Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce."— Transkript prezentace:

1 Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce Autoři projektu: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. PhDr. H. Úlovcová MUDr. M. Matějů Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání)

2 Potřebnost projektu s ostatními lékařskými i nelékařskými obory
výuka onkologie v ČR je v současnosti roztříštěná, nevyvážená a nekoordinovaná onkologie jako obor vstupuje do četných interdisciplinárních vztahů s ostatními lékařskými i nelékařskými obory → zásadní potřeba sjednotit jednotlivé učební plány a stanovit rozsah jednotlivých modulů např. vyloučit duplicity, zabránit opomíjení některých tematických celků či dílčích témat…

3 Cílové skupiny projektu
studenti 1. LF UK v Praze v pregraduálním studiu vysokoškolští pedagogové, kteří se podílejí na výuce onkologie v bakalářských a magisterských studijních programech na 1. LF UK v Praze

4 Čeho chceme dosáhnout – cíle projektu
zkvalitnění a efektivizace výuky onkologie na lékařských fakultách přiblížení českého onkologického vzdělávání evropskému kurikulu

5 Dílčí cíle vytvoření návrhu kvalifikačního a vzdělávacího standardu pro pregraduální onkologické vzdělávání ve vazbě na rozvoj Národní soustavy kvalifikací vytvoření, pilotní ověření a evaluace nových vzdělávacích modulů pro pregraduální onkologické vzdělávání integrace těchto modulů do stávajících vzdělávacích programů 1. LF UK

6 Co je to kvalifikační standard?
udává, jaké znalosti, dovednosti a další kompetence potřebuje jedinec pro řádný výkon pracovních činností v určitém povolání propojuje vzdělávací systém a pracovní trh Souvisí s vytvořením EQF (Evropského kvalifikačního rámce), díky kterému by mělo dojít k propojení evropského trhu práce (např. uznávání VŠ diplomů v ostatních státech EU).

7 Co je to vzdělávací standard?
určuje, jakých kompetencí mají studenti dosáhnout v rámci určitého období kompetence: souhrn znalostí, dovedností i postojů (nejedná se tedy jen o znalosti, ale také o schopnost je využít) stanovuje normu pro vyučování společné učební cíle

8 Projektové aktivity Analýza stávajících studijních programů
Vytvoření návrhů kvalifikačního a vzdělávacího standardu pro pregraduální onkologické vzdělávání Tvorba vzdělávacích modulů pro jednotlivé studijní programy Inovace studijních materiálů Pilotní ověření vzdělávacích modulů Evaluace a následná optimalizace vzdělávacích modulů

9 Analýza stávajících studijních programů I.
Analýza obsahového zaměření studijních programů analýza celkového pojetí výuky „předmětu“ onkologie v jednotlivých studijních programech analýza obsahu výuky onkologie ve stávajících studijních programech z hlediska šíře obsahu, hloubky/zevrubnosti obsahu Analýza hodinových dotací výuky onkologie Analýza výsledků vzdělávání náročnost výsledků struktura výsledků (znalosti, dovednosti, kompetence) způsoby ověřování výsledků obtíže studentů při dosahování stanovených výsledků Analýza způsobů výuky onkologie výukové postupy studijní zátěž proporce prezenční a distanční výuky proporce teoretické a praktické/klinické výuky Analýzy vzdělávacího obsahu a metodických postupů při realizaci výuky ve vybraných zemích EU

10 Analýza stávajících studijních programů II.
Výstupy metodologie pro analýzu studijních programů analytická zpráva Analýza výuky onkologie ve studijních programech LF UK v Praze Harmonogram leden – květen 2009

11 Vytvoření návrhu vzdělávacího a kvalifikačního standardu pro onkologické pregraduální vzdělávání
Návrh kvalifikačního standardu po metodologické stránce zajištěna návaznost na Národní soustavu kvalifikací a na EQF (Evropský kvalifikační rámec) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) – IPN NSK 2 a zejména NSK 3 bude výsledkem široké odborné diskuze na interní i externí úrovni Návrh vzdělávacího standardu Výstupy Návrh kvalifikačního standardu pro onkologické pregraduální vzdělávání Návrh vzdělávacího standardu pro onkologické pregraduální vzdělávání Harmonogram duben – prosinec 2009

