Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel , E - mail:

2 Obsah předmětu: Řízení výroby 1.Management produkčních procesů  charakteristika  postavení v systému řízení podniku  podstata – činnosti - cíle 2.Rozhodování výrobního managementu  strategické  taktické  operativní 3.Strategické řízení výrobního procesu

3 Obsah předmětu: Řízení výroby 4.Rozhodování o výrobku i výrobním systému dislokace výroby uspořádání výrobního procesu 5.Zajištění výrobního procesu zdroji  věcnými - materiálovými prvky  pracovníky  informačními [TR, inovace, TPV]  finančními [peněžními] 6.Časové vazby výrobních procesů  zakázky  složitého výrobku

4 Obsah předmětu: Řízení výroby 7.Zabezpečení plynulosti výrobního procesu  hospodaření s nářadím  péče o provozuschopnost DM  energetický management  manipulace s materiálem 8.Řízení v reálném čase–zadávání do výrobního procesu  normativní ukazatelé  systémy PPS  koncepty řízení výroby - produkty ICT  JIT  OPT  MRP I,. II  Kanban  Rozvrhovací pravidla  Simulace [Sim Pro, Witness]  řízení na úrovni přeměn materiálového prvku (dílny)-výrobní logistika

5 Konzultace Úvod do studia řízení výroby – obsah znalostí, požadavky na seminární práci zpracovanou formou případové studie. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení produkčních procesů v systému řízení podniku. Strategické řízení produkčních procesů. Taktické a operativní řízení produkčních procesů. 2.Konzultace Zajišťování produkčních procesů zdroji. Příprava výroby (inženýring) a její efektivnost. Příprava výrobního procesu [výrobní dávky, normativ rozpracované výroby]. Ekonomika produkčních procesů a produktů. 3.konzultace Výrobní kapacita výrobního úseku a její plánování. Rozvrhování do výrobního systému (výrobní základna, pracovníci). Tvorba normotvorné základny. Zajištění výrobního procesu materiálovými zdroji. 4.Konzultace Časové vazby produkce výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku Zabezpečení plynulosti výrobního procesu.Technická obsluha výroby. Operativní plánování a operativní evidence výroby, rozvrhování výroby. Systémy PPS, APS, BPM. Produkty ICT – Kanban, JIT, MRP I+II, OPT, CAD/CAM, CIM. Požadavky na zápočet : Zpracování případové studie. Bude zadána na první konzultaci v semestru. Požadavky na zkoušku : Znalost teoretických přístupů dle zadaných témat, praktické znalosti formou výpočtů Znalost teoretických přístupů dle zadaných témat, praktické znalosti formou výpočtů.

6 Literatura k předmětu: Řízení výroby 1.DRUCKER,P.F. Management pro 21.století. Cestou k zítřkům. Přel.Grus,V., Praha Management Press 1993, 136s. ISBN GREGOR,M. a kol. Dynamické plánovanie a riadenie výroby. 1.vyd. Žilina Žilinská universita 2000, 284s. ISBN FIALA,P. Modelování a analýza produkčních systémů. Praha Professional Publishing 2002, s. 259, ISBN HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. Brno CERM,akademické nakladatelství 2009, 102s, ISBN JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN x 7.JUROVÁ,M. Řízení výroby. Brno, Akademické nakladatelství s.r.o s.219, ISBN JUROVÁ,M. Ekonomika a řízení podniku. Brno VUT FSI 2002, 217s. ISBN x 9. KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, s.424, ISBN

7 Literatura předmětu: Řízení výroby. 11.KOŠTURIAK,J., Kaizen : osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Brno Computer Press 2010, 234s. ISBN KOŠTURIAK,J. CHAĹ,J. Inovace vaše konkurenční výhoda. Brno Computer Press 2008, 164s. ISBN ROSENAU,M.D. Řízení projektů. Přel. Brumovská,E., Praha Computer Press 2000, 344s. ISBN SVOZILOVÁ,A. Projektový management. Praha Grada Publishing 2008,356s. ISBN SYNEK,M. a kol. Manažérská ekonomika. 5.aktual.vyd. Praha GRADA 2011, 480s. ISBN SYNEK,M. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha C.K. Beck 2010, 456s. ISBN UČEŇ,P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha GRADA Publishing 2008, 190s. ISBN VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J., STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997, 276s. ISBN Časopisy: Moderní řízení, Logistika, Systémová logistika, Politická ekonomie

8 b) zahraniční 1.JUROVA,M. Production Management, Brno, VUT 2006, s. 196, ISBN WEISS,H.J.,GERSHON,M.E. Production and Operation Management. Allyon and Bacon BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.,PESCH,E.,SCHMIDT,G., WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R. Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Wien, 19 Aufl. 4.LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R.Ǜbungsbuch zu Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre München, Wien 8, Aufl 5.SLACK, Nigel, Stuart CHAMBERS a Robert JOHNSTON. Operations management. 6th ed. Harlow, England ; Financial Times Prentice Hall, 2010, xxv, 686 s. ISBN RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, s. ISBN

