Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepojistné systémy sociálního zabezpečení FPR ZČU v Plzni, LS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepojistné systémy sociálního zabezpečení FPR ZČU v Plzni, LS"— Transkript prezentace:

1 Nepojistné systémy sociálního zabezpečení FPR ZČU v Plzni, LS 2013 03
Ilona Kostadinovová Tel. +420/

2 Osnova Základní charakteristika a význam nepojistných systémů sociálního zabezpečení Prameny práva a základní literatura Organizace státní správy nepojistných systémů Státní sociální podpora rodin s dětmi, pěstounská péče Sociální pomoc v hmotné nouzi Sociální péče a dávky pro osoby zdravotně postižené

3 Základní prameny práva
Listina základních práv a svobod, usn. č. 2/1993 Sb. Čl. 30 odst. 2 LZPS „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ ÚZ č. 942 Sociální zabezpečení 2013 ÚZ č. 937 Rodinné právo Zákon o životním a existenčním minimu, z. č. 110/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 409/2011 Sb. Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění – přídavek na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, z. č. 359/1999 Sb. , v platném znění – dávky pěstounské péče Zákon o pomoci v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., v platném znění – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc Zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění – příspěvek na péči Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, z. č. 329/2011 Sb. – příspěvek na mobilitu a na zakoupení zvl. pomůcky

4 Základní literatura Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení, Praha: C. H. Beck 2008, ISBN , případně aktuální vydání Ministerstvo práce a sociálních věcí, Integrovaný portál: Sociální tématika,

5 Vymezení základních pojmů
Pojem „státní sociální podpora“ představuje systém státních dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Zavedeno zákonem o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., v platném znění, dále též jen ZSSP. Přijetí zákona bylo důležitým krokem v uskutečňování transformačního procesu v sociální oblasti po vzniku samostatné České republiky a v souladu s demokratizací celého společenského systému. Jde o státem organizovanou sociální solidaritu mezi rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy.

6 Koncepce SSP Sledovány 3 základní přístupy:
Životní úroveň občanů a rodin i nadále vychází především z pracovních příjmů. Sociální přerozdělování usměrňuje rozdíly v příjmech, aby dávky pomáhaly řešit státem uznané sociální situace na společensky uznané úrovni/hranice tzv. životního a existenčního minima. Dávky státní sociální podpory by neměly být náhradou rodinných příjmů, poskytování těchto dávek by nemělo být demotivující ve vztahu k práci a mělo by se dbát, aby byla snížena závislost rodin jen na sociálních příjmech. Musí být dodržováno hledisko hospodárnosti, účelnosti a adresnosti dávek. Dávkami státní sociální podpory se stát v souladu s § 1 ZSSP podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a také nákladů spojených s některými dalšími sociálními situacemi, je-li jejich poskytnutí z hlediska sociálního a ekonomického odůvodněné. Náklady na státní sociální podporu hradí stát. V rámci nového systému zavedeného v roce 1996 byly vytvořeny některé nové dávky a některé byly převzaty z dosavadních právních předpisů, zejména rodičovský příspěvek a část dávek byla transformována ze systému nemocenského pojištění – přídavek na dítě, porodné, pohřebné. Současná platná právní úprava se kontinuální vyvíjí od roku 1996 do současnosti došlo již mnohokrát k zásadním změnám právní úpravy. Přičemž lze konstatovat, že trend celkově směřuje ke snižování výdajů státu na podporu rodin s dětmi v souvislosti se snahami o stabilizaci veřejných rozpočtů.

