Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Krajská konference k prevenci rizikových forem chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Krajská konference k prevenci rizikových forem chování"— Transkript prezentace:

1 6. Krajská konference k prevenci rizikových forem chování
Pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové. 7. – 8. října 2013 od 9,00 hodin Malenovice, okres Frýdek-Místek, hotel KAM

2 Prevence z pohledu ČŠI Zpracoval: Mgr. Jiří Crhonek Školní inspektor.
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát. Pracoviště: Nový Jičín, Štefánikova 9.

3 Obsah Poslání ČŠI ve vztahu k primární prevenci rizikového chování (RCH) na školách. Zkušenosti ČŠI v oblasti primární prevence rizikového chování na školách vyplývající z inspekční činnosti. Legislativa. Preventivní programy. Řešení stížností ze strany rodičů ve věci rizikového chování žáků a postupu školy.

4 1. kapitola Poslání ČŠI ve vztahu k primární prevenci rizikového chování na školách.

5 Česká školní inspekce Inspekční činnost - § 174 odst. 2 školského zákona. Šetření stížností - § 174 odst. 5 školského zákona. ČŠI zjišťuje, zda škola učinila veškerá potřebná opatření v rámci prevence (předcházení sociálně-patologickým jevům) i v rámci následného postupu (zajištění, aby se závadné chování neopakovalo a aby byly vztahy náležitě urovnány). Není úkolem ČŠI vyšetřováním odhalit agresora. V kompetenci ČŠI je posuzování činnosti školy, školského zařízení, resp. jejich představitelů, nikoli jednání jednotlivých žáků.

6 Dotazy…. Zdroj:

7 2. kapitola Zkušenosti ČŠI v oblasti primární prevence rizikového chování na školách vyplývající z inspekční činnosti.

8 Formálnost dokumentace vztahující se k prevenci
Málo pedagogů s odborným vzděláním v oblasti prevence Malý počet školních psychologů Speciální pedagogové na základních školách často nejsou zapojeni do práce školního poradenského pracoviště Nabídka akcí pro školy není vždy dostatečné a pro školu jsou tyto akce finančně náročné Není dostatečně specifikováno postavení školního metodika prevence a jeho ohodnocení

9 Pozdní informovanost zákonných zástupců, nedostatečná jednání s nimi
Podcenění počátečních projevů šikany (či nevhodného chování žáků k sobě navzájem). Obětí šikany bývá obvykle někdo, kdo se něčím odlišuje, "je divný" a setkali jsme se i s názory učitelů, že takový žák "si za to může sám". Nesplnění oznamovací povinnosti školy (OSPOD, Policie ČR) Nedostatečná spolupráce zainteresovaných pracovníků školy (VP, MPP, ŠP, SP, ředitel, třídní učitel, ostatní vyučující) Nedostatečné zajištění dohledu nad žáky

10 Dotazy…. Zdroj:

11 3. kapitola Legislativa.

12 Sociálně patologické jevy ve školství
Právní úprava, vymezení sociálně patologických jevů. Postup školy: při předcházení vzniku sociálně patologických jevů. při výskytu sociálně patologických jevů. Spolupráce s dalšími orgány: Sociálně-právní ochrana dětí. Přestupkové řízení. Trestní řízení. Odpovědnost za škodu:

13 Právní úprava Zdroj:

14 Nejvýznamnější právní předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

15 Metodické pokyny a informace MŠMT
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. (Věstník MŠMT sešit 1/leden 2001, č.j / ) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. (Věstník MŠMT sešit 11/2007, č.j / ) Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. (Věstník MŠMT sešit 11/2003, č.j / )

16 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT /2013-1)

17 Metodické pokyny a informace MŠMT
Jsou závazné pouze pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT: ČŠI např. výslovně zmocněna ke kontrole Minimálního preventivního programu (je-li zřizovatelem MŠMT). Ostatním školám a školským zařízením pouze doporučeno k využití: ČŠI tedy nemůže vyžadovat na školách a školských zařízeních jejich aplikaci a dodržování, i tak školy a školská zařízení musí zajistit obecné povinnosti (zejména § 29 školského zákona), byť jiným způsobem než je zde uvedeno.

18 Sociálně-patologické jevy
Hlavní rizikové oblasti: (Čl. 1 odst. 2 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů) Rizikové jevy v chování žáků: Záškoláctví. Šikana, rasismus, xenofobie. Vandalismus. Užívání návykových látek (tabák, alkohol, OPL). Extremismus. Gambling.