9 Management produkčních procesů 1.Filozofický přístup 2.Postavení výroby v systému řízení podnikatelského subjektu 3.Podstata managementu výroby

10 Management produkčních procesů 1.Filozofický přístup - charakteristika  požadavky moderně řízené firmy na výrobní úsek marketingová koncepce přizpůsobivost trhu vytváří předpoklady konkurenční výhody využívá infrastrukturní nástroje a vazby  požadavky na průběh výrobního procesu z hlediska: výr. základny ekonomiky organizace výkonu – výkonnostI - výnosnosti  konkurence schopnost produktů, výrobků náklady/cena kvalita pružnost

11 Management produkčních procesů 2.Postavení výroby v systému řízení podniku  oblast ekonomiky podniku  spojuje s okolím  zodpovědnost za splnění cílů  definuje ekonomický problém výroby  spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

12 Management výrobních procesů 3.Podstata managementu výroby Úkoly: - výrobní systém - řízení procesu - cíle - jednota cílů Požadavky na výrobu: - efektivnost VS - ekonomika výrobních procesů - organizace - inovace technologie i produktů Realizace na řídících úrovních vzhledem k času

13 ad 1. Štíhlý výrobní proces  pracuje jakou součást moderně řízeného podniku, jehož rysy a požadavky na výrobu: 1)Marketingová koncepce - informace o požadavcích trhu - nových tržních segmentů - stadiích životního cyklu výrobků - konkurencí 2)Přizpůsobivost požadavkům trhu - kapacitami - kvalitou čas služby - řízením - informacemi pružnost

14 3)Výrobní proces musí vytvářet předpoklady konkurenční výhody Řada problémů – nesympatických detailů: technických organizačních personálních materiálních - nejakost (nefunkční produkty) - poruchy - neopatrní dělníci (operátoři) - neukáznění dodavatelé - nefunkční obsluha Konkurenční výhodu dociluje podnik: 1. jedinečností v nákladech - jakost, spolehlivost, diferenciace, standardizace 2. jedinečností ve výrobku - inovace 4) Infrastrukturní nástroje a vazby  personální vazby - týmová práce, řízení projektů  systémové řízení s produkty ICT - výrobních procesů, produktu,výrobku- - zásob - kontroly -inovace

15 - pružnost (flexibilita) - kvalita - náklady / cena marketingová projektová výrobní prodejní bezvadnost parametry stabilita -ISO TQM -ISO zvyšování produktivity * organizace výroby * optimalizace výroby * automatizace hledání úspor (Lean management) štíhlá výroba * JIT * JIDOKA * KAIZEN

16 Konkurenceschopnost výrobků 1)Kvalita  bezvadnost  parametry  stabilita 2)Pružnost  marketingová  projektová  výrobní  odbytová 3)Náklady/cena  analýza bodu zvratu  krycí příspěvek  zvyšování produktivity [JIDOKA]  hledání úspor [KAIZEN] Cesty: - štíhlá příprava výroby - inženýring - inf. technologie (CAD/CAM -> CIM, ERP, APS) - zkracování životního cyklu výrobku požadavky trhu nové segmenty trhu VS čas dodání jakost – TQM náklady, organizace, jakost nové termíny, služby-logistika

17 Bod zvratu Charakteristiky:  porovnání tržeb a nákladů  získání množství, při kterém je nulový zisk i ztráta  růst nákladů – lineární - nelineární

18 Klasifikace nákladů Členění nákladů v manažerském rozhodování dle závislosti na změnách objemu výroby fixní část režií (odpisy, příprava výrobku, mzdy správních a THP pracovníků, nájemné, úroky z půjček, leasingové poplatky, …) variabilní jednicové a část režijních nákladů  proporcionální  nadproporcionální (progresivní)  podproporcionální (degresivní)  náklady tvaru obráceného S

19 Průběh celkových nákladů

20 Rozhodování pro zabezpečení konkurenceschopnosti výrobku a dosahování zisku Analýza bodu zvratu  minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu  maximální využití výrobní kapacity, při které není ztrátová výroba  maximální výrobní náklady produktu aniž by byl ztrátový  objem, od něhož dosahuje podnik navyšujícího se zisku

21 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů

22 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů Tržby kdeQ–počet výrobků [ks] P-cena produktu [Kč] Náklady kdeC F –fixní náklady n V -variabilní náklady na jednotku produktu

23 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů Zisk kdeP–tržby C - náklady Hledané množství kdeC F –fixní náklady n V -variabilní náklady výrobku na jednotku produkce P- nákladová cena druhu výrobku PU-krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku

24 Procesní zaměření štíhlého produkčního systému Definice procesu v produkčním systému: Proces je souhrn technologických, manipulačních, kontrolních a řídících činností, jejichž cílem je měnit tvar, rozměry, složení, jakost a spojení výchozích materiálových prvků podle požadavků na produkty

25 Štíhlý produkční proces je charakterizován Eliminaci všech činností, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka Rychlým a plynulým materiálovým tokem Spolupráce zákazníka na podnikových procesech Maximální flexibilita – pružná reakce na měnící se trh Znalostní úroveň celé organizace – vzdělávání jako nepřetržitý proces

26 Architektura štíhlého produkčního procesu Koncepční prvky produkčního systému Toyota [pilíře]: 1.Just in Time - plynulost výrobního systému – materiálové toky okolím a výrobou 2.JIDOKA – zastavení procesu při výskytu abnormality 3.KAIZEN – normované procesy-pracovní posloupnosti a normovaná zásoba [RV]

27 Jaký výrobní proces vyžaduje moderně řízený - štíhlý – výrobní podnik Jaký výrobní proces vyžaduje moderně řízený - štíhlý – výrobní podnik ?

