Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepojistné systémy sociálního zabezpečení ZS 2014 - 15 Ilona Kostadinovová Tel. +420/ 777 57 40 16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepojistné systémy sociálního zabezpečení ZS 2014 - 15 Ilona Kostadinovová Tel. +420/ 777 57 40 16."— Transkript prezentace:

1 Nepojistné systémy sociálního zabezpečení ZS 2014 - 15 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://www.akilda.cz/ Tel. +420/ 777 57 40 16

2 Osnova  Základní charakteristika a význam nepojistných systémů sociálního zabezpečení  Prameny práva a základní literatura  Organizace státní správy nepojistných systémů  Státní sociální podpora rodin s dětmi, pěstounská péče  Sociální pomoc v hmotné nouzi  Sociální péče a dávky pro osoby zdravotně postižené

3 Základní prameny práva  Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb.  Čl. 30 odst. 2 LZPS „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“  ÚZ č. 942 Sociální zabezpečení 2013  ÚZ č. 937 Rodinné právo  Zákon o životním a existenčním minimu, z. č. 110/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 409/2011 Sb.  Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění – přídavek na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, z. č. 359/1999 Sb., v platném znění – dávky pěstounské péče  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., v platném znění – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc  Zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění – příspěvek na péči  Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb. – příspěvek na mobilitu a na zakoupení zvl. pomůcky

4 Základní literatura:  TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 290 s., ISBN 978-80-7400-473-5  Ministerstvo práce a sociálních věcí, http://www.mpsv.cz/cs/ http://www.mpsv.cz/cs/  Integrovaný portál: Sociální tématika, http://portal.mpsv.cz/soc http://portal.mpsv.cz/soc

5 Prameny a literatura SSP  Státní sociální podpora rodin s dětmi a dávky pěstounské péče: Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění/SSP  Zákon o sociálně právní ochraně dětí, z. č. 359/1999 Sb., v platném znění/SPOD – od 01. 01. 2013 obsahuje právní úpravu dávek pěstounské péče  Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění účinný od 01. 01. 2014, § 794 a násl. osvojení, § 958 a násl. pěstounství (do konce roku 2013 obsaženo v zákoně o rodině, z. č. 94/1963 Sb. účinný do 31. 12. 2013)  BŘESKÁ, Naděžda a kol. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG 2012, 224 s. ISBN 978-80-7263-739-3

6 Prameny a literatura HmN a OZP  Pomoc v hmotné nouzi: Zákon o pomoci v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., v platném znění + prováděcí vyhláška č. 389/2011 Sb.  Zákon o životním a existenčním minimu, z. č. 110/2006 Sb., ve znění n. v. č. 409/2011 Sb.  Dávky pro osoby zdravotně postižené: Zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění/SocSluzby + prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.  Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb./Dávky OZP + prováděcí vyhláška č. 388/2011 Sb.  Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ  BŘESKÁ, Naděžda – VRÁNOVÁ, Lucie. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, Olomouc: ANAG 2012, 448 s. ISBN 978-80-7263-744-7

7 Vymezení základních pojmů  Pojem „státní sociální podpora“ představuje systém státních dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi.  Zavedeno zákonem o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., v platném znění, dále též jen ZSSP.  Přijetí zákona bylo důležitým krokem v uskutečňování transformačního procesu v sociální oblasti po vzniku samostatné České republiky a v souladu s demokratizací celého společenského systému.  Jde o státem organizovanou sociální solidaritu mezi -rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, -mezi rodinami s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy.

