Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice

2 Systém řízení a organizace MŠMT koncepční materiály, finanční prostředky krajský školský koordinátor porady s metodiky, financování preventivních aktivit, členem Protidrogové komise kraje, monitorace výskytu SPJ, konzultace při řešení SPJ okresní školský koordinátor pracovník PPP nebo SVP, porady s metodiky, pomoc při řešení SPJ školní metodik prevence

3 Primární prevence nespecifická – zaměřená na celou populaci bez vymezení konkrétního problémového chování (např. zvyšování nabídky volnočasových aktivit) specifická – cílené aktivity vůči přesně definované skupině a problému (tzn. lze odůvodnit výběr cílové skupiny) účinné x neúčinné strategie

4 Základní oblasti šikana, záškoláctví, domácí a jiné násilí, syndrom týraných a zneužívaných dětí, komerční sexuální zneužívání dětí, kriminalita, delikvence, vandalismus, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, OPL) a problematika HIV/AIDS, včetně dalších infekčních nemocí souvisejících s užíváním návykových látek, poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), závislost na sektách a extremismus, ohrožování mravní výchovy mládeže, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

5 Minimální preventivní program základní nástroj školy a školského zařízení v oblasti prevence – zaměření na osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností kolektivní dílo - na sestavení, realizaci a hodnocení se podílejí všichni zaměstnanci školy nebo školského zařízení na sebe navazující, cílené aktivity nikoliv jednorázové, nahodilé akce

6 Aktivity v rámci minimálních preventivních programů systematické vzdělávání školních metodiků a dalších pedagogických pracovníků systémové zavádění etické a právní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském zařízení diferencované uplatňování preventivních aktivit poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce

7 Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za MPP a vytváření podmínek pro jeho realizaci pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, ohodnocuje jeho činnost a vytváří k ní podmínky zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály vytváří, v rámci pedagogických porad, prostor pro informování v oblasti prevence ošetří tuto problematiku v rámci školního řádu (i v represivní rovině)

8 Školní metodik prevence koordinuje přípravu MPP a jeho zavádění ve škole nebo školském zařízení odborně a metodicky pomáhá začleňovat prevenci do školního vzdělávacího programu poskytuje odborné informace z oblasti prevence zpracovává podklady pro informaci o MPP předává informace žákům a rodičům z oblasti sociálně patologický jevů podílí se na vyhledávání a řešení nevhodných forem chování ve škole spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit a krajským školským koordinátorem prevence

9 Výchovný poradce volba povolání výukové a výchovné problémy integrace, nadaní a talentovaní studenti spolupráce s jinými školami, PPP, ÚP

10 Zapojení prevence do ŠVP oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie) oblast rodinné a občanské výchovy oblast sociálně-právní

11 Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Vyhláška č. 317/2005 S., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

12 Legislativa Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

13 Legislativa METODICKÉ POKYNY MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / (!novela v listopadu!) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j /

14 Okresní metodici prevence Česká Lípa Mgr. Jana Kuchtíková Jablonec nad Nisou PhDr. Jiřina Rokosová Liberec PhDr. Vladimír Píša Semily Mgr. Věra Provazníková

15 Děkuji za pozornost Bc. Petra Krčmářová oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Tel.:


Stáhnout ppt "Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google