Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6
ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6.poschodí, míst.43 tel , E - mail:

2 Obsah předmětu: Řízení výroby
Management produkčních procesů charakteristika postavení v systému řízení podniku podstata – činnosti - cíle Rozhodování výrobního managementu strategické taktické operativní Strategické řízení výrobního procesu

3 Obsah předmětu: Řízení výroby
Rozhodování o výrobku i výrobním systému dislokace výroby uspořádání výrobního procesu Zajištění výrobního procesu zdroji věcnými - materiálovými prvky pracovníky informačními [TR, inovace, TPV] finančními [peněžními] Časové vazby výrobních procesů zakázky složitého výrobku

4 Obsah předmětu: Řízení výroby
7. Zabezpečení plynulosti výrobního procesu hospodaření s nářadím péče o provozuschopnost DM energetický management manipulace s materiálem 8. Řízení v reálném čase–zadávání do výrobního procesu normativní ukazatelé systémy PPS koncepty řízení výroby - produkty ICT JIT OPT MRP I,. II Kanban Rozvrhovací pravidla Simulace [Sim Pro, Witness] řízení na úrovni přeměn materiálového prvku (dílny)-výrobní logistika

5 Časové vazby produkce výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku
1.Konzultace Úvod do studia řízení výroby – obsah znalostí, požadavky na seminární práci zpracovanou formou případové studie. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení produkčních procesů v systému řízení podniku. Strategické řízení produkčních procesů. Taktické a operativní řízení produkčních procesů. 2.Konzultace Zajišťování produkčních procesů zdroji. Příprava výroby (inženýring) a její efektivnost. Příprava výrobního procesu [výrobní dávky, normativ rozpracované výroby]. Ekonomika produkčních procesů a produktů. 3.konzultace Výrobní kapacita výrobního úseku a její plánování. Rozvrhování do výrobního systému (výrobní základna, pracovníci). Tvorba normotvorné základny. Zajištění výrobního procesu materiálovými zdroji. 4.Konzultace Časové vazby produkce výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku Zabezpečení plynulosti výrobního procesu.Technická obsluha výroby . Operativní plánování a operativní evidence výroby, rozvrhování výroby. Systémy PPS, APS, BPM. Produkty ICT – Kanban, JIT, MRP I+II, OPT, CAD/CAM, CIM. Požadavky na zápočet : Zpracování případové studie. Bude zadána na první konzultaci v semestru. Požadavky na zkoušku : Znalost teoretických přístupů dle zadaných témat, praktické znalosti formou výpočtů.

6 Literatura k předmětu: Řízení výroby
DRUCKER,P.F. Management pro 21.století. Cestou k zítřkům. Přel.Grus,V., Praha Management Press 1993, 136s. ISBN GREGOR,M. a kol. Dynamické plánovanie a riadenie výroby. 1.vyd. Žilina Žilinská universita 2000, 284s. ISBN FIALA,P. Modelování a analýza produkčních systémů. Praha Professional Publishing 2002, s. 259, ISBN HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. Brno CERM,akademické nakladatelství 2009, 102s, ISBN JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN x JUROVÁ,M. Řízení výroby . Brno, Akademické nakladatelství s.r.o. 2011 s.219, ISBN 8. JUROVÁ,M. Ekonomika a řízení podniku. Brno VUT FSI 2002, 217s. ISBN x 9. KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, s.424, ISBN

7 Literatura předmětu: Řízení výroby.
KOŠTURIAK,J., Kaizen :  osvědčená praxe českých a slovenských podniků . Brno Computer Press 2010, 234s. ISBN KOŠTURIAK,J. CHAĹ,J. Inovace vaše konkurenční výhoda. Brno Computer Press 2008, 164s. ISBN ROSENAU,M.D. Řízení projektů. Přel. Brumovská,E., Praha Computer Press 2000, 344s. ISBN SVOZILOVÁ,A. Projektový management. Praha Grada Publishing 2008,356s. ISBN SYNEK,M. a kol. Manažérská ekonomika. 5.aktual.vyd. Praha GRADA 2011, 480s. ISBN SYNEK,M. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha C.K. Beck 2010, 456s. ISBN UČEŇ,P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha GRADA Publishing 2008, 190s. ISBN VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J., STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997, 276s. ISBN Časopisy: Moderní řízení, Logistika, Systémová logistika, Politická ekonomie

8 b) zahraniční JUROVA,M. Production Management, Brno, VUT 2006, s. 196, ISBN WEISS,H.J.,GERSHON,M.E. Production and Operation Management. Allyon and Bacon 1989 BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.,PESCH,E.,SCHMIDT,G., WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R. Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Wien, 19 Aufl. LECHNER,K., EGGER,A., SCHAUER,R.Ǜbungsbuch zu Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre München, Wien 8, Aufl SLACK, Nigel, Stuart CHAMBERS a Robert JOHNSTON. Operations management. 6th ed. Harlow, England ; Financial Times Prentice Hall, 2010, xxv, 686 s. ISBN RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, s. ISBN