7 Významné novely ZSSP: Zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 326/2009 Sb., zákon o podpoře hospodářského růstu a soc.stability Zákon č. 347 /2010, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuálně sledovat na sněmovní tisk č. 155/2010 Sněmovní tisk 372/2011, změny pro rok 2012 Změny 2013 – vyčlenění dávek pěstounské péče ze ZSSP a vložení do ZSPOD

8 Sociální pomoc a její znaky
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální pomoc a její znaky Z hlediska sociální politiky ji lze chápat jako poslední síť sociální ochrany, resp. „záchrannou sociální síť“. Důležitá součást systému sociálního zabezpečení a představuje jednu ze záruk poskytnutí sociální ochrany každému. Od ostatních systému sociálního pojištění a státního zaopatření se liší zejména: A) způsobem řešení sociálních událostí B) charakterem subjektů poskytujících sociální pomoc – soukromoprávní právnické osoby, nestátní organizace ve spolupráci s obcemi, které jejich činnost koordinují C) způsobem financování – transfer ze státního rozpočtu, z rozpočtů samosprávných celků, příjemcem za přispění státu Znaky: 1) Vysoká míra individualizace při posuzování existence nároku na plnění a při plnění samotném. 2) Subsidiarita – věcná působnost právních norem nastupuje až v případě, kdy není k dispozici plnění ze žádného jiného systému, resp. tato plnění byla vyčerpána a trvá potřeba zabezpečit základní životní potřeby občana. Sociální pomoc (služby) poskytovány přednostně jinými subjekty než státními, jejich koordinaci zabezpečují obce v samostatné působnosti. Stát plní funkci garanční a kontrolní. 3) Vysoká míra sociální solidarity – bohatých s chudými, zdravých s nemocnými.

9 Základní charakteristika systému sociální péče v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní charakteristika systému sociální péče v ČR V důsledku růstu nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení se jeví účinná pomoc k překonání tíživých situací stále potřebnější. Právní teorie definuje jako specifickou oblast společenských vztahů upravenou normami práva sociálního zabezpečení, jejichž předmětem úpravy jsou právní vztahy vznikající, měnící se a zanikající v souvislosti se sociálními událostmi. Základní sociální událostí je nedostatek příjmu způsobený nepříznivou sociální situací, ke které dochází v důsledku neschopnosti jedince zabezpečit potřeby své a osob na něm závislých, a to zejména vlastní výdělečnou činností.

10 Koncepce pomoci v hmotné nouzi
Poskytování pomoci ze strany státu k zajištění základních podmínek fyzickým osobám prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,systém motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení osob. Jednotný na celém území České republiky. Založen na ideovém principu, že „každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá“; jedním z nástrojů je např. výhodnější zápočet příjmů z pracovní aktivity. Systémem, jehož nedílnou součástí je sociální práce s klienty a sociální poradenství (pro tyto účely využívá např. aktivizační plány a programy individuálního motivačního postupu).

11 Koncepce sociální péče pro osoby zdravotně postižené
Současné pojetí klade důraz na co největší účast klienta sociální pomoci při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Klient = jedinec, jemuž je sociální pomoc poskytována. Subjekt, jenž by měl vyvinout samostatnou aktivitu a primárně též kontrolovat kvalitu jemu poskytovaných služeb. Formy sociální pomoci jsou poskytovány za částečnou či plnou úhradu jejich příjemcem, takže se tento stává v podstatě tím, který si sjednává za úplatu služby.

12 Státní dávky pro rodiče, pěstouny, děti, HmN, OZP
Testovaná, v závislosti na výši příjmu příjemce dávky, ZSSP Netestovaná, bez ohledu na výši příjmu příjemce dávky, ZSSP Dávky pěstounské péče, bez ohledu na výši příjmu, zákon o sociálně právní ochraně dětí Dávky pomoci v hmotné nouzi, testovány celkové sociální a majetkové poměry žadatele Dávky pro osoby zdravotně postižené Přídavek na dítě (test příjmů za rozhodné období 1 kalendářního roku) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na živobytí Příspěvek na péči Porodné (test příjmů za rozhodné období kalendářního čtvrtletí) Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na mobilitu Rodičovský příspěvek Odměna pěstouna Příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek při ukončení pěstounské péče Příspěvek na bydlení Doplatek na bydlení Pohřebné Mimořádná okamžitá pomoc

