Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek BRNO Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek BRNO Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát"— Transkript prezentace:

1 Příspěvek 15.11.2012 BRNO Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát
Tel. +420/ Přeštice, Plzeň-jih sluzby.com/

2 I. K Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení Věk Pohlaví Sexuální orientace

3 Antidiskriminačního zákon, z. č. 198/2009 Sb./ANTZ
I. K Antidiskriminačního zákon, z. č. 198/2009 Sb./ANTZ Fyzická osoba má právo v právních vztazích na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována, § 3 odst. 3 ANTZ Právní vztahy – pracovní právo Právní vztahy – právo sociálního zabezpečení

4 Listina základních práv a svobod
I. K Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb. – hospodářská, sociální a kulturní práva Čl. 26 odst. 1 – svobodná volba povolání a příprava k němu jakož i svobodná volba alternativy výkonu samostatné výdělečné činnosti Čl. 30 odst. 1 - právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele

5 Věk I. K. 15. 11. 2012 Pracovní poměr na dobu určitou
Věk blízký důchodovému věku Dosažení důchodového věku Souběh příjmu ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti s dávkami důchodového pojištění, zejména starobním či invalidním důchodem Absolvent bez praxe se základním vzděláním Lze zvýhodňovat či nezvýhodňovat poživatele dávek důchodového systému? - například daňově? Ukončení pracovního poměru při dosažení důchodového věku? Prameny práva? Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1996 Sb., v platném znění Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění - zákaz přímé či nepřímé diskriminace z důvodu věku Zákon o daních z příjmu, z. č. 586/1992 Sb., v platném znění - sleva na invalidní důchod, sleva na průkaz ZTP/P Zdroj:

6 Dosažení důchodového věku
I. K Dosažení důchodového věku Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1996 Sb., v platném znění s účinností od zrušen § 37 podmiňující u poživatele starobního důchodu existenci pracovního poměru na dobu určitou § 37 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se mění s účinností od v tom smyslu, že podmínkou nároku na výplatu starobního důchodu při současném výkonu zaměstnání již není sjednání pracovního poměru na dobu určitou, nejvýše na dobu jednoho roku, jako tomu bylo do konce roku 2009. Změnu přinesla novela č. 306/2008 Sb. Zdroj: Pracovní poměr na dobu určitou, omezené opakované uzavírání či prodlužování pracovního poměru na dobu určitou, zaměstnávání poživatelů starobního důchodu, Karlovarská právní revue č. 1/2010, ISSN , str , dostupné na webu

7 Důchod - invalidní Hrubá mzda – 24.000,- Kč Čistá mzda – 20.365,- Kč
I. K Důchod - invalidní Hrubá mzda – ,- Kč Čistá mzda – ,- Kč Záloha na daň – 4.830,- Kč Sociální pojištění – 1560,- Kč Zdravotní pojištění – ,- základ pro výpočet 13,5% Základ pro výpočet daně ,- Kč, tj. tzv. suberhrubá mzda? Slevy – na poplatníka 2070,-Kč, na invalidní důchod 420,- Kč, na ZTP/P 1345,- Kč Celková sleva na dani – 3.835,- Kč Daň po uplatnění slev 999,- Kč Zákon o daních z příjmu, z. č. 586/1992Sb., v platném znění - sleva na invalidní důchod, sleva na průkaz ZTP/P Zdroj:

8 I. K Pohlaví Rovné zacházení – odměna za práci, přístup k pracovní pozici, garance zaměstnání pro těhotnou nebo matku Rovné zastoupení – rovnoměrnost zastoupení mužů a žen na pracovišti Práce zakázané ženám – zrušen absolutní zákaz noční práce žen Práce zakázané těhotným, matkám – vyhl. 288/2003 Sb. Mateřská dovolená – peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Rodičovská dovolená – rodičovský příspěvek, porodné, přídavky na děti, dávky pěstounské péče Rovné postavení biologického rodiče a rodiče, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do pěstounské péče? Prameny práva? Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Vyhláška č. 288/2003 Sb. – práce zakázané těhotným, matkám, mladistvým Zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění Zákon o státní sociální podpoře, z. č.117/1995 Sb., v platném znění