9 Management produkčních procesů
Filozofický přístup Postavení výroby v systému řízení podnikatelského subjektu Podstata managementu výroby

10 Management produkčních procesů
Filozofický přístup - charakteristika požadavky moderně řízené firmy na výrobní úsek marketingová koncepce přizpůsobivost trhu vytváří předpoklady konkurenční výhody využívá infrastrukturní nástroje a vazby požadavky na průběh výrobního procesu z hlediska: výr. základny ekonomiky organizace výkonu – výkonnostI - výnosnosti konkurence schopnost produktů, výrobků náklady/cena kvalita pružnost

11 Management produkčních procesů
Postavení výroby v systému řízení podniku oblast ekonomiky podniku spojuje s okolím zodpovědnost za splnění cílů definuje ekonomický problém výroby spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

12 Management výrobních procesů
Podstata managementu výroby Úkoly: výrobní systém řízení procesu cíle jednota cílů Požadavky na výrobu: efektivnost VS ekonomika výrobních procesů organizace inovace technologie i produktů Realizace na řídících úrovních vzhledem k času

13 ad 1. Štíhlý výrobní proces
pracuje jakou součást moderně řízeného podniku, jehož rysy a požadavky na výrobu: Marketingová koncepce - informace o požadavcích trhu - nových tržních segmentů - stadiích životního cyklu výrobků - konkurencí Přizpůsobivost požadavkům trhu - kapacitami kvalitou čas služby řízením informacemi pružnost

14 Výrobní proces musí vytvářet předpoklady konkurenční výhody
Řada problémů – nesympatických detailů: technických organizačních personálních materiálních nejakost (nefunkční produkty) - poruchy - neopatrní dělníci (operátoři) - neukáznění dodavatelé - nefunkční obsluha Konkurenční výhodu dociluje podnik: jedinečností v nákladech - jakost, spolehlivost, diferenciace, standardizace jedinečností ve výrobku - inovace 4) Infrastrukturní nástroje a vazby  personální vazby - týmová práce, řízení projektů  systémové řízení s produkty ICT - výrobních procesů, produktu,výrobku - - zásob - kontroly -inovace

15 pružnost (flexibilita)
kvalita bezvadnost parametry stabilita -ISO 9000 -TQM -ISO 14000 marketingová projektová výrobní prodejní náklady / cena zvyšování produktivity * organizace výroby * optimalizace výroby * automatizace hledání úspor (Lean management) štíhlá výroba * JIT * JIDOKA * KAIZEN

16 Konkurenceschopnost výrobků
Kvalita  bezvadnost  parametry  stabilita Pružnost  marketingová  projektová  výrobní  odbytová Náklady/cena analýza bodu zvratu krycí příspěvek zvyšování produktivity [JIDOKA] hledání úspor [KAIZEN] Cesty: - štíhlá příprava výroby - inženýring - inf. technologie (CAD/CAM -> CIM, ERP, APS) - zkracování životního cyklu výrobku požadavky trhu nové segmenty trhu VS čas dodání jakost – TQM náklady, organizace, jakost nové termíny, služby-logistika

17 porovnání tržeb a nákladů
Bod zvratu Charakteristiky: porovnání tržeb a nákladů získání množství, při kterém je nulový zisk i ztráta růst nákladů – lineární - nelineární

18 Klasifikace nákladů Členění nákladů v manažerském rozhodování
dle závislosti na změnách objemu výroby fixní část režií (odpisy, příprava výrobku, mzdy správních a THP pracovníků, nájemné, úroky z půjček, leasingové poplatky, …) variabilní jednicové a část režijních nákladů proporcionální nadproporcionální (progresivní) podproporcionální (degresivní) náklady tvaru obráceného S Zjištění zisku jednotlivých výrobků

19 Průběh celkových nákladů

20 Rozhodování pro zabezpečení konkurenceschopnosti výrobku a dosahování zisku
Analýza bodu zvratu minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu maximální využití výrobní kapacity, při které není ztrátová výroba maximální výrobní náklady produktu aniž by byl ztrátový objem, od něhož dosahuje podnik navyšujícího se zisku

21 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů

22 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů
Tržby kde Q – počet výrobků [ks] P - cena produktu [Kč] Náklady kde CF – fixní náklady nV - variabilní náklady na jednotku produktu

23 Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů
Zisk kde P – tržby C - náklady Hledané množství kde CF – fixní náklady nV - variabilní náklady výrobku na jednotku produkce P - nákladová cena druhu výrobku PU - krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku

24 Procesní zaměření štíhlého produkčního systému
Definice procesu v produkčním systému: Proces je souhrn technologických, manipulačních, kontrolních a řídících činností, jejichž cílem je měnit tvar, rozměry, složení, jakost a spojení výchozích materiálových prvků podle požadavků na produkty

