Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES"— Transkript prezentace:

1 Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES
Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES Praha, 17. září 2009 1

2 Obsah prezentace Veřejná podpora versus veřejné zakázky
Veřejná podpora ES: vývoj Základ úpravy SGEI v právu ES Nejnovější judikatura ESD v oblasti SGEI SGEI a Česká republika SGEI a Lisabonská smlouva Závěr – výzvy zadavatelů VZ/koncesí v oblasti SGEI

3 Veřejná podpora versus veřejné zakázky (1/2)
Veřejná podpora a veřejné zakázky – součásti pravidel hospodářské soutěže Jaké(á) z těchto tvrzení jsou pravdivá? Dodržím-li povinnosti v oblasti veřejného zadávání, nemohu dát základ pro neslučitelnou veřejnou podporu. Zadávání veřejných zakázek je samostatný proces, který nemá s problematikou veřejné podpory nic společného. Vztah k oblasti veřejné podpory není v pravidlech veřejného zadávání (ZVZ) vůbec řešen. Na výdaje z fondů ES se pravidla veřejné podpory nevztahují.

4 Veřejná podpora versus veřejné zakázky (2/2)
Ž Á D N Á VŠECHNA TATO TVRZENÍ JSOU NEPRAVDIVÁ !!!

5 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (1/3)
Dynamický vývoj v období let Procesní pravidla: zjednodušené postupy – OJ C 136 z , str. 3 nejlepší praktiky čl. států v řízeních – OJ C 136 z , str. 13 vynucování veřejné podpory národními soudy – OJ C 85 z , str. 1 Základní pravidla a blokové výjimky obecné nařízení o blokových výjimkách – OJ L 214 z , str

6 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (2/3)
Dočasná pravidla jako odpověď na hospodářskou a finanční krizi horizontální pravidla – OJ C 83 ze , str. 1 finanční sektor – OJ C 270 z , str. 8 Horizontální pravidla podpora v oblasti školení – OJ C 188 z str.1 podpora v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením – OJ C 188 z , str. 6 kritéria pro hloubkové posouzení regionální podpory velkým investičním projektům

7 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (3/3)
Podpora v oblasti životního prostředí nová „guidelines“ v oblasti životního prostředí – OJ C 82 z Záchranná a restrukturalizační podpora sdělení o prodloužení „guidelines“ v oblasti záchranné a restruktualizační podpory – OJ C 156 z Sektorová pravidla kritéria slučitelnosti veřejné podpory v oblasti kinematografie a audiovizuálních děl – OJ C 31 ze Specifická pravidla pravidla veřejné podpory ve formě záruk – OJ C 244 ze

8 Základ úpravy SGEI v právu ES (1/8)
Základní znaky SGEI: zájem veřejný – „musí být poskytovány“ (+zásady poskytování) povaha hospodářská – poskytování na tržním základě splněna obecná kritéria dle čl. 87 SES Střet cílů SGEI: splnit poslání těchto služeb poskytnout v určitých případech veřejnou podporu nenarušit hospodářskou soutěž

9 Základ úpravy SGEI v právu ES (2/8)
Čl. 16 a 86 odst. 2 Smlouvy o ES - ostatní kategorie služeb: běžné služby služby obecného zájmu nehospodářské povahy (SGI) Judikát ve věci Altmark Trans (C-280/00) – čtyři pravidla: jasně definovaný závazek veřejné služby výpočet vyrovnávací platby: předem, objektivně, transparentně a subsidiarně náklady + přiměřený zisk = příjmy + vyrovnávací platba v rámci SGEI efektivní zadávací řízení / řádně řízený podnik

10 Základ úpravy SGEI v právu ES (3/8)
Zásady 3E - Čl. 27 nařízení č. 1605/2002, o souhrnném rozpočtu ES: zásada řádného finančního řízení: zásada účinnosti (effectiveness) zásada efektivity (efficiency) zásada hospodárnosti (economy) Pravidla fondů EU - Obecné nařízení o fondech ES – 1083/2006: čl. 2 odst. 4 (definice „příjemce“) čl. 54 odst. 4 (stropy veřejné podpory) čl. 55 odst. 6 (projekty vytvářející příjem)

11 Základ úpravy SGEI v právu ES (4/8)
Komise 2005 – Altmarkský balíček (účinnost od ): Rámec Společenství (2005/C 297/04): „slučitelná veřejná podpora ve SGEI ANO/NE“ Rozhodnutí Komise (2005/842/ES): „případy povinné notifikace veřejné podpory ve SGEI Komisi“ Směrnice Komise 2005/81/ES – změna směrnice 80/723/EHS (Směrnice o průhlednosti): pravidla účetního výkaznictví veřejného sektoru o finančních vztazích ve SGEI“ Nařízení 1191/1969 (doprava) – nové nařízení 1370/2007 (účinnost od )

12 Základ úpravy SGEI v právu ES (5/8)
Čl. 2 Rozhodnutí – příklady SGEI: služby v oblasti sociálního bydlení zdravotní služby nemocničního charakteru, pohotovostní služby, případně doplňkové služby služby leteckých a lodních spojů služby v oblasti letištních a přístavních služeb služby v oblasti námořní dopravy ostatní SGEI