9 I. K Rovnoměrné zastoupení mužů a žen na pracovišti? Pohlavní rovnost = Gender Equality Pozitivní diskriminace? § 16 odst. 3 ZP Opatření, jehož účelem je předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákoně. KVÓTY? Ano či ne? „Pohlavní rovnost“ je definována jako rovnost v právech, povinnostech a příležitostech žen a mužů, dívek a chlapců. Mateřským přístavem pojmu "pohlavní rovnost" je feministické hnutí s více než dvousetletou historií. Na jejím počátku stála Mary Wollstonecraftová, která v roce 1792 vydala knihu Vindication of the Rights of Women (Obhajoba práv žen).   Autor poslanec Evropského parlamentu za ODS. Zdroj: Revue Politika 2/2007, Autor: Hynek Fajmon , poslanec Evropského parlamentu za ODS, Publikováno:  , Rubrika: Slovníček levicových pojmů

10 Sexuální orientace Rovné zacházení v pracovněprávních vztazích
I. K Sexuální orientace Rovné zacházení v pracovněprávních vztazích Rovné zacházení ve vztazích práva sociálního zabezpečení Předpoklady pro výběr zaměstnanců? Důvod rozvázání pracovního poměru? Vdovský/vdovecký důchod? Prameny práva? Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Zákon o registrovaném partnerství, z. č. / Sb. Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění Vdovský a vdovecký důchod – přísluší registrovanému partnerovi? Z čeho to může vyplývat, uplatňuje-li se ve veřejném právu obecná zásada „co není dovoleno, je zakázáno“. Jak by rozhodla Česká správa sociálního zabezpečení, přiznala by tento důchod registrovanému partnerovi?

11 Sexuální orientace Věc C-267/06 Tadao Maruko v.
I. K Sexuální orientace Věc C-267/06 Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerisches Verwaltungsgericht München „Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78/ES – Pozůstalostní dávky z povinného systému oborového zaopatření – Pojem ‚odměna‘ – Odmítnutí přiznat dávku z důvodu neexistence manželství – Partneři téhož pohlaví – Diskriminace na základě sexuální orientace“ Vyjádření předložená Soudnímu dvoru EU Zdroj:

12 Cíl práva sociálního zabezpečení
I. K Cíl práva sociálního zabezpečení Cíl – regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost(povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním) Společenský vývoj ochrany lidských práv postupuje od práva na život až k právu na důstojný život a rozvoj osobnosti člověka. Vrcholem pyramidy společenského rozvoje představuje demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka.

13 Právní prostředky ochrany před diskriminací, OSŘ z. č. 99/1963 Sb.
I. K Právní prostředky ochrany před diskriminací, OSŘ z. č. 99/1963 Sb. Občanskoprávní žaloba – ochrana osobnosti Obrácené důkazní břemeno § 10 ANTZ právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění Byla-li snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhrad nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Ombudsman A co dál? § 11 odst. 1 ANTZ právnická osoba, a) která byla na ochranu práv obětí diskriminace založena b) je-li ochrana před diskriminací předmětem její činnosti uvedené ve stanovách nebo statutu nebo taková skutečnost vyplývá z její činnosti nebo ze zákona, poskytovat informace o možnostech právní pomoci a součinnost při sepsání nebo doplnění návrhů a podání osobám domáhajícím se ochrany před diskriminací. Právnická osoba uvedená je oprávněna podávat správním úřadům vykonávajícím kontrolu nad dodržováním právních předpisů, včetně práva na rovné zacházení, podněty k provedení kontroly, popřípadě podněty k zahájení správního řízení. Antidiskriminační zákon je zákonem o právních prostředcích ochrany před diskriminací?

