Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský Cíl: seznámit studenty s pojmem akciová společnost, jejím fungováním a důležitými vlastnostmi Metodika: vystoupení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský Cíl: seznámit studenty s pojmem akciová společnost, jejím fungováním a důležitými vlastnostmi Metodika: vystoupení."— Transkript prezentace:

1 Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský Cíl: seznámit studenty s pojmem akciová společnost, jejím fungováním a důležitými vlastnostmi Metodika: vystoupení je zpracováno na základě: - prostudování literatury - zákonů, které budou zmíněny v průběhu vystoupení - praktických znalostí a zkušeností z běžného života Klíčová slova: akcie, společnost, akcionář, dividenda

2  Kapitálová obchodní společnost  Označuje se „akciová společnost“, „a.s.“ nebo „akc. spol“  Její základní kapitál je rozdělen na podíly, kterým se říká akcie

3  Den zápisu do obchodního rejstříku  PO i FO  S veřejnou nabídkou akcií  Bez veřejné nabídky akcií  Zatimní list  Povinnost splatit emisní kurz akcií nejpozději do 1 roku od vzniku společnosti

4  Rozdíl  Musí obsahovat:  Firma, sídlo a předmět podnikání (činnosti)  Navrhovaný základní kapitál  Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, podoba  Kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li splácen emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení  Alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou  Určení správce vkladu  Návrh stanov  V případě veřejné nabídky akcií se podstatné náležitosti dále rozšiřují (o § 163 odst. 2 Obchodního zákoníku)

5 ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA Zdena Nováková, Sládkova 16, 612 00 Brno, r. č. 605326/1214 ing. Pavel Lauda, U nádraží 24, 602 00 Brno, r. č. 500530/133 ing. Zdeněk Soják, Jandova 5, 624 00 Brno, r. č. 410716/434 ing. Jiří Vágner, Výrovka 14, 625 00 Brno, r. č. 500125/191 Karel Ptáček, Zadní 10, 616 00 Brno, r. č. 490509.8 a ing. Jindřich Vodák, Šumavská 16, 602 00 Brno, r. č. 501030/076 jako zakladatelé uzavírají tuto zakladatelskou smlouvu o založení akciové společnosti bez výzvy k upsání akcií: l. Obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání 1. Obchodní jméno společnosti zní SAVA, a. s. 2. Sídlem společnosti je Konečného 24, 602 00 Brno. 3. Předmětem podnikání společnosti je leasing.

6 ll. Základní jmění společnosti 1. Základní jmění společnosti činí 2 520 000,- Kč (dva miliony pět set dvacet tisíc korun českých). 2. Základní jmění uvedené v odst. 1 tohoto článku splatí pouze zakladatelé následujícími vklady: - Zdena Nováková se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Pavel Lauda se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Zdeněk Soják se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Jiří Vágner se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - Karel Ptáček se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Jindřich Vodák se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši 420 000,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých). Každý zakladatel tedy upisuje 21 akcií, jejichž emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Zakladatelé se zavazují splatit 30% emisního kursu akcií, tj. 126 000,- Kč (jedno sto dvacet šest tisíc korun českých) správci vkladů ustanovenému touto smlouvou do 23. listopadu 1996. Zbylou část emisního kursu zaplatí každý ze zakladatelů na účet společnosti, který bude zřízen po jejím vzniku, nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.

7 lll. Ustanovení o akciích Základní jmění společnosti je rozvrženo do 126 (sto dvacet šest) akcií, nominální hodnota jedné akcie činí 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Akcie budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele. Všechny akcie jsou akciemi kmenovými. IV. Závěrečná ustanovení 1. Správcem vkladů byl ustanoven ing. Zdeněk Soják. 2. Správce vkladů svolá do pěti dnů po splacení poslední části emisního kursu akcií posledního zakladatele (čl. ll, odst. 3) všechny zakladatele písemnou pozvánkou k rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov a zvolení představenstva a dozorčí rady.V pozvánce uvede místo, na němž se zakladatelé shromáždí a dobu tohoto shromáždění. 3. Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, budou činit přibližně 50 000,- Kč. 4. Tato smlouva se vyhotovuje v deseti stejnopisech, které jsou určeny pro každého ze zakladatelů a pro potřeby procesu založení společnosti. Jeden stejnopis zakladatelské smlouvy s notářsky ověřenými podpisy zakladatelů musí být uložen v archivu společnosti.