13 Základ úpravy SGEI v právu ES (6/8)
Čl. 17 odst. 1 Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu - příklady SGEI: poštovní služby dle směrnice 97/67/ES služby v odvětví elektřiny dle směrnice 2003/54/ES služby v plynárenském odvětví dle směrnice 2003/55/ES služby distribuce a dodávek vody a služby související s odpadními vodami služby zpracování odpadů

14 Základ úpravy SGEI v právu ES (7/8)
Zásada subsidiarity Zásada přednosti Zásada omezeného působení Zásada odpovědnosti veřejné moci Zásada volnosti způsobu zajištění SGEI Výběr externího poskytovatele – dle pravidel VZ Oddělené vedení náklady a výnosů za SGEI a jiné služby Zásada kontroly členským státem

15 Základ úpravy SGEI v právu ES (8/8)
Základní požadavky na pověřovací akty: povaha a délka trvání závazků veřejné služby (také zásada proporcionality) označení dotčeného podniku a území povaha případných výhradních nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby – přiměřený zisk vypočtený na základě míry návratnosti vlastního kapitálu (možnost zahrnout přírůstky produktivity) opatření směřující k vyloučení a vrácení jakéhokoli nadměrné vyrovnávací platby – vyrovnávací mechanismy

16 Nejnovější judikatura ESD v oblasti SGEI (1/1)
Hospodářská povaha služeb a splnění podmínek Altmarku (např. Freistaat Sachsen v. Komise (Věc T-215/09) - (2009/C 180/107) Výše vyrovnávacích plateb ve smlouvách o správě (např. La Poste (Věc C 20/09 (ex N 763/02) a v rámci zajišťování dopravní obslužnosti Jižní Morava a Postbus) Implementace Směrnice o průhlednosti (např. Belgie a UK –řízení začaly v 6/2009) Otázka povinnosti externalizace SGEI - Sociedade Independente de Communicacao SA (SIC) v. Komise (Věc T-442/03)

17 SGEI a Česká republika (1/3)
Zpráva ČR o SGEI za rok 2008 (první pravidelná zpráva - viz Zákon o volném pohybu služeb – zákon č. 222/2009 Sb. (§ 3 písm. e)) – definice SGEI univerzální způsob poskytování trvalý způsob poskytování zvláštní právní akt uděluje zvláštní práva a povinnosti Zpráva EK o SGEI ve vztahu ke všem členským zemím – na konci roku 2009

18 SGEI a Česká republika (2/3)
Vládní návrh novelizace zákona o cenách č. 526/1990 Sb. – sněmovní tisk č. 693 – přijato PS dne (nyní Senát) § 2 odst. 3: „Prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch.“ § 2 odst. 4: definice „výhodnějšího hospodářského postavení“ § 2 odst. 5: definice „nepřiměřeného majetkového prospěchu“ § 2 odst. 6: definice „obvyklé ceny“ § 2 odst. 7: definice „ekonomicky oprávněných nákladů“ a „přiměřeného zisku“

19 SGEI a Česká republika (3/3)
§ 3 odst. 1: přesnější definice regulace cen: „Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány.“ § 6 odst. 1, písm. c) širší definice věcného usměrňování: včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny V § 6 odst. 2: pravidla věcného usměrňování – povinnosti neplatí pro kupujícího § 11 odst. 2: důkazní břemeno poskytovatele služeb o souladu s cenotvorbou (podrobnosti specifikuje vyhláška):

20 SGEI a Lisabonská smlouva (1/2)
Úprava vlastního textu SES: Čl. 14 (ex čl. 16 SES): „pečují Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Smluv o to, aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů. Tyto zásady a podmínky stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení Evropský parlament a Rada, aniž je dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat tyto služby v souladu se Smlouvami.“ Čl. 106 odst. 1 (ex čl. 86 odst. 1: „Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109.“

21 SGEI a Lisabonská smlouva (2/2)
Zvláštní protokol č. 26 o službách obecného zájmu – společné zásady Unie ke SGEI ve smyslu čl. 14 SES (příkladný výčet): zásadní úloha a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu – služby mají co nejlépe odpovídat potřebám uživatelů; rozmanitost různých služeb obecného hospodářského zájmu a rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů, vysoká úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podpora univerzálního přístupu a práv uživatelů.“

22 Závěr – výzvy zadavatelů VZ/koncesí v oblasti SGEI (1/1)
Dodržovat zásady 3E – dle významu nařízení o souhrnném rozpočtu (koncesní projekt či obdobná studie: správná alokace rizik) Jasně definovat služby – kvantitativní a kvalitativní vymezení (výkonové ukazatele, monitoring, sankce) Platební mechanismus – ex ante nastavení a ex post korekce (vyrovnání) a dodržení pravidel přiměřeného zisku Důsledná kontrola souladu předcházejících pověřov. aktů Uplatnění dodržování zásad pravidel SGEI

23 Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Petr Dovolil Mobil:


Stáhnout ppt "Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES"

Podobné prezentace


Reklamy Google