28 Hledisko: výrobní základna [VS] 1)Kapacitně vyhovující  čas [dodací lhůty] 2)Vybavena vhodnou technologií  jakost  náklady 3)Schopna certifikací zajistit požadovanou jakost  ISO 9000/2000 ; environment ; 16289

29 Hledisko: ekonomika výrobních procesů 1)Otevřen neustálému snižování nákladů ve vazbě na  nákladovou cenu 2)Organizovanou tak, aby byla zajištěna potřebná přizpůsobivost  změna a její maximalizace

30 Hledisko: organizace výrobních procesů 1)Zajištěnou výrobními faktory  úroveň  umístění 2)vybavené pracovníky s náležitou kvalifikací

31 Hledisko: výkonnost výrobního procesu 1)dosahující požadované úrovně produktivity práce  výkon  výkonnost 2)inovativní – komplexní  výrobek  výrobního systému  systém řízení (MIS  PPS)

32 Ad 2) Postavení výroby v systému řízení podniku  Profesní oblast ekonomiky podniku přidaná hodnota výkon kapitál  spojuje s okolím - vazby mezi vstupy a výstupy  zodpovědnost za splnění cílů - výrobních - podnikových

33 Vazby výrobního procesu na okolí podniku materiál a služby pracovní síly investice infor- mace vedení prodejvýrobalogistika služby výrobky financování kapitál výrobní proces odbytový trh nákupní trh kapitálový trh výzkum a vývoj

34 Ad 2. Pokračování  definuje ekonomický problém výroby -Co? -Jak? -Pro koho? -Kdy? -Náklady/cena?  spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

35 Specifické postavení výroby v systému řízení podniku

36 Ad 3. Podstata managementu výroby Úkoly:  Tvorba výrobního systému a zajištění zdrojů  Řízení s použitím nástrojů managementu  Tvorba cílů  Jednota cílů

37 Zdroje: 1)Finanční - investiční - provozní 2)Věcné - materiálové prvky - stroje a zařízení - služby 3)Pracovníci - koncepční - výkonní 4)Informace - z trhu (zákazniků) - technické - legislativní - environmentální

38 Nástroje managementu - obecně Plánování - tvorba cíle, - určení cest k cíli Organizování – uspořádání - funkcí - výkonů Motivování – vedení (řízení lidských zdrojů) Komunikace – uvnitř i vně firmy Kontrola – průběhu procesů Rozhodování – jistoty, nejistoty, rizika

39 Výchozí podmínky tvorby cílů Komplexní pojetí produkčního systému - tvorba sortimentní politiky - materiálové hospodářství - úkoly logistiky Hladina řízení v rámci vertikální linie - tah - tlak - úzká místa

40

41 Jednota tvorby cílů výrobního managementu a TOP managementu fyzického výrobního systému při hlavních produkčních procesech – vazba na obslužné a pomocné procesy

42 1.Věcný cíl Jedná se o realizaci produktů, výrobků a služeb 2.Hodnotový cíl Zjednodušeně jako dosažení žádoucího salda mezi inputem a outputem. Tento cíl může být chápán jako  princip hospodárnosti, který může být zajištěn jako maximální výstup při daném vstupu nebo odpovídající výstup při minimálním vstupu  princip optimalizace, kdy předpokládáme vstupy i výstupy jako variabilní veličiny a provádíme výběr varianty, kde diference mezi výsledkem a náklady se rovná maximu, event. minimu. 3.Humánní cíl Konkrétní výraz nachází ve  výběru zaměstnání  vymezení úkolů, kompetencí, odpovědností, právních omezení  péči o zdraví pracovníků  vytváření sociálních kontaktů, psychologického klimatu  vztahu k životnímu prostředí Podnikové cíle

43 Konkrétní podoba výrobního cíle zrychlení průběhu zakázky firmou (příjem objednávky, kalkulace zakázky, zajištění zdrojů, vlastní výroba, adjustace, fyzická distribuce) snížení zásob materiálů, rozpracované výroby i hotových výrobků vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům (dodavatelům, zákazníkům) a obrana proti konkurenci - partnerství urychlení platebního styku a lepší možnost sledování cash-flow

44 Rozhodování výrobního managementu z hlediska času na třech úrovních: 1)strategické (5 – 10 let) 2)taktické (3 – 5 let ) 3)operativní ( 1 – 0,5 let )


Stáhnout ppt "20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google