Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:"— Transkript prezentace:

1 20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail: jurova@fbm.vutbr.cz

2 Obsah předmětu: Řízení výroby 1.Management produkčních procesů  charakteristika  postavení v systému řízení podniku  podstata – činnosti - cíle 2.Rozhodování výrobního managementu  strategické  taktické  operativní 3.Strategické řízení výrobního procesu

3 Obsah předmětu: Řízení výroby 4.Rozhodování o výrobku i výrobním systému dislokace výroby uspořádání výrobního procesu 5.Zajištění výrobního procesu zdroji  věcnými - materiálovými prvky  pracovníky  informačními [TR, inovace, TPV]  finančními [peněžními] 6.Časové vazby výrobních procesů  zakázky  složitého výrobku

4 Obsah předmětu: Řízení výroby 7.Zabezpečení plynulosti výrobního procesu  hospodaření s nářadím  péče o provozuschopnost DM  energetický management  manipulace s materiálem 8.Řízení v reálném čase–zadávání do výrobního procesu  normativní ukazatelé  systémy PPS  koncepty řízení výroby - produkty ICT  JIT  OPT  MRP I,. II  Kanban  Rozvrhovací pravidla  Simulace [Sim Pro, Witness]  řízení na úrovni přeměn materiálového prvku (dílny)-výrobní logistika

5 20.11.20145 1.Konzultace Úvod do studia řízení výroby – obsah znalostí, požadavky na seminární práci zpracovanou formou případové studie. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení produkčních procesů v systému řízení podniku. Strategické řízení produkčních procesů. Taktické a operativní řízení produkčních procesů. 2.Konzultace Zajišťování produkčních procesů zdroji. Příprava výroby (inženýring) a její efektivnost. Příprava výrobního procesu [výrobní dávky, normativ rozpracované výroby]. Ekonomika produkčních procesů a produktů. 3.konzultace Výrobní kapacita výrobního úseku a její plánování. Rozvrhování do výrobního systému (výrobní základna, pracovníci). Tvorba normotvorné základny. Zajištění výrobního procesu materiálovými zdroji. 4.Konzultace Časové vazby produkce výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku Zabezpečení plynulosti výrobního procesu.Technická obsluha výroby. Operativní plánování a operativní evidence výroby, rozvrhování výroby. Systémy PPS, APS, BPM. Produkty ICT – Kanban, JIT, MRP I+II, OPT, CAD/CAM, CIM. Požadavky na zápočet : Zpracování případové studie. Bude zadána na první konzultaci v semestru. Požadavky na zkoušku : Znalost teoretických přístupů dle zadaných témat, praktické znalosti formou výpočtů Znalost teoretických přístupů dle zadaných témat, praktické znalosti formou výpočtů.

6 Literatura k předmětu: Řízení výroby 1.DRUCKER,P.F. Management pro 21.století. Cestou k zítřkům. Přel.Grus,V., Praha Management Press 1993, 136s. ISBN 80-85803-28-4 2.GREGOR,M. a kol. Dynamické plánovanie a riadenie výroby. 1.vyd. Žilina Žilinská universita 2000, 284s. ISBN 80-7100-607-6 3. FIALA,P. Modelování a analýza produkčních systémů. Praha Professional Publishing 2002, s. 259, ISBN 80-86419-19-3 4.HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN 80-85605-20-1 5.JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. Brno CERM,akademické nakladatelství 2009, 102s, ISBN 978-80-214-3945-7 6.JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x 7.JUROVÁ,M. Řízení výroby. Brno, Akademické nakladatelství s.r.o. 2011 s.219, ISBN 978-80-214-4370-9 8. JUROVÁ,M. Ekonomika a řízení podniku. Brno VUT FSI 2002, 217s. ISBN 980-214-2060-x 9. KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, s.424, ISBN 80-247-4099-5

