Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akciová společnost Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akciová společnost Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský"— Transkript prezentace:

1 Akciová společnost Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský
Cíl: seznámit studenty s pojmem akciová společnost, jejím fungováním a důležitými vlastnostmi Metodika: vystoupení je zpracováno na základě: - prostudování literatury - zákonů, které budou zmíněny v průběhu vystoupení - praktických znalostí a zkušeností z běžného života Klíčová slova: akcie, společnost, akcionář, dividenda

2 Obecné informace Kapitálová obchodní společnost
Označuje se „akciová společnost“, „a.s.“ nebo „akc. spol“ Její základní kapitál je rozdělen na podíly, kterým se říká akcie

3 Založení akciové společnosti
Den zápisu do obchodního rejstříku PO i FO S veřejnou nabídkou akcií Bez veřejné nabídky akcií Zatimní list Povinnost splatit emisní kurz akcií nejpozději do 1 roku od vzniku společnosti

4 Zakladatelská smlouva, listina
Rozdíl Musí obsahovat: Firma, sídlo a předmět podnikání (činnosti) Navrhovaný základní kapitál Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, podoba Kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li splácen emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení Alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou Určení správce vkladu Návrh stanov V případě veřejné nabídky akcií se podstatné náležitosti dále rozšiřují (o § 163 odst. 2 Obchodního zákoníku)

5 Vzor ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
Zdena Nováková, Sládkova 16, Brno, r. č /1214 ing. Pavel Lauda, U nádraží 24, Brno, r. č /133 ing. Zdeněk Soják, Jandova 5, Brno, r. č /434 ing. Jiří Vágner, Výrovka 14, Brno, r. č /191 Karel Ptáček, Zadní 10, Brno, r. č a ing. Jindřich Vodák, Šumavská 16, Brno, r. č /076 jako zakladatelé uzavírají tuto zakladatelskou smlouvu o založení akciové společnosti bez výzvy k upsání akcií: l. Obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání 1 . Obchodní jméno společnosti zní SAVA, a. s. 2. Sídlem společnosti je Konečného 24, Brno. 3. Předmětem podnikání společnosti je leasing.

6 ll. Základní jmění společnosti 1
ll. Základní jmění společnosti 1 . Základní jmění společnosti činí ,- Kč (dva miliony pět set dvacet tisíc korun českých). 2. Základní jmění uvedené v odst. 1 tohoto článku splatí pouze zakladatelé následujícími vklady: - Zdena Nováková se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Pavel Lauda se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Zdeněk Soják se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Jiří Vágner se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - Karel Ptáček se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých), - ing. Jindřich Vodák se zavazuje vložit peněžitý vklad ve výši ,- Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých). Každý zakladatel tedy upisuje 21 akcií, jejichž emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Zakladatelé se zavazují splatit 30% emisního kursu akcií, tj ,- Kč (jedno sto dvacet šest tisíc korun českých) správci vkladů ustanovenému touto smlouvou do 23. listopadu Zbylou část emisního kursu zaplatí každý ze zakladatelů na účet společnosti, který bude zřízen po jejím vzniku, nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.

7 lll. Ustanovení o akciích Základní jmění společnosti je rozvrženo do 126 (sto dvacet šest) akcií, nominální hodnota jedné akcie činí ,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Akcie budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele. Všechny akcie jsou akciemi kmenovými. IV. Závěrečná ustanovení 1 . Správcem vkladů byl ustanoven ing. Zdeněk Soják. 2. Správce vkladů svolá do pěti dnů po splacení poslední části emisního kursu akcií posledního zakladatele (čl. ll, odst. 3) všechny zakladatele písemnou pozvánkou k rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov a zvolení představenstva a dozorčí rady.V pozvánce uvede místo, na němž se zakladatelé shromáždí a dobu tohoto shromáždění. 3. Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, budou činit přibližně ,- Kč. 4. Tato smlouva se vyhotovuje v deseti stejnopisech, které jsou určeny pro každého ze zakladatelů a pro potřeby procesu založení společnosti. Jeden stejnopis zakladatelské smlouvy s notářsky ověřenými podpisy zakladatelů musí být uložen v archivu společnosti.

8 V Brně dne 17. listopadu 1996 Zdena Nováková ing. Pavel Lauda ing. Zdeněk Soják ing. Jiří Vágner Karel Ptáček ing. Jindřich Vodák (notářsky ověřené podpisy)

9 Orgány společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada

10 Valná hromada Tvoří ji všichni akcionáři
Může se konat jen tehdy, sejdou-li se akcionáři jejichž celková jmenovitá hodnota tvoří alespoň 30  základního kapitálu akciové společnosti Na valné hromadě hlasují, hlasy jsou rozděleny v poměru odpovídajícím jmenovitým hodnotám, jejich akcií (přesný počet hlasů je uveden ve stanovách) Působnost: Rozhodují o změně základního kapitálu Rozhodují o změně stanov Rozhodují o zániku společnosti Schvalují účetní závěrku a rozdělení zisku Volí představenstvo a dozorčí radu

11 Představenstvo Statutární orgán Má nejméně 3 členy Volí si předsedu
Svolává valnou hromadu Musí zajistit vedení účetnictví

12 Dozorčí rada Kontrolní orgán Členem nesmí být nikdo z představenstva
Minimálně 3 členy Kontroluje účetnictví 2/3 volí valná hromada, 1/3 zaměstnanci

13 Rezervní fond Dle obchodního zákoníku
Tvořen z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok Nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty základního kapitálu Každoročně částka doplňována ve výši minimálně pět procent z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy celková výše rezervního fondu dosáhne hranice určené stanovami, minimálně však dvaceti procent základního kapitálu Možno využívat pro pokrytí ztrát, o použití rozhoduje představenstvo či jiný orgán   § 217, §  216a odst. 1 obch. zák.

