Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo sociálního zabezpečení I. Akademický rok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo sociálního zabezpečení I. Akademický rok"— Transkript prezentace:

1 Právo sociálního zabezpečení I. Akademický rok 2011-12
Ilona Kostadinovová

2 Obsahový přehled výuky v LS 2011:
Pojem, cíle, obsah, předmět a systém práva sociálního zabezpečení Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, základní prameny práva sociálního zabezpečení v České republice se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Dávky nemocenského pojištění Náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Důchodové pojištění Dávky důchodového pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Úrazové pojištění zaměstnanců Penzijní připojištění se státním příspěvkem Organizace a řízení nemocenského a důchodového pojištění v České republice a základní přehled o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v členských státech Evropské unie

3 Doporučená literatura
Mgr. Ilona Kostadinovová Doporučená literatura Viz samostatná příloha word Spirit, M. a kol. : Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009 Webové stránky: Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Integrovaný portál MPSV ČR, LS – zápočtový test

4 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Pojem, cíle, obsah, předmět a systém práva sociálního zabezpečení Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, základní prameny práva sociálního zabezpečení v České republice se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění Prameny práva:

5 Základní prameny práva
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní prameny práva ÚZ, Sociální pojištění ÚZ, Sociální zabezpečení ÚZ, Zdravotní pojištění a zdravotní péče

6 Prameny práva – organizace a systém sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva – organizace a systém sociálního zabezpečení ÚZ, Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1998 Sb. , o sociálním zabezpečení,  v platném znění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

7 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Sociální zabezpečení – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

8 Prameny práva nemocenského pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva nemocenského pojištění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy po dobu prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, od , od – do po dobu 21 dní) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost

9 Prameny práva důchodového pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního připojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území ČR, …….

10 Pramen práva – pro účel vyplácení podpory v nezaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Pramen práva – pro účel vyplácení podpory v nezaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

11 Prameny práva zdravotního pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva zdravotního pojištění ÚZ – Zdravotní pojištění a zdravotní péče Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném zn. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, v platném znění

12 Právní předpisy státní sociální podpory a sociální péče
Mgr. Ilona Kostadinovová Právní předpisy státní sociální podpory a sociální péče ÚZ – sociální zabezpečení Zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře,  v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

13 Prameny Evropského práva
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny Evropského práva ÚZ – Evropské právo základní dokumenty – primární právo Smlouva o založení Evropského společenství Čl. 39 a násl. - volný pohyb osob a služeb, právo usazování Čl. 17 občanství unie Smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU, sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.

14 Evropské právo – ÚZ základní dokumenty
Mgr. Ilona Kostadinovová Evropské právo – ÚZ základní dokumenty Sekundární prameny – nařízení a směrnice Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 nahradí současné Nařízení 1408/71

15 Kontinuální vývoj a změny REFORMA 2008, účinnost 1. 1. 2008
Mgr. Ilona Kostadinovová Kontinuální vývoj a změny REFORMA 2008, účinnost Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, č. 261/2007 Sb. Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců, důchodovém pojištění, organizaci a provádění sociálního zabezpečení, u vyplácení podpory v nezaměstnanosti, v systému dávek státní sociální podpory a v sociální péči

16 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2008, 2009, 2010 Snížení procentní sazby odvodu pojistného na nemocenské pojištění Nemocenské pojištění – výše dávky nemocenského za první 3 dny nemoci Důchodové pojištění – zvýšení základní výměry důchodů, změny invalidní důchod v roce 2010 Podpora v nezaměstnanosti – v roce 2009 dojde ke zkrácení podpůrčí doby, po kterou bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti Úrazové pojištění zaměstnanců

17 Změny 2008, 2009, 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, § 365 a násl. (nahradil stávající zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost od , odloženo o 1 rok, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR)