7 Literatura předmětu: Řízení výroby. 11.KOŠTURIAK,J., Kaizen : osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Brno Computer Press 2010, 234s. ISBN 978-80-251-2349-2 12.KOŠTURIAK,J. CHAĹ,J. Inovace vaše konkurenční výhoda. Brno Computer Press 2008, 164s. ISBN 978-80-251-1020-7 13.ROSENAU,M.D. Řízení projektů. Přel. Brumovská,E., Praha Computer Press 2000, 344s. ISBN 80-7226-218-1 14.SVOZILOVÁ,A. Projektový management. Praha Grada Publishing 2008,356s. ISBN 978-80-247-3611-2 15.SYNEK,M. a kol. Manažérská ekonomika. 5.aktual.vyd. Praha GRADA 2011, 480s. ISBN 978-80-247-3494-1 16.SYNEK,M. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha C.K. Beck 2010, 456s. ISBN 978-80-7400-336-3 17.UČEŇ,P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha GRADA Publishing 2008, 190s. ISBN 978-80-247-2472-0 18.VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J., STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997, 276s. ISBN 80-902235-1-6 Časopisy: Moderní řízení, Logistika, Systémová logistika, Politická ekonomie

8 20.11.20148 b) zahraniční 1.JUROVA,M. Production Management, Brno, VUT 2006, s. 196, ISBN 80-214-2359-5 2.WEISS,H.J.,GERSHON,M.E. Production and Operation Management. Allyon and Bacon 1989 3.BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.,PESCH,E.,SCHMIDT,G., WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4 3.LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R. Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 2001 Wien, 19 Aufl. 4.LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R.Ǜbungsbuch zu Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre. 2000 München, Wien 8, Aufl 5.SLACK, Nigel, Stuart CHAMBERS a Robert JOHNSTON. Operations management. 6th ed. Harlow, England ; Financial Times Prentice Hall, 2010, xxv, 686 s. ISBN 978-0-273-73046-0. 6.RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, 2010. 168 s. ISBN 978- 938-0386-812.

9 20.11.20149 Management produkčních procesů 1.Filozofický přístup 2.Postavení výroby v systému řízení podnikatelského subjektu 3.Podstata managementu výroby

10 Management produkčních procesů 1.Filozofický přístup - charakteristika  požadavky moderně řízené firmy na výrobní úsek marketingová koncepce přizpůsobivost trhu vytváří předpoklady konkurenční výhody využívá infrastrukturní nástroje a vazby  požadavky na průběh výrobního procesu z hlediska: výr. základny ekonomiky organizace výkonu – výkonnostI - výnosnosti  konkurence schopnost produktů, výrobků náklady/cena kvalita pružnost

11 Management produkčních procesů 2.Postavení výroby v systému řízení podniku  oblast ekonomiky podniku  spojuje s okolím  zodpovědnost za splnění cílů  definuje ekonomický problém výroby  spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

12 Management výrobních procesů 3.Podstata managementu výroby Úkoly: - výrobní systém - řízení procesu - cíle - jednota cílů Požadavky na výrobu: - efektivnost VS - ekonomika výrobních procesů - organizace - inovace technologie i produktů Realizace na řídících úrovních vzhledem k času

13 ad 1. Štíhlý výrobní proces  pracuje jakou součást moderně řízeného podniku, jehož rysy a požadavky na výrobu: 1)Marketingová koncepce - informace o požadavcích trhu - nových tržních segmentů - stadiích životního cyklu výrobků - konkurencí 2)Přizpůsobivost požadavkům trhu - kapacitami - kvalitou čas služby - řízením - informacemi pružnost

14 3)Výrobní proces musí vytvářet předpoklady konkurenční výhody Řada problémů – nesympatických detailů: technických organizačních personálních materiálních - nejakost (nefunkční produkty) - poruchy - neopatrní dělníci (operátoři) - neukáznění dodavatelé - nefunkční obsluha Konkurenční výhodu dociluje podnik: 1. jedinečností v nákladech - jakost, spolehlivost, diferenciace, standardizace 2. jedinečností ve výrobku - inovace 4) Infrastrukturní nástroje a vazby  personální vazby - týmová práce, řízení projektů  systémové řízení s produkty ICT - výrobních procesů, produktu,výrobku- - zásob - kontroly -inovace