14 Akcie Akcie je cenný papír, jehož majitel má 3 práva:
podílet se na řízení společnosti podíl na zisku (na dividendě) podíl na část majetku (likvidačního zůstatku) při zániku společnosti Listinná či zaknihovaná podoba Akcie má 2 hodnoty: jmenovitou (nominální) – hodnota, která je napsána na akcii a hodnota, za kterou je emitována (poprvé prodána) kursovní (tržní) – hodnota, za kterou je dále prodávána na trhu Rozdíl mezi jmenovitou a kursovní hodnotou je emisní ážio Akcie je buď: na majitele nebo na jméno

15 Akcie musí obsahovat: 1) obchodní firmu a sídlo společnosti,
2) jmenovitou hodnotu, 3) označení formy akcie, u akcie na jméno i firmu, název nebo jméno akcionáře, 4) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcií, 5) datum emise, 6) listinná akcie i číselné označení a podpis člena (členů) představenstva. Součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat výši základního kapitálu společnosti.

16 Druhy akcií (podle ztělesněného práva)
* Kmenové (základní, běžné) akcie - s jejich vydáním jsou spojena běžná práva a povinnosti akcionáře (právo podílet se na řízení akciové společnosti, podílet se na zisku formou dividendy a podílet se na rozdělení majetku při likvidaci společnosti) * Zaměstnanecké akcie - jsou spojené s určitými výhodami pro zaměstnance a.s., jejich převoditelnost je pouze mezi zaměstnanci a důchodci společnosti, při úmrtí majitele (ukončení pracovního poměru) zanikají práva ze zaměstnanecké akcie a musí být vrácena společnosti bez zbytečného odkladu. * Prioritní akcie - s jejich vydáním jsou spojená přednostní práva na dividendy (superdividendy) a s nimiž většinou není spojeno právo hlasování na valné hromadě. * „Zlatá akcie“ - akcie se kterou její držitel (FNM, Pozemkový fond) má výhradní postavení při hlasování na valné hromadě i v minoritním postavení. * Dluhopisy může společnost vydávat na základě usnesení valné hromady. S dluhopisy může být spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti.

17 Rozdělení zisku Akcie -> právo podílet se na zisku (dividendě)
Velikost podílu na zisku je odvozena od velikosti podílu na společnosti Poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů Výjimka: prioritní akcie – majitel má přednost při výplatě dividendy a při rozdělování likvidačního zůstatku (celková hodnota nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu)

18 Zrušení, likvidace a zánik společnosti
Vymazání z obchodního rejstříku Likvidační zůstatek (poměr jmenovité hodnoty akcií) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, zrušuje se: uplynutím doby, na kterou byla založena dosažením účelu, pro který byla založena dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti dnem rozhodnutí soudu o zrušení společnosti zrušením konkursu,nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu rozhodnutím společníků nebo orgánu společnosti o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu podnikání

19 Zaměstnanecké akcie v České republice
zaměstnanecké akcie zrušeny novelou zákona č. 370/2000 sb. nahrazeny dle právních předpisů EU akciemi pro zaměstnance za zvýhodněných podmínek podmínky pro upisování akcií zaměstnanci musí být: stanoveny ve stanovách společnosti odsouhlaseny valnou hromadou výhody pro zaměstnance: možnost volně disponovat s akciemi nemusí uhradit celý emisní kurz akcie např. Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., Skanska a.s.

20 Finanční asistence Poskytování finančních prostředků akciové společnosti za účelem: nabytí jejich vlastních akcií poskytování zajištění finančních závazků vzniklých s nabytím vlastních akcií Souhlas valné hromady a stanovení finanční asistence ve stanovách Akciová společnost může poskytnout finanční asistenci dle § 161f odst. 1 Obchodního zákoníku za následujících podmínek: za obvyklých podmínek v obchodním styku vypracování písemné zprávy představenstvem poskytnutí nepřivodí úpadek společnosti prošetření finanční způsobilosti vytvoření zvláštního rezervního fondu

21 Finanční asistence Písemná zpráva představenstva obsahuje:
zdůvodnění výhod a rizik uvedení podmínek závěry prošetření finanční způsobilosti zdůvodnění zájmu společnosti Způsoby poskytnutí: finanční půjčka, úvěr, záloha zajištění věcněprávní (zástavní právo) závazkověprávní (ručení, bankovní záruka) jiné formy nevratné příspěvky

22 Akciové společnosti v obchodním rejstříku
ČEZ, a.s. Česká spořitelna, a.s. Tipsport, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

23 Zajímavosti a aktuality
Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele, skutečný majitel zůstává v anonymitě V současnosti v České republice registrováno kolem akciových společností Zájem o nové akciové společnosti ubývá z důvodu špatné ekonomické situace, podnikatelskému prostředí a obav podnikatelů ze zákazu anonymních akcií Ready-made společnost, nebo-li předem založená akciová společnost zapsaná v Obchodním rejstříku

24 Literatura a zdroje DĚDIČ, ŠTENGLOVÁ, KŘÍŽ a KOLEKTIV. Akciové společnosti, 7. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN Obchodní zákoník České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: DOLEČEK, Marek. Obchodní společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: Akciových společností ubývá [online]. 2013, 4.2. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Akciová společnost Prezentující: Pavel Sláma, Lukáš Táborský"

Podobné prezentace


Reklamy Google