8 Koncepce SSP  Sledovány 3 základní přístupy: 1.Životní úroveň občanů a rodin i nadále vychází především z pracovních příjmů. 2.Sociální přerozdělování usměrňuje rozdíly v příjmech, aby dávky pomáhaly řešit státem uznané sociální situace na společensky uznané úrovni/hranice tzv. životního a existenčního minima. Dávky státní sociální podpory by neměly být náhradou rodinných příjmů, poskytování těchto dávek by nemělo být demotivující ve vztahu k práci a mělo by se dbát, aby byla snížena závislost rodin jen na sociálních příjmech. 3.Musí být dodržováno hledisko hospodárnosti, účelnosti a adresnosti dávek.  Dávkami státní sociální podpory se stát v souladu s § 1 ZSSP podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a také nákladů spojených s některými dalšími sociálními situacemi, je-li jejich poskytnutí z hlediska sociálního a ekonomického odůvodněné.  Náklady na státní sociální podporu hradí stát.  V rámci nového systému zavedeného v roce 1996 byly vytvořeny některé nové dávky a některé byly převzaty z dosavadních právních předpisů, zejména rodičovský příspěvek a část dávek byla transformována ze systému nemocenského pojištění – přídavek na dítě, porodné, pohřebné.  Současná platná právní úprava se kontinuální vyvíjí od roku 1996 do současnosti došlo již mnohokrát k zásadním změnám právní úpravy. Přičemž lze konstatovat, že trend celkově směřuje ke snižování výdajů státu na podporu rodin s dětmi v souvislosti se snahami o stabilizaci veřejných rozpočtů.

9 Významné novely ZSSP:  Zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů  Zákon č. 326/2009 Sb., zákon o podpoře hospodářského růstu a soc.stability  Zákon č. 347 /2010, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuálně sledovat na http://www.psp.cz/, sněmovní tisk č. 155/2010http://www.psp.cz/  Sněmovní tisk 372/2011, změny pro rok 2012  Změny 2013 – vyčlenění dávek pěstounské péče ze ZSSP a vložení do ZSPOD

10 Sociální pomoc a její znaky  Z hlediska sociální politiky ji lze chápat jako poslední síť sociální ochrany, resp. „záchrannou sociální síť“.  Důležitá součást systému sociálního zabezpečení a představuje jednu ze záruk poskytnutí sociální ochrany každému.  Od ostatních systému sociálního pojištění a státního zaopatření se liší zejména: A) způsobem řešení sociálních událostí B) charakterem subjektů poskytujících sociální pomoc – soukromoprávní právnické osoby, nestátní organizace ve spolupráci s obcemi, které jejich činnost koordinují C) způsobem financování – transfer ze státního rozpočtu, z rozpočtů samosprávných celků, příjemcem za přispění státu  Znaky: 1) Vysoká míra individualizace při posuzování existence nároku na plnění a při plnění samotném. 2) Subsidiarita – věcná působnost právních norem nastupuje až v případě, kdy není k dispozici plnění ze žádného jiného systému, resp. tato plnění byla vyčerpána a trvá potřeba zabezpečit základní životní potřeby občana. Sociální pomoc (služby) poskytovány přednostně jinými subjekty než státními, jejich koordinaci zabezpečují obce v samostatné působnosti. Stát plní funkci garanční a kontrolní. 3) Vysoká míra sociální solidarity – bohatých s chudými, zdravých s nemocnými. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Základní charakteristika systému sociální péče v ČR  V důsledku růstu nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení se jeví účinná pomoc k překonání tíživých situací stále potřebnější.  Právní teorie definuje jako specifickou oblast společenských vztahů upravenou normami práva sociálního zabezpečení, jejichž předmětem úpravy jsou právní vztahy vznikající, měnící se a zanikající v souvislosti se sociálními událostmi.  Základní sociální událostí je nedostatek příjmu způsobený nepříznivou sociální situací, ke které dochází v důsledku neschopnosti jedince zabezpečit potřeby své a osob na něm závislých, a to zejména vlastní výdělečnou činností. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Koncepce pomoci v hmotné nouzi  Poskytování pomoci ze strany státu k zajištění základních podmínek fyzickým osobám prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.  Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.  Moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,systém motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.  Jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení osob.  Jednotný na celém území České republiky.  Založen na ideovém principu, že „každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá“; jedním z nástrojů je např. výhodnější zápočet příjmů z pracovní aktivity.  Systémem, jehož nedílnou součástí je sociální práce s klienty a sociální poradenství (pro tyto účely využívá např. aktivizační plány a programy individuálního motivačního postupu).