13 Řízení o dávce Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pověřených orgánech státní správy nebo ho lze nalézt na internetových stránkách Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby zdravotně postižené se podle místa trvalého pobytu občana od roku 2012 podávají stejně jako žádosti o dávky státní sociální podpory na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky Do konce roku 2011 byly dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby zdravotně postižené vyřizovány u obcí, pokud byly současně obecním úřadem obce s rozšířenou působností (ORP), protože dávku mimořádné pomoci z důvodu ohrožení sociálního vyloučení vyřizovaly pouze tyto ORP. V rámci řízení o dávkách státní sociální podpory se u testovaných dávek posuzují příjmy žadatelů. V rámci řízení o pomoci v hmotné nouzi se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky, u systému pomoci v hmotné nouze je uplatňován princip tzv. správního uvážení. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém a aplikační program.

14 Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP:
Mgr. Ilona Kostadinovová Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP: Nárok na dávky vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených ZSSP. Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek a podáním žádosti o přiznání dávky. Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží. Dávka nebude vyplacena, i pokud by na ni ze zákona vznikl nárok, pokud o ni nebude požádáno na předepsaném tiskopise, Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně posuzovaných osob s tím, aby sdělily orgánům výši příjmu a další skutečnosti a údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

15 Výplata dávky, § 58 odst. 3 ZSSP
Mgr. Ilona Kostadinovová Výplata dávky, § 58 odst. 3 ZSSP Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů (§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky), a to převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

16 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 4 – 6 ZSSP:
Mgr. Ilona Kostadinovová Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 4 – 6 ZSSP: Rozhodný příjem - měsíční průměr příjmů rodiny připadající na rozhodné období, § 6 ZSSP – kalendářní rok nebo kalendářní čtvrtletí dle druhu dávky Měsíční průměr příjmů se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. Příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu, § 5 ZSSP – v zásadě jsou to příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění Každý z příjmů se započítává samostatně, § 5 odst. 2 ZSSP, konkrétní příklad viz vzorové formuláře Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

17 Rodina pro účely státní sociální podpory:
Mgr. Ilona Kostadinovová Rodina pro účely státní sociální podpory: Rodina, § 7 ZSSP – oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek. Současně lze výjimečně posuzovat ve více rodinách pouze pro účely příspěvku na bydlení. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

18 Společně posuzované osoby, § 7 odst. 2 ZSSP:
Mgr. Ilona Kostadinovová Společně posuzované osoby, § 7 odst. 2 ZSSP: Spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby - § 115 občanského zákoníku, z. č. 40/1964 Sb.,v platném znění, domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nezaopatřené děti, § 11 ZSSP (viz níže) Nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí Manželé (z. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění), partneři (z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, v platném znění) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče Nezaopatřené děti, jejich rodiče, jsou-li nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů (př. babička, děda, syn či dcera a vnoučata) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

19 Nezaopatřenost dítěte:
Mgr. Ilona Kostadinovová Nezaopatřenost dítěte: § 11 ZSSP – dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, §§ ZSSP Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

20 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Mgr. Ilona Kostadinovová Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav § 3 písmeno c) zákona o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., ve znění účinném od zní: „ dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

21 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Životní a existenční minimum, z. č. 110/2006 Sb., v platném znění n. v. 409/2011 Sb. Životní minimum – minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jednotlivec 3126,- Kč do konce roku 2011, od roku 2012 je to 3410,- Kč Existenční minimum – minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, na osobu měsíčně 2020,- Kč do konce roku 2011, od roku 2012 je to 2.200,- Kč (nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

22 Životní minimum společně posuzovaných osob:
Mgr. Ilona Kostadinovová Životní minimum společně posuzovaných osob: Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí se stanoví tak, že se nejprve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V každé z těchto skupin se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

23 Částka životního minima druhé posuzované osoby od roku 2012:
Mgr. Ilona Kostadinovová Částka životního minima druhé posuzované osoby od roku 2012: Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí činí měsíčně ,- Kč. Druhá, třetí a další osoba Osoba, která není nezaopatřeným dítětem Nezaopatřené dítě 2.830,- Od 15 let 2.450,- 15-26 let 2.140,- 6-15 let 1.740,- Do 6 let Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