18 Důchody 2008, 2009 Důchodové pojištění – z. č. 155/1995 Sb.
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchody 2008, 2009 Důchodové pojištění – z. č. 155/1995 Sb. – zvýšení základní výměry důchodů - na 2170,- Kč v roce 2008, n. v. 211/2008 Sb., a v roce 2009, n. v. 363/2008 Sb. dojde ke zvýšení procentní výměry o 4,4% zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 n.v. 212/2008 Sb., a v roce 2009 n. v. 364/2008 Sb. N. v. 365/2008 Sb. – účinnost od – 21527,- Kč výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu 1,0942 - Částky pro výpočtový základ dle § 15 zákona o důchodovém pojištění se zvyšují na ,- Kč a ,- Kč

19 Důchody 2010 Ústavní soud Pl. ÚS 8/07 16. dubna 2010
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchody 2010 Ústavní soud Pl. ÚS 8/07 16. dubna 2010 Apelace na urychlenou penzijní reformu Výše důchodu se má odvíjet od výše plateb do systému v minulosti

20 Podpora v nezaměstnanosti 2009
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti 2009 Podpora v nezaměstnanosti – v roce 2009 zkrácení podpůrčí doby, po kterou vyplácena podpora v nezaměstnanosti

21 Sociální reforma 2011 Tisková zpráva MPSV ze dne 12. 01. 2011
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální reforma 2011 Tisková zpráva MPSV ze dne Dále důchodová reforma .....

22 Úrazové pojištění Plátcem pojistného je zaměstnavatel.
Mgr. Ilona Kostadinovová Úrazové pojištění Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání podle nového zákona o úrazovém pojištění, z. č. 266/2006 Sb. (účinnost od ) Plátcem pojistného je zaměstnavatel. Procentní sazba z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení v rozhodném období, kterým bude kalendářní měsíc. Sazby pojistného v příloze č. 2 zákona o úrazovém pojištění od 0, 28% k 5, 04% - převažující ekonomické činnosti OKEČ Příloha č. 1 – seznam nemocí z povolání

23 Pojem sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Pojem sociálního zabezpečení Předchůdci pojmu byly historicky pojmy: chudinská péče sociální správa sociální péče Odpovědné ministerstvo se v roce 1918 nazývalo ministerstvo sociální péče, dnes je to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pojem sociálního zabezpečení byl modifikován teorií sociálního státu/“social welfare state“, Belveridge (1942). Social welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami a sociální pomocí občanům. Poslední fází terminologického vývoje je zavedení pojmu sociální ochrany na půdě Evropské unie (social protection). Sociální ochrana v širším významu zahrnuje social welfare, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu (včetně bezpečnosti práce) a ochranu prostředí (ekologie). Dnes se stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou při sociálních událostech. Vývoj směřuje k integraci pracovního práva práva sociálního zabezpečení v sociální právo poskytující sociální ochranu občanům jako reflexe jejich nezadatelných lidských práv. Chudinská péče představuje soustavu komunálních a státních opatření na pomoc chudým, jimiž nejprve obec a pak stát navázal na církevní filantropickou charitu v době, kdy feudalismus přecházel do své poslední, tržní fáze a chudých velmi rychle přibývalo. Chudinská správa a později sociální správa představovala soustavu státní administrativy (včetně obecních) organizující a poskytující chudinskou pomoc. Sociální správa vykonávala dvě základní funkce: mocenskou, zejména kontrolní a policejní, když dozírala na dodržováním právních předpisů chudinou Služební, když chudině poskytovala azyl a jiné služby (jídlo) a spravovala rozdělování státních prostředků získaných z poplatků a daní Sociální péče je pojem, kterým se koncem 19. století a počátkem 20. Století označovala soustavná péče státu a obce o sociálně slabší občany. Ekonomické základy social welfare formuloval John Maynard Keynes ( ). Na něj navazuje řada ekonomů, kteří propracovali modely redistribuce příjmů a dali tak ekonomický základ novému pojetí sociální bezpečnosti. Moderní poválečné představy se zrodily v průběhu druhé světové války v Anglii. Sir William Beveridge ( ), předseda státní komise dolní komory anglického parlamentu, přišel v roce 1942 s návrhem na vytvoření národního pojištění.Podle Beveridge sociální stát musí usilovat o uspokojení základních potřeb člověka tím,že bojuje proti pěti základním sociálním zlům: 1) nevědomosti/ignorance 2) nečinnosti/idleness 3) nemoci/disease 4) nouzi/want 5) zanedbanosti/squalor