13 Koncepce sociální péče pro osoby zdravotně postižené  Současné pojetí klade důraz na co největší účast klienta sociální pomoci při řešení jeho nepříznivé sociální situace.  Klient = jedinec, jemuž je sociální pomoc poskytována. Subjekt, jenž by měl vyvinout samostatnou aktivitu a primárně též kontrolovat kvalitu jemu poskytovaných služeb.  Formy sociální pomoci jsou poskytovány za částečnou či plnou úhradu jejich příjemcem, takže se tento stává v podstatě tím, který si sjednává za úplatu služby.

14 Státní dávky pro rodiče, pěstouny, děti, HmN, OZP Testovaná, v závislosti na výši příjmu příjemce dávky, ZSSP Netestovaná, bez ohledu na výši příjmu příjemce dávky, ZSSP Dávky pěstounské péče, bez ohledu na výši příjmu, zákon o sociálně právní ochraně dětí Dávky pomoci v hmotné nouzi, testovány celkové sociální a majetkové poměry žadatele Dávky pro osoby zdravotně postižené Přídavek na dítě (test příjmů za rozhodné období 1 kalendářního roku) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na živobytíPříspěvek na péči Porodné (test příjmů za rozhodné období kalendářního čtvrtletí) Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na mobilitu Rodičovský příspěvek Odměna pěstounaPříspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek při ukončení pěstounské péče Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení PohřebnéMimořádná okamžitá pomoc

15 Řízení o dávce  Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pověřených orgánech státní správy nebo ho lze nalézt na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/soc/http://portal.mpsv.cz/soc/  Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby zdravotně postižené se podle místa trvalého pobytu občana od roku 2012 podávají stejně jako žádosti o dávky státní sociální podpory na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky  Do konce roku 2011 byly dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby zdravotně postižené vyřizovány u obcí, pokud byly současně obecním úřadem obce s rozšířenou působností (ORP), protože dávku mimořádné pomoci z důvodu ohrožení sociálního vyloučení vyřizovaly pouze tyto ORP.  V rámci řízení o dávkách státní sociální podpory se u testovaných dávek posuzují příjmy žadatelů.  V rámci řízení o pomoci v hmotné nouzi se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku.  V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky, u systému pomoci v hmotné nouze je uplatňován princip tzv. správního uvážení.  Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém a aplikační program. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP:  Nárok na dávky vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených ZSSP.  Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek a podáním žádosti o přiznání dávky. Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.  Dávka nebude vyplacena, i pokud by na ni ze zákona vznikl nárok, pokud o ni nebude požádáno na předepsaném tiskopise, http://portal.mpsv.cz/forms http://portal.mpsv.cz/forms  Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně posuzovaných osob s tím, aby sdělily orgánům výši příjmu a další skutečnosti a údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Výplata dávky, § 58 odst. 3 ZSSP Dávka se vyplácí  v české měně  prostřednictvím karty sociálních systémů (§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky),  a to převodem na platební účet příjemce,  v hotovosti,  nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 4 – 6 ZSSP:  Rozhodný příjem - měsíční průměr příjmů rodiny připadající na rozhodné období, § 6 ZSSP – kalendářní rok nebo kalendářní čtvrtletí dle druhu dávky  Měsíční průměr příjmů se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.  Příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu, § 5 ZSSP – v zásadě jsou to příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění  Každý z příjmů se započítává samostatně, § 5 odst. 2 ZSSP, konkrétní příklad viz vzorové formuláře Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Rodina pro účely státní sociální podpory:  Rodina, § 7 ZSSP – oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby  Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek.  Současně lze výjimečně posuzovat ve více rodinách pouze pro účely příspěvku na bydlení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Společně posuzované osoby, § 7 odst. 2 ZSSP:  Spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby - § 115 občanského zákoníku, z. č. 40/1964 Sb.,v platném znění do 31.12.2013, domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, od 01.01.2014 z. č. 89/2012 Sb. § 690 OZ rodinná domácnost k uspokojování potřeb rodiny  Nezaopatřené děti, § 11 ZSSP (viz níže)  Nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí  Manželé (z. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění do 31.12.2013, od 01.01.2014 § 656 a násl. OZ, z. č. 89/2012 Sb.), partneři (z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, v platném znění) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče  Nezaopatřené děti, jejich rodiče, jsou-li nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů (př. babička, děda, syn či dcera a vnoučata) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Nezaopatřenost dítěte:  § 11 ZSSP – dítě do skončení povinné školní docházky,  nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:  se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, §§ 12-16 ZSSP  Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách  Vyhláška č. 28/2012 Sb., od 01. září 2012 účinná, o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav  § 3 písmeno c) zákona o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., ve znění účinném od 01. 01. 2012 zní: „ dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Životní a existenční minimum, z. č. 110/2006 Sb., v platném znění n. v. 409/2011 Sb.  Životní minimum – minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jednotlivec 3126,- Kč do konce roku 2011, od roku 2012 je to 3410,- Kč  Existenční minimum – minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, na osobu měsíčně 2020,- Kč do konce roku 2011, od roku 2012 je to 2.200,- Kč (nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Životní minimum společně posuzovaných osob:  Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob.  Pořadí se stanoví tak, že se nejprve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi.  V každé z těchto skupin se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu.  Věkem osoby rozhodným je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Částka životního minima druhé posuzované osoby od roku 2012: Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí činí měsíčně 3.140,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Druhá, třetí a další osoba Osoba, která není nezaopatřený m dítětem Nezaopatřené dítě 2.830,-Od 15 let 2.450,-15-26 let 2.140,-6-15 let 1.740,-Do 6 let