15 - pružnost (flexibilita) - kvalita - náklady / cena marketingová projektová výrobní prodejní bezvadnost parametry stabilita -ISO 9000 -TQM -ISO 14000 zvyšování produktivity * organizace výroby * optimalizace výroby * automatizace hledání úspor (Lean management) štíhlá výroba * JIT * JIDOKA * KAIZEN

16 Konkurenceschopnost výrobků 1)Kvalita  bezvadnost  parametry  stabilita 2)Pružnost  marketingová  projektová  výrobní  odbytová 3)Náklady/cena  analýza bodu zvratu  krycí příspěvek  zvyšování produktivity [JIDOKA]  hledání úspor [KAIZEN] Cesty: - štíhlá příprava výroby - inženýring - inf. technologie (CAD/CAM -> CIM, ERP, APS) - zkracování životního cyklu výrobku požadavky trhu nové segmenty trhu VS čas dodání jakost – TQM náklady, organizace, jakost nové termíny, služby-logistika

17 Bod zvratu Charakteristiky:  porovnání tržeb a nákladů  získání množství, při kterém je nulový zisk i ztráta  růst nákladů – lineární - nelineární

18 20.11.201418 Klasifikace nákladů Členění nákladů v manažerském rozhodování dle závislosti na změnách objemu výroby fixní část režií (odpisy, příprava výrobku, mzdy správních a THP pracovníků, nájemné, úroky z půjček, leasingové poplatky, …) variabilní jednicové a část režijních nákladů  proporcionální  nadproporcionální (progresivní)  podproporcionální (degresivní)  náklady tvaru obráceného S

19 20.11.201419 Průběh celkových nákladů

20 20.11.201420 Rozhodování pro zabezpečení konkurenceschopnosti výrobku a dosahování zisku Analýza bodu zvratu  minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu  maximální využití výrobní kapacity, při které není ztrátová výroba  maximální výrobní náklady produktu aniž by byl ztrátový  objem, od něhož dosahuje podnik navyšujícího se zisku

21 20.11.201421 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů

22 20.11.201422 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů Tržby kdeQ–počet výrobků [ks] P-cena produktu [Kč] Náklady kdeC F –fixní náklady n V -variabilní náklady na jednotku produktu

23 20.11.201423 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů Zisk kdeP–tržby C - náklady Hledané množství kdeC F –fixní náklady n V -variabilní náklady výrobku na jednotku produkce P- nákladová cena druhu výrobku PU-krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku

24 Procesní zaměření štíhlého produkčního systému Definice procesu v produkčním systému: Proces je souhrn technologických, manipulačních, kontrolních a řídících činností, jejichž cílem je měnit tvar, rozměry, složení, jakost a spojení výchozích materiálových prvků podle požadavků na produkty

25 Štíhlý produkční proces je charakterizován Eliminaci všech činností, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka Rychlým a plynulým materiálovým tokem Spolupráce zákazníka na podnikových procesech Maximální flexibilita – pružná reakce na měnící se trh Znalostní úroveň celé organizace – vzdělávání jako nepřetržitý proces

26 Architektura štíhlého produkčního procesu Koncepční prvky produkčního systému Toyota [pilíře]: 1.Just in Time - plynulost výrobního systému – materiálové toky okolím a výrobou 2.JIDOKA – zastavení procesu při výskytu abnormality 3.KAIZEN – normované procesy-pracovní posloupnosti a normovaná zásoba [RV]

27 Jaký výrobní proces vyžaduje moderně řízený - štíhlý – výrobní podnik Jaký výrobní proces vyžaduje moderně řízený - štíhlý – výrobní podnik ?