14 Obsah práva sociálního zabezpečení
I. K Obsah práva sociálního zabezpečení Mezinárodní organizace práce/MOP/International labour organisation/ILO, Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 102 z roku 1952 – pomoc lidem v případě: Nemoci Nezaměstnanosti Zdravotního poškození a invalidity Pracovního úrazu a nemoci z povolání Stáří Mateřství Rodičovství Úmrtí živitele

15 Prameny práva sociálního zab.
I. K Prameny práva sociálního zab. Pojem pramen práva – zdroj pravidel chování směřující k neurčitému okruhu subjektů Právní předpisy ve formálním slova smyslu Působnost práva sociálního zabezpečení – rozsah použití právních předpisů ve sféře jejich aplikace a realizace z hlediska okruhu právních vztahů, osob, prostoru a času. Působnost věcná, osobní, prostorová a časová. Interpretace práva sociálního zabezpečení – výklad práva jako proces směřující k poznání obsahu právních norem v souvislosti s objasněním smyslu jazykových termínů a výrazů uvedených v normativních právních aktech. Aplikace práva sociálního zabezpečení – činnost příslušných státních orgánů v oblasti sociálního zabezpečení, které na základě své pravomoci a kompetence vydávají individuální právní akty aplikace práva s účinky konstitutivními (ex nunc) nebo deklaratorními (ex tunc) Možnost použití analogie zákona či práva – postup dle normy vztahující se na případ nejpodobnější či postup používaný v případech, kdy neexistuje právní norma, která by upravovala obdobné vztahy a věc je třeba řešit podle principů příslušného právního odvětví a obecných principů práva. V oblasti práva sociálního zabezpečení použití analogie v úvahu nepřichází. Obecná zásada veřejného práva „co není dovoleno, je zakázáno“. Př. Vdovský/vdovecký důchod – registrovaný partner?

16 Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie
I. K Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie Evropská unie – Váš život v EU - Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a prováděcí č. 987/2009 Základní principy koordinace a její rozsah Aplikace právního řádu jednoho státu Rovné zacházení s občany ČR a s občany z jiných členských států EU pobývajícími na našem území Zachování nabytých práv – export, import dávek Sčítání dob pojištění Věcná působnost koordinace Osobní působnost koordinace Informační průvodci dostupné též na webu:

17 Soudní dvůr Evropské unie
I. K Soudní dvůr Evropské unie Portál euro-lex Rozsudek ve věci diskriminace z důvodu sexuální orientace v právu sociálního zabezpečení Dopad pro českou právní úpravu: Vdovský/vdovecký důchod – § zákona o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb, v platném znění/ZDP Zákon o registrovaném partnerství, z. č.115/2006Sb. – vyživovací povinnost mezi partnery, které předchází vyživovací povinnosti dětí, § 10 odst. 1 a 3 Jaký je cíl, smysl a účel zákona o registrovaném partnerství?

18 Regionální ochrana lidských práv
I. K Regionální ochrana lidských práv Rovné zacházení Rada Evropy – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Řím 14. listopadu 1950, úmluva byla ratifikována 18. března 1992, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Právo na spravedlivý proces – čl. 6 Právo na rovné zacházení – čl.

19 Mezinárodní ochrana lidských práv
I. K Mezinárodní ochrana lidských práv Rovné zacházení a zákaz diskriminace Mezinárodní organizace práce/MOP/International labour organisation/ILO, Významné úmluvy, které jsou ratifikované Českou republikou, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákoníkem práce. Standard mír ochrany pracovněprávních vztahů je výsledkem dlouholetého vývoje a lze ho považovat za velmi pozitivní a zařazující tak Českou republiku mezi vyspělé moderní demokratické státy uznávající základ úcty nejen k základním právům člověka, ale garantujícím rovněž minimální standard ochrany sociálních jistot v osobním a profesním životě jeho občanů. Jak daleko může zajít trend liberalizace pracovněprávních vztahů a omezování zásahů státu do soukromoprávních vztahů a máme zájem skutečně ohrozit ochrannou funkci pracovního práva a práva sociálního zabezpečení?

