Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení k nakládání s odpady v Jihočeském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení k nakládání s odpady v Jihočeském kraji"— Transkript prezentace:

1 Zařízení k nakládání s odpady v Jihočeském kraji
Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Babylon 2014 Ing. Hana Pacáková

2 Počet zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Aktivní provozovaná zařízení celkem Sběrny a výkupny odpadů Mobilní sběr a výkup odpadů Skládky odpadů Kompostárny Zpracování elektroodpadů Zpracování autovraků Sběrná místa autovraků Sběrné dvory Biologická dekontaminace Rekultivace, terénní úpravy Spalovna Třídičky odpadů Solidifikace Drtící linky Fyzikálně-chemická úprava Rafinace olejů /jiný způsob opětovného využití Celkem

3 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Sběrny a výkupny odpadů celkem nejvíce zařízení (historicky v ČR síť sběren ) ● sběr a výkup ostatních odpadů ● sběr a výkup ostatních a nebezpečných odpadů Účastníkem řízení obec § 14 odst.7 x často proti zřízení zařízení na území obce bez uvedení pádného důvodu (mají zájem určovat kódy druhů odpadů v PŘ, odvolávat se na nevyhovující příjezdovou komunikaci apod.) Kolaudace stavby x problém s dokladováním, pokud není doložena uvádíme ve výroku R odložení vykonatelnosti (spatně nastaveno v zákoně o odpadech § 14 odst.5, že naše R předchází stavebnímu řízení). Vykonatelnost R se odkládá, dle § 73 odst.1 SŘ, do doby platnosti kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření příslušného stavebního úřadu vydaného podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dnem nabytí PM a čj. kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření stavebního úřadu bude do 10 dnů písemně doplněno do schváleného PŘ zařízení samostatnou přílohou (dle přílohy č. 1 bodu 5.1. vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) a o této skutečnosti bude současně informován KÚ. Vykonatelnost rozhodnutí se odkládá, dle § 73 odst. 1 správního řádu, do doby platnosti

4 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Sběrny a výkupny odpadů - pokračování Ve výroku R podmínka v případě sběru a výkupu vyřazených elektrických a elektronických zařízení - kat. č : V rámci přijímání odpadu kat. č vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , , nebudou do zařízení přijímána vyřazená elektrická a elektronická zařízení pocházející z domácností podléhající zpětnému odběru ve smyslu ustan. § 37g písm.f) zákona o odpadech.

5 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Skládky odpadů celkem 23 zařízení velké skládky jsou v režimu IPPC V JčK máme dostatečnou kapacitu skládek, nové skládky se nestaví, max. se budují nové kazety 2 skládky se odtěžují a recykluje se jejich obsah: Temelín – skládka stavebního odpadu Semice, Písek – skládka popílku Podporujeme navrhovanou změnu zákona ohledně využívání odpadů na TZS jen maximálně do 20% hmotnostních z celkové hmotnosti odpadů ukládaných na skládku

6 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Kompostárny celkem 29 zařízení Nerovnoměrné pokrytí x nedostatečně řešené krajské město České Budějovice Kompostárny z dotací budou mít problémy s provozem v budoucnu (kompostování ve vacích x drahé a málo efektivní, z důvodu dotací je řada zařízení kapacitně nadhodnocena) Nově stanovená hranice 75 tun denní příjem do kompostárny - od režim IPPC 1 zařízení s fermentorem (Vimperk) 2 zařízení vermikompostování (Milíkovice, Malonty)

7 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Zpracování autovraků celkem 61 zařízení (ovlivněno POH JčK – dojezdová vzdálenost pro občana do 20 km, požadavek nevládních organizací) Po kontrole ČIŽP nemělo nově smlouvu 7 provozovatelů, po opakované výzvě ze strany KÚ k doložení smlouvy zbývají jen 3 provozovatelé Bez pravomocné pokuty souhlas odebírat nemůžeme, i když máme nově tuto možnost dle § 78 odst.4 písm.c (tj. za chybějící smlouvu s akredit. zástupcem a výrobcem vybraných vozidel x nešťastná povinnost - sankce jen pro jednoho ze smluvních partnerů, jednostranné znevýhodnění).

8 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Sběrné dvory celkem 88 řada nových SD díky dotaci z OP ŽP Problémy : - s doložením kolaudace (podmínka vykonatelnosti ve výroku R), - v některých případech proti vybudování SD i obec (např. chce –li SD zřídit právnická osoba a obec již SD má), - případ, kdy obec nejdříve doložila zamítavé vyjádření a následně kladné ?? Příjem elektrozařízení v odpadovém režimu x místo zpětného odběru

9 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Rekultivace, terénní úpravy celkem 24 zařízení (rekultivace skládek, zavážení odtěžených prostor či nerovností v terénu, vytváření ochranných valů apod.), Odbahňování - využívání sedimentu v odpadovém režimu podléhá souhlasu dle § 14 odst.1 zákona o odpadech, musí vyhovovat limit hodnotám vyhl. č, 294/2005 Sb., příloha č a (vodní výluh) včetně ekotoxikologických testů, v případě nad 1000 t a překročení limitních hodnot je nutné zpracovat hodnocení rizika dané lokality dle vyhl. ČBÚ č. 104/1988 Sb., (vyhl. č. 99/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 300/2005 Sb.,) X tyto vyhlášky primárně platí pro ukládání do podzemních prostor – proč se využívají pro terénní úpravy na povrchu terénu ?? /málo pochopitelné/ Dále je nutné získat závazné odborné stanovisko od orgánu ochrany veřejného zdraví k případě překročení limitních hodnot /poměrně komplikované řešení/. Rybník Jordán v Táboře - kauza zkomplikovala odbahňování v JčK na nejbližší léta (soud nepochopil, že KÚ se snažil v důsledku změny vyhl. č. 294/2005 Sb., jen zpřísnit nastavené limity v původně schváleném PŘ zařízení). Závazné stanovisko ORP pro terénní úpravy v množství 30 tis. tun ??

10 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Fyzikálně-chemická úprava Příklady 2 zařízení : zařízení na dekontanminaci infekčního zdravotního odpadu (Chotýčany, fy EKOPUR ), autokláv, předúprava odpadu před následným využitím v cementárnách zařízení na zpracování odpadních pneumatik (Borovany, fy Bonus), peletky z odpadního prachu a textilu (certifikované palivo)

11 Zařízení v Jihočeském kraji k 1. 10. 2014
Přidělování IČR Ke všem zařízením jsou přidělena IČZ - provozovatelé byli informování dopisem U nově vydávaných povolení je v odůvodnění uvedeno: Zařízení byl KÚ JčK přidělen identifikační kód zařízení : CZC….. Tento kód zařízení bude sloužit od jako oficiální identifikátor zařízení (číslo provozovny), který bude provozovatel používat při komunikaci s veřejnou správou v rámci ČR a partnerskými organizacemi (např. při vedení a ohlašování evidence a o odpadech a o způsobech nakládánís nimi). Ve výroku R zatím IČZ neuvádíme, euronovela lhůtu posouvá k (změna § 39 zákona).

12 KONEC Děkuji za pozornost  Ing. Hana Pacáková tel.: 386 720 715


Stáhnout ppt "Zařízení k nakládání s odpady v Jihočeském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google