád, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění  Ministerstvo práce a sociálních věcí, http://www.mpsv.cz/ http://www.mpsv.cz/  Správa služeb zaměstnanosti – Úřad práce ČR, z. č. 73/2011 Sb., generální ředitelství a krajské pobočky, od 1. 4. 2011  Česká správa sociálního zabezpečení – okresní správy sociálního zabezpečení, http://www.cssz.cz/http://www.cssz.cz/ I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

24 Reformy – informace MPSV ČR  SKarta – výplata dávek  Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty.  Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.  http://www.mpsv.cz/cs/13135 http://www.mpsv.cz/cs/13135  http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3 http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3 I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

25 Důchodová reforma  Kalkulačky  http://www.mpsv.cz/cs/2435 http://www.mpsv.cz/cs/2435  Informační portál MPSV ČR  http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/ http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/ I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

26 Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění a další materiály – viz samostatné prezentace a dokumenty, které budou vkládány na web v průběhu semestru  Podklady jsou určeny studentům denního a kombinovaného studia výukových středisek v Praze a v Karlových Varech I. K. 15. 09. 2012 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

27 Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Praha/Karlovy Vary 15. 09. 2012 Mgr. Ilona Kostadinovová advokát Tel. +420/777 57 40 16 ilda@seznam.cz http://akilda.cz/


Stáhnout ppt "České a německé právo Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 sluzby.com/"

Podobné prezentace


Reklamy Google