24 Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc od roku 2012
Jednotlivec 3.410 2 dospělí =5.970 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let =4.880 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let =7.710 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 = Kč 2 dospělí, 3děti ve věku 5,8, 16 =12.300

25 Přídavek na dítě, §§ 17-22 ZSSP:
Mgr. Ilona Kostadinovová Přídavek na dítě, §§ ZSSP: Tiskopis – žádost o přídavek na dítě, potvrzení o výši příjmu za kalendářní rok Nárok nezaopatřeného dítěte Rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 Výše je dnes jednotná v závislosti na věku dítěte. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006) Dítě ve věku Výše přídavku na dítě za kalendářní měsíc Do 6 let 500,- Kč Od 6 do 15 let 610,- Kč Od 15 do 26 let 700,- Kč

26 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny 2012
Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4 násobek ŽM rodiny) Jedno do 6 let 7.710 18.504,- Kč Dvě 5, 8 let 9.850 23.640,- Kč Tři 5, 8, 12 let 11.990 28.776,- Kč Čtyři 5, 8, 12,16 14.440 34.656,- Kč

27 Porodné prakticky nezměněno 2013
Mgr. Ilona Kostadinovová Porodné prakticky nezměněno 2013 13.000,- Kč na první dítě 19.500,- Kč na první dvojčata/trojčata/…… Pro rodiny, které mají nárok na přídavky na děti, tj. s příjmem do 2,4 násobku ŽM rodiny Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

28 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP, od následně dílčí úpravy Nárok má vlastník nebo nájemce, který je přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30% příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti v souladu se zákonem o nájemném, zahrnuty jsou ceny služeb a energií, dle přiměřené velikosti bytů a počtu osob v nich trvale žijících).

29 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel 1 7 489 5 964 5 687 4 858 4 665 2 10 750 8 663 8 284 7 150 6 886 3 14 637 11 908 11 412 9 929 9 584 4 a více 18 307 15 017 14 419 12 631 12 214

30 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od roku 2013
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel 1 4 396 2 6 557 3 9 131 4 a více 11 615

31 Nový § 27a ZSSP - Doba poskytování příspěvku na bydlení – od r. 2012
Mgr. Ilona Kostadinovová Nový § 27a ZSSP - Doba poskytování příspěvku na bydlení – od r. 2012 Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při změně bytu u téže oprávněné osoby. Nejvýše přípustná doba pobírání příspěvku na bydlení 84 kalendářních měsíců neplatí, jde-li o byt, který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů.“. zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

32 Rodičovský příspěvek, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny
Mgr. Ilona Kostadinovová Rodičovský příspěvek, §§ ZSSP v roce 2012 změny Obecně – nárok rodiče na rodičovské dovolené, § 196 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, zaměstnavatel je povinen umožnit čerpat do 3 let věku dítěte Rodičovský příspěvek – dávka státní sociální podpory – tiskopis žádost + volba Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě (nový § 31odst. 3ZSSP), které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka ,-Kč. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

33 Rodičovský příspěvek, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny
Mgr. Ilona Kostadinovová Rodičovský příspěvek, §§ ZSSP v roce 2012 změny ↄ Nelze-li stanovit žádnému z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3.800,- Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. ↄ Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7.600,- Kč měsíčně. ↄ Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7.600,- Kč až do částky ,- Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. ↄ Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. , v platném znění. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

34 Dávky pěstounské péče §§ ZSSP zrušeny a od roku 2013 právní úprava přesunuta do ZSPOD, z. č. 359/1999 Sb.

35 Rodičovský příspěvek - volba, §§ 30-32 ZSSP v roce 2012 změny
Mgr. Ilona Kostadinovová Rodičovský příspěvek - volba, §§ ZSSP v roce 2012 změny ↄ Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. ↄ Volbu lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, ↄ Volbu nelze provést zpětně. ↄ Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. ↄ Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

