Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES Praha, 17. září 2009 Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES Praha, 17. září 2009 Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora."— Transkript prezentace:

1 Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES Praha, 17. září 2009 Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora

2 Obsah prezentace 1. Veřejná podpora versus veřejné zakázky 2. Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 3. Základ úpravy SGEI v právu ES 4. Nejnovější judikatura ESD v oblasti SGEI 5. SGEI a Česká republika 6. SGEI a Lisabonská smlouva 7. Závěr – výzvy zadavatelů VZ/koncesí v oblasti SGEI

3 Veřejná podpora versus veřejné zakázky (1/2)  Veřejná podpora a veřejné zakázky – součásti pravidel hospodářské soutěže  Jaké(á) z těchto tvrzení jsou pravdivá?  Dodržím-li povinnosti v oblasti veřejného zadávání, nemohu dát základ pro neslučitelnou veřejnou podporu.  Zadávání veřejných zakázek je samostatný proces, který nemá s problematikou veřejné podpory nic společného.  Vztah k oblasti veřejné podpory není v pravidlech veřejného zadávání (ZVZ) vůbec řešen.  Na výdaje z fondů ES se pravidla veřejné podpory nevztahují.

4 Veřejná podpora versus veřejné zakázky (2/2) Ž Á D N Á VŠECHNA TATO TVRZENÍ JSOU NEPRAVDIVÁ !!!

5 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (1/3)  Dynamický vývoj v období let 2008-2009  Procesní pravidla:  zjednodušené postupy – OJ C 136 z 16.6.2009, str. 3  nejlepší praktiky čl. států v řízeních – OJ C 136 z 16.6.2009, str. 13  vynucování veřejné podpory národními soudy – OJ C 85 z 9.4.2009, str. 1  Základní pravidla a blokové výjimky  obecné nařízení o blokových výjimkách – OJ L 214 z 9.8.2008, str. 3-47

6 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (2/3)  Dočasná pravidla jako odpověď na hospodářskou a finanční krizi  horizontální pravidla – OJ C 83 ze 7.4.2009, str. 1  finanční sektor – OJ C 270 z 25.10.2008, str. 8  Horizontální pravidla  podpora v oblasti školení – OJ C 188 z 11.8.2009. str.1  podpora v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením – OJ C 188 z 11.8.2009, str. 6  kritéria pro hloubkové posouzení regionální podpory velkým investičním projektům

7 Veřejná podpora ES: vývoj 2008-2009 (3/3)  Podpora v oblasti životního prostředí  nová „guidelines“ v oblasti životního prostředí – OJ C 82 z 1.4.2008  Záchranná a restrukturalizační podpora  sdělení o prodloužení „guidelines“ v oblasti záchranné a restruktualizační podpory – OJ C 156 z 9.7.2009  Sektorová pravidla  kritéria slučitelnosti veřejné podpory v oblasti kinematografie a audiovizuálních děl – OJ C 31 ze 7.2.2009  Specifická pravidla  pravidla veřejné podpory ve formě záruk – OJ C 244 ze 25.9.2009

8 Základ úpravy SGEI v právu ES (1/8)  Základní znaky SGEI:  zájem veřejný – „musí být poskytovány“ (+zásady poskytování)  povaha hospodářská – poskytování na tržním základě  splněna obecná kritéria dle čl. 87 SES  Střet cílů SGEI:  splnit poslání těchto služeb  poskytnout v určitých případech veřejnou podporu  nenarušit hospodářskou soutěž

9 Základ úpravy SGEI v právu ES (2/8)  Čl. 16 a 86 odst. 2 Smlouvy o ES - ostatní kategorie služeb:  jasně definovaný závazek veřejné služby  výpočet vyrovnávací platby: předem, objektivně, transparentně a subsidiarně  náklady + přiměřený zisk = příjmy + vyrovnávací platba v rámci SGEI  efektivní zadávací řízení / řádně řízený podnik  Judikát ve věci Altmark Trans ( C-280/00) – čtyři pravidla :  běžné služby  služby obecného zájmu nehospodářské povahy (SGI)

10 Základ úpravy SGEI v právu ES (3/8)  Zásady 3E - Čl. 27 nařízení č. 1605/2002, o souhrnném rozpočtu ES: zásada řádného finančního řízení:  zásada účinnosti (effectiveness)  zásada efektivity (efficiency)  zásada hospodárnosti (economy)  Pravidla fondů EU - Obecné nařízení o fondech ES 2007-2013 – 1083/2006:  čl. 2 odst. 4 (definice „příjemce“)  čl. 54 odst. 4 (stropy veřejné podpory)  čl. 55 odst. 6 (projekty vytvářející příjem)

11 Základ úpravy SGEI v právu ES (4/8)  Komise 2005 – Altmarkský balíček (účinnost od 28.5.2007):  Rámec Společenství (2005/C 297/04): „slučitelná veřejná podpora ve SGEI ANO/NE“  Rozhodnutí Komise (2005/842/ES): „případy povinné notifikace veřejné podpory ve SGEI Komisi“  Směrnice Komise 2005/81/ES – změna směrnice 80/723/EHS (Směrnice o průhlednosti): pravidla účetního výkaznictví veřejného sektoru o finančních vztazích ve SGEI“  Nařízení 1191/1969 (doprava) – nové nařízení 1370/2007 (účinnost od 3.12.2009)

12 Základ úpravy SGEI v právu ES (5/8)  Čl. 2 Rozhodnutí – příklady SGEI:  služby v oblasti sociálního bydlení  zdravotní služby nemocničního charakteru, pohotovostní služby, případně doplňkové služby  služby leteckých a lodních spojů  služby v oblasti letištních a přístavních služeb  služby v oblasti námořní dopravy  ostatní SGEI