20 Financování sociálního zabezpečení
I. K Financování sociálního zabezpečení Obecné principy a modely řešení Státní financování a financování prostřednictvím sociálního pojištění Základní principy – vzájemnost a solidarita Solidarita ekonomicky aktivních s ekonomicky neaktivními Solidarita osob s vyššími příjmy s osobami s nižšími příjmy Solidarita bezdětných s rodinami s dětmi Solidarita zdravých s nemocnými Základní modely systémů sociálního zabezpečení v mezinárodním měřítku

21 I. K Zdravotní pojištění ÚZ č. 863 Zdravotní pojištění, reformní změny zákonů od ÚZ č. 864 Zdravotní služby k Obligatorní pojistný systém Účel – zachování a zlepšení zdravotního stavu pojištěnce Všeobecná zdravotní pojišťovna/VZP Resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny, z. č. 280/1992 Sb., Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Centrum mezistátních úhrad zdravotní péče,

22 Nemocenské pojištění ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012
I. K Nemocenské pojištění ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012 Obligatorní pojistný systém pro zaměstnance, dobrovolný pro osoby samostatně výdělečně činné Účel – kompenzace ušlého příjmu v případě nemoci, těhotenství, péče o jiného člena domácnosti (nemocné dítě) Náhrada mzdy – zaměstnavatel za odpadlé pracovní dny, od 4. do 14., resp. 21 dne, zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. Nemocenské od 15., resp. 22. dne za kalendářní dny okresní správa sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

23 Úrazové pojištění I. K. 15. 11. 2012 Komerční báze
Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., v platném znění Obligatorní pojistný systém pro zaměstnavatele Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání V jiných zemích bývá součástí sociálního pojištění Informační portál: Zákonného pojištění zaměstnavatele: pojištění vyplývá ze zákona, neuzavírají se pojistné smlouvy pojištění automaticky vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele komplexní krytí – pojištění chrání zaměstnavatele proti veškerým nárokům zaměstnanců za pracovní úrazy a nemoci z povolání v rozsahu zákoníku práce vztahuje se na škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů i na zahraničních cestách bez místního omezení pojištěny jsou všichni zaměstnavatelé vyspecifikovaní ve vyhl. 125/1993 Sb., mají-li alespoň 1 zaměstnance Kooperativa pojišťuje všechny zaměstnavatele od

24 Důchodové pojištění a doplňkové důchodové systémy
I. K Důchodové pojištění a doplňkové důchodové systémy Zákon o důchodovém pojištění, obligatorní pojistný systém – z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění zejména novely č. 220/2011 Sb. tzv. malá důch. reforma ÚZ č. 880 Sociální pojištění 2012 Doplňkové důchodové systémy: Mladá Fronta Dnes, Mimořádná příloha, úterý Penzijní připojištění se státním příspěvkem, z. č. 42/1994 Sb., transformace zákonem č. 427/2011Sb. o doplňkovém penzijním spoření Dobrovolný pilíř – tzv. velká důchodová reforma, z. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření Činnost zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, z. č. 340/2006 Sb.

25 Důchodová reforma Kalkulačky http://www.mpsv.cz/cs/2435
I. K Důchodová reforma Kalkulačky Informační portál MPSV ČR

26 Státní sociální podpora
I. K Státní sociální podpora ÚZ č. 879 Sociální zabezpečení 2012 Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění Nepojistný systém Podpora rodin s dětmi Solidarita osob bezdětných s rodinami s dětmi Financováno ze státního rozpočtu Portál věnovaný státní sociální podpoře,

27 Sociální pomoc ÚZ č. 879 Sociální zabezpečení 2012 Nepojistný systém
I. K Sociální pomoc ÚZ č. 879 Sociální zabezpečení 2012 Nepojistný systém Solidarita vysokopříjmových osob s osobami s nízkými příjmy Pomoc v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., v platném znění Sociální služby, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění OZP – Zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb., v platném znění - Pracovní rehabilitace a podpora osob zdravotně postižených na trhu práce, zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění Portál věnovaný sociální tématice,

28 Reformy – informace MPSV ČR
I. K Reformy – informace MPSV ČR SKarta – výplata dávek Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

29 Odborný a výukový web: http://www.akilda.cz/
I. K Odborný a výukový web:

30 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi
Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dne. Mgr. Ilona Kostadinovová Brno Tel. +420/


Stáhnout ppt "Příspěvek BRNO Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát"

Podobné prezentace


Reklamy Google