26 Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc od roku 2012 Jednotlivec3.410 2 dospělí3.140+2.830=5.970 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let3.140+1.740=4.880 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let3.140+2.830+1.740=7.710 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 3.140+2.830+2.140+2.450 =10.560 Kč 2 dospělí, 3děti ve věku 5,8, 16 3.140+2.830+1.740+2.140 +2.450=12.300

27 Přídavek na dítě, §§ 17-22 ZSSP:  Tiskopis – žádost o přídavek na dítě, potvrzení o výši příjmu za kalendářní rok  Nárok nezaopatřeného dítěte  Rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 Výše je dnes jednotná v závislosti na věku dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Dítě ve věkuVýše přídavku na dítě za kalendářní měsíc Do 6 let500,- Kč Od 6 do 15 let610,- Kč Od 15 do 26 let700,- Kč

28 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny 2012 Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4 násobek ŽM rodiny) Jedno do 6 let7.71018.504,- Kč Dvě 5, 8 let9.85023.640,- Kč Tři 5, 8, 12 let11.99028.776,- Kč Čtyři 5, 8, 12,1614.44034.656,- Kč

29 Porodné prakticky nezměněno 2013  13.000,- Kč na první dítě  19.500,- Kč na první dvojčata/trojčata/……  Pro rodiny, které mají nárok na přídavky na děti, tj. s příjmem do 2,4 násobku ŽM rodiny Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP, od 1. 1. 2007 následně dílčí úpravy  Nárok má vlastník nebo nájemce, který je přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30% příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti v souladu se zákonem o nájemném, zahrnuty jsou ceny služeb a energií, dle přiměřené velikosti bytů a počtu osob v nich trvale žijících). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 17 4895 9645 6874 8584 665 210 7508 6638 2847 1506 886 314 63711 90811 4129 9299 584 4 a více18 30715 01714 41912 63112 214

32 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od roku 2013 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 14 396 26 557 39 131 4 a více11 615

33 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2014, aktuálně vždy http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 17 71161565 87350284 809 2110818 9528 5667 4097110 3150961231211 807102949 903 4 a více18 89915 54214 9321310812 636

34 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od roku 2014, aktuálně vždy http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 14 448 26 644 39 263 4 a více11 792