13 Základ úpravy SGEI v právu ES (6/8)  Čl. 17 odst. 1 Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu - příklady SGEI:  poštovní služby dle směrnice 97/67/ES  služby v odvětví elektřiny dle směrnice 2003/54/ES  služby v plynárenském odvětví dle směrnice 2003/55/ES  služby distribuce a dodávek vody a služby související s odpadními vodami  služby zpracování odpadů

14 Základ úpravy SGEI v právu ES (7/8)  Zásada subsidiarity  Zásada přednosti  Zásada omezeného působení  Zásada odpovědnosti veřejné moci  Zásada volnosti způsobu zajištění SGEI  Výběr externího poskytovatele – dle pravidel VZ  Oddělené vedení náklady a výnosů za SGEI a jiné služby  Zásada kontroly členským státem

15 Základ úpravy SGEI v právu ES (8/8)  Základní požadavky na pověřovací akty:  povaha a délka trvání závazků veřejné služby (také zásada proporcionality)  označení dotčeného podniku a území  povaha případných výhradních nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům  ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby – přiměřený zisk vypočtený na základě míry návratnosti vlastního kapitálu (možnost zahrnout přírůstky produktivity)  opatření směřující k vyloučení a vrácení jakéhokoli nadměrné vyrovnávací platby – vyrovnávací mechanismy

16 Nejnovější judikatura ESD v oblasti SGEI (1/1)  Hospodářská povaha služeb a splnění podmínek Altmarku (např. Freistaat Sachsen v. Komise (Věc T-215/09) - (2009/C 180/107)  Výše vyrovnávacích plateb ve smlouvách o správě (např. La Poste (Věc C 20/09 (ex N 763/02) a v rámci zajišťování dopravní obslužnosti Jižní Morava a Postbus)  Implementace Směrnice o průhlednosti (např. Belgie a UK – řízení začaly v 6/2009)  Otázka povinnosti externalizace SGEI - Sociedade Independente de Communicacao SA (SIC) v. Komise (Věc T-442/03)

17 SGEI a Česká republika (1/3)  Zpráva ČR o SGEI za rok 2008 (první pravidelná zpráva - viz www.compet.cz)  Zákon o volném pohybu služeb – zákon č. 222/2009 Sb. (§ 3 písm. e)) – definice SGEI  univerzální způsob poskytování  trvalý způsob poskytování  zvláštní právní akt uděluje zvláštní práva a povinnosti  Zpráva EK o SGEI ve vztahu ke všem členským zemím – na konci roku 2009

18 SGEI a Česká republika (2/3)  Vládní návrh novelizace zákona o cenách č. 526/1990 Sb. – sněmovní tisk č. 693 – přijato PS dne 10.9.2009 (nyní Senát)  § 2 odst. 3: „Prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch.“  § 2 odst. 4: definice „výhodnějšího hospodářského postavení“  § 2 odst. 5: definice „nepřiměřeného majetkového prospěchu“  § 2 odst. 6: definice „obvyklé ceny“  § 2 odst. 7: definice „ekonomicky oprávněných nákladů“ a „přiměřeného zisku“

19 SGEI a Česká republika (3/3)  § 3 odst. 1: přesnější definice regulace cen: „Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány.“  § 6 odst. 1, písm. c) širší definice věcného usměrňování: včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny  V § 6 odst. 2: pravidla věcného usměrňování – povinnosti neplatí pro kupujícího  § 11 odst. 2: důkazní břemeno poskytovatele služeb o souladu s cenotvorbou (podrobnosti specifikuje vyhláška):

20 SGEI a Lisabonská smlouva (1/2)  Úprava vlastního textu SES:  Čl. 14 (ex čl. 16 SES): „pečují Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Smluv o to, aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů. Tyto zásady a podmínky stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení Evropský parlament a Rada, aniž je dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat tyto služby v souladu se Smlouvami.“  Čl. 106 odst. 1 (ex čl. 86 odst. 1: „Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109.“

21 SGEI a Lisabonská smlouva (2/2)  Zvláštní protokol č. 26 o službách obecného zájmu – společné zásady Unie ke SGEI ve smyslu čl. 14 SES (příkladný výčet):  zásadní úloha a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu – služby mají co nejlépe odpovídat potřebám uživatelů;  rozmanitost různých služeb obecného hospodářského zájmu a rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů,  vysoká úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podpora univerzálního přístupu a práv uživatelů.“

22 Závěr – výzvy zadavatelů VZ/koncesí v oblasti SGEI (1/1)  Dodržovat zásady 3E – dle významu nařízení o souhrnném rozpočtu (koncesní projekt či obdobná studie: správná alokace rizik)  Jasně definovat služby – kvantitativní a kvalitativní vymezení (výkonové ukazatele, monitoring, sankce)  Platební mechanismus – ex ante nastavení a ex post korekce (vyrovnání) a dodržení pravidel přiměřeného zisku  Důsledná kontrola souladu předcházejících pověřov. aktů  Uplatnění dodržování zásad pravidel SGEI

23 www.mottmac.com Děkuji Vám za pozornost Mgr. Petr Dovolil E-mail: petr.dovolil@mottmac.com Mobil: +420 602 382 380


Stáhnout ppt "Pravidla, judikatura a vývoj v ČR a ES Praha, 17. září 2009 Služby obecného hospodářského zájmu a veřejná podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google