24 Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení.
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální politika Jde o soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení a fungování svého nebo jiného (státního nebo samosprávného) sociálního systému. Někdy bývá sociální politika ztotožňována se záchrannou sociální sítí/social safety net, která je jen jedním z nástrojů sociálního zabezpečení, jde o soustavu sociálních dávek k zabezpečení životního minima občanů a sociálních služeb, které mají pomoci v sociální či existenční krizi. Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení. Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

25 Cíl práva sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Cíl práva sociálního zabezpečení Cílem soudobého sociálního zabezpečení je regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost (povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním). Demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka se jeví jako přirozený vrchol pyramidy společenského rozvoje. Základním sociálním právem je právo na práci, jehož součástí je právo na vzdělání a náležitou přípravu na povolání. S tím souvisí právo na uspokojivé pracovní podmínky, na životní úroveň, na rodinu a na sociální zabezpečení. Jde o sociální práva občana garantovaná Všeobecnou deklarací lidských práv.

26 Předmět práva sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Předmět práva sociálního zabezpečení Jde o soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena. Na Karlově Univerzitě se začalo v roce 1955 začalo učit právo sociálního zabezpečení ve spojení s právem pracovním. Jde o obor práva, který upravuje jako soukromoprávní, tak veřejnoprávní vztahy, které vznikají v souvislosti se zajišťováním ústavou zaručených sociálních práv občanů státem. Stát něco poskytuje, jako např. zabezpečení v nezaměstnanosti, při neschopnosti pracovat, při úrazu a nemoci z povolání, při nedostatečných příjmech nezabezpečujících alespoň životní minimum, při podpoře ve výchově dětí a podpoře nízkopříjmových rodin, při ztrátě výdělečné schopnosti a ztrátě živitele a ve stáří. Právní odvětví původně součástí pracovního práva, neboť pracovní smlouva zakládala ze zákona práva a povinností práva sociálního zabezpečení. Jde o hraniční obor s prvky veřejnoprávními i soukromoprávními.

27 Kořeny sociálního zabezpečení a jeho vývoj
Mgr. Ilona Kostadinovová Kořeny sociálního zabezpečení a jeho vývoj Rodové, kmenové společenství Ve středověku svépomocné podpůrné spolky cechovní, které postupně začaly plnit v 19. stol. i funkce odborových a politických organizací zaměstnanců 1527 Ferdinand I. – hornická podpůrná pokladna 1534 – Londýn výběr daní na chudé 1601 Alžběta I. nařídila vybírat daně na chudé i obcím 1661 patent o tulácích a žebrácích – právo žebrat pouze práce neschopná chudina 1771 – penzijní normál pro vdovy a sirotky po zaměstnancích 1781 – penzijní normál pro zaměstnance 1785 – uloženo vrchnosti v Království českém starat se o chudé a nemocné, do té doby církev 1854 – uzákonění povinného zřizování bratrských pokladen v dolech – samostatné hornické sociální pojištění, které existovalo v Československu až do roku 1948 1868 – zásada, že péče se poskytuje pouze chudým s domovským právem obce Taafeho reformy ……..

28 Působnost práva sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Působnost práva sociálního zabezpečení Věcná – věcný rozsah Osobní – osobní rozsah – subjekty oprávněné, povinné a zprostředkující Prostorová – vymezení území Časová – platnost a účinnost

29 Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť Sociální politika Globalizace a její vliv na státy veřejných sociálních služeb Typologie států veřejných sociálních služeb: a) Kontinentální b) Skandinávský c) Reziduální model d) Rudimentární model