36 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, § 47f ZSPOD od roku 2013
Mgr. Ilona Kostadinovová Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, § 47f ZSPOD od roku 2013 Zdravé dítě Výše Dítě závislé na pomoci jiné osoby I. stupeň lehká II. stupeň středně těžká III. stupeň těžká závislost IV. stupeň úplná Do 6 let 4.500,- Kč 4.650,-Kč 5.550,- Kč 5.900,- Kč 6.400,- Kč Od 6 do 12 let 5.650,- Kč 6.800,- Kč 7.250,- Kč 7.850,- Kč Od 12 do 18 let 6.350,- Kč 6.450,- Kč 7.800,- Kč 8.300,- Kč 8.700,- Kč Od 18 do 26 let 6.600,- Kč 6.750,- Kč 8.100,- Kč 8.600,- Kč 9.000,- Kč

37 Příspěvek při převzetí dítěte od 1. 1. 2013 § 47l ZSPOD
Mgr. Ilona Kostadinovová Příspěvek při převzetí dítěte od § 47l ZSPOD Věk dítěte Do 6 let 6- 12 let 12-18 let Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 8 000 9 000 10 000

38 Počet dětí v pěstounské péči 1 2 3 nebo
Mgr. Ilona Kostadinovová Výše odměny pěstouna v závislosti na počtu svěřených dětí od roku §47j ZSPOD Počet dětí v pěstounské péči 1 2 3 nebo 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II.,III.,IV. Osoba v evidenci, i když nepečuje o žádné dítě. 1 dítě závislé na péči na přechodnou dobu Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně 8.000,- Kč 12.000,- Kč 20.000,- Kč 24.000,-

39 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, §42 ZSSP, od roku § 47m ZSPOD Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Pokud pěstoun do pěti let auto prodal, daroval či počal používat pro výd. Činnost, je povinen poměrnou část vrátit. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun. V době posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout částku Kč. Příspěvek lze poskytnout též na opravu vozidla.

40 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Nová dávka pěstounské péče od roku 2013, § 47h ZSPOD příspěvek při ukončení pěstounské péči Nárok má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči a to ke dni zániku nároku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f ZSPOD. Jednorázově ,- Kč. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

41 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Dávky pěstounské péče od roku 2013, § 47b ZSPOD dohoda o výkonu pěstounské péče Příspěvek na úhradu pobytu a péče, § 42b ZSPOD, rodiče – o výši rozhoduje soud nebo obec úřadu obce s rozšířenou působností – ve výši 1,6 násobku částky ŽM osoby posuzované jako druhé nebo další v pořadí pro toto dítě Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, § 42g ZSPOD – vyplácí krajský úřad ve výši ,- Kč za každé dítě Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

42 Pohřebné: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Tiskopis – žádost o pohřebné Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží dávka jen jednou osobě, která uplatní nárok jako první. Nárok vzniká dnem pohřbení. Příklad: Smrt nezaopatřeného dítěte Smrt osoby, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte Osoby ke dni smrti měly trvalý pobyt na území ČR, podmínka trvalého pobytu a bydliště se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené. Výše pohřebného je stanovena, na rozdíl od ostatních dávek SSP, pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč, jednorázově. Prakticky nezměněno, zůstává stejné pro rok 2013 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996 Příspěvek na dopravu byl zrušen s účinností od 1. července 2004. Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby nenáleží od 1. ledna 2005. Z okruhu příjmů započitatelných do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se vypouští zaopatřovací příspěvek, novela s účinností od – legislativně technická změna. S účinností od budou orgány provádějící státní sociální podporu označovány ve všech případech jako úřady práce, v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, ve druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy, nově § 2a zákona o státní sociální podpoře. Dávka náležející dětem umístěným do zařízení pro okamžitou pomoc (dočasně od 1. října 2005 – do 1. ledna 2007). Novela č. 113/2006 Sb. zavedla příspěvek na školní pomůcky. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 582/1991 Sb., v platném znění (postup při posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory do 31. června 2006)