19 Sociálně-patologické jevy
Hlavní rizikové oblasti: (Čl. 1 odst. 2 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů) Další rizikové oblasti: Domácí násilí. Týrání a zneužívání dětí (CAN), komerční sexuální zneužívání. Ohrožování mravní výchovy mládeže. Poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

20 Předcházení vzniku sociálně patologických jevů
Úprava ve školské legislativě Zdroj: h

21 Školský zákon Zásady vzdělávání:
§ 2 odst. 1 písm. b): „zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce“ § 2 odst. 1 písm. c): „vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání“

22 Školský zákon Obecné cíle vzdělávání:
§ 2 odst. 2 písm. a): „rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními hodnotami, …“ § 2 odst. 2 písm. c): „pochopení a uplatňování základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost“

23 Školský zákon Upravuje problematiku sociálně patologických jevů:
§ 29 odst. 1, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních. § 30 odst. 1 písm. c), školní a vnitřní řád.

24 § 29 odst. 1, bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních:
Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

25 § 30 odst. 1 písm. c), školní a vnitřní řád:
Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje mj. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

26 § 21 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 a 3,právo na informace:
„Žáci a studenti mají právo b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající stupni vývoje.“

27 Odpovědnost ředitele školy
§ 164 odst. 1 písm. b): „Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy.“ § 164 odst. 1 písm. c): „Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.“

28 Odpovědnost ředitele školy
§ 164 odst. 1 písm. f): „Zajišťuje, aby osoby uvedené v ustanovení § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.“ § 164 odst. 1 písm. h): „Odpovídá za zjištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.“

29 Pedagogický pracovník
Povinnost vykonávat dohled během vyučování i o přestávkách. Pracovněprávní odpovědnost.

30 Školská rada § 167 a 168 Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy. Podává i oznámení zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

31 Vyhláška č. 72/2005 Sb. § 7: Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Poskytování poradenských služeb může být zajištěno i školním psychologem. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené mj. na primární prevenci sociálně patologických jevů – prevence a řešení výukových a výchovných obtíží (zejm. šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek).

32 Preventivní program školy
Základní, střední a vyšší odborné školy mj. zpracovávají preventivní program školy: koordinaci tvorby a kontrolu realizace zajišťuje školní metodik prevence (příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.). metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů upravuje podrobnosti tzv. minimálního preventivního programu (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je MŠMT). podléhá kontrole ČŠI. vyhodnocení účinnosti a realizace je součástí výroční zprávy.

33 Vyhláška č. 72/2005 Sb. Školní metodik prevence:
Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště. (čl. II Poradenské činnosti odst. 1 přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) Zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. (čl. II Poradenské činnosti odst. 2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) Výše uvedené zajišťuje ve spolupráci s třídním učitelem.

34 Postup školy při výskytu sociálně patologických jevů
Zdroj: hhttp://socialni.praha.eu

35 Postup školy Projednání rizikových jevů se žákem.
(§ 21 odst. 1 písm. b), e) a f) školského zákona, čl. II. Poradenské činnosti odst. 1 přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) Informování zákonných zástupců. (§ 21 odst. 1 písm. b), e) a f) a odst. 2 školského zákona, čl. II. Poradenské činnosti odst. 1 přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

36 Postup školy Spolupráce s dalšími institucemi, které jsou činné v prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. (včetně Policie ČR) Písemný záznam o postupu ve věci. (vyhláška č. 72/2005 Sb.)

37 Uložení výchovného opatření, hodnocení chování žáka
Uložení kázeňského opatření, hodnocení chování žáka a případná sankce v přestupkovém nebo trestním řízení mají odlišný charakter. Navzájem se proto nevylučují. Nejde o dvojí trest. Uložení kázeňského opatření nebo hodnocení chování žáka není závislé na výsledku šetření Policie ČR a dalších orgánů. Musí být ale vždy náležitě odůvodněno.

38 Uložení výchovného opatření, hodnocení chování žáka
Škola a školské zařízení mohou vždy postihnout žáka či studenta pouze za jednání, kterého se dopustil při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Naopak oznamovací povinnost (podle zákona č. 359/1999 Sb., trestního zákona atd.) má škola a školské zařízení i v dalších případech (ke skutku došlo mimo vyučování, ale škola nebo školské zařízení se o něm hodnověrným způsobem dověděly). I v těchto případech by měla škola uplatnit odpovídající opatření ochrany před sociálně patologickými jevy.

39 Kázeňská opatření § 31 školského zákona:
Podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení Vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení Kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta.