35 Nový § 27a ZSSP - Doba poskytování příspěvku na bydlení – od r. 2012  Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při změně bytu u téže oprávněné osoby.  Nejvýše přípustná doba pobírání příspěvku na bydlení 84 kalendářních měsíců neplatí, jde-li o byt,  který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů.“.  zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,  kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Rodičovský příspěvek, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny Obecně – nárok rodiče na rodičovské dovolené, § 196 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, zaměstnavatel je povinen umožnit čerpat do 3 let věku dítěte Rodičovský příspěvek – dávka státní sociální podpory – tiskopis žádost + volba  Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě (nový § 31odst. 3ZSSP), které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220.000,-Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Rodičovský příspěvek, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny Nelze-li stanovit žádnému z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3.800,- Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7.600,- Kč měsíčně. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7.600,- Kč až do částky 11.500,- Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

38 Dávky pěstounské péče  §§ 32-44 ZSSP zrušeny a od roku 2013 právní úprava přesunuta do ZSPOD, z. č. 359/1999 Sb.

39 Rodičovský příspěvek - volba, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, Volbu nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

40 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, § 47f ZSPOD od roku 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Zdravé dítě VýšeDítě závislé na pomoci jiné osoby I. stupeň lehká II. stupeň středně těžká III. stupeň těžká závislo st IV. stupeň úplná Do 6 let4.500,- Kč 4.650,- Kč 5.550,- Kč 5.900,- Kč 6.400,- Kč Od 6 do 12 let 5.550,- Kč 5.650,- Kč 6.800,- Kč 7.250,- Kč 7.850,- Kč Od 12 do 18 let 6.350,- Kč 6.450,- Kč 7.800,- Kč 8.300,- Kč 8.700,- Kč Od 18 do 26 let 6.600,- Kč 6.750,- Kč 8.100,- Kč 8.600,- Kč 9.000,- Kč

41 Příspěvek při převzetí dítěte od 1. 1. 2013 § 47l ZSPOD Věk dítěte Do 6 let 6- 12 let 12-18 let Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 8 000 9 000 10 000 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

42 Výše odměny pěstouna v závislosti na počtu svěřených dětí od roku 2013 - §47j ZSPOD Počet dětí v pěstounské péči 1 2 3 nebo 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II.,III.,IV. Osoba v evidenci, i když nepečuje o žádné dítě. 1 dítě závislé na péči na přechodnou dobu Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně 8.000,- Kč 12.000,- Kč 20.000,- Kč 24.000,- Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

43 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, §42 ZSSP, od roku 2013 § 47m ZSPOD  Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti.  Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Pokud pěstoun do pěti let auto prodal, daroval či počal používat pro výd. Činnost, je povinen poměrnou část vrátit.  Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun.  V době posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.  Příspěvek lze poskytnout též na opravu vozidla. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

44 Nová dávka pěstounské péče od roku 2013, § 47h ZSPOD příspěvek při ukončení pěstounské péči  Nárok má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči a to ke dni zániku nároku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f ZSPOD.  Jednorázově 25.000,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

45 Dávky pěstounské péče od roku 2013, § 47b ZSPOD dohoda o výkonu pěstounské péče  Příspěvek na úhradu pobytu a péče, § 42b ZSPOD, rodiče – o výši rozhoduje soud nebo obec úřadu obce s rozšířenou působností – ve výši 1,6 násobku částky ŽM osoby posuzované jako druhé nebo další v pořadí pro toto dítě  Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, § 42g ZSPOD – vyplácí krajský úřad ve výši 22.800,- Kč za každé dítě Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Pohřebné:  Tiskopis – žádost o pohřebné  Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží dávka jen jednou osobě, která uplatní nárok jako první.  Nárok vzniká dnem pohřbení.  Příklad: 1)Smrt nezaopatřeného dítěte 2)Smrt osoby, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte  Osoby ke dni smrti měly trvalý pobyt na území ČR,  podmínka trvalého pobytu a bydliště se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené.  Výše pohřebného je stanovena, na rozdíl od ostatních dávek SSP, pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč, jednorázově.  Prakticky nezměněno, zůstává stejné pro rok 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 Co je to hmotná nouze a kdo je v hmotné nouzi?  Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi, tyto situace nazývá hmotnou nouzí.  Jde v zásadě o situace, kdy osoba/společně posuzované osoby nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit.  Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než okamžitou pomocí.  Důležité je, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