25 Štíhlý produkční proces je charakterizován
Eliminaci všech činností, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka Rychlým a plynulým materiálovým tokem Spolupráce zákazníka na podnikových procesech Maximální flexibilita – pružná reakce na měnící se trh Znalostní úroveň celé organizace – vzdělávání jako nepřetržitý proces

26 Architektura štíhlého produkčního procesu
Koncepční prvky produkčního systému Toyota [pilíře]: Just in Time - plynulost výrobního systému – materiálové toky okolím a výrobou JIDOKA – zastavení procesu při výskytu abnormality KAIZEN – normované procesy-pracovní posloupnosti a normovaná zásoba [RV]

27 Jaký výrobní proces vyžaduje moderně řízený - štíhlý – výrobní podnik ?

28 Hledisko: výrobní základna [VS]
Kapacitně vyhovující  čas [dodací lhůty] Vybavena vhodnou technologií  jakost  náklady Schopna certifikací zajistit požadovanou jakost  ISO 9000/2000 ; environment ; 16289

29 Hledisko: ekonomika výrobních procesů
Otevřen neustálému snižování nákladů ve vazbě na  nákladovou cenu Organizovanou tak, aby byla zajištěna potřebná přizpůsobivost  změna a její maximalizace

30 Hledisko: organizace výrobních procesů
Zajištěnou výrobními faktory  úroveň  umístění vybavené pracovníky s náležitou kvalifikací

31 Hledisko: výkonnost výrobního procesu
dosahující požadované úrovně produktivity práce  výkon  výkonnost inovativní – komplexní  výrobek  výrobního systému  systém řízení (MIS PPS)

32 Ad 2) Postavení výroby v systému řízení podniku
Profesní oblast ekonomiky podniku přidaná hodnota výkon kapitál spojuje s okolím - vazby mezi vstupy a výstupy zodpovědnost za splnění cílů - výrobních - podnikových

33 Vazby výrobního procesu na okolí podniku
materiál a služby pracovní síly investice infor- mace vedení prodej výroba logistika služby výrobky financování kapitál výrobní proces odbytový trh nákupní trh kapitálový trh výzkum a vývoj

34 Ad 2. Pokračování definuje ekonomický problém výroby
Co? Jak? Pro koho? Kdy? Náklady/cena? spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy

35 Specifické postavení výroby v systému řízení podniku

36 Ad 3. Podstata managementu výroby
Úkoly: Tvorba výrobního systému a zajištění zdrojů Řízení s použitím nástrojů managementu Tvorba cílů Jednota cílů

37 Zdroje: Finanční - investiční Věcné - materiálové prvky
- provozní Věcné - materiálové prvky - stroje a zařízení - služby Pracovníci - koncepční - výkonní Informace - z trhu (zákazniků) - technické - legislativní - environmentální

38 Nástroje managementu - obecně
Plánování - tvorba cíle, - určení cest k cíli Organizování – uspořádání - funkcí - výkonů Motivování – vedení (řízení lidských zdrojů) Komunikace – uvnitř i vně firmy Kontrola – průběhu procesů Rozhodování – jistoty, nejistoty, rizika

39 Výchozí podmínky tvorby cílů
Komplexní pojetí produkčního systému - tvorba sortimentní politiky - materiálové hospodářství - úkoly logistiky Hladina řízení v rámci vertikální linie - tah - tlak - úzká místa

40

41 Jednota tvorby cílů výrobního managementu a TOP managementu
fyzického výrobního systému při hlavních produkčních procesech – vazba na obslužné a pomocné procesy

42 Podnikové cíle Věcný cíl
Jedná se o realizaci produktů, výrobků a služeb Hodnotový cíl Zjednodušeně jako dosažení žádoucího salda mezi inputem a outputem. Tento cíl může být chápán jako princip hospodárnosti, který může být zajištěn jako maximální výstup při daném vstupu nebo odpovídající výstup při minimálním vstupu princip optimalizace, kdy předpokládáme vstupy i výstupy jako variabilní veličiny a provádíme výběr varianty, kde diference mezi výsledkem a náklady se rovná maximu, event. minimu. Humánní cíl Konkrétní výraz nachází ve výběru zaměstnání vymezení úkolů, kompetencí, odpovědností, právních omezení péči o zdraví pracovníků vytváření sociálních kontaktů, psychologického klimatu vztahu k životnímu prostředí

43 Konkrétní podoba výrobního cíle
zrychlení průběhu zakázky firmou (příjem objednávky, kalkulace zakázky, zajištění zdrojů, vlastní výroba, adjustace, fyzická distribuce) snížení zásob materiálů, rozpracované výroby i hotových výrobků vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům (dodavatelům, zákazníkům) a obrana proti konkurenci - partnerství urychlení platebního styku a lepší možnost sledování cash-flow

44 Rozhodování výrobního managementu z hlediska času
na třech úrovních: strategické (5 – 10 let) taktické (3 – 5 let ) operativní ( 1 – 0,5 let )


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc FP Kolejní 4, 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google