43 Co je to hmotná nouze a kdo je v hmotné nouzi?
Mgr. Ilona Kostadinovová Co je to hmotná nouze a kdo je v hmotné nouzi? Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi, tyto situace nazývá hmotnou nouzí. Jde v zásadě o situace, kdy osoba/společně posuzované osoby nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit. Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než okamžitou pomocí. Důležité je, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

44 Příjem, § 9 ZPHmN Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příjem se zjišťuje zpravidla za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku. Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky: tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70% příjmy z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80% ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100% (příspěvek na živobytí se nezapočítává). Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

45 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním, § 11 ZPHmN
Mgr. Ilona Kostadinovová Zvýšení příjmu vlastním přičiněním, § 11 ZPHmN Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací, § 12 ZPHmN – výdělečná činnost, zvýšení úvazku, přijeté lépe placené práce, snaha využít služeb agentur práce, výkon krátkodobého zaměstnání a veřejně prospěšných prací (z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), výkon dobrovolnické služby nebo veřejné služby v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně řádným uplatněním nároků a pohledávek, § 13 ZPHmN prodejem nebo jiným využitím majetku, § 14 ZPHmN Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

46 Systém sociální péče Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Systém dávek a služeb určených občanům, kteří nejsou schopni sami zabezpečit své životní potřeby a péči o sebe v nezbytném rozsahu z následujících možných důvodů: Nedostatečný příjem Vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu Vzhledem k vysokému nebo nízkému věku Z důvodu společenské nepřizpůsobenosti Ve zvláštní životní situaci (živelní pohromy)

47 § 1 – poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám prostřednictvím:
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální služby, zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění § 1 – poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám prostřednictvím: A) Sociálních služeb B) Příspěvku na péči Dále upravuje podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, § 78 a násl. Upravuje výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb. Upravuje inspekci poskytování sociálních služeb. Upravuje předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách, § 115 a násl. Upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně- právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních, § 109 a násl. Akreditace vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů, § 117a-e

48 Příspěvek na péči, §§ 7 – 30 zákona o sociálních službách
Mgr. Ilona Kostadinovová Příspěvek na péči, §§ 7 – 30 zákona o sociálních službách Podmínky nároku - §§ 7 – 10 Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, § 8 vymezuje 4 stupně závislosti, § 11 stanovuje pevné částky výše příspěvku. O příspěvku rozhodoval do konce roku obecní úřad obce s rozšířenou působností, od roku 2012 krajská pobočka Úřadu práce ČR. Příjemce příspěvku - § 19 – oprávněná osoba, zákonný zástupce, osoba pečující o nezletilou osobu na základě rozhodnutí příslušného orgánu Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

49 Posuzování stupně závislosti – hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby, § 9 z. č. 108/2006 Sb. Životní potřeba Hodnocení Funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby. Mobilita Musí existovat příčinná souvislost Orientace mezi Komunikace poruchou funkčních schopností Stravování a Oblékání a obouvání pozbytím schopnosti zvládat potřebu v přijatelném standardu. Tělesná hygiena Výkon fyziologických potřeb Péče o zdraví Ve vztahu ke konkrétnímu postižení a režimu stanoveném ošetřujícím lékařem. Osobní aktivity Péče o domácnost Nehodnotí se u osob do 18 let věku.

50 Závislost na pomoci jiné fyzické osoby, § 8 z. č. 108/2006 Sb
Závislost na pomoci jiné fyzické osoby, § 8 z. č. 108/2006 Sb., výše příspěvku na péči - § 11 Stupeň závislosti Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen zvládat životní potřeby Vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. Výše příspěvku do 18 let Výše příspěvku osob starších 18 let Lehká 3 3.000,- Kč 800,- Kč II. Středně těžká 4 nebo 5 6.000,- Kč 4.000,- Kč III. Těžká 6 nebo 7 9.000,- Kč 8.000,- Kč IV. Úplná 8 nebo 9 12.000,- Kč

51 Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Pokud by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těm náleží průkaz ZTP). Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pokud osoba ve stupni závislosti II není schopná zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jí průkaz ZTP/P (opětovně se nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto schopnost nemá díky úplné nebo praktické hluchotě). Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace kvůli sluchovému postižení).