48 Příjem, § 9 ZPHmN  Příjem se zjišťuje zpravidla za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku.  Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:  tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%  příjmy z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80%  ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100% (příspěvek na živobytí se nezapočítává). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním, § 11 ZPHmN  Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu  vlastní prací, § 12 ZPHmN – výdělečná činnost, zvýšení úvazku, přijeté lépe placené práce, snaha využít služeb agentur práce, výkon krátkodobého zaměstnání a veřejně prospěšných prací (z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), výkon dobrovolnické služby nebo veřejné služby v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně  řádným uplatněním nároků a pohledávek, § 13 ZPHmN  prodejem nebo jiným využitím majetku, § 14 ZPHmN Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 Systém sociální péče  Systém dávek a služeb určených občanům, kteří nejsou schopni sami zabezpečit své životní potřeby a péči o sebe v nezbytném rozsahu z následujících možných důvodů: a)Nedostatečný příjem b)Vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu c)Vzhledem k vysokému nebo nízkému věku d)Z důvodu společenské nepřizpůsobenosti e)Ve zvláštní životní situaci (živelní pohromy) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

51 Sociální služby, zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění  § 1 – poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám prostřednictvím:  A) Sociálních služeb  B) Příspěvku na péči  Dále upravuje podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, § 78 a násl.  Upravuje výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb.  Upravuje inspekci poskytování sociálních služeb.  Upravuje předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách, § 115 a násl.  Upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně- právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních, § 109 a násl.  Akreditace vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů, § 117a-e Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

52 Příspěvek na péči, §§ 7 – 30 zákona o sociálních službách  Podmínky nároku - §§ 7 – 10  Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, § 8 vymezuje 4 stupně závislosti, § 11 stanovuje pevné částky výše příspěvku.  O příspěvku rozhodoval do konce roku 2011 obecní úřad obce s rozšířenou působností, od roku 2012 krajská pobočka Úřadu práce ČR.  Příjemce příspěvku - § 19 – oprávněná osoba, zákonný zástupce, osoba pečující o nezletilou osobu na základě rozhodnutí příslušného orgánu Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Posuzování stupně závislosti – hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby, § 9 z. č. 108/2006 Sb. Životní potřebaHodnoceníFunkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby. MobilitaMusí existovat příčinná souvislost Orientacemezi Komunikaceporuchou funkčních schopností Stravovánía Oblékání a obouvání pozbytím schopnosti zvládat potřebu v přijatelném standardu. Tělesná hygiena Výkon fyziologických potřeb Péče o zdravíVe vztahu ke konkrétnímu postižení a režimu stanoveném ošetřujícím lékařem. Osobní aktivity Péče o domácnostNehodnotí se u osob do 18 let věku.

54 Závislost na pomoci jiné fyzické osoby, § 8 z. č. 108/2006 Sb., výše příspěvku na péči - § 11 Stupeň závislosti Z důvodu dlouhodobě nepříznivéh o zdravotního stavu není schopen zvládat životní potřeby Vyžaduje každodenní mimořádno u péči jiné fyzické osoby. Výše příspěvku do 18 let Výše příspěvku osob starších 18 let I.Lehká33.000,- Kč800,- Kč II. Středně těžká 4 nebo 56.000,- Kč4.000,- Kč III. Těžká6 nebo 79.000,- Kč8.000,- Kč IV. Úplná8 nebo 912.000,- Kč

55 Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Pokud by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těm náleží průkaz ZTP). Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pokud osoba ve stupni závislosti II není schopná zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jí průkaz ZTP/P (opětovně se nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto schopnost nemá díky úplné nebo praktické hluchotě). Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace kvůli sluchovému postižení).