30 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Kontinentální model Konzervativní model sociálního státu je historicky nejstarší, typickým přestavitelem je Německo. Dalšími představiteli Rakousko, Francie, Belgie. Patří sem vlastně i ČR. Hlavním nástrojem ochrany je povinné členství těch, kdo pracují v systému sociálního pojištění hrazeném z příjmů ze zaměstnání, který je organizován na profesním základě. Otto von Bismarc – 80. léta 19. století, model důchodového pojištění a zajištění v nezaměstnanosti

31 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Skandinávský model Severský nebo také sociálně demokratický model sociálního státu je založen na univerzalismu. Švédsko, Dánsko, Finsko. Všichni občané jsou zaopatřeni proti sociálním rizikům nezávisle na své výdělečné činnosti. Vysoká míra progresivního zdanění. Míra zaopatření je ze všech typů sociálního státu nejvyšší. Stát je zodpovědný za blaho všech občanů. Sociální práva zde byla rozvinuta v nejvyšší míře. Ve financování a poskytování sociální péče dominuje stát stejně jako v penzijním systému. Vysoké daňové zatížení.

32 Reziduální model Anglosaský neboli liberální model sociálního státu.
Mgr. Ilona Kostadinovová Reziduální model Anglosaský neboli liberální model sociálního státu. Velká Británie, USA Tržní mechanismus produkuje sociální nerovnosti, které má korigovat sociální stát. Anglosaský sociální stát však naopak požaduje, aby všechny instituce sociální politiky byly rovněž tržně konformní. W. Beveridge 40. léta 20. století – národní pojištění, univerzalismus, dávky a služby v oblasti bydlení, školství, zdravotnictví. Dávky a služby jsou však chápány jako minimální a negarantují životní úroveň, pouze chrání příjemce před nejhorší bídou. Nízká výměra pojistného a tomu odpovídá nízká výměra vyplácených dávek. Neexistuje vazba mezi dřívějšími příjmy a výší zajištění. Roste počet chudých a prohlubují se nerovnosti a prohlubuje se sociální dezintegrace. Př. 40 milionů občanů USA není nemocensky pojištěno

33 Rudimentární model Jižní nebo latinský model sociálního státu.
Mgr. Ilona Kostadinovová Rudimentární model Jižní nebo latinský model sociálního státu. Španělsko, Itálie a všechny evropské středozemní státy od Portugalska po Řecko. Velmi silná úloha rozvětvené rodiny, která tak ulehčuje sociálnímu státu. Mladí lidé později než jinde v Evropě opouštějí domácnosti rodičů, výrazně častěji žijí pohromadě dvě i tři generace, rodinné kontakty hrají velkou úlohu při zajišťování zaměstnání a rodinné sítě jsou oporou v nezaměstnanosti i ve stáří (otec živitel, matka v domácnosti).

34 Kritika a snahy o modernizaci sociálního státu
Mgr. Ilona Kostadinovová Kritika a snahy o modernizaci sociálního státu Jan Keller – „past konzervativních modelů“, čím větší je rozsah prekérní(neplnohodnotné) práce a nezaměstnanosti, tím větší je pojistná zátěž těch, kdo mají plnohodnotnou práci. Sociálně demokratický model – firmy se nechávají daněmi zatěžovat stále méně, neboť financování spočívá na příliš vysokých daních, což je vážný problém. Omezení dávek na dlouhodobě nezaměstnané živitele rodin Opatření, která nutí chudé přijmout jakoukoli práci, pomoc je vázána na nutnost prokázat potřebnost.

35 Systém sociálního zabezpečení v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Systém sociálního zabezpečení v ČR Členění sociální zabezpečení vychází zpravidla ze způsobu financování, typu sociální události a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému, převažujících principů, na kterých je vybudováno a dalších hledisek. Sociální zabezpečení pak můžeme členit na systém sociálního pojištění, systém státního sociálního zaopatření a systém sociální pomoci. Z jiného hlediska můžeme dělit sociální zabezpečení na systémy základní a doplňkové, které lze dělit na nárokové (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní).