52 OZP = osoba se zdravotním postižením
Ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení. K podpoře sociálního začleňování. Průkaz osoby se zdravotním postižením. Druhy dávek - § 2 z. č. 329/2011 Sb. □ Příspěvek na mobilitu - §§ 6-8 z. č. 329/2011 Sb. □ Příspěvek na zvláštní pomůcku - §§ 9-12 z. č. 329/2011 Sb. Výpůjčka zvláštní pomůcky - § 13 z. č. 329/2011 Sb.

53 Sociální služby – zdravotní postižení
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální služby – zdravotní postižení Zvýšená ochrana v zaměstnání, zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb. – pracovní rehabilitace, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy. Chráněné pracovní místo Příspěvky pro zaměstnavatele Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

54 Koordinace v EU. Co se rozumí místem bydliště?
Nařízení EP a Rady č. 883/2004 Jedná se o zemi, kde obvykle bydlíte, vaši domovskou zemi. Za místo bydliště se také považuje místo, kde máte tzv. střed zájmů. K určení země, kterou lze považovat za místo bydliště, používají orgány sociálního zabezpečení seznam kritérií z článku 11 prováděcího nařízení č. 987/2009. Mezi tato kritéria patří: doba trvání vašeho pobytu na území příslušných států; vaše rodinná situace a rodinné vazby; situace týkající se vašeho bydlení a nakolik jej lze označit za trvalé; místo, kde provádíte profesní nebo nevýdělečnou činnost; povaha vaší profesní činnosti; členský stát, kde jste považováni za daňového rezidenta; v případě studentů zdroje jejich příjmu. V každém případě rozhodnutí o tom, která země se bude považovat za místo vašeho bydliště, není na vás, ale na orgánech sociálního zabezpečení.

55 Koordinace rodinných dávek:
Systémy rodinných dávek se v jednotlivých zemích liší. Koordinace rodinných dávek v EU a EHP - Id=866&langId=cs Která země vám bude vyplácet rodinné dávky – žijete-li v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku – závisí na vaší rodinné situaci. Žije celá rodina v jedné zemi? Žijí-li všichni rodinní příslušníci ve státě, kde máte pojištění, je za vaše dávky zodpovědný tento stát.

56 Koordinace rodinných dávek:
Žijete vy a vaši rodinní příslušníci v různých zemích? Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, kde máte vy pojištění, může mít vaše rodina nárok na dávky ve více než jedné zemi. To však neznamená, že budete dávky ze dvou zemí skutečně pobírat. O tom, která ze zemí bude odpovídat za vyplácení vašich dávek, rozhodnou tzv. pravidla přednosti.

57 Pravidla přednosti: Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší. Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle nebo kde máte nejdéle bydliště. Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

58 Pravidla přednosti: Doplatky
Může se stát, že dávky, které obdržíte od jednoho státu budou nižší než ty, které byste bývali dostali v jiné zemi, kde vám na ně vznikl nárok. V takovém případě druhá země rozdíl dorovná. Posouzení situace V praxi závisí používání těchto pravidel případ od případu. Podrobnosti vám sdělí příslušný orgán Kontaktní orgán najdete v EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) veřejný adresář institucí sociálního zabezpečení v EU a EHP: security-directory/welcome.seam?langId=cs

59 Děkuji za pozornost, příjemnou odbornou diskusi a jakoukoli zpětnou vazbu. Ilona Kostadinovová Tel. +420/


Stáhnout ppt "Nepojistné systémy sociálního zabezpečení FPR ZČU v Plzni, LS"

Podobné prezentace


Reklamy Google