12 Tvorba vzdělávacích modulů pro pregraduální onkologické vzdělávání
Rozpracování vzdělávacího standardu do modulů - obsahovým zaměřením, doporučenými postupy výuky i náročností výstupů budou zohledňovat specifické požadavky jednotlivých studijních programů 1. LF UK Λ vytvořeny ve vazbě na vzdělávací standard onkologického pregraduálního vzdělávání i kreditní systém Integrace nových modulů do studijních programů 1. LF UK v Praze - ve vazbě na kreditní systém → Zásadní inovace stávajících studijních programů 1. LF UK v Praze doposud roztříštěnou výuku zaměřenou na oblast onkologie nahradí vzdělávací moduly opírající se o Kvalifikační a vzdělávací standard pro pregraduální onkologické vzdělávání založený na obecné shodě všech zainteresovaných odborníků → transparentnější výstupní kompetence absolventů 1.LF UK → zlepšení uplatnitelnosti absolventů 1.LF UK na trhu práce Výstup Vzdělávací moduly pro pregraduální onkologické vzdělávání Harmonogram říjen 2009 – duben 2010

13 Inovace studijních materiálů
Příprava a publikace studijních materiálů (skript) určených studentům 1. LF UK v Praze provázaných s novými vzdělávacími moduly Výstup studijní materiály Harmonogram říjen 2009 – duben 2010

14 Pilotní ověření vzdělávacích modulů na půdě 1. LF UK
Realizace výuky 8 nově vytvořených vzdělávacích modulů v rámci stávajících bakalářských a magisterských studijních programů Výstup pilotní ověření vzdělávacích modulů Harmonogram únor 2009 – červen 2010

15 Evaluace a následná optimalizace vzdělávacích modulů
Evaluace 8 nově vytvořených vzdělávacích modulů Podklady pro evaluace budou získávány: na základě pilotního ověření výuky modulů na 1. LF UK zpětná vazba od cílové skupiny studentů zpětná vazba od akademických pracovníků participujících na pilotní výuce na základě zpracovaných modulů – externí evaluace zapojení akademických pracovníků z dalších pražských lékařských fakult zapojení dalších odborníků z řad odborné veřejnosti Výstupy závěrečná zpráva z evaluace finální verze zpracování 8 vzdělávacích modulů pro výuku onkologie ve studijních programech 1. LF UK návrh na optimální integraci modulů do stávajících bakalářských a magisterských studijních programů 1. LF UK v Praze Harmonogram srpen 2009 – prosinec 2010

16 Časový harmonogram aktivit
01 Řízení projektu 02 Analýza stávajících studijních programů 03 Vytvoření návrhů kvalifikačního a vzdělávacího standardu pro pregraduální onkologické vzdělávání 04 Tvorba vzdělávacích modulů pro jednotlivé studijní programy 05 Inovace studijních materiálů 06 Pilotní ověření vzdělávacích modulů 07 Evaluace a následná optimalizace vzdělávacích modulů 08 Publicita projektu, PR aktivity

17 Přínos pro pedagogy lepší orientace v obsahu vzdělávání
více jistoty ve vzdělávání jednodušší postup při hodnocení zachování svobody při rozhodování, jakými vyučovacími metodami dosáhnout cíle stanoven je pouze předpis kompetencí, kterých by měli studenti v určitém období dosáhnout zvýšení mobility pedagogických pracovníků

18 Přínos pro studenty pomocný prostředek pro sebehodnocení
snadnější orientace v požadavcích, které jsou na ně fakultou kladeny rozvoj soft kompetencí (komunikačních a sociálních dovedností) mediků všech specializací v komunikaci s onkologicky nemocným pacientem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce

19 Přínos obecně zaručení kvality
na všech fakultách i ve všech programech zvýšení transparentnosti a objektivity zajištění společných cílů, posuzovacích kritérií a hodnotících měřítek zkvalitnění systému onkologické prevence zefektivnění komunikace v rámci onkologického týmu

20 Realizační tým odborný vedoucí projektu: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. hlavní manažer: MUDr. M. Matějů koordinátor pro studijní programy na 1.LF UK: doc. MUDr. B. Matouš, CSc. odborný asistent hlavního manažera: PhDr. H. Úlovcová experti, oponenti a koordinátoři (DPP a DPČ) - celkem asi 50 úvazků

21 Kontakty Internetové stránky: onkostandard.lf1.cuni.cz


Stáhnout ppt "Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google