56 OZP = osoba se zdravotním postižením Ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení. K podpoře sociálního začleňování. Průkaz osoby se zdravotním postižením. Druhy dávek - § 2 z. č. 329/2011 Sb. □ Příspěvek na mobilitu - §§ 6-8 z. č. 329/2011 Sb. □ Příspěvek na zvláštní pomůcku - §§ 9-12 z. č. 329/2011 Sb. Výpůjčka zvláštní pomůcky - § 13 z. č. 329/2011 Sb. - zrušeno

57 Sociální služby – zdravotní postižení  Zvýšená ochrana v zaměstnání, zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb. – pracovní rehabilitace, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy.  Chráněné pracovní místo  Příspěvky pro zaměstnavatele  Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

58 Koordinace v EU. Co se rozumí místem bydliště? Nařízení EP a Rady č. 883/2004 Jedná se o zemi, kde obvykle bydlíte, vaši domovskou zemi. Za místo bydliště se také považuje místo, kde máte tzv. střed zájmů. K určení země, kterou lze považovat za místo bydliště, používají orgány sociálního zabezpečení seznam kritérií z článku 11 prováděcího nařízení č. 987/2009. prováděcího nařízení č. 987/2009 Mezi tato kritéria patří: doba trvání vašeho pobytu na území příslušných států; vaše rodinná situace a rodinné vazby; situace týkající se vašeho bydlení a nakolik jej lze označit za trvalé; místo, kde provádíte profesní nebo nevýdělečnou činnost; povaha vaší profesní činnosti; členský stát, kde jste považováni za daňového rezidenta; v případě studentů zdroje jejich příjmu. V každém případě rozhodnutí o tom, která země se bude považovat za místo vašeho bydliště, není na vás, ale na orgánech sociálního zabezpečení.

59 Koordinace rodinných dávek:  Systémy rodinných dávek se v jednotlivých zemích liší.  Koordinace rodinných dávek v EU a EHP - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat Id=866&langId=cs http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat Id=866&langId=cs  Která země vám bude vyplácet rodinné dávky – žijete-li v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku – závisí na vaší rodinné situaci.EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku  Žije celá rodina v jedné zemi?  Žijí-li všichni rodinní příslušníci ve státě, kde máte pojištění, je za vaše dávky zodpovědný tento stát.

60 Koordinace rodinných dávek:  Žijete vy a vaši rodinní příslušníci v různých zemích?  Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, kde máte vy pojištění, může mít vaše rodina nárok na dávky ve více než jedné zemi. To však neznamená, že budete dávky ze dvou zemí skutečně pobírat. O tom, která ze zemí bude odpovídat za vyplácení vašich dávek, rozhodnou tzv. pravidla přednosti.státě, kde máte vy pojištění

61 Pravidla přednosti:  Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.  Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.  Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle nebo kde máte nejdéle bydliště.  Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

62 Pravidla přednosti:  Doplatky  Může se stát, že dávky, které obdržíte od jednoho státu budou nižší než ty, které byste bývali dostali v jiné zemi, kde vám na ně vznikl nárok. V takovém případě druhá země rozdíl dorovná.  Posouzení situace  V praxi závisí používání těchto pravidel případ od případu. Podrobnosti vám sdělí příslušný orgán  Kontaktní orgán najdete v EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) veřejný adresář institucí sociálního zabezpečení v EU a EHP: http://ec.europa.eu/employment_social/social- security-directory/welcome.seam?langId=cs http://ec.europa.eu/employment_social/social- security-directory/welcome.seam?langId=cs

63 Děkuji za pozornost, příjemnou odbornou diskusi a jakoukoli zpětnou vazbu. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Tel. +420/777 57 40 16 ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Nepojistné systémy sociálního zabezpečení ZS 2014 - 15 Ilona Kostadinovová Tel. +420/ 777 57 40 16."

Podobné prezentace


Reklamy Google