8 V Brně dne 17. listopadu 1996 Zdena Nováková............................. ing. Pavel Lauda............................. ing. Zdeněk Soják............................. ing. Jiří Vágner............................. Karel Ptáček............................. ing. Jindřich Vodák............................. (notářsky ověřené podpisy)

9  Valná hromada  Představenstvo  Dozorčí rada

10  Tvoří ji všichni akcionáři  Může se konat jen tehdy, sejdou-li se akcionáři jejichž celková jmenovitá hodnota tvoří alespoň 30  základního kapitálu akciové společnosti  Na valné hromadě hlasují, hlasy jsou rozděleny v poměru odpovídajícím jmenovitým hodnotám, jejich akcií (přesný počet hlasů je uveden ve stanovách)  Působnost:  Rozhodují o změně základního kapitálu  Rozhodují o změně stanov  Rozhodují o zániku společnosti  Schvalují účetní závěrku a rozdělení zisku  Volí představenstvo a dozorčí radu

11  Statutární orgán  Má nejméně 3 členy  Volí si předsedu  Svolává valnou hromadu  Musí zajistit vedení účetnictví

12  Kontrolní orgán  Členem nesmí být nikdo z představenstva  Minimálně 3 členy  Kontroluje účetnictví  2 / 3 volí valná hromada, 1 / 3 zaměstnanci

13  Dle obchodního zákoníku  Tvořen z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok  Nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty základního kapitálu  Každoročně částka doplňována ve výši minimálně pět procent z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy celková výše rezervního fondu dosáhne hranice určené stanovami, minimálně však dvaceti procent základního kapitálu  Možno využívat pro pokrytí ztrát, o použití rozhoduje představenstvo či jiný orgán  § 217, § 216a odst. 1 obch. zák.

14  Akcie je cenný papír, jehož majitel má 3 práva:  podílet se na řízení společnosti  podíl na zisku (na dividendě)  podíl na část majetku (likvidačního zůstatku) při zániku společnosti  Listinná či zaknihovaná podoba  Akcie má 2 hodnoty:  jmenovitou (nominální) – hodnota, která je napsána na akcii a hodnota, za kterou je emitována (poprvé prodána)  kursovní (tržní) – hodnota, za kterou je dále prodávána na trhu  Rozdíl mezi jmenovitou a kursovní hodnotou je emisní ážio  Akcie je buď: na majitele nebo na jméno

15  1) obchodní firmu a sídlo společnosti,  2) jmenovitou hodnotu,  3) označení formy akcie, u akcie na jméno i firmu, název nebo jméno akcionáře,  4) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcií,  5) datum emise,  6) listinná akcie i číselné označení a podpis člena (členů) představenstva.  Součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat výši základního kapitálu společnosti.

16  * Kmenové (základní, běžné) akcie - s jejich vydáním jsou spojena běžná práva a povinnosti akcionáře (právo podílet se na řízení akciové společnosti, podílet se na zisku formou dividendy a podílet se na rozdělení majetku při likvidaci společnosti)  * Zaměstnanecké akcie - jsou spojené s určitými výhodami pro zaměstnance a.s., jejich převoditelnost je pouze mezi zaměstnanci a důchodci společnosti, při úmrtí majitele (ukončení pracovního poměru) zanikají práva ze zaměstnanecké akcie a musí být vrácena společnosti bez zbytečného odkladu.  * Prioritní akcie - s jejich vydáním jsou spojená přednostní práva na dividendy (superdividendy) a s nimiž většinou není spojeno právo hlasování na valné hromadě.  * „Zlatá akcie“ - akcie se kterou její držitel (FNM, Pozemkový fond) má výhradní postavení při hlasování na valné hromadě i v minoritním postavení.  * Dluhopisy může společnost vydávat na základě usnesení valné hromady. S dluhopisy může být spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti.