28 20.11.201428 Hledisko: výrobní základna [VS] 1)Kapacitně vyhovující  čas [dodací lhůty] 2)Vybavena vhodnou technologií  jakost  náklady 3)Schopna certifikací zajistit požadovanou jakost  ISO 9000/2000 ; 14000 environment ; 16289

29 20.11.201429 Hledisko: ekonomika výrobních procesů 1)Otevřen neustálému snižování nákladů ve vazbě na  nákladovou cenu 2)Organizovanou tak, aby byla zajištěna potřebná přizpůsobivost  změna a její maximalizace

30 20.11.201430 Hledisko: organizace výrobních procesů 1)Zajištěnou výrobními faktory  úroveň  umístění 2)vybavené pracovníky s náležitou kvalifikací

31 20.11.201431 Hledisko: výkonnost výrobního procesu 1)dosahující požadované úrovně produktivity práce  výkon  výkonnost 2)inovativní – komplexní  výrobek  výrobního systému  systém řízení (MIS  PPS)

32 Ad 2) Postavení výroby v systému řízení podniku  Profesní oblast ekonomiky podniku přidaná hodnota výkon kapitál  spojuje s okolím - vazby mezi vstupy a výstupy  zodpovědnost za splnění cílů - výrobních - podnikových

33 Vazby výrobního procesu na okolí podniku materiál a služby pracovní síly investice infor- mace vedení prodejvýrobalogistika služby výrobky financování kapitál výrobní proces odbytový trh nákupní trh kapitálový trh výzkum a vývoj

34 20.11.201434 Ad 2. Pokračování  definuje ekonomický problém výroby -Co? -Jak? -Pro koho? -Kdy? -Náklady/cena?  spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

35 20.11.201435 Specifické postavení výroby v systému řízení podniku

36 20.11.201436 Ad 3. Podstata managementu výroby Úkoly:  Tvorba výrobního systému a zajištění zdrojů  Řízení s použitím nástrojů managementu  Tvorba cílů  Jednota cílů

37 20.11.201437 Zdroje: 1)Finanční - investiční - provozní 2)Věcné - materiálové prvky - stroje a zařízení - služby 3)Pracovníci - koncepční - výkonní 4)Informace - z trhu (zákazniků) - technické - legislativní - environmentální

38 20.11.201438 Nástroje managementu - obecně Plánování - tvorba cíle, - určení cest k cíli Organizování – uspořádání - funkcí - výkonů Motivování – vedení (řízení lidských zdrojů) Komunikace – uvnitř i vně firmy Kontrola – průběhu procesů Rozhodování – jistoty, nejistoty, rizika

39 20.11.201439 Výchozí podmínky tvorby cílů Komplexní pojetí produkčního systému - tvorba sortimentní politiky - materiálové hospodářství - úkoly logistiky Hladina řízení v rámci vertikální linie - tah - tlak - úzká místa

40 20.11.201440

41 20.11.201441 Jednota tvorby cílů výrobního managementu a TOP managementu fyzického výrobního systému při hlavních produkčních procesech – vazba na obslužné a pomocné procesy

42 1.Věcný cíl Jedná se o realizaci produktů, výrobků a služeb 2.Hodnotový cíl Zjednodušeně jako dosažení žádoucího salda mezi inputem a outputem. Tento cíl může být chápán jako  princip hospodárnosti, který může být zajištěn jako maximální výstup při daném vstupu nebo odpovídající výstup při minimálním vstupu  princip optimalizace, kdy předpokládáme vstupy i výstupy jako variabilní veličiny a provádíme výběr varianty, kde diference mezi výsledkem a náklady se rovná maximu, event. minimu. 3.Humánní cíl Konkrétní výraz nachází ve  výběru zaměstnání  vymezení úkolů, kompetencí, odpovědností, právních omezení  péči o zdraví pracovníků  vytváření sociálních kontaktů, psychologického klimatu  vztahu k životnímu prostředí Podnikové cíle

43 20.11.201443 Konkrétní podoba výrobního cíle zrychlení průběhu zakázky firmou (příjem objednávky, kalkulace zakázky, zajištění zdrojů, vlastní výroba, adjustace, fyzická distribuce) snížení zásob materiálů, rozpracované výroby i hotových výrobků vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům (dodavatelům, zákazníkům) a obrana proti konkurenci - partnerství urychlení platebního styku a lepší možnost sledování cash-flow

44 20.11.201444 Rozhodování výrobního managementu z hlediska času na třech úrovních: 1)strategické (5 – 10 let) 2)taktické (3 – 5 let ) 3)operativní ( 1 – 0,5 let )


Stáhnout ppt "20.11.20141 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel.5 4114 2691, E - mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google