40 Kázeňská opatření Lze stanovit ve školním řádu:
a) napomenutí třídního učitele, b) napomenutí učitele odborného výcviku, c) důtku třídního učitele, d) důtku učitele odborného výcviku, e) důtku ředitele školy. Pravidla pro ukládání kázeňských opatření jsou součástí školního řádu. Uložení kázeňského opatření i jeho důvody je třeba neprodleně oznámit žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

41 Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
Ustanovení § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Oprávnění vykonat orientační dechovou zkoušku u některých osob má mj. zaměstnavatel (týká se i žáků a studentů při praktickém vyučování a odborné praxi). V ostatních případech je možné provádět orientační testování žáka na přítomnost alkoholu, OPL pouze se souhlasem žáka nebo studenta (resp. zákonného zástupce) .

42 Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
Vyšetření je povinna podrobit se: Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, Osoba, která se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, Osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.

43 Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
Orientační vyšetření provádí mj. útvar Policie České republiky, obecní policie a zaměstnavatel. Odmítne-li se povinná osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

44 Oznamovací povinnost školy, učitele
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.: Neoznámení může být posouzeno jako správní delikt nebo přestupek podle § 59k nebo 59e zákona č. 359/1999 Sb.. Trestní zákon: Neoznámení trestného činu (§ 168 trestního zákona). Nepřekažení trestného činu (§ 167 trestního zákona). Nadržování (§ 166 trestního zákona).

45 Oznamovací povinnost státního orgánu (týká se pouze tzv
Oznamovací povinnost státního orgánu (týká se pouze tzv. veřejných škol a školských zařízení) Nasvědčují-li okolnosti tomu, že byl spáchán přestupek, resp. trestný čin (provinění): § 58 odst. 1 zákona o přestupcích. § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

46 Dotazy…. Zdroj:

47 4. kapitola Preventivní programy.

48 Preventivní program a) je preventivním programem školy a školského zařízení, b) je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. upravovaného přílohou. c) vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, d) jasně definuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, e) je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována, f) přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje specifika ve školním prostředí,

49 g) oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování
h) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, i) má dlouhotrvající vliv na změnu chování, j) pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování dle čl. 1, odst. 1 a případné další rizikové projevy chování , k) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, dětem a žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným) při ochraně jejich lidských práv, l) podporuje zdravý životní styl a usiluje o předávání vyvážených informací a dovedností,

50 m) pokud se na realizaci podílí vnější subjekt (mimo samotnou školu), pak (je-li pro danou oblast zavedeno) doporučujeme volbu takového subjektu, který má pro danou činnost certifikaci. Na tvorbě a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Preventivního programu školní metodik prevence dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v rámci pedagogicko- psychologické poradny. škola vždy zpracovává Preventivní program (v případě programu realizovaného externím subjektem doporučení viz Příloha 1.), který podléhá kontrole České školní inspekce. K zahájení nebo rozvinutí prioritních preventivních projektů realizovaných jako součást Preventivního programu nebo rozvinutí prioritních preventivních projektů realizovaných jako součást Preventivního

51 programu nebo k zabezpečení Preventivního programu může škola využít dotačního řízení v rámci prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT nebo krajů na daný rok.

52 Dotazy…. Zdroj:

53 6. kapitola Řešení stížností ze strany rodičů ve věci rizikového chování a postupu školy.

54 Prověření postupu školy při šetření sociálně-patolologických projevů přímo ve škole
Rozhovory s ředitelkou/em, s učiteli, školním psychologem, speciálním pedagogem, zápisy z jednání se zákonnými zástupci apod. Studium dokumentace: preventivní programy, písemné výpovědi přímých účastníků, školní řád, proškolení o bezpečnosti atd. Výsledek šetření – odesílá se řediteli školy, stěžovateli, předává se zřizovateli k dalšímu řízení a případnému přijetí opatření

55 Na co si rodiče nejčastěji stěžují?
Neřešení šikany či jiných projevů nevhodného chování žáků školou, nezajištění bezpečnosti žáků Neadekvátnost výchovných opatření Nedostatečná nebo pozdní informovanost zákonných zástupců Úrazy ve škole a na mimoškolních akcích Přístup učitelů k žákům – jejich chování vůči žákům, hodnocení žáků

56 Dotazy…. Zdroj:

57 Děkuji za pozornost. Jiří Crhonek
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát. Pracoviště: Nový Jičín, Štefánikova 9.


Stáhnout ppt "6. Krajská konference k prevenci rizikových forem chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google