17  Akcie -> právo podílet se na zisku (dividendě)  Velikost podílu na zisku je odvozena od velikosti podílu na společnosti  Poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů  Výjimka: prioritní akcie – majitel má přednost při výplatě dividendy a při rozdělování likvidačního zůstatku (celková hodnota nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu)

18  Vymazání z obchodního rejstříku  Likvidační zůstatek (poměr jmenovité hodnoty akcií)  O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, zrušuje se: o uplynutím doby, na kterou byla založena o dosažením účelu, pro který byla založena o dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o dnem rozhodnutí soudu o zrušení společnosti o zrušením konkursu,nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu o rozhodnutím společníků nebo orgánu společnosti o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu podnikání

19  zaměstnanecké akcie zrušeny novelou zákona č. 370/2000 sb.  nahrazeny dle právních předpisů EU akciemi pro zaměstnance za zvýhodněných podmínek  podmínky pro upisování akcií zaměstnanci musí být:  stanoveny ve stanovách společnosti  odsouhlaseny valnou hromadou  výhody pro zaměstnance:  možnost volně disponovat s akciemi  nemusí uhradit celý emisní kurz akcie  např. Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., Skanska a.s.

20  Poskytování finančních prostředků akciové společnosti za účelem:  nabytí jejich vlastních akcií  poskytování zajištění finančních závazků vzniklých s nabytím vlastních akcií  Souhlas valné hromady a stanovení finanční asistence ve stanovách  Akciová společnost může poskytnout finanční asistenci dle § 161f odst. 1 Obchodního zákoníku za následujících podmínek:  za obvyklých podmínek v obchodním styku  vypracování písemné zprávy představenstvem  poskytnutí nepřivodí úpadek společnosti  prošetření finanční způsobilosti  vytvoření zvláštního rezervního fondu

21  Písemná zpráva představenstva obsahuje:  zdůvodnění výhod a rizik  uvedení podmínek  závěry prošetření finanční způsobilosti  zdůvodnění zájmu společnosti  Způsoby poskytnutí:  finanční  půjčka, úvěr, záloha  zajištění  věcněprávní (zástavní právo)  závazkověprávní (ručení, bankovní záruka)  jiné formy  nevratné příspěvky

22  ČEZ, a.s. ČEZ, a.s.  Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s.  Tipsport, a.s. Tipsport, a.s.  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

23  Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele, skutečný majitel zůstává v anonymitě  V současnosti v České republice registrováno kolem 25 000 akciových společností  Zájem o nové akciové společnosti ubývá z důvodu špatné ekonomické situace, podnikatelskému prostředí a obav podnikatelů ze zákazu anonymních akcií  Ready-made společnost, nebo-li předem založená akciová společnost zapsaná v Obchodním rejstříku

24  DĚDIČ, ŠTENGLOVÁ, KŘÍŽ a KOLEKTIV. Akciové společnosti, 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-404-9.  Obchodní zákoník České republiky. [online]. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/513-1991-sb- obchodni-zakonik.html  DOLEČEK, Marek. Obchodní společnosti [online]. 26.1.2012 [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-spolecnosti- zalozeni-vznik-opu-4645.html  Akciových společností ubývá [online]. 2013, 4.2. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/v-cesku-loni-vzniklo-22- 454-novych-firem-20130204.html


Stáhnout ppt "Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský Cíl: seznámit studenty s pojmem akciová společnost, jejím fungováním a důležitými vlastnostmi Metodika: vystoupení."

Podobné prezentace


Reklamy Google