36 Tři základní pilíře sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Tři základní pilíře sociálního zabezpečení 1. Systém sociálního pojištění, v jehož rámci jsou osoby pojištěny pro případ nemoci, těhotenství a mateřství, ošetřování nemocného člena rodiny, pro případ dosažení stanoveného věku (stáří), invalidity a ztráty živitele. Systém zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění. 2. Systém státní sociální podpory zajišťuje především ženy v souvislosti s porodem, dále rodiny, které pečují o nezaopatřené děti a rodiny v souvislosti se ztrátou živitele. 3. Systém sociální pomoci určený osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi nebo jiné zpravidla nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Platná právní úprava používá termín sociální péče.

37 Další systémy sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Další systémy sociálního zabezpečení 1. Systém penzijního připojištění existuje od roku 1994 a zajišťuje osoby zejména pro případ dosažení stanoveného věku, invalidity a ztráty živitele. Jde o doplněk základního důchodového pojištění, který je od sociálního pojištění oddělen. Jedná se o typ soukromého pojištění s veřejnoprávními prvky. Penzijní připojištění je dobrovolné. 2. Samostatné úrazové pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nový zákon o úrazovém pojištění však již byl přijat, část nabyla účinnosti v červenci 2006, zákon č. 266/2006 Sb., by měl nabýt účinnosti od Do té doby platí: Dojde-li v důsledku úrazu ke krátkodobé neschopnosti pracovat, je osoba zabezpečena v rámci nemocenského pojištění příslušnou dávkou. Dojde-li k dlouhodobé neschopnosti pracovat, je osoba zajištěna důchodem částečným invalidním nebo plným invalidním. Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání je řešena v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele za škodu v zákoníku práce. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce je upraveno v §§ 365 a násl. zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. Hmotné zabezpečení zaměstnanců při neschopnosti k práci v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství upravují předpisy o nemocenském pojištění.

38 Přístup k výkladu sociálních jevů
Mgr. Ilona Kostadinovová Přístup k výkladu sociálních jevů Sociální ochrana Sociální riziko, pojistné riziko Sociální událost: a) Změna zdravotního stavu – zdraví, nemoc, úraz, invalidita b) Nezaměstnanost c) Rodina d) Stáří e) Chudoba

39 Systémy nástrojů sociální politiky
Mgr. Ilona Kostadinovová Systémy nástrojů sociální politiky Regulace Peněžité dávky Věcné dávky Služby Financování nástrojů sociální politiky Kapitalizace Rozpočtová technika Dary

40 Organizace sociálního systému v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Organizace sociálního systému v ČR Zdravotní pojištění Sociální pojištění – pojistné Státní sociální podpora Sociální pomoc Trh, stát a občanský sektor Státní správa Nestátní organizace

41 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii
Ilona Kostadinovová Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii Aplikace právního řádu jediného členského státu Rovné zacházení Zachování práv během jejich nabývání, sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv, výplata dávek do ciziny Nařízení Rady 1408/71/EHS Nařízení Rady 574/72/EHS Nařízení Rady 883/2004 – od , prováděcí nařízení 987/2009

42 Základní sociální práva občanů
Ilona Kostadinovová Základní sociální práva občanů Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou životní úroveň Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdružování

43 Vysílání zaměstnanců v rámci EU
Ilona Kostadinovová Vysílání zaměstnanců v rámci EU Pojem cizinec Vysílání zaměstnanců – časově omezené, účast na sociálním pojištění státu, ze kterého je zaměstnanec vyslán Vyslání do ČR – do 3 měsíců bez povolení, do 12 měsíců (lze prodloužit o dalších 12 měsíců), možnost žádat o výjimku – v současné době je povolováno max. na 3 roky

44 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Kontrolní otázky Objasněte pojem „social welfare“ a vyjmenujte základní typy sociálního státu. Co je to záchranná sociální síť. Definujte pojmy sociální událost a sociální riziko. Popište princip sociální solidarity. Organizace sociálního zabezpečení v ČR. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU.

45 Děkuji za pozornost. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Právo sociálního zabezpečení I. Akademický rok"

Podobné